bao Tien Phong

Ai doc bai bao nay thay co gi sai xin la lon len.nguon tu URL:http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=16015&ChannelID=4
Chaøng trai taät nguyeàn meâ Tin hoïc

Nguyeãn Vieát Anh

Hai tay buoâng thoõng, vöøa bieát ñi Vieát Anh ñaõ keïp buùt taäp vieát. Nhieàu 
naêm lieàn laø HS gioûi, giôø ñaây, caäu nung naáu trong ñaàu moät öôùc mô

trôû thaønh laäp trình vieân.

Ñaøo Vieát Anh sinh naêm 1988 taïi Thaïch Ñoäng (Haø Tónh), 10 tuoåi theo cha 
meï ñi kinh teá môùi vaøo thoân Quaûng Cö 1A (Cö Ni, Ea Kar, Ñaêk Laêk).

Doác heát taøi saûn gom goùp töø queâ, boá meï em môùi mua ñöôïc 2 saøo ruoäng 
laøm nguoàn soáng nuoâi 5 ñöùa con.

Laø thöông binh thôøi choáng Myõ töø chieán tröôøng Ñoâng Nam Boä, oâng Ñaøo 
Vieát Veä mang naëng noãi buoàn rieâng vì mình nhieãm chaát ñoäc da cam maø di 
chöùng sang con: con

gaùi ñaàu chaân daøi chaân ngaén, con trai thöù hai laø Vieát Anh baåm sinh ñaõ 
taät nguyeàn.

Khi môùi chuyeån vaøo Cö Ni laïi theâm ruûi ro nhaø chaùy, giaáy tôø bò thieâu 
saïch, oâng ñaõ coá gaéng ñi nhieàu nôi xin xaùc minh laïi lyù lòch nhöng chöa 
xong neân ñeán nay

caû boá laãn con vaãn khoâng ñöôïc nhaän cheá ñoä hoã trôï naøo cuûa Nhaø nöôùc.

Trong noãi khoù khaên cuûa gia ñình, Vieát Anh trôû thaønh nguoàn ñoäng vieân 
vaø hy voïng.

Cho ñeán naêm 6 tuoåi Vieát Anh vaãn yeáu ôùt laåy baåy chöa ñöùng chöa ñi 
ñöôïc, caùc beänh vieän ñeàu boù tay.

Nghe ngöôøi naøy ngöôøi noï maùch, boá meï em giaønh duïm tieàn vaøo buoân 
laøng EÂ Ñeâ ñaët mua maät kyø ñaø veà töï cheá thuoác cho em uoáng keát hôïp 
vôùi xoa boùp, giuùp em taäp

luyeän phuïc hoài chöùc naêng.

Ñoâi chaân daàn cöùng caùp, vöøa böôùc ñi ñöôïc laø Vieät Anh laäp töùc keïp 
buùt vaøo taäp vieát. OÂng Veä ñöa con ñeán xin vaøo hoïc tröôøng tieåu hoïc 
Beá Vaên Ñaøn.

Thoaït nhìn ñoâi tay nhoû xíu luûng laúng thieáu sinh khí cuûa Vieát Anh thaày 
coâ ñaõ aùi ngaïi laéc ñaàu. Nhöng khi taän maét thaáy caäu beù baëm moâi keïp 
buùt vaøo chaân vieát

ñöôïc nhöõng neùt chöõ naén noùt troøn tròa thì moïi ngöôøi ñeàu ñoäng loøng.

Nhaø tröôøng ñaët ñoùng rieâng cho Vieát Anh moät chieác gheá daøi ñaët cuoái 
lôùp. Vieát Anh vöøa hoïc gioûi vöøa töï tin hoaø ñoàng cuøng beø baïn trong 
moïi troø chôi, phong traøo,

veà nhaø coøn giuùp boá meï chaên boø, chaêm soùc em nhoû.

Lieân tuïc ñaït danh hieäu HS gioûi ôû caáp tieåu hoïc, HS tieân tieán ôû caáp 
trung hoïc cô sôû, Ñaøo Vieát Anh ñöôïc keát naïp Ñoaøn nhaân Ngaøy SV-HS Vieät 
Nam 9/1/2005.

Gaëp Ñaøo Vieát Anh trong Ñaïi hoäi thi ñua yeâu nöôùc tænh Ñaêk Laêk laàn thöù 
VIII dieãn ra vaøo cuoái thaùng 6/2005, toâi hoûi: "Sau naøy em seõ laøm gì?". 
Ngöôøi ñoaøn vieân

chöa rôøi chieác khaên quaøng ñoû aáy trôû neân mô moäng: "Neáu laøm giaùo 
vieân thì phaûi caàm phaán vieát, laøm kieán truùc sö thì phaûi ra coâng 
tröôøng chæ ñaïo, 2 ngheà naøy

em raát thích nhöng coù leõ khoâng phuø hôïp. Em nung naáu yù nghó mình seõ 
phaán ñaáu trôû thaønh chuyeân gia laäp trình. Em cuûa em ñang hoïc veà maùy 
tính seõ daïy laïi cho

em".

Chia tay Vieát Anh, toâi thaàm nghó neáu giöõa caên nhaø ñôn sô ngheøo khoù 
cuûa em boãng xuaát hieän moät daøn maùy tính, chaéc chaén ñoù seõ laø moùn 
quaø vaø phaàn thöôûng yù nghóa

nhaát ñoái vôùi caäu hoïc sinh hieáu hoïc ñang gaùnh chòu di chöùng da cam...

Hoaøng Thieân Nga

Tran Ba Thien
Home: 26/11 nguyen Van Dau street, Phu nhuan district
HCMC-vietnam
Tel: 848.8434905, mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » bao Tien Phong