Xuan diu: Tu Dien Tho Tinh

Xuân Di?u & t? di?n tho tình


Nh?ng thích ?ng v?i hoàn c?nh dã làm nên s? thay d?i l?n lao trong s? ph?n m?t 
nhà tho.

V?i Cách m?ng và kháng chi?n, m?t Xuân Di?u t?ng mang ti?ng là quá Tây không 
ch? tr? thành m?t nhà tho công dân sôi n?i mà còn là nhà tho tình có m?t c?m
quan r?t th?c t?, luôn bi?t cham sóc nh?ng cái nho nh? trong d?i s?ng và d?c 
bi?t nh?y bén v?i nh?ng xúc c?m bình thu?ng ? con ngu?i.

Ch? bình thu?ng v?n có th? hi?u v?i nhi?u nghia khác nhau. Th?i ti?n chi?n, 
bình thu?ng ? Xuân Di?u có hàm ý thiên v? cu?c s?ng tr?n tr?n mà ai cung th?y
h?ng ngày. Ông dã có d?p b?c l? di?u này qua nh?ng l?i chê trách Hàn M?c T?. 
V?i ông, tho Hàn nhi?u khi nhu ti?ng nói c?a k? tr?n tru?ng di ngoài ph?,
d?t nhiên mà khóc, d?t nhiên mà cu?i, mi?ng kêu tôi diên dây, tôi diên dây. Ông 
cho Hàn là quá dáng. Và là nh?ng gì gì n?a không th? hi?u du?c. Du?i cái
b? ngoài gi?ng nhu m?t bà già l?m l?i khó tính, ? dây (cung nhu nhi?u l?n v? 
sau) Xuân Di?u dã nói th?c. Ông không ch?u du?c nh?ng gì siêu vi?t t?c vu?t
lên thông thu?ng, hu vô, xa l?.

Tho tình Xuân Di?u h?i ?y dã mang dáng d?p phàm tr?n. Th? nhung ngu?i ta l?i 
ph?i nói ngay r?ng nó có chút gì dó cao sang, nu?t nà, quý phái. Còn tho t?
sau 1945 có m?t c?t cách khác. Nó bình thu?ng v?i nghia m?c m?c gi?n d? nhu th? 
quà c?a ngu?i nghèo.

Nhà tho l?ng nghe lòng mình và ghi l?i d? th? rung d?ng mà ngu?i khác có th? 
cho là l?t v?t. M?t l?n dèo ngu?i yêu trên xe d?p: "Em ng?i ríu rít ? sau xe
- Em nói lòng anh m?i l?ng nghe - Th?nh tho?ng ti?ng cu?i em l?i di?m - D?i vui 
khi du?c có em k?". M?t l?n nghe mua nh? t?i ngu?i yêu dang xa cách t?
h?i không bi?t gi? này em dang làm gì d? r?i an ?i "Thôi em ngh? vi?c khuya 
r?i-Chan mua em d?p cùng tr?i v?i anh". Nhìn áo mà nh? ngu?i, cái mô-típ ca
dao ?y du?c m?t nhà tho th?i nay nh?c l?i sao có gì t?i t?i "Áo nhìn anh l?i 
thuong em - Hi?u vì v?t v? cho nên vai g?y". Ngay nh?ng l?n dón nhau sau xa
cách, ngu?i ta v?n gi? du?c cái ch?ng m?c ph?i chang, bi?t hòa tình c?m riêng 
c?a mình vào d?i s?ng c?ng d?ng: "Anh là quê huong c?a em, em tr? l?i nhà
- Em là quê huong c?a anh, anh m?ng di dón".

Dó là tâm tình ng? tr? ? nh?ng con ngu?i c?a m?t th?i d?i quá v?t v? và có màu 
s?c kh?c k?. Nam Chi D?ng Ti?n t?ng có s? ví von xác dáng v? Xuân Di?u gi?a
hai th?i k?: "Xuân Di?u dã cu?p m?t mâm ti?c B?ng Lai dem v? làm m?t b?a com 
tr?n th? cho nh?ng ngu?i an vì c?n an, ch? không ph?i an cho vui mi?ng. Tho
Xuân Di?u ngày xua là áo g?m, tho Xuân Di?u ngày nay là manh áo nâu s?t ch? 
du?ng tà".

Cái di?u dúng cho tho Xuân Di?u nói chung dó càng dúng v?i tho tình nói riêng.

Trong cái v? bình dân com b?i, nhi?u bài tho tình Xuân Di?u th?i gian sau này 
don so m?c m?c trong cách c?m, trong cách nói. Khi xu?t th?n, nó có v? d?p
c?a ca dao ho?c tho c? di?n, tu?ng không thu?c v? th?i gian nào, tuy r?ng nhìn 
k? thì l?i v?n mang d?u ?n c?a tu duy ngh? thu?t hi?n d?i.

Dây là hai câu tho m? d?u bài tho Nguy?n nói v? nh?ng u?c ao nho nh?: Nguy?n 
mi?ng ngon d?ng v?ng bóng em - Nguy?n c?nh d?p có em bên c?nh.

Nh?ng câu tho nhu th? ch? có th? có ? m?t nhà tho Vi?t Nam, mà cung ch? có th? 
có ? Xuân Di?u. M?c d?u là m?t nhà tho, nhung ông luôn xem tr?ng chuy?n d?i
thu?ng, chuy?n th?c t?. Ai dã có d?p g?n nhà tho d?u bi?t, tác gi? Tho tho h?ng 
ngày r?t hay nói v? chuy?n an u?ng. Trong lúc ngu?i khác ch? nói di?u ?y
? ch? riêng tu thì Xuân Di?u vi?t th?ng nó lên m?t gi?y. Nguy?n mi?ng ngon d?ng 
v?ng bóng em... Ngu?i d?i sau có th? xem thu?ng cái v? chân thành c? c?
c?a ngu?i vi?t. Th? nhung c? d?n ngày hôm nay n?a, ch? nh?ng ngu?i dã ti?p xúc 
nhi?u v?i phuong Tây và dám nói lên ý nghi c?a mình m?t cách tr?c ti?p nh?t
m?i có th? vi?t nh?ng câu nhu v?y.

Kho?ng d?u 1966, khi m?i bu?c vào ngh? van, tôi có cái thói quen c?a nhi?u b?n 
bè th?i ?y, là xin phép du?c d?n tham Xuân Di?u, ? 24 Di?n Biên Ph?, Hà N?i.
Có m?t d?o du?ng Di?n Biên Ph? còn mang tên C?t C?. Không bi?t ai vi?t, ch? 
th?y cái câu l?c bát sau dây du?c truy?n t?ng nhu là l?i Xuân Di?u: "Nhà t?
24 C?t C? - Ai thân thì d?n, ai l? thì di". Cung có nh?ng hôm chúng tôi nói 
chuy?n say sua t? lúc t?i d?n lúc v?; l?i cung có nh?ng hôm nhà tho m?i làm
vi?c, chúng tôi ng?i d?c m?t s? s? tay ghi chép c?a ông và d?c nh?ng bài tho 
m?i làm. Nhu ch? tôi chép du?c, trong s? 40 bài làm hai nam 65-66 này, có
d? muoi - mu?i lam bài s? du?c Xuân Di?u chia vào các t?p nhu Tôi giàu dôi m?t, 
Thanh ca... nhung dáng ti?c là s? chua in l?i nhi?u hon.

... Không bi?t sinh th?i Xuân Di?u có bao gi? nói v?i các anh Vu Qu?n Phuong, 
Anh Ng?c, H?u Nhu?n, Hoàng Cát... không, nhung dúng là v?i tôi, có l?n ông
b?o ông s? làm m?t t? di?n tho tình, d? ngu?i d?c khi g?p di?u gì xúc d?ng 
trong tình yêu, gi? t? di?n c?a ông, tra theo ch? cái d?u tiên, s? tìm ra bài
tho mà mình c?n.

D?n ngày hôm nay tôi v?n chua nhìn th?y kh? nang cái nguy?n u?c ?y c?a nhà tho 
du?c th?c hi?n. M?t bên là nh?ng cu?n sách c?a ông du?c ch?t d?ng l?i trong
m?t toàn t?p sáu t?p dày c?m mà van b?n không h? có kh?o ch?ng, chú gi?i t?i 
thi?u. M?t bên là nh?ng t?p tho m?ng in theo ki?u hàng ch? bán r?i rác cho
b?n d?c nghèo. Xuân Di?u ch? có hai cách ?y d? s?ng mãi v?i d?i.

VUONG TRÍ NHÀN

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Xuan diu: Tu Dien Tho Tinh