[SMCC] Xuan Hinh, anh hwe cua nhunganh he

Th? B?y, 05/05/2007, 16:23

Xuân Hinh - Anh h? c?a m?i anh h?

TP - Nh?c d?n Xuân Hinh là nhi?u ngu?i nh? ngay t?i nh?ng dia hình  "cháy ch?", 
khi?n khán gi? cu?i ng?t ngh?o, cho dù có nh?ng lúc ph?i d? m?t vì nh?ng
câu nói "t?c" d? dãi, g?n v?i s? sàm s?. Nhung "t?c" không d?ng nghia v?i r? 
ti?n.

ImageView

Danh hài Xuân Hinh. ?nh: Nguy?n Dình Toán

Xuân Hinh t?ng lôi chuy?n m? D?p b?c "cái ?y" c?a mình b? vào m?m xã x? d? th?y 
vi?c t?c làm dúng lúc có khi l?i là vu khí c?a ngu?i y?u ch?ng l?i k? m?nh.

Nói nhu th? cung ch? là d? thanh minh cho cái "tai n?n ngh? nghi?p" c?a Xuân 
Hinh thôi. Th?c ra, Xuân Hinh không ch? là gã h? chèo t?u táo trên TV, cu?c
s?ng ngh? thu?t c?a anh có nh?ng góc khu?t  tâm linh chua m?y ngu?i bi?t d?n.

M?t gi?ng hát thôi miên

Xuân Hinh ra du?ng thu?ng m?c qu?n áo den, mu che n?a m?t, trông kín dáo nhu 
m?t thám th?i Tây, vì anh s? l? m?t ra thì b?t c? ch? nào cung s? có th? tr?
thành sàn di?n. Ngu?i hâm m? s? vây quanh, không th? th?nh thoi nh?m nháp tách 
cà phê hay nu?t trôi mi?ng ph?.

Di?n tho?i di d?ng c?a Hinh cung dang ký d?ch v? không hi?n s?, Hinh b?o, dã 
quá m?t vì b? nhi?u "fan" n? s?n s?n hâm m? g?i d?n tán chuy?n h?i tham, xuýt
xoa, th? th? tâm tình, r?i còn khóc rung r?c và ki?n cáo ông ch?ng khi?n Hinh 
không n? ng?t máy.

Di?u l? là, nh?ng ngu?i hâm m? ?y không ph?i là ngu?i b? Xuân Hinh cù b?ng 
nh?ng ngón b? coi là r? ti?n, mà ch? y?u là nh?ng ngu?i b? ti?ng hát và di?n
xu?t c?a anh cua xát trái tim.

Cái ti?t m?c Ng?a ngu?i ngu?i ng?a trên ti vi d?o T?t nam ?t D?u dã làm tan nát 
trái tim bao bà, bao cô da c?m. Nhi?u noi Hinh di?n không có h?p d?ng, d?
khách thu?ng tùy tâm, nhung nh?ng khán gi? da c?m luôn luôn b? thôi miên, không 
giúi ti?n cho Hinh là không ch?u du?c!

M?t l?n Hinh di?n ? H?i Phòng, có cô lên h?u tru?ng v?a khóc thút thít v?a móc 
cho 5 tri?u: "Úi gi?i oi, ? ngoài béo tr?ng mà sao lên ti vi trông thuong
th?!".

Hát m?ng th? t?i nhà dân thì Hinh d?c h?n ra k? l? công d?c c?a m? cha v?t v?, 
khi?n con cháu nghe thuong, khóc rung r?c, r?i c? tranh nhau móc ti?n ra
bi?u.

Hinh mà hát ch?u van thì "thôi r?i Lu?m oi", c? g?i là mê m?n nhu cóc say thu?c 
lào, tay l?n túi này l?i moi túc khác, móc h?t ti?n ra xông vào cánh gà
giúi b?ng du?c cho ngh? si m?i ch?u lui ra.

Nghe Hinh k? trong lúc trà du t?u h?u, tôi cung còn bán tín bán nghi. Nhung m?t 
hôm nhân gi?ng v? qu?ng cáo ám th? cho l?p d?o di?n trong Tru?ng D?i h?c
Sân kh?u Di?n ?nh, tôi dem chuy?n Xuân Hinh ra k? l?i, m?t c?u h?c trò xác 
nh?n: "B? em nghe Xuân Hinh hát ch?u van mà moi h?t c? mu?i m?y tri?u dua cho
anh ?y, th?y ?!".

Du?ng nhu có m?t s?i dây liên h? tình c?m tâm linh gi?a Hinh v?i nhi?u khán 
gi?. Vì th?, anh luôn có ý th?c c?ng c? m?i d?ng c?m hay c?ng c?m sâu xa ?y,
ch? không ph?i lo c?ng c? thuong hi?u m?t danh hài có duyên.

V?i thuong hi?u c?a mình, Hinh c? dem các ti?t m?c s?n có ra di?n cung có th? 
ch?y xô d?n h?t d?i. Nhung Hinh v?n mu?n xây d?ng các ti?t m?c m?i hay hon.
Th?nh tho?ng r?i rãi, Hinh l?i g?i di?n cho tôi, anh em g?p nhau bàn v? k?ch 
b?n.

Hinh mu?n tôi vi?t cho Hinh m?t k?ch b?n gì dó nhu các chùm hài k?ch D?i cu?i 3 
hay Internet v? làng, lo?i v?a an khách l?i v?a làm khán gi? xúc d?ng. L?
cái là m?t ngh? si hài mà c? cham cham tìm nh?ng k?ch b?n có th? làm khán gi? 
roi nu?c m?t.

Hinh b?o: "Cái k?ch S?ng nh? Telephon trong D?i cu?i 3 c?a anh mà em dóng vai 
ông b? thì ch?t v?i em. Em s? làm cho khán gi? khóc su?t mu?t". Có l?n, Hinh
di?n ? nu?c ngoài, ngu?i trong doàn di xem v?, do khóc nhi?u m?t quá, l? h?t c? 
ngu?i ra, còn lo b? qu? th?n ám!

ImageView

 ?nh: Nguy?n Dình Toán
Cái phép l? thôi miên trong gi?ng hát c?a Xuân Hinh quy?t không ph?i là t? 
nh?ng l?i bông dùa t?u táo ch?c cu?i, mà ph?i là s?c quy?n ru c?a m?t nang lu?ng
tâm linh. Khi ?y, Hinh gi?ng nhu con d?ng du?c h?n xua nh?p vào, hát n? non 
thánh thót.

Nh?ng ngu?i có ang ten b?t du?c t?n s? ?y r?t hi?m. Cái h?n vía tham th?m mo h? 
không n?m ? b? râu h? hay chi?c áo c? xua, mà n?m  trong th?n thái c?a l?i
ca gi?ng t?u, nh?ng luy?n láy nh?n nhá r?t chèo, r?t Vi?t Nam ch? riêng Hinh có.

Hinh nói bí quy?t: "Di?n cho ngu?i ta cu?i thì hoi khó, ch? di?n cho ngu?i xem 
khóc thì em di?n hoi siêu, có qu? th?n làm. Câu ngu?i ta hát m?t lèo thì
mình nh?n nhá, luy?n láy có nh?ng cái u cái i làm cho câu hát có th?n có h?n, 
thì m?i thôi miên du?c khán gi?, trông th?y mình là m?t h? l? d?, c? nhu
ma vía nó nh?p vào".

B?o Hinh là ngh? si mang gi?ng ca dân dã có s?c thôi miên thì chính xác hon g?i 
Hinh là anh h? chèo hi?n d?i cù nách ngu?i xem b?ng nh?ng ngón r? ti?n.

