[SMCC] Yeu Nu Thoi Internet

Yêu n?" th?i Internet
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=35555 
Cô gái ?n danh du?i cái nickname Phuong Tuy?t Nhi tên th?t là Loan hoàn toàn 
kh?e m?nh s?ng trong gia dình công ch?c trên du?ng Hoàng Hoa Thám. S? ti?n
"t? thi?n" nh?n du?c cô gái dã s? d?ng h?t cho nhu?m tóc, di choi, xem phim, 
g?p thú nh?i bông, mua s?m qu?n áo, di?n tho?i di d?ng...

D?ng hành v?i s? phát tri?n c?a d?t nu?c, con l?c Internet tang tru?ng v?i m?t 
t?c d? dáng kinh ng?c. Th? nhung, dáng bu?n thay là chua bao gi? t? l? thanh
thi?u niên ph?m pháp mà nguyên nhân xu?t phát ban d?u d?u b?t ngu?n t? th? gi?i 
?o Internet l?i ph? bi?n và m?c d? nghiêm tr?ng dáng báo d?ng nhu hi?n
nay.

Ngoài nh?ng v? án có tính ch?t nguy h?i th?c s? cho xã h?i dã du?c co quan ch?c 
nang khám phá thì trong th? gi?i @ v?n dang t?n t?i, manh nha phát tri?n
m?nh hon m?t lo?i hình t?i ph?m khác là l?a d?o.

H?u h?t n?n nhân c?a các v? vi?c d?u im l?ng cho qua vì nhi?u lý do khác nhau, 
m?t ph?n vì tài s?n b? m?t không ph?i quá l?n, nhung có l? lý do t? nh? hon
c? d? du?c cho qua b?i nh?ng "cao th? l?a" l?i là nh?ng cô gái tr?, là h?c 
sinh, sinh viên tu?i dôi muoi khoác ngoài v? yêu m?n, dáng yêu, d? thuong. Có
th? coi dây là m?m m?ng c?a m?t co h?i phát tri?n thành m?c d? ph?m t?i nghiêm 
tr?ng hon, nh?t thi?t c?n hon n?a s? luu tâm c?a gia dình và xã h?i.

Trang nh?t ký cá nhân trên m?ng Internet (blog) c?a cô gái 17 tu?i mang tên nhu 
m?t nhân v?t nào dó ch? có trong phim Hongkong, Phuong Tuy?t Nhi thu hút
vài tram ngàn lu?t ghé tham ch? trong vòng 2 tháng.

M?i ngày trôi qua, vô vàn nh?ng tâm s? "òa v?", câu chuy?n d?i nh? bé c?a m?t 
cô gái s?ng trong t?n bi k?ch gia dình d?m ch?t ti?u thuy?t du?c ch? nhân
blog dua lên m?ng và dón nh?n v? c? tram l?i an ?i, v? v? c?a dám fan hâm m?.


Chua k? nh?ng b?c ?nh c?a k? li?u y?u dào to, thân mình mong manh d? v? u?n éo 
t?o dáng, m?t mo màng xa xôi tóc bay theo gió qu?t studio tràn ng?p thu vi?n
?nh cung dã làm không ít chàng trai ph?i x?n xang cõi lòng, mo m?ng dành t?ng 
ng?p tràn l?i khen có cánh, u?c v?ng h?n hò.

Dâu dó còn nhác th?y c? nh?ng l?i trách yêu v?ng v?: "Sao em hôm dó ch? g?p anh 
có ch?c lát r?i l?i v?i vàng r?i xa anh, g?p nhau l?n nào cung v?i v?y sao?",
hay "C?m on em dã d?t tr?n ni?m tin vào anh, anh hy v?ng sau khi g?i nghe anh 
phân tích m?i di?u qua di?n tho?i cho em thì em s? t?t hon d? có th? d? dàng
vu?t qua t?t c?"...

Nh?ng l?i l? chân tình "não n?" d?n v?y vô tình càng tang thêm tính xác th?c 
cho nhi?u chàng trai khác v? s? t?n t?i trên d?i c?a m?t cô gái dáng yêu can
d?m vu?t khó.

R?i m?t chi?u dông ngày cu?i nam, ph?i chang cô gái tr? ch?n th?i di?m khi cái 
rét se l?nh ùa v? d? làm rung d?ng lòng ngu?i hon và dua lên blog thông báo
r?ng mình dang m?c ch?ng b?nh hi?m nghèo, dính kèm theo dòng nh?t ký m?ng u?t 
nh?p nu?c m?t có b?c hình nh?ng dóa hoa h?ng tr?ng m?t m? trong suong khói
nghia trang khi?n không ít ngu?i dôi m?t ?ng ?ng nu?c ch?c ào ra.

Và y nhu r?ng, nh?ng t?m lòng cao c? thi nhau vào dó "c?n câu" v?i u?c mong xa 
xam s?n sàng bên em lúc này d? vu?t qua t?t c? chi?n th?ng s? ph?n. Nhu m?t
k?ch b?n hoàn h?o dã du?c tính toán chi ly t? tru?c, em l?p t?c tung ra l?i d? 
ngh? nh? nh?n thuong c?m nhu van xin s? c?u r?i cu?i cùng trong do?n tr?
l?i m?t cách không e dè "Hãy b?t di m?t tách cafe d? dành giúp cho em lúc 
này..." và t?t nhiên kèm theo tên tu?i, s? tài kho?n ngân hàng dài d?ng d?c.

T?t nhiên nh?ng chàng L?c Vân Tiên th?i @ ch?ng ai n? lòng nào ch? giúp em don 
l? tách cafe nhu em t?ng kh?n kho?n, nh?ng dòng thông báo nhanh trên trang
blog v? "s? ti?n anh dã chuy?n vào tài kho?n em dã nh?n du?c chua?" ng?p góc 
trang.

T?t c? ch? là m?t trò l?a d?o ng?t ngào. Câu chuy?n v? l? khi m?t s? chàng t?t 
b?ng th?c s? tìm m?i cách l?n ra b?ng du?c tung tích em d? giúp d? c? th?
hon n?a, không ch? v?t ch?t mà còn là s? quan tâm san sóc d?ng viên ân c?n.

Cô gái ?n danh du?i cái nickname Phuong Tuy?t Nhi tên th?t là Loan hoàn toàn 
kh?e m?nh, dang theo h?c l?p 11 tru?ng dân l?p và s?ng trong gia dình công
ch?c d?y d? c? cha l?n m? t?i m?t ngôi nhà 3 t?ng trên du?ng Hoàng Hoa Thám. S? 
ti?n "t? thi?n" nh?n du?c cô gái dã s? d?ng h?t cho nhu?m tóc, di choi,
xem phim, g?p thú nh?i bông, mua s?m qu?n áo, di?n tho?i di d?ng...

Khi tôi d?n nhà cô ta thông qua m?t trong s? nh?ng n?n nhân "ân c?n" d? xác 
th?c cho câu chuy?n này, thì b? cô ta cung dã l?m tu?ng tôi là m?t trong s?
các n?n nhân trên m?ng nên m? d?u câu chuy?n r?t th?ng th?n v?i d? ngh? du?c 
hoàn tr? l?i s? ti?n dã g?i cho Loan.

Ông cung cho bi?t thêm r?ng dã có không ít ngu?i t?i tìm, h?i tham và không m?t 
ai nh?n l?i ti?n b?i hoàn t? gia dình và b?n thân con gái ông cung th?a
nh?n không nh? n?i dã l?a bao nhiêu con ngu?i c? t?t b?ng l?n nh?ng k? n?a v?i 
dáng b? l?a nhu cô gái tên Loan li?t vào d?ng "cho an qu? kh? dòi c?c vàng"...
Blog Phuong Tuy?t Nhi dóng c?a im lìm sau dó.

Du?ng nhu m?i "câu nh?" y?u di?u th?c n? luôn là m?t mi?ng m?i d?y h?p d?n 
không th? ph? nh?n t? c? chí kim mà d?ng nam nhi nào cung d? v?p ph?i.

Cách dây vài tháng, trên di?n dàn m?ng Internet dành cho tu?i h?c trò, các 
thành viên liên t?c loan báo cho nhau d? c?nh giác v? m?t thành viên n? có hành
vi l?a d?o r?t nhi?u thành viên khác du?i hình th?c mua bán qua m?ng.

Dáng ng?c nhiên là k? ch? muu v? vi?c này l?i là m?t n? sinh viên hoàn toàn có 
h?c th?c, dã t?ng du?c gia dình g?i di du h?c t?i Anh qu?c m?t th?i gian
dài. Sau khi v? nu?c cô ta l?y m?ng Internet làm ni?m vui, d? chôn vùi th?i 
gian cu?c s?ng th?c dành cho khoe hình ch?p ngh? thu?t, m?c tán g?u, làm quen,
khoe khoang gu?c giày xe pháo trên m?ng và di choi giao luu thu?ng xuyên v?i 
các chàng trai tân th?i m?i quen trên th? gi?i ?o.

