auto shutdown

Don gi?n v?i Auto Shutdown t? t?o - 28/3/2006 11h:22

google_ads_frame frame

Goooooogle ?????
????????
WinCleaner Windows Care
Zap clutter. Fix Registry & Windows Errors - Plus More Automatically!
wincleaner.com

Automate Excel Easily
We sell a windows software tool for batch processing XLS, CSV, Txt, HTM
www.Softinterface.com
google_ads_frame frame end

Hi?n nay có r?t nhi?u chuong trình t? d?ng t?t máy (Auto Shutdown), tuy nhiên 
có m?t cách c?c k? don gi?n d? b?n có th? t? cài chuong trình t?t máy don
gi?n cho máy tính c?a mình trong vòng ch? kho?ng 2-5 phút mà b?n không c?n ph?i 
cài d?t b?t k? chuong trình nào.

Phuong pháp don gi?n này k?t h?p gi?a chuong trình "Scheduled Tasks" (l?ch làm 
vi?c t? d?ng c?a Windows) và m?t do?n câu l?nh don gi?n.

Kh?i t?o

T?o và luu t?p tin shutdown.bat

D?u tiên, b?n vào trình so?n th?o Notepad c?a Windows và gõ vào 2 dòng l?nh sau:

cd\
shutdown/s

Sau dó b?n luu l?i t?p tin này, t?i ô "Save as type" b?n ch?n "All Files", tên 
t?p tin b?n gõ vào là "shutdown.bat" (b?n có th? d?t tên khác) và luu vào
thu m?c "C:\Windows". (b?n có th? luu vào noi khác, tuy nhiên n?u không luu vào 
? dia C (? h? th?ng) b?n s? ph?i thay d?i l?i do?n câu l?nh trên:

cd\
C:
shutdown/s

T?o l?ch làm vi?c (t? d?ng t?t máy)

D?t l?ch làm vi?c (t?t máy tính)

Vào chuong trình "Scheduled Tasks" c?a Windows: 
Start\Programs\Accessories\Sytem Tools\Scheduled Tasks ho?c Start\Control 
Panel\Scheduled Tasks. Sau dó
b?n ch?n "Add Scheduled Tasks".

Click vào nút "Next" và ti?p t?c ch?n t?p tin d? Windows lên l?ch làm vi?t t?i 
nút "Browse". Ti?p theo ch?n t?p tin "shutdown.bat" mà b?n dã v?a t?o. Ch?n
l?ch làm vi?c mà Windows s? th?c hi?n theo ý c?a b?n là hàng ngày (Daily), hàng 
tu?n (Weekly)...

B?m "Next" và d?nh th?i gian t?t máy t?i ô "Start time", ngày b?t d?u làm vi?c 
"Start date", ti?p t?c b?m "Next" và "Finish".

Th? là b?n dã hoàn t?t vi?c lên l?ch t? d?ng t?t máy cho máy tính c?a mình.

Hi?u ch?nh l?ch làm vi?c

Phuong th?c làm vi?c nhu sau: Khi d?n gi? mà b?n dã d?nh, l?ch làm vi?c c?a 
Windows s? ch?y t?p tin "shutdow.bat" mà b?n dã t?o trong dó có do?n câu l?nh
t?t máy. Lúc này, trong vòng sau 30 giây windows s? t? dóng t?t c? các chuong 
trình dang ch?y và sau dó s? t?t máy tính c?a b?n.

Hi?u ch?nh l?ch làm vi?c

Sau này n?u b?n mu?n hi?u ch?nh th?i gian t?t máy ho?c xóa l?ch làm vi?c này 
thì b?n c? vào "Scheduled Tasks" click ph?i chu?t vào l?ch mà b?n dã d?t và
ch?n "Properties" và hi?u ch?nh l?i theo ý c?a mình ho?c ch?n "Delete" d? xóa 
l?ch làm vi?c.

Khi b?n xoá l?ch làm vi?c n?u sau này mu?n t?o l?i thì b?n c? th?c hi?n thao 
tác cài l?ch làm vi?c cho Windows tuong t? nhu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình t? d?ng t?t máy, các thông tin, d? li?u b?n dang làm 
vi?c ? các chuong trình b?n không luu l?i s? b? m?t di. L?ch làm vi?c này
du?c dùng khi b?n t?i nhi?u d? li?u t? internet v? ho?c ghi hình m?t tr?n bóng 
dá... thì b?n c? lên l?ch t? d?ng t?t máy và di ng?. D?n gi?, l?ch làm vi?c
s? t? d?ng t?t máy cho b?n.

H? PHONG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » auto shutdown