[SMCC] an gi de khoe trong chuyen ay

t?ng cho ông Thi?n, ông Hi?u ông Phong và ông mai cái này nè.
b?o d?m d?c xong m?y ông Phê phê phê phê phê luôn
An gì d? "kho?" trong "chuy?n ?y"?
C?p nh?t:24/5/2007 18:00
Nh?ng th?c ph?m thông thu?ng có tác d?ng giúp cho co th? kho? m?nh. Ngoài ra, 
m?t s? lo?i còn tác d?ng theo hu?ng tích c?c cho "kh? nang dàn ông" c?a nam
gi?i ? tu?i x? chi?u. Chúng là nh?ng th?c ph?m gì, m?i các d?ng mày râu d?c bài 
sau.
 ?nh: Inmagine

Các lo?i th?c ph?m h?u d?ng

- Tr?ng chim s?: có tác d?ng b? th?n, tráng duong. Tr?ng lu?c chín, bóc v?, m?i 
l?n an 1 qu?, ngày an 3 l?n. Tác d?ng t?t v?i ngu?i ho?t tinh, xu?t tinh
s?m.

- Tinh hoàn bò ho?c trâu: b? th?n tráng duong, tr? li?t duong. M?i l?n dùng 
thu?ng h?p v?i câu k? t? ( 20-40g). Tuy nhiên, b?n c?n nh? câu k? t? có tác
d?ng b? âm hung duong nên xa nhà ch? an câu k? t?.

- Rau h? còn g?i là kh?i duong th?o, tráng duong th?o. Tác d?ng c?a nó là ki?n 
t?, tráng duong. Lo?i này nên xào h? v?i tôm tuoi vì tôm tuoi ích tinh tráng
duong. ( 150g rau h? + 250g tôm tuoi)

- Ng?c duong: L?u ng?c duong ho?c ng?c duong h?m câu k? t?.

- H?i sâm: b? th?n du?ng huy?t dùng cho ngu?i b? di tinh, duong suy, ti?u ti?n 
nhi?u do th?n hu. Ngâm h?i sâm r?i n?u chung v?i th?t dê.

- C?u th?n: tinh hoàn chó vàng càng t?t. C?u th?n tính d?i nhi?t, làm ?m th?n 
tráng duong, ích tinh tr? duong suy, xu?t tinh s?m, li?t duong.

- Món h?u não: óc kh? có tác d?ng tráng duong, b? não.

- T?y son duong : tráng duong, cu?ng th?n.

Các lo?i th?c ph?m trên có tác d?ng kích thích hung ph?n tình d?c r?t t?t nhung 
là lo?i tr? duong sinh ho? nên không dùng cho ngu?i âm hu.

Ngày nay, m?t s? nhà nghiên c?u cho r?ng các lo?i tinh hoàn d?ng v?t ch?a t? l? 
d?m cao, trong d?m ch?a 16% là Ni-to. Ni-to là m?t trong hai thành ph?n
c?a NO (Nitric oxide). L-Arginine là ch?t m? c?a NO. Thi?u Arginine s? làm gi?m 
ho?c r?i lo?n ch?c nang tình d?c. Nh?ng th?c ph?m, cây thu?c có ch?a L-Arginine
d?u có tác d?ng c?i thi?n ch?c nang tình d?c.

Trong các v? thu?c Dông du?c du?c d? c?p nhi?u là dâm duong ho?c, h?i m?, r?n, 
t?c kè, ng?c duong, ng?u pín (tinh hoàn bò d?c ho?c trâu d?c), tê giác, cao
h? c?t, l?c nhung, tôm hùm, tôm th?, ru?i d?m, dom dóm, hành, t?i ,?t, tiêu, 
sen. có th? do ch?a nhi?u L-Arginine.

Bí quy?t ngan ch?n s? suy y?u kh? nang tình d?c

- B?t d?u t? th?i thanh niên nhung không "ho?t d?ng" quá d?.
- Khi "hành s?": tinh th?n tho?i mái, tâm tu ?n d?nh, t?p trung.
- Không an quá no, không u?ng ru?u tru?c khi làm "chuy?n ?y".
- An u?ng di?u d? d? co quan sinh d?c kho? m?nh s? t?o c?m giác s?ng khoái, d? 
ch?u trong chuy?n chan g?i.

M.H
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: