[SMCC] Xuyen boi mau duoc thao quy tri ho

Xuyên b?i m?u - Du?c th?o quý tr? ho

? T? Xuyên (Trung Qu?c), có m?t lo?i cây du?c tr?ng khá nhi?u, cao ch?ng 50 cm, 
lá nh?, dài, hoa màu tím nh?t, thu?ng chúc xu?ng d?t, trông gi?ng m?t lo?i cây 
tr?ng làm c?nh. Ngu?i dân b?n d?a cho bi?t dó là m?t lo?i du?c th?o quý, s? 
d?ng làm thu?c dông y r?t du?c ua chu?ng. 

 
Cây xuyên b?i m?u 
Thân r? c?a cây này có các c? b?n xo?n nhu con ?c, bám chi chít vào r? tr? nom 
gi?ng dàn con bám vào vú m?, nên du?c g?i là B?i m?u. Chính ph?n này du?c s? 
d?ng làm thu?c. Do du?c tr?ng ? T? Xuyên nên v? này du?c g?i là Xuyên b?i m?u.

Dân gian còn luu truy?n huy?n tho?i v? Xuyên b?i m?u. Xua kia, cung ? m?nh d?t 
T? Xuyên này, có m?t thai ph? do m?c b?nh l? (ngu?i phi?n khát, ng?c nóng, ho 
không d?t) sinh h? nam l?n b?y lu?t thai nhi d?u ch?t y?u, b? gia dình ch?ng 
ru?ng b?. May thay, có m?t th?y lang thuong tình mách cho m?t du?c th?o quý, 
sau ba tháng dùng thu?c thì v?a lúc có tin m?ng, bà dã hoài thai. 

D? tháng d? ngày, bà sinh h? du?c bé trai kh?e m?nh, h?ng hào. Trong ni?m vui 
m?ng khôn t?, bà xin du?c d?t tên cho v? thu?c này là B?i M?u v?i ý nghia "Quý 
nhu b?o b?i c?a Ngu?i m?". Cái tên B?i M?u cung du?c s? d?ng ph? bi?n t? dó.

Sau này, Xuyên b?i m?u du?c s? d?ng r?ng rãi làm v? thu?c tr? ho, d?c bi?t dùng 
cho các thai ph? (Xuyên b?i m?u nghi?n thành b?t, luy?n v?i du?ng cát, vê thành 
viên, dùng ng?m ho?c u?ng ngày 1 - 2 viên, g?i là C?p c?u phuong, du?c xem nhu 
b?o b?i c?a m?i gia dình).

Xuyên b?i m?u, v? d?ng, tính hoi hàn. Qui kinh Ph? và Tâm, có tác d?ng: Nhu?n 
ph? tr? dàm (tr? d?m), ch? khái (tr? ho), thanh nhi?t tán k?t; là v? thu?c ch? 
d?o trong nhi?u bài thu?c dông y tr? ho, trong dó có bài thu?c n?i ti?ng "Xuyên 
b?i t? bà cao" (Ch? "xuyên b?i" là vi?t g?n c?a Xuyên b?i m?u). 

Trong bài thu?c này, Xuyên b?i m?u du?c ph?i h?p thêm nhi?u v?: T? bà di?p, cát 
cánh, sa sâm, cam th?o, bán h?, ngu v? t?, vi?n chí, kh? h?nh nhân. B?i v?y 
tang cu?ng công nang nhu?n ph?, hóa d?m, thanh ph? nhi?t, giáng khí ngh?ch, ch? 
khái; dùng di?u tr? các ch?ng ho: ho gió, ho khan, ho có d?m; d?c bi?t ho dai 
d?ng lâu ngày do ph? âm hu, ph? nhi?t, ho tái di tái l?i nhi?u l?n do d? ?ng 
th?i ti?t. 

"Xuyên b?i t? bà cao" dã du?c dua vào Du?c di?n Trung Qu?c, tr? thành bài thu?c 
chính th?ng. Trên co s? dó, y du?c h?c hi?n d?i dã chuy?n thành nhi?u d?ng bào 
ch? ti?n s? d?ng nhu: thu?c nu?c, thu?c viên.

D?c bi?t, "Xuyên b?i t? bà cao" khi gia gi?m thêm hai v? thu?c dân gian Vi?t 
Nam: M?t là Ô mai, v? chua, tính li?m, có th? thang, có th? giáng, giúp thu?n 
khí ch? khái (tr? ho); Hai là M?t ong giúp sát khu?n, mau lành v?t loét, d?u ho 
và b?i b? co th?.thì công hi?u tr? ho l?i nhu du?c tang thêm m?y ph?n. 

Di?u dáng ghi nh?n là s? ph?i h?p thêm M?t ong, cùng v?i nhi?u v? có tính b? 
khác trong bài thu?c nhu Sa sâm, Vi?n Chí, Cam th?o, Ngu v? t?, giúp nâng cao 
th? tr?ng, tang cu?ng s?c d? kháng, nh? dó b?nh chóng h?i ph?c và phòng ng?a 
tái phát.

Di?u này phù h?p v?i quan di?m Dông y trong ch?a tr? các ch?ng ho lâu ngày "Ph? 
nhi?t gây ho kéo dài là b?nh thu?c ch?ng hu, khi?n co th? m?t m?i lâu ngày mà 
d?n t?i suy ki?t, b?i v?y, trong tr? ho cung c?n ph?i c?u b? ngay" (Danh y H?i 
Thu?ng Lãn Ông).

S? k?t h?p bài thu?c "Xuyên b?i t? bà cao" v?i hai v? Ô mai, M?t ong du?c v?n 
d?ng và phát tri?n thành s?n ph?m thu?c ho dông du?c có tên là thu?c ho B?o 
Thanh.

Ti?n si, Luong y Nguy?n Hoàng 
Nguyên Gi?ng viên tru?ng D?i h?c Du?c Hà N?i
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Xuyen boi mau duoc thao quy tri ho - Nguyen Hong Van