Du?ng nhu v?i m?c chu c?p không m?y "cang tay" th?i bu?i khó khan t? cha m? d? 
th?a mãn du?c cho cô con gái cung quen l?i s?ng hu?ng th? nên nàng c?u du
h?c sinh này tìm cách "muu sinh" b?ng l?a d?o.

Cô gái tr? liên t?c tung lên di?n dàn m?ng nh?ng m?u rao v?t bán nh?ng d? tu 
trang, qu?n áo và các m?t hàng d?c dáo, nóng s?t, d?i v?i h?c sinh, sinh viên
v?i giá c? h?p d?n gi?t mình du?c mua t? các nu?c trung tâm th?i trang th? 
gi?i, ch?c n?ch d?m b?o hàng x?n.

V?i cái mác t?ng là du h?c sinh, tiêu ti?n mát ông D?a, dã làm không ít ngu?i 
hoàn toàn d?t tr?n ni?m tin, h?u h?t n?n nhân d?u dã tin tu?ng thanh toán
ngay b?ng ti?n m?t sau khi d?t hàng qua m?ng.

Sau dó n? sinh viên l?a này "r?c thính" tung nh? gi?t ra m?t s? m?t hàng nh?t 
d?nh cho nh?ng thành viên nang n? "bí m?t là b?n qu?n n?i thành" d? c?ng c?
ni?m tin cho nh?ng ngu?i khác, luôn m?m thông báo h?a h?n hàng "xách tay" dang 
trên du?ng shipping v? nu?c ng?p trang rao v?t và t?t nhiên dó mãi mãi ch?
là l?i h?a.

S? kiên nh?n có h?n, khi hàng không th?y dâu, nhi?u ngu?i di?n tho?i dòi ti?n 
m?t cách cang th?ng thì cô ta né tránh, l?p l?ng và cu?i cùng là "ngoài vùng
ph? sóng" ho?c m?t tro trán bóng ch?i bay ch?i bi?n m?i giao d?ch dã t?ng th?c 
hi?n.

T?i khi dó nhi?u ngu?i m?i nh?n ra du?c b? m?t th?t d?ng sau guong m?t trái 
xoan kh? ái kia và chung k?t cái d?c nh?t h? có th? tóm du?c ch? là cái nickname
không dáng giá n?a xu ? trên m?ng. Không ít các công t? há mi?ng m?c quai, 
duyên tình còn ch? d?n dâu thì vu?ng b?n chi chuy?n ti?n b?c dành ch? bi?t t?c
lu?i ? choi n?a, th? là hòa.

M?t s? khác cung thu?c d?ng thành ph?n con nhà khá gi? thì nói r?ng ti?n m?t 
ch?ng dáng bao nhiêu "b? thí" cho d? b?c mình, t?t nhiên v?y nhung v?i s? thành
viên m?ng m?c l?a kh?p c? nu?c ?t h?n cô ? cung du?c m?t m? không h? nh? d? 
trau chu?t cu?c d?i.

Ngoài ra trong quá trình tìm hi?u, tôi còn du?c bi?t thông tin v? vô s? "yêu 
n?" tu?i teen khác chuyên r? rê trai m?ng lu?n l? "ru?c dèn" di choi, sau dó
mu?n di?n tho?i di d?ng d? g?i trong nh?ng tình hu?ng b?t kh? kháng và r?i 
"tr?n kh?i m?t d?t" không d?u v?t.

Cái duôi còn l?i cung gi?ng nhu tru?ng h?p v?a k? v?n l?i là cái ID Yahoo 
Messenger mà ch? v?i hon ch?c thao tác trên bàn phím là kh?i t?o du?c m?t cái
m?i, s?ch tinh khôi không t? v?t.

M?i dây co quan ch?c nang cung dã tri?t phá vài ? nhóm luu manh ? Hà N?i tu?i 
d?i còn r?t tr?. Các bang nhóm này d?u có các cô gái tr? d?p ua nhìn chuyên
làm nhi?m v? lên m?ng câu nh? "con m?i" t?i dón ru?c di choi kèm v?i nh?ng l?i 
h?a h?n "h? h?ng" d?y trí tu?ng b?, khi n?n nhân m?c b?y thì b?n chúng quây
tròn vu v? dùng vu khí thô so kh?ng ch? cu?p ti?n.

Other related posts: