ban sap sep cac mui gio ren the gioi

M?t múi gi? là m?t vùng trên
Trái D?t
mà ngu?i ta quy u?c s? d?ng cùng m?t th?i gian tiêu chu?n, thông thu?ng du?c 
nói d?n nhu là gi? d?a phuong. V? lý thuy?t, các
d?ng h?
t?i vùng này luôn ch? cùng m?t
th?i gian.

Trên Trái D?t, th?i gian bi?n d?i d?n d?n t? Dông sang Tây. T?i m?t th?i di?m 
xác d?nh, có vùng dang là bu?i sáng, có vùng khác l?i dang là bu?i t?i. Trong
l?ch s?, ngu?i ta dùng v? trí
M?t Tr?i
d? xác d?nh th?i gian trong ngày (g?i là
gi? M?t Tr?i),
và các
thành ph?
n?m ? các
kinh tuy?n
khác nhau có th?i gian trên d?ng h? khác nhau. Khi ngành
du?ng s?t
và
vi?n thông
phát tri?n, s? bi?n d?i liên t?c v? gi? gi?c gi?a các kinh tuy?n gây tr? ng?i 
dáng k?. Các múi gi? du?c sinh ra d? gi?i quy?t ph?n nào v?n d? này. Các d?ng
h? c?a t?ng vùng du?c l?y d?ng b? b?ng th?i gian t?i kinh tuy?n trung bình di 
qua vùng. M?i vùng nhu v?y là m?t múi gi?.

Có th? dùng 24 du?ng
kinh tuy?n
chia b? m?t
Trái D?t
ra làm 24 ph?n b?ng nhau, giúp cho chênh l?ch gi? gi?a các múi gi? là 1
gi?,
m?t con s? thu?n ti?n. Tuy nhiên, vi?c phân chia trên ch? là co s? chung; các 
múi gi? c? th? du?c xây d?ng d?a trên các th?a u?c d?a phuong, có y?u t? quan
tr?ng c?a vi?c th?ng nh?t lãnh th? qu?c gia. Do v?y trên
b?n d?
th? gi?i, có th? th?y r?t nhi?u ngo?i l?, và chênh l?ch gi? gi?a m?t s? múi gi? 
có th? không b?ng 1 gi?.

M?i múi gi? trên Trái D?t d?u l?y tuong d?i so v?i gi?
UTC
(x?p x? b?ng gi?
GMT
trong l?ch s?) là gi? t?i
kinh tuy?n
s? 0, di qua
Dài thiên van Hoàng gia Greenwich,
Greenwich,
Luân Dôn,
Anh.

M?t s? d?a phuong có th? thay d?i múi gi? theo mùa. Ví d? nhu, vào
mùa hè,
m?t s? nu?c ôn d?i ho?c g?n vùng c?c th?c hi?n
quy u?c gi? mùa hè,
ch?nh gi? s?m lên m?t
gi?.
Di?u này khi?n chênh l?ch gi? gi?a các d?a phuong thêm ph?c t?p.

 L?ch s?

Múi gi? d?u tiên trong l?ch s? du?c ngành
du?ng s?t
Anh d?t ra vào ngày
1 tháng 12
nam
1847,
g?i là múi gi?
GMT.
Các d?ng h? trong vùng này d?u ch? cùng gi? v?i d?ng h? d?t t?i du?ng
kinh tuy?n
di qua
Dài thiên van Hoàng gia Greenwich.
Ngày
23 tháng 8
nam
1852,
tín hi?u th?i gian du?c truy?n l?n d?u b?ng
di?n tín
t? Dài thiên van Greenwich. D?n nam
1855,
98% các d?ng h? công c?ng t?i nu?c Anh có cùng gi? GMT, tuy nhiên ph?i d?n ngày
2 tháng 8
nam
1880
thì gi? này m?i du?c chính th?c dua vào lu?t.

D?n nam
1929,
da s? các nu?c áp d?ng các múi gi? chênh nhau 1
gi?.
Nam
1950,
các múi gi? du?c ghi kèm thêm ch? cái vi?t hoa: Z cho múi gi? s? không, A d?n M 
(tr? J) cho các múi gi? phía Dông, N d?n Y cho các múi gi? phía Tây.

Tru?c nam 1967,
Vi?t Nam
l?y gi?
B?c Kinh
làm chu?n cho
âm l?ch.
Ngày
8 tháng 8
nam
1967,
nu?c
Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa
ban hành d?i l?ch dùng múi gi? GMT +7 làm chu?n. Vì th? hai mi?n nam b?c Vi?t 
Nam dón
T?t M?u Thân
hai ngày khác nhau (mi?n b?c ngày
29 tháng 1
trong khi mi?n nam thì ngày
30 tháng 1).

Ngày
1 tháng 1,
1972,
m?t h?i ngh? qu?c t? v? th?i gian dã thay
GMT
b?ng
Gi? Ph?i h?p Qu?c t?
(UTC), du?c gi? b?i nhi?u
d?ng h? nguyên t?
quanh th? gi?i.
UT1
du?c dùng, thay GMT, d? tu?ng trung cho "th?i gian Trái D?t quay".
Giây nhu?n
du?c thêm hay b?t vào
UTC
d? gi? nó không khác UT1 nhi?u quá 0,9
giây.

Hi?n nay, Vi?t Nam dùng múi gi? UTC +7.

 B?ng các múi gi? trên Trái D?t

Trong b?ng du?i dây, chênh gi? so v?i
UTC
du?c th? hi?n qua con s? ? gi?a ký hi?u múi gi?. Ví d?:
 = UTC - 9:30 Y mu?n gi? hon so v?i UTC là 9 gi? 30
phút
 = UTC + 8:45 H s?m gi? hon so v?i UTC là 8 gi? 45 phút

Table with 3 columns and 80 rows
Ký hi?u
Tên
Vùng
UTC - 12 Y
Gi? chu?n Du?ng d?i ngày
Ch? dành cho các
tàu th?y
n?m g?n
Du?ng d?i ngày Qu?c t? Tây
UTC - 11 X
Gi? chu?n Samoa
D?o Midway,
Samoa,
Niue
UTC - 10 W
Gi? chu?n Hawaii
Hawaii,
D?o Cook,
m?t ph?n
Polynesia Pháp,
m?t ph?n
Alaska,
Tokelau
UTC - 9:30 V
 
m?t ph?n
Polynesia Pháp
(
d?o Marquesas)
UTC - 9 V
Gi? chu?n
Alaska
Da ph?n
Alaska,
m?t ph?n
Polynesia Pháp
(
d?o Gambier)
UTC -8 U
Gi? chu?n
Thái Bình Duong
Tijuana,
m?t ph?n
Canada,
m?t ph?n
M?,
m?t ph?n
Mexico
UTC - 7 T
Gi? chu?n vùng núi
B?c M?
m?t ph?n
Canada,
m?t ph?n
M?
 
Gi? chu?n
Mexico
2
m?t ph?n
Mexico
 
Gi? chu?n vùng núi M?
Arizona
UTC - 6 S
Gi? chu?n vùng gi?a B?c M?
m?t ph?n
M?
 
Gi? chu?n Trung Canada
m?t ph?n
Canada
 
Gi? chu?n Mexico
m?t ph?n
Mexico
 
Gi? chu?n Trung M?
m?t ph?n
Trung M?
UTC - 5 R
Gi? chu?n vùng Dông B?c M?
Vùng Dông c?a
B?c M?
 
Gi? chu?n Dông M?
m?t ph?n
M?
 
Gi? chu?n
Thái Bình Duong
c?a Nam M?
Haiti,
m?t ph?n
Trung M?
UTC - 4 Q
Gi? chu?n
D?i Tây Duong
Vùng Dông
Canada
 
Gi? chu?n Tây Nam M?
M?t ph?n D?i Tây Duong, m?t ph?n
Nam M?,
m?t ph?n
Trung M?,
Barbados
 
Gi? chu?n Nam M? c?a Thái Bình Duong
M?t ph?n
Nam M?
UTC - 3:30 P
Gi?
Newfoundland và Labrador
Newfoundland và Labrador c?a
Canada
UTC -3 P
Gi? chu?n Dông Nam M?
Da ph?n
Nam M?,
Greenland
 
Gi? chu?n Dông c?a Nam M?
M?t ph?n
Nam M?
 
Gi? chu?n Greenland
Greenland
UTC 2 O
Gi? chu?n gi?a D?i Tây Duong
M?t ph?n
Brasil
UTC - 1 N
Gi? chu?n Azores
Azores,
D?o
Cabo Verde
 
Gi? chu?n D?o
Cabo Verde
D?o
Cabo Verde
UTC Z
Gi? chu?n GMT
Tây Phi,
Vuong qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland,
B? Dào Nha,
m?t ph?n
Tây Ban Nha
 
Gi? chu?n Greenwich
Tây Phi,
m?t ph?n
B?c Phi
UTC + 1 A
Gi? chu?n Trung Âu
Da ph?n
Dông Âu
 
Gi? chu?n Roman
Pháp,
B?,
Dan M?ch,
da ph?n
Tây Ban Nha
 
Gi? chu?n Tây Âu
Hà Lan,
D?c,
Ý,
Th?y Si,
Áo,
Th?y Di?n
 
Gi? chu?n Tây Trung Phi
Tây Trung Phi
UTC + 2 B
Gi? chu?n Dông Âu
Bucharest
 
Gi? chu?n Ai C?p
Ai C?p
 
Gi? chu?n Ph?n Lan
Ph?n Lan,
Kiev,
Riga,
Sofia,
Tallinn,
Vilnius
 
Gi? chu?n Hy L?p
Hy L?p,
Istanbul,
Minsk
 
Gi? chu?n Israel
Israel
 
Gi? chu?n Nam Phi
Harare,
Pretoria
UTC + 3 C
Gi? chu?n Nga
Moskva,
Sankt Peterburg,
Volgograd
 
Gi? chu?n ? R?p
Kuwait,
Riyadh,
Iraq
 
Gi? chu?n
Dông Phi
Nairobi
UTC + 3:30 C
Gi? chu?n Iran
Iran
UTC + 4 D
Gi? chu?n các nu?c ? R?p
Abu Dhabi, Muscat
 
Gi? chu?n C?n Dông
Baku, Tbilisi, Yerevan
UTC + 4:30 D
Gi? chu?n Afghanistan
Afghanistan
UTC + 5 E
Gi? chu?n Ekaterinburg
Ekaterinburg
 
Gi? chu?n Tây Á
Islamabad,
Karachi,
Tashkent
UTC + 5:30 E
Gi? chu?n ?n D?
Chennai, Kolkata,
Mumbai,
New Delhi
UTC + 5:45 E
Gi? chu?n Nepal
Nepal
UTC + 6F
Gi? chu?n
Trung Á
Astana,
Dhaka
 
Gi? chu?n Sri Lanka
Sri Lanka
 
Gi? chu?n B?c Trung Á
Almaty,
Novosibirsk
UTC + 6:30 F
Gi? chu?n Mayanma
Myanma
UTC + 7 G
Gi? chu?n
Dông Nam Á
Thái Lan,
Vi?t Nam,
m?t ph?n
Indonesia
(
Jakarta)
 
Gi? chu?n B?c Á
Krasnoyarsk
UTC + 8 H
Gi? chu?n Trung Qu?c
Trung Qu?c,
H?ng Kông,
Urumqi
 
Gi? chu?n Singapore
Malaysia,
Singapore
 
Gi? chu?n Dài Loan
Dài Loan
 
Gi? chu?n Tây Úc
Tây Úc
 
Gi? chu?n Dông c?a B?c Á
Irkutsk,
Mông C?
UTC + 8:45 H
 
M?t ph?n Tây Úc
UTC + 9 I
Gi? chu?n Hàn Qu?c
Hàn Qu?c
 
Gi? chu?n Tokyo
Osaka,
Sapporo,
Tokyo
 
Gi? chu?n Yakutsk
Yakutsk
UTC + 9:30 I
Gi? chu?n mi?n Trung c?a Úc
Darwin
 
Gi? chu?n Trung Úc
Adelaide
UTC + 10 K
Gi? chu?n mi?n Dông c?a Úc
Canberra,
Melbourne,
Sydney
 
Gi? chu?n Dông Úc
Brisbane
 
Gi? chu?n Tasmania
Tasmania
 
Gi? chu?n Vladivostok
Vladivostok
 
Gi? chu?n Tây
Thái Bình Duong
Guam,
Port Moresby
UTC + 10:30 K
 

D?o Lord Howe
UTC + 11 L
Gi? chu?n Trung
Thái Bình Duong
Magadan,
D?o Solomon,
New Caledonia
UTC + 11:30 L
 

D?o Norfolk
UTC + 12 M
Gi? chu?n Fiji
D?o Fiji,
Kamchatka,
D?o Marshall
 
Gi? chu?n New Zealand
New Zealand
UTC + 12:45 M
 

D?o Chatham
UTC + 13 M
Gi? chu?n Tonga
Tonga
UTC + 14 M
 

D?o Line
table endName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » ban sap sep cac mui gio ren the gioi