Re: bai viet ve minh Nhat

cac nha bao nen danh gia cao viec nhat gioi (touch) hon la danh gia cao ve viec 
do. Bai bao nay dang lau roi ma bay gio moi tim ra, bao echep ma. Dang hoi nam 
ngoai lan.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, September 23, 2004 8:58 AM
 Subject: Re: bai viet ve minh Nhat


 Vu da xem bai bao nay o dau? co le nguoi viet da viet no hoi the ky truoc va 
bay gio moi duoc toa soan dang. Minh can goi thu gop y den toa soan ve bai bao 
nay. Vay vu cho biet bao nao dang. 

 Xin noi them la gop y ve chuyen khong co may tinh cho nguoi mu ma chi co cai 
ngu cua nguoi viet thoi. Du sao, viec ho danh gia cao cac no luc cua Nhat cung 
la mot dieu hay va Nhat cung xung dang duoc danh gia nhu the chu
 Tran Ba Thien
 Deputy Director
 The Sao Mai Computer Center For The Blind
 address: 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district, HCMC Vietnam
 Tel: 84.8 849.5069; Fax: 84.8.2938300; mobile: 09 18 18 38 35
 E-mail: bathien@xxxxxxxxxxxxxxxx
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, September 22, 2004 6:59 PM
  Subject: bai viet ve minh Nhat


  Ñöùa naøo vieát baøi naøy maø saïo ve saàu. laâu la ñaâu, ñaäp noù cho traãm

  AØ! thì ra taùc giaû baøi naøy laø Minh nhaân. chaû bieát gì veà tin hoïc 
cuûa ngöôøi muø maø vieát lung tung theá naøy coù leõ phaûi toäi laêng trì maát 
thoâi

  Nghe ñi roài bieát toâi 0 noùi oan ñaâu nhe

  Öôùc voïng coù theâm moät "maét"

  MINH NHAÂN


  ÔÛ Hoäi ngöôøi Muø thaønh phoá Hueá coù moät chaøng trai tuy muø nhöng raát 
meâ ñoïc saùch vaø thaïo tin hoïc. Ñoù cuõng laø lyù do ñeå toâi tìm gaëp Traàn 
Anh Minh Nhaät...


  Nan nhöng khoâng naûn...


  Caùch nay saùu naêm, Minh Nhaät ñang laø sinh vieân naêm thöù ba cuûa khoa 
Ngöõ vaên, ÑH Khoa hoïc Hueá vaø duø ñoâi maét khoâng coøn phaân bieät ñöôïc 
saùng, toái nhöng Minh Nhaät vaãn laø moät chaøng trai khoûe maïnh, aên noùi 
hoaït baùt, öùng xöû nhanh nheïn, treân moâi luoân coù moät nuï cöôøi, khoâng 
gioáng vôùi nhöõng ngöôøi muø baåm sinh maø toâi töøng gaëp...


  Baûy tuoåi, Nhaät maéc chöùng taêng nhaõn aùp. Ba meï ñaõ ñöa Nhaät ñi 
chaïy chöõa khaép nôi. Baûy laàn giaûi phaãu cuõng chæ giöõ cho beänh tình 
khoâng traàm troïng hôn, coøn thò löïc vaãn chæ ôû möùc 3/10. Tuy ñoâi maét nhö 
theá, song Nhaät vaãn beàn bæ baùm theo baïn beø vaøo ñeán ñaïi hoïc, duø raèng 
caäu phaûi töï hoïc laø chính. Leân lôùp, Nhaät chæ coù theå nghe thaày giaûng, 
khoâng theå thaáy nhöõng gì ñöôïc vieát treân baûng vaø taát nhieân khoâng ghi 
cheùp gì ñöôïc. Ñeå hieåu caùc baøi giaûng, Nhaät phaûi ñoïc saùch tröôùc vaø 
sau buoåi hoïc, möôïn vôû baïn beø veà nhaø cheùp laïi... Hoïc haønh chaät vaät 
vì maét yeáu nhö theá, nhöng tôùi naêm 1995, khi thi ñaïi hoïc, Nhaät vaãn ñaäu 
caû hai tröôøng. Caäu choïn hoïc ngaønh Ngöõ vaên ôû ÑH Khoa hoïc Hueá. Nhaät 
giaûi thích: Hoïc vaên thì phaûi ñoïc nhieàu, ñoâi maét coù thò löïc chæ 3/10 
seõ meät hôn nhöng cuõng chæ coù ngaønh hoïc naøy môùi phuø hôïp vôùi tình 
caûnh cuûa toâi. Baïn beø ôû lôùp Vaên K19 ÑH Khoa hoïc Hueá vöøa phuïc, vöøa 
lo cho hai con maét cuûa Nhaät, khi thaáy caäu ñoïc ngaáu nghieán haøng ñoáng 
saùch... Theá roài tôùi ñaàu naêm thöù ba, chæ coøn moân Trieát laø hoaøn taát 
chöông trình ñaïi cöông thì... "Toâi ñang ñoïc cuoán thöù hai trong soá boán 
cuoán cuûa boä Trieát hoïc phöông Taây thì hai maét môø daàn vaø boùng toái 
suïp xuoáng. Toâi hieåu ñieàu phaûi ñeán ñaõ ñeán. Toâi vaãn mong noù ñöøng 
ñeán quaù sôùm, ít nhaát laø tröôùc khi toâi hoïc xong ñaïi hoïc, nhöng... Baïn 
beø, thaày coâ trong khoa ñeán thaêm vaø ñoäng vieân raát nhieàu. Tuy nhieân, 
toâi hieåu tình theá. Baùc só baûo nhaõn aùp haï ñaõ laøm bong voõng maïc, neáu 
muoán thaáy trôû laïi phaûi ñi nöôùc ngoaøi chöõa chaïy, Toán keùm baïc tyû. 
Laáy tieàn ôû ñaâu ñeå laøm ñieàu ñoù?!".


  Muø song Nhaät khoâng bôùt meâ ñoïc saùch. Hueá khoâng coù thö vieän saùch 
noùi, Nhaät phaûi nhôø baïn ñoïc vaø ghi aâm laïi ñeå mình nghe. Haøng ñeâm, 
Nhaät oâm radio chôø chöông trình ñoïc truyeän ñeâm khuya. Ñieàu ñaùng ngaïc 
nhieân laø Nhaät ñaõ kòp ñoïc raát nhieàu saùch tröôùc khi ñoâi maét taét 
saùng. Caäu ñaõ ñoïc gaàn nhö taát caû caùc boä coå thö noåi tieáng cuûa Trung 
Quoác, caùc tuyeät phaåm vaên chöông cuûa Anh, Phaùp, Myõ, Nga vaø khoâng ít 
taùc phaåm vaên hoïc Vieät Nam, caùc taùc phaåm trieát hoïc, ñaëc bieät laø 
trieát hoïc phöông Ñoâng, trieát hoïc Ñöùc. Duø taát caû ñaõ laø quaù khöù, 
nhöng Nhaät vaãn cöôøi, khaúng ñònh: "Ñaõ hoïc Vaên thì phaûi coù neàn taûng 
trieát hoïc thaät vöõng"...


  Mô moät "con maét"


  Trôû thaønh moät ngöôøi muø khi ñang coù raát nhieàu mô öôùc laø moät noãi 
ñau lôùn nhöng Nhaät vöôït qua noù raát nhanh. Chæ moät thôøi gian ngaén sau 
khi khoâng coøn nhìn thaáy aùnh saùng, sau khi nghe moät ngöôøi baïn ôû Trung 
taâm Coâng ngheä phaàn meàm Hueá phaân tích thieät hôn, Nhaät ruõ boû söï 
tuyeät voïng, tìm ñeán vôùi maùy tính. Vì khoâng coù maùy, neân Nhaät nhôø 
ngöôøi ñöa ñeán nhaø Thaéng - moät baïn ñoàng moân hoài coøn theo hoïc khoa 
Vaên ñeå nhôø em trai cuûa Thaéng - ñang laø sinh vieân CNTT, höôùng daãn veà 
chöông trình tin hoïc daønh cho ngöôøi muø baèng phaàn meàm coù teân NDC maø 
caäu ta ñaõ maøy moø kieám giuùp ôû ñaâu ñoù. Tuy ñoù laø maùy tính daønh cho 
ngöôøi saùng, chæ coù phaàn meàm laø ñöôïc daønh cho ngöôøi muø, nhöng chæ sau 
buoåi hoïc ñaàu tieân, Nhaät ñaõ "thuoäc" caùch duøng baøn phím vaø soaïn thaûo 
ñöôïc moät vaên baûn nhôø trôï giuùp cuûa NDC. "Ngay laäp töùc toâi nhaän ra 
maùy tính laø moät con maét cuûa ngöôøi muø vaø khoâng theå dieãn ñaït ñöôïc 
nieàm vui aáy lôùn ñeán möùc naøo". Cuõng theo lôøi Nhaät, con maét coøn laïi 
laø baïn beø. Vì vaäy, Nhaät luoân coù maët trong nhöõng cuoäc gaëp cuoái 
tuaàn. ÔÛ ñoù, Nhaät nghe baïn beø keå hoï ñaõ ñoïc, ñaõ hoïc, ñaõ thu löôïm 
nhöõng gì khi löôùt Web trong caû tuaàn vaø tuaàn naøo, hoï cuõng daønh moät ít 
thôøi gian ñeå tìm kieám nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán ngöôøi muø trao 
taëng cho Nhaät.


  Ñaàu naêm 2002, Hoäi ngöôøi Muø thaønh phoá Hueá cöû Nhaät ñi Haûi Phoøng 6 
thaùng ñeå theo hoïc moät khoùa veà tin hoïc daønh cho ngöôøi muø. Tuy nhieân, 
theo caäu ñoù vaãn laø caùch hoïc treân maùy cuûa ngöôøi saùng, seõ raát khoù 
vôùi ngöôøi muø baåm sinh voán chöa coù khaùi nieäm naøo veà maùy tính. Qua 
baïn beø, Nhaät bieát raèng ñaõ coù loaïi maùy tính daønh cho ngöôøi muø, vôùi 
baøn phím baèng chöõ Braille (chöõ noåi) vaø nhieàu phaàn meàm daønh cho ngöôøi 
muø ñaõ ra ñôøi. Theá nhöng: "Giaù maùy tính cho ngöôøi muø ñeán 25 trieäu 
ñoàng, moät con soá xa taàm vôùi cuûa caû Hoäi ngöôøi Muø ôû Hueá. Thaäm chí, 
moät caùi maùy daønh cho ngöôøi saùng, giaù reû hôn nhieàu maø Hoäi vaãn coøn 
chöa ñuû tieàn mua thì...". Laø moät ngöôøi muø, Nhaät hieåu taàm quan troïng 
cuûa maùy tính ñoái vôùi ngöôøi muø. Nhaät taâm söï: "Neáu Hoäi coù moät caùi 
maùy tính bình thöôøng, toâi seõ caøi phaàn meàm NDC ñeå môû lôùp daïy tin hoïc 
cho ngöôøi Muø ôû Hueá, toâi seõ baét ñaàu ñoái vôùi nhöõng baïn ñang sinh 
hoaït ôû ngoâi nhaø 62 Leâ Huaân (truï sôû Hoäi ngöôøi muø thaønh phoá Hueá). 
Chæ moät chieác maùy tính nhöng xa vôøi ñeán theá ö? Toâi chôït nhôù ñeán 
nhöõng chieác maùy tính ñang truøm meàn nguû yeân ôû khoâng ít nôi vaø thaáy 
nao loøng...


  Baây giôø, Nhaät vaãn thöùc daäy luùc 5 giôø saùng ñeå nghe radio. Ñeán 7 
giôø thì baét ñaàu laøm vieäc. Hoâm naøo khoâng coù giôø daïy chöõ Braille cho 
treû khieám thò thì laøm taêm tre ñeán toái mòt. Nhaät ñang nhaët töøng ñoàng 
töø nhöõng chieác taêm tre ñeå thöïc hieän ñieàu caäu muoán: Mua moät chieác 
maùy tính, daïy tin hoïc cho nhöõng ngöôøi coù caûnh ngoä nhö mình...

  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
  Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
  12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
  tel: 84 8 849 5069.
  Fax: 84 8 293 8300.
  Email:
  info@xxxxxxxxxxxxxxxx
  Website:
  www.saomaicenter.org

  Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
  Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts: