bao Gio Cho Den Nghi He

Truy?n ng?n


Bao gi? cho d?n ngh? hè


Ngày...

Tr?i b?t d?u chuy?n sang hè. N?ng to. Vô cùng m?t m?i. M?t vì th?i ti?t m?t 
ph?n, m?t vì h?c sinh chín ph?n. Hon 15 nam d?y h?c, mình th?y h?c sinh càng
ngày càng hu. S?p thi c? d?n noi mà chúng ch?ng h?c gì c?.

Gi? h?c thì nói chuy?n râm ran. Nhoài lên, ngoái xu?ng, ng? ngo?y không yên. 
Mình h?t d? dành r?i l?i quát, d? ki?u, v?y mà không an thua. V?a d?y bài m?i,
v?a gi? tr?t t?, ch? n?a ti?t là dã du?i s?c. M?t quá, th? là dành buông xuôi. 
Nhi?u hôm, xong 3-4 ti?t d?y là mình ph? ph?c c? ngu?i, th? không ra hoi.
Mà ch?ng riêng gì mình. Ai cung có v? chán n?n, g?p nhau là l?i bu?t mi?ng: 
"Bao gi? cho d?n ngh? hè?". Ch?t nh? h?i di th?c t?p mà phì cu?i. Sao h?i dó
l?i ham h? th?? Tràn d?y lòng nhi?t tình, sinh viên su ph?m nào cung v? ra cho 
mình m?t vi?n c?nh tuoi d?p v? ngh? giáo. Ch?c bây gi? mà g?p l?i nhau thì
d?a nào cung d?y m?t b? tâm s?, vui ít bu?n nhi?u...

Th?c ra, cung không h?n mình không có nh?ng k? ni?m d?p v?i h?c sinh. Nh? nh?ng 
ngày này cách dây m?y nam ôn thi cùng 9H, cung r?t m?t, nhung vui. Hay vì
chúng là l?p ch?n, nên ngoan hon, thông minh hon? Gi? h?c thêm làm bài t?p th?t 
nhanh, r?i xoay ra buôn chuy?n. Mình có nh?c thì chúng l?i r?n ri di?p
khúc "Không sao dâu cô ?, có x? du?c strees thì h?c m?i vào ch? ?!". Chúng tr? 
tài hài hu?c khi?n mình cung cu?i ng? nghiêng. L?p tru?ng Hà Tr?n - ngu?i
d?u têu m?i trò ngh?ch ng?m, r?i "nh?c si" Hoàng Vi?t chuyên ch? tho Du?ng 
thành bài hát, "ho? si" Hi?p "gà" chuyên "sáng tác" bi?m ho?... Mình c? chu?n
b? d?y là chúng l?i bày trò ch?c cu?i kéo dài th?i gian gi?i lao. Cung may, lúc 
thi c? l?p d?u d?t di?m cao. B?n nó ra tru?ng r?i mà mình nhi?u khi nh?
l?i c? nu?i ti?c. Ngu?i ta hay nói "có m?i n?i cu", nhung v?i mình thì có m?i 
l?i càng nh? cu. L?a h?c sinh nào ra tru?ng mình cung nh?, th?m so sánh v?i
l?a dang h?c d? r?i l?i th?t v?ng vì sao bây gi? h?c sinh ngày càng hu và d?t 
hon xua. Mình m?c b?nh hoài c? chang? Hay t?i m?t m?i c?a tu?i tác dã khi?n
mình tr? nên khó tính?

Ngày...

V?a buông ngu?i ng?i xu?ng gh? trong phòng h?i d?ng thì Ngân ló m?t vào, v?y 
v?y: "Ch? oi, ra hàng chè nh?!". Hàng chè là "t? di?m" m?y d?a b?n mình thu?ng
ng?i chuy?n trò cho b?t cang th?ng sau nh?ng gi? d?y m?t tu?ng d?t hoi. Ch? bán 
chè dâm ra thu?c s? thích an u?ng c?a m?y d?a b?n mình, thu?c luôn c? nh?ng
câu chuy?n b?n mình hay nói v?i nhau. Ngân r?t hay k? v? nh?ng câu van ngô nghê 
d?n t?c cu?i c?a h?c sinh, Thi l?i hay ca c?m, than vãn h?t v? tru?ng l?p
l?i v? gia dình. Hôm nay ch?c h?n Ngân l?i có n?i ni?m gì dây...

Qu? nhiên, chua k?p kéo gh? ng?i xu?ng Ngân dã h?i, gi?ng d?y b?c xúc: "Ch? có 
tu?ng tu?ng du?c h?c sinh bây gi? t? d?n m?c nào không?" Mình nhìn Ngân ch?
d?i. "Em v?a bu?c vào l?p, l?p ?n nhu ch? v?. Chua k?p cho h?c sinh ng?i xu?ng 
sau khi cô trò chào nhau thì nghe th?y m?t câu ch?i r?t t?c t? phía cu?i
l?p. C? l?p l?ng ph?c. Em h?i: "Ai v?a ch?i?" thì không ng? l?i nghe th?y câu 
?y m?t l?n n?a, l?n này còn rõ ràng hon. C? l?p im l?ng. Ch?c h?n chúng cung
b?t ng?. T?c d?n phát khóc lên du?c. Em nhìn nh?ng guong m?t im l?ng c?a m?y 
ch?c d?a h?c trò, không hi?u n?i guong m?t nào trong s? dó có th? phát ra
cái câu t?c tiu dó. R?i t? dung th?y mình nhu b? d?y t?i m?t hành tinh xa l?. 
Su?t ti?t h?c ?y, em không còn tâm trí dâu mà d?y n?a, ch? ng?i im. Trong
lòng th?y d? v? ghê g?m...".

Mình hi?u Ngân. Em là m?t cô giáo tr?, m?i di d?y du?c 2 nam. Nh?ng u?c mo d?p 
d? c?a em v? ngh? gi? dây ch?m ph?i s? th?t phu phàng khi?n em không ch?u
n?i. Mình hon em c? tu?i d?i l?n tu?i ngh? mà còn không ch?u n?i khi ngày ngày 
ph?i ch?ng ki?n s? xu?ng c?p v? d?o d?c c?a lu tr?. Nào có ph?i là chúng
không du?c d?y d?? Sinh ra trong nh?ng gia dình t? t?, nhi?u d?a b? m? là giáo 
viên, ti?n si h?n hoi, th? mà sao chúng v?n x?nh ra là tr?n h?c, h? m? mi?ng
là vang t?c, h?n láo v?i ngu?i l?n? Nhi?u phen mình loay hoay tìm câu tr? l?i. 
Mà ch?ng th? nào tr? l?i du?c...

T? dung mình nh? d?n truy?n "Cánh d?ng b?t t?n" c?a Nguy?n Ng?c Tu (nghe nói 
hi?n gi? tác gi? dang g?p r?c r?i gì dó). Rõ ràng mình dang s?ng ? thành ph?,
du?c hu?ng th? nh?ng ti?n nghi c?a cu?c s?ng van minh, th? mà mình l?i có tâm 
tr?ng g?n gi?ng v?i cô gái chan v?t rong trong truy?n. N?i hoang ho?i, chán
chu?ng ng?m vào t?n chân to k? tóc. Nhi?u khi mình th?y m?t phuong hu?ng, và 
r?t hoang mang. Có m?t gia dình yên ?m, m?t ngh? nghi?p ?n d?nh, v?y mà t?i
sao dôi khi mình v?n th?y l?c lõng? Vì bây gi? ai cung quá b?n b?u không th? 
còn th?i gian d? chia s? tâm s? chang? Vì cu?c s?ng quá sôi d?ng và g?p gáp
cu?n t?t c? di khi?n nh?ng lo l?ng uu tu c?a mình tr? nên quá xa x? và phù 
phi?m chang? Con du?ng d?y h?c c?a mình, h?c trò c?a mình r?i s? di d?n dâu
khi ngành giáo d?c dang trong tình tr?ng r?i r?m, bùng nhùng, không bi?t dâu là 
chu?n nhu th? này?

Nh?ng kh?u hi?u "tiên h?c l?, h?u h?c van" treo ? kh?p các tru?ng h?c li?u còn 
ý nghia gì không? Mình lo cho c? hai d?a con. Bi?t di l?i nào dây?

Ngày...

Hôm nay có m?t chuy?n làm mình vui vui. Trên du?ng t? tru?ng v? mình g?p l?i 
Cuong. Cuong là h?c trò l?a d?u tiên c?a mình. Bây gi? trông Cuong ch?ng ch?c
quá, dáng v? cao to, r?n r?i, và r?t phong d?. C?u di ngay bên c?nh mình và c?t 
ti?ng chào làm mình hoi b?t ng?: "Em chào cô! Cô còn nh? em không?". "Cô
nh? ch?, l?p tru?ng l?p 6D ngày xua ph?i không?". Cuong b?t cu?i: "Vâng, cái 
l?p nhi?u h?c sinh cá bi?t nh?t tru?ng ?y ?". Lu h?c trò ngh?ch ng?m l?p 6D
ngày ?y làm cô giáo ch? nhi?m m?i ra tru?ng dúng là nhi?u phen diêu d?ng. Nhung 
chúng cung vô cùng tình c?m. Mình nh? mãi ngày 20 tháng 11 d?u tiên trong
cu?c d?i làm giáo viên, c? l?p 6D ?m ?m kéo d?n nhà, dem theo quà là m?t b? son 
ph?n (ngày dó, ph?n "Bông lúa" là x?n nh?t r?i, c?ng v?i th?i son gió và
h?p nhu m?t Sài Gòn) cùng m?t túi b?ng ngô to tu?ng. Chúng nhao nhao b?o cô còn 
tr? mà ch?ng son ph?n gì c?, ph?i "dánh d?m" vào s? d?p hon. R?i m?y d?a
con gái bôi bôi quét quét th? cho mình (trông lem nhem nhu h?). R?i chúng an 
b?ng và ném b?ng vào nhau, nói cu?i chí choé d?n t?n hon 10 gi? khuya, làm
hàng xóm ph?i sang phàn nàn v?i b? m? mình. Chúng v? r?i, can phòng không khác 
gì bãi chi?n tru?ng, mình và cô em gái ph?i d?n d?p g?n m?t ti?ng m?i xong.
Nh?c l?i cùng Cuong k? ni?m ?y, mình th?y trong lòng x?n xang. Cuong cung k? 
cho mình nghe v? các b?n cùng l?p, nhi?u b?n dã l?p gia dình, m?t s? b?n di
du h?c nu?c ngoài r?i ? l?i d?nh cu luôn, liên l?c v?i nhau toàn qua email.

Còn b?n thân Cuong gi? dã làm giám d?c m?t công ty c? ph?n ngành buu chính vi?n 
thông, dã có v? và có c?u con trai v?a du?c 1 tu?i. Tru?c khi chia tay,
Cuong b?o: "Em th?y cô v?n tr? nhu h?i xua d?y chúng em, dù có m?p hon chút ít. 
Khi nào em s? t?p h?p các b?n l?i, làm h?i l?p, th? nào cô cung d?n nhé".
"Nh?t d?nh cô ph?i d?n ch?. D? xem các em tru?ng thành nhu th? nào".

Bu?i t?i com nu?c xong, mình k? l?i v?i ch?ng chuy?n g?p h?c sinh cu. Hai d?a 
nh? cung d?ng tai nghe. R?i mình th?y cô con gái vào bàn h?c hí húi ghi chép
gì dó. Có l? nó c?m nh?n du?c di?u gì m?i m? v? tình th?y trò chang? Th?nh 
tho?ng nó v?n k? v?i mình chuy?n cô giáo v?i các b?n ? l?p. Nó s? cô, nhung
không thích cô. "Vì cô giáo con hay m?ng quá dáng nh?ng b?n h?c d?t, nh?ng b?n 
con trai ngh?ch ng?m". Mình ch?t nghi n?u m?t lúc nào dó có h?c sinh c?a
mình cung k? v?i gia dình nhu th?, thì sao nh?? Ôi, cái n?n giáo d?c ch?y theo 
thành tích này khi?n nh?ng cô giáo khó lòng mà "nhu m? hi?n" du?c n?a r?i!
Hình nhu không ch? lu h?c trò, mà chính mình cung thay d?i mà không bi?t...

Ngày...

Câu nói c?a cu Tôm làm mình bu?n cu?i su?t quãng du?ng d?n tru?ng. Ch? là ông 
c? nhà mình b? tai bi?n m?ch máu não, g?n nhu n?m li?t t?i ch? su?t m?t nam
nay. Bây gi? tình tr?ng tr? nên n?ng hon, nh?ng v?t loét ? lung b?t d?u xu?t 
hi?n. B?i th? mà ch? giúp vi?c - Tôm g?i là bác Phuong - hàng ngày khá m?t
th?i gian vào vi?c r?a v?t thuong và bôi thu?c cho ông. Tôm xem bác làm, và 
th?y trên mình ông n?i nh?ng dám thu?c khi xanh khi nâu, ch?y l?i nói v?i mình:
"M? oi, bác Phuong tô màu cho ông k? th?? Mà sao ngày nào cung ph?i tô l?i?". 
C? nhà phì cu?i. Tr? con th?t là d? thuong. Chúng có nh?ng câu nói b?t ra
t? s? liên tu?ng vô cùng chính xác mà l?i r?t ng? nghinh. Giá mà chúng c? mang 
cái nhìn trong sáng ?y vào tru?ng h?c, và gi? du?c cho ngày càng l?n lên!
Giá mà nh?ng chuy?n ch?ng hay ho gì c?a ngu?i l?n không làm v?n d?c du?c tâm 
h?n non n?t c?a tr?! Mà mình m?c b?nh m?t r?i! T?i sao lúc nào cung liên h?
m?i chuy?n d?n v?n d? giáo d?c th? này? B?nh ngh? nghi?p u? Dang vui vì s? nhí 
nh?nh dáng yêu c?a con l?i chuy?n sang lo v? tuong lai c?a nó. Còn hai nam
n?a nó m?i vào l?p 1 kia mà. Bi?t dâu d?n lúc ?y tình hình s? khác? Hy v?ng 
th?...

Hôm nay mình d?y m?t trích do?n c?a v? chèo "Quan Âm Th? Kính" cho l?p 7A. Giáo 
án thì dã so?n ki, nhung mình v?n th?y lo lo. V? chèo này ngày xua mình
dã xem nhi?u l?n, và r?t thích. Nhung mình lo là h?c sinh bây gi? th?m chí 
ch?ng bi?t "chèo" là gì. Sân kh?u, d?i v?i chúng ch? là nh?ng ti?ng la hét,
nh?ng ca t? ch?ng dâu vào dâu, nh?ng di?u múa gio chân gio tay lo?n x?....

Làm sao chúng có th? hình dung n?i sân kh?u dân gian v?i nh?ng sân dình, m?t 
ao, nh?ng di?u hát s?, bình ti?u,... vô cùng diêu luy?n c?a chèo? D?y là chua
nói d?n ph?n n?i dung thu?ng là nh?ng mâu thu?n giai c?p th?i phong ki?n, d? 
cao nh?ng chu?n m?c d?o d?c theo cách nhìn c?a xã h?i phong ki?n, r?t xa l?
v?i b?n tr? bây gi?. D?u bi?t r?ng các nhà c?i cách có ý d? t?t d?p là giáo d?c 
toàn di?n cho h?c sinh, nhung mình e r?ng h? chua nghiên c?u d?n tâm lý
l?a tu?i (12-13 tu?i, l?p 7, v?n có nh?ng d?a tr? th?m chí ch?ng phân bi?t du?c 
dâu là ngan, dâu là v?t, nói gì d?n làm quen v?i sân kh?u dân gian; cùng
l?m thì bi?t Xuân Hinh hay di?n hài, ch? ch?ng bi?t Xuân Hinh v?n là m?t h? 
chèo xu?t s?c), cung ch?ng d? ý gì d?n không gian van hoá bao b?c quanh h?c
trò. Th? là giáo viên b?n mình c? è c? ra h?ng ch?u cùng lu h?c trò. Cu?i 
chuong trình, dánh dùng m?t cái, dua m?t trích do?n chèo vào, d?y sao thì d?y,
h?c sao thì h?c, không h? có s? chu?n b? d?n dà gì t? tru?c (cái mà các nhà 
giáo d?c g?i m?t cách hay ho là "chu?n b? tâm th? ti?p nh?n và c?m th? tác
ph?m van h?c")! Xong, h?t chuong trình, ôn thi h?c kì II!

Tr? con m? hôi m? kê nh? nh?i d?c nhu dánh v?t v?i nh?ng câu "Trách lòng ai n? 
ph? lòng/ Dang tay n? b? phím d?ng làm dôi/ Nh?t nguy?t r?ng soi/ Th?u tình
chang nh?..." mà ch? hi?u mình dang d?c gì. Nhìn mà thuong! Và khi chúng v?a 
hi?u du?c chút ít v? n?i oan c?a Th? Kính, v?a thuong c?m chút ít tru?c s?
ph?n bi k?ch c?a ngu?i ph? n? th?i phong ki?n nói chung thì nh?ng tình c?m, 
hi?u bi?t mong manh ?y b? d?p t?t ngay b?i m?t lô nh?ng van b?n nào là bi?u
c?m, nào là ngh? lu?n, nào là tho Du?ng lu?t, tho l?c bát... ph?i ôn trong bài 
ti?p theo. Th? d?y, hoan hô SGK!

Ngày...

Ng?m ra, th?y mình th?t là vô lý khi c? mua lo vào ngu?i. Cu?c s?ng tuoi d?p 
ngoài kia, mình dâu dã thu?ng th?c h?t? K? ngh? 30.4, 1.5 nam nay du?c nh?ng
4 ngày. Ngu?i ta háo h?c bàn v? nh?ng chuy?n di, nào Sa Pa, Tam D?o, nào Trà 
C?, H? Long... Còn mình l?i ch? lo phân chia m?y ti?t h?c tru?c khi thi h?c
k?, ti?t nào ôn Van, ti?t nào Ti?ng Vi?t, ti?t nào T?p làm van.

Th?y vui vui khi nghi d?n l?i h?n c?a l?p 9H cu: "Sáng 1.5 b?n em s? d?n r? cô 
di choi". Ch?c là chúng quá hi?u cái tính hay lo c?a mình - ch? gì cô trò
cung dã ? bên nhau 4 nam mà - nên tìm cách lôi mình ra kh?i m? công vi?c d? x? 
hoi dây. Mình háo h?c mong d?n ngày ?y y nhu h?c trò nôn nao ch? d?i ngày
du?c di c?m tr?i. Xét cho cùng, dù còn không ít di?u b?t nhu ý v? ngh?, mình 
v?n th?y m?t cái du?c r?t l?n, dó là tình c?m th?y trò. L?i nh? ngày b? gi?ng
nam h?c tru?c, sau nh?ng th? t?c ? sân tru?ng, h?c sinh d?n ch?t nhà, chúng 
chia s? v?i mình bao u?c mo, bao suy nghi c?a tu?i m?i l?n. Nh?ng dòng luu
bút tuoi rói v?n còn dây, trong s? dó có c?a c? nh?ng d?a h?c l?c y?u, khi h?c 
làm mình b?c su?t, v?y mà gi? d?c l?i l?i nh?c nh? mình v? nh?ng nam tháng
d?p d? mà ch?c ch?n mình s? luu gi? mãi.

M?t nam h?c n?a l?i s?p k?t thúc, nh?ng ngày m?t m?i vì h?c sinh s?p s?a ch?m 
d?t. "T?m th?i ch?m d?t". Bây gi? ch? mong: "Bao gi? cho d?n ngh? hè?". Ngh?
hè r?i thì l?i b?ng b?o d?: "Bao gi? vào nam h?c m?i?"...

Truy?n ng?n c?a Phùng Ng?c Châm (Lao D?ng)

Other related posts:

  • » bao Gio Cho Den Nghi He