Tru?c dây NSND M?nh Tu?n cung có cái duyên dân t?c, nhung chua có s?c thôi miên 
ma m? nhu gi?ng Xuân Hinh. D? có du?c m?t gi?ng ca, s?c di?n thôi miên nhu
v?y, Hinh dã tr?i qua nhi?u kh? luy?n.

Thu? di h?c, nhà nghèo l?m, ph?i di buôn chó l?y ti?n an h?c và nuôi các em, 
nhung v?n say mê h?c, su?t b?n nam không b? bu?i h?c nào. Có dêm mang chó di
buôn ch? xa, l? xe ph?i ng? l?i ? b?n, lu chó trong r? s?a nhi?u quá b? ngu?i 
ta m?ng, ph?i th? ra cho chúng kh?i kêu, sáng hôm sau l?n mò di tìm t?ng
con b?t l?i.

Ai b?o nh?ng câu hát làm roi nu?c m?t khán gi? không ph?i b?t ngu?n t? nh?ng 
ni?m dau n?i kh? c?a anh ngh? si nghèo Xuân Hinh lan l?n gi?a d?i thu?ng, t?ng
t?m mình trong cu?c s?ng cùng c?c và dân dã?

Anh ch?ng gia tru?ng và yêu v?

Hinh di di?n liên miên, không m?y khi ? nhà, nhung anh v?n luôn luôn yên tâm 
chuy?n gia dình vì anh dã có m?t ngu?i v? "gi? gôn" xu?t s?c. Hoá ra, d? có
du?c m?t Xuân Hinh làm vui thiên h?, còn có m?t ngu?i ph? n? dóng vai trò quan 
tr?ng d?ng d?ng sau!

Trên sàn di?n các noi Hinh có th? là anh h?, c?u gia nhân cho các ông d?i ông 
cai b?p tai sai khi?n, nhung v? nhà Hinh là m?t ông ch? r?t oai. Hinh v?n
t? hào khoe du?c v? mê t? khi còn là anh chàng g?y nhom m?c áo chim cò, d?n bây 
gi? dã có m?y m?n con mà v? v?n c? mê, c? chi?u nhu th?.

Xuân Hinh cung dang tính b? ti?n xây m?t tr?i du?ng lão  ?  bên Gia Lâm d? nuôi 
nh?ng ngu?i già khó khan, cô d?c.

"M?y bà bán hàng ? ch? D?ng Xuân nghe th?y th? thích l?m b?o em là ch? có ch? 
có hai d?a con gái mà có ba cái nhà, ch? cho chúng nó m?t cái, còn hai cái
bán b?t di l?y ti?n dua em xây tr?i du?ng lão r?i  ch? chuy?n sang d?y ? cho 
vui... "
Hinh hài hu?c k? chuy?n trong nhà, khoe khéo cái d?c c?a v? mình khi?n ch? tr? 
thành ngu?i v? yêu duy nh?t: "V? mà chán mình thì ch?m d?t ngay cho nó d?
day d?t. Bây gi? mà bà ?y gi? m?t mình l?y ngay cô n?a luôn, trong m?y phút, có 
du?c không anh? Nhung em ng?i an ? dâu là bà ?y mang khan cho em lau m?m,
mang ch?u nu?c cho em r?a tay.

Em di th? d?c quanh nam v? bao gi? cung pha nu?c nóng s?n cho em t?m, t?m xong 
em v?t qu?n áo lung tung ra d?y là t? d?ng mang di gi?t. Dêm ng?, bà ?y m?c
màn thì m?c, em c? n?m không, cho mu?i c?n ch?t thì thôi.

V? mình, bà ?y không có máu diên, ch?ng bao gi? nói m?t câu gì làm mình ph?i 
m?ng n?a. Em có nói n?ng l?i v?n c? ng?i yên, ch?ng nói câu nào to, cung ch?ng
thèm ti?n n?a".

Vi?c l?n nhu d?t cát nhà c?a t? Hinh làm, v? ch?ng h?i han, cung ch?ng ki?m 
tra. Có khi làm m?t cái nhà t? khi mua d?t d?n khi xây xong g?n mu?i nam gi?i,
v? anh không bao gi? d?n, th?m chí ch?ng mua nhà ? dâu cung không bi?t, k? Hinh 
mu?n làm gì thì làm, không can thi?p b?o tôi thích ki?u nhà này, thích
màu vôi n?. D?n hôm cúng nh?p tr?ch, Hinh m?i v? m?i d?n, nhung r?i l?i b?o nhà 
m?i xa quá em không ?, v?n ? nhà kia.

C? tu?ng là gi?i sinh ra th?, ai ng? dó là k?t qu? giao kèo c?a d?c ông ch?ng 
gia tru?ng. "Em quan di?m là, m?t là bà d?ng ra làm luôn, còn tôi làm thì
d?ng tham gia gì, m?t l?m. Lo?n h?t c? nhà lên. Th? là thôi không ý ki?n ý cò 
gì h?t.

Em mu?n mua gì thì mua, mu?n bán gì thì bán, mu?n làm gì thì làm. Em mu?n cho 
ai cái gì thì cho, v? nhà quê mu?n xây gì thì xây, xây x?u còn b?o xây thêm
cho d?p n?a! Ch? có lo com nu?c an u?ng, dua con di h?c, r?i d?y con thôi. Th? 
m?i tài ch? l?.

Nhung mà v? nó không can thi?p là nó khôn, nó su?ng, nhà mình lan lung ra làm 
mà cu?i cùng v?n d?ng tên hai v? ch?ng, ch? d?ng tên ai. Em quy d?nh th? này,
nhà ch? có m?t ch? thôi. Di mua d?t em cung h?i ngu?i bán, bà làm ch? hay ông 
?y làm ch?? Bên này tôi làm ch?, n?u bà là ch? thì tôi bàn chuy?n mua luôn.

Tôi mua là mua theo con, con nó lên là ph?i mua ngay, mai h?t con là thôi luôn 
kh?i bán kh?i mua gì n?a. N?u c? hai cùng lên con thì d?t di?m ngay, không
h?i han ai n?a. Ngu?i ta mu?n mua còn ph?i h?p h?, h?i con dâu con r?, còn tôi 
là th?ng soái, bà mu?n bán là tôi choi luôn".

Hay là máu gia tru?ng nông dân xua t? các vai di?n dã ít nhi?u "nh?p" vào trong 
chàng ngh? si h? chèo Xuân Hinh?

"Ch? ch?a toàn ca khó"

Sinh th?i khi dóng phim D?y ch?ng, NSND M?nh Tu?n v?n t? hào khoe "Xuân Hinh là 
h?c trò c?a tôi d?y, nó làm an khá l?m". Qu? th?c, Hinh không ch? di?n hài,
hát trên sân kh?u hay trên màn ?nh nh?, mà thu?ng xuyên di luu di?n, d?n các 
d?a phuong ph?c v? các co quan, th?m chí d?n t?n nhà ph?c v? ngu?i hâm m?.
M?i qua T?t mà l?ch di?n c?a Hinh dã kín c? nam.

ImageView

?nh: Nguy?n Dình Toán
Hinh tâm s?: "M?t l?m vì c? di di?n liên miên, nhung nhi?u lúc mu?n ch?i cung 
không du?c. Ngu?i ta th?y mình hi?n lành phúc h?u nên toàn thuê xông d?t (!),
dêm 30 nam nào em cung di xông d?t, xông c? cho truy?n hình.

R?i nào là d?ng th?, m?ng th?, gi?i chi?u cho tân lang tân nuong d?ng phòng. 
Nh?ng dôi m?i cu?i nhau mu?n d? con trai thì c? ph?i b?o em r?i chi?u cho h?.
Em th? này mà mát tay ra ph?t d?y!".

Không ch? hát không, Hinh còn d?o di?n dâng ru?u cho các c?. Khi Xuân Hinh v?a 
c?t ti?ng "Dâng ru?u!" là t?ng t? r?ng t?ng t?ng âm nh?c n?i lên, các cô
x?p hàng bu?c nh?p nhàng dâng ru?u  y nhu trên sân kh?u chèo v?y.

? Qu?ng Ninh có ngu?i d?u tu làm lò thiêu xác tu nhân h? cung m?i Hinh khánh 
thành. Hinh d?n r?c hoa, th? hi?n nhi?u trò nghi l?, r?i hát chúc phúc cho
dòng h? ngu?i ta, r?i "di?u d?ng" các su d?n t?ng kinh gõ mõ.

Các d?i gia di làm an ? x? ngu?i n?ng lòng v?i van hóa quê nhà v?n thu?ng xuyên 
m?i Hinh ra nu?c ngoài bi?u di?n, hát van m? ph? t?n châu M?, châu Âu. M?y
ông ch? ngu?i Vi?t ? Ucraina mê ngh? thu?t dân gian, d?c bi?t là chèo, th?nh 
tho?ng l?i m?i các van ngh? si sang bi?u di?n, khán gi? l?n nào cung c? ngàn
ngu?i.

Có ngu?i ch? du?c m?i m?t hai l?n r?i thôi, nhung Xuân Hinh du?c m?i sang t?i 
b?y l?n, m?i nam m?t l?n, m?i l?n m?t ki?u. Di?n chuong trình chính là hài,
sau dó hát sa lông, Hinh chuy?n sang hát quan h?, hát d? các lo?i luôn. Có hôm 
hát salong su?t b?y ti?ng d?ng h? Hinh v?n d? v?n d? "choi t?i b?n".

M?t s? ngu?i trong ngh? cho là Hinh m?i ch?y sô, di?n ngoài nhi?u noi quá, ít 
g?n bó xây d?ng nhà hát c?a mình. Th?y Xuân Hinh hay di di?n ? nu?c ngoài,
du?c cát xê cao, cung có không ít ngu?i suy bì và khó ch?u.

Hinh tâm s?: "M?y lão Vincom m?i sang Ucraina t?i l?n th? b?y, em dã toan t? 
ch?i, vì di nhi?u r?i, di n?a s? nhàm, hon n?a dang có nhi?u l?ch di?n cho
các c? ? quê, bây gi? b? di s? ngu?i ta b?o mình ham d?ng sang bóng l?ch c?a 
nu?c ngoài, chê d?ng cua d?ng ?c trong nu?c.

Th? nhung khi nghe h? b?o l?n này không bi?u di?n bình thu?ng mà khánh thành 
tu?ng Thánh Gióng v?a xây xong bên ?y, em l?i ph?n ch?n di luôn. H? b?o l?n
này m?i 40 di?n viên, nhung ph?n chính c?a bu?i l? v?n là bài hát em, em ch? 
c?n hát dúng m?t bài V? quê là xong, ti?n thù lao cao ng?t.

Anh xem em ngu?i thì th?p bé, m?i ch? là anh ngh? si uu tú mà du?c tr? em g?p 
mu?i anh ngh? si nhân dân, ch?c ch?n nh? các c? phù h? (!) H? dùng ngu?i can
c? vào hi?u qu?, ch? không can c? vào danh hi?u, vào tu?i tác".

Hôm bi?u di?n khai m?c l? khánh thành tu?ng Thánh Gióng kh?ng l? ? x? ngu?i, 
Xuân Hinh lên ngâm m?t bài tho v?a sáng tác, không khí nghi l?  nhu?m màu s?c
các bu?i t? th?n truy?n th?ng, tr? nên trang tr?ng h?n lên:

B?n phuong con cháu hu?ng v? ngu?n
Tu?ng nh? công on d?c Thiên vuong....

Hàng ngàn ngu?i l?ng ph?c nghe nh?ng l?i tho k? v? t?m lòng ngu?ng v?ng t? tiên 
c?a các th? h? hôm nay. Hinh v?a d?t l?i, tr?ng nh?c n?i lên, Hinh hát ti?p
ch?u van "Du?c m? thung dung ngày lành." r?i di phát l?c c? n?a bao t?i ti?n 
mang t? Vi?t Nam sang, c? xôi o?n tr?u cau d?y d?.

"Xúc d?ng l?m! H? giàu, nhung không kinh doanh ngh? thu?t nhu các dám khác dâu. 
Làm kh?ng khi?p luôn! Choi cung dàng hoàng l?m! Cái tu?ng Thánh Gióng h?
xây bên Ucraina trông hoành tráng l?m! Em l?ng c? ngu?i. Suýt n?a mà không di 
thì ti?c l?m!".

M?y v? d?i gia ? nu?c ngoài tin Hinh l?m, có v? b? v? ch?t trong Sài Gòn, tru?c 
khi v? ch?u tang g?i di?n cho Hinh nh? ch?n ngày gi? mai táng, Hinh l?i
nh? m?y v? su ch?n giúp r?i báo sang cho h?.

Khi v? d?i gia này v? Vi?t Nam, Xuân Hinh d?n di tham chùa nghèo c?nh khó là 
chùa Tình Quang ? Gia Lâm. Ông ta h?i sao chùa ch?t th? này, Hinh b?o xin d?t
m?y nam nay chua du?c. Ông ta b?o, d? tôi xin cho, th? là dúng hai tháng sau 
ông ta xin du?c hai ngàn mét d?t th?t, d?u tu vào d?y 5 t? xây l?i ngôi chùa.

Xuân Hinh cung dang tính b? ti?n xây m?t tr?i du?ng lão ? bên Gia Lâm d? nuôi 
nh?ng ngu?i già khó khan, cô d?c. "M?y bà bán hàng ? ch? D?ng Xuân nghe th?y
th? thích l?m b?o em là ch? có ch? có hai d?a con gái mà có ba cái nhà, ch? cho 
chúng nó m?t cái, còn hai cái bán b?t di l?y ti?n dua em xây tr?i du?ng
lão r?i ch? chuy?n sang d?y ? cho vui.

R?i  thì nh?ng ngu?i nu?c ngoài l?m ti?n nhung không con không cái mu?n v? quê 
du?ng già... - Hinh cu?i hài hu?c - Em ch? ch?a toàn ca khó thôi. Nh?ng ca
khó không ai làm du?c thì em m?i làm!".

Xuân Hinh dã bi?t cách dua ngh? thu?t chèo, nh?ng khúc ca quan h?, và nh?ng vu 
di?u dân gian vào cu?c s?ng, vào t?ng ngôi nhà, ph?c v? d?n t?ng ngu?i b?ng
m?t nh?p c?u c?a van hóa tâm linh.

Chính vì th? Xuân Hinh dã t?o du?c m?t thuong hi?u riêng h?p d?n t? nh?ng bà 
nông dân ít ch? d?n nh?ng v? l?m ti?n nhi?u c?a và nh?ng trí th?c yêu ti?ng
cu?i dân dã. Thuong hi?u ?y không d? m?y ai có du?c.

Vào th?i bu?i canh tân h?i nh?p, ngu?i ta d? xô di xem nh?c Rock, nh?c Blue hay 
Hip hop, ngu?i xem tu?ng, chèo, dân ca ngày m?t hi?m hoi, th? mà Xuân Hinh
v?n chinh ph?c hàng v?n con ngu?i b?ng cái gi?ng h? chèo duyên dáng.

Tôi ng? r?ng chính nh?ng ngu?i nhu Xuân Hinh m?i là ngh? si c?a nhân dân th? 
thi?t. Hinh không còn ch? là ngu?i c?a sân kh?u chèo, Hinh dã tr? thành m?t
ki?u s? gi? c?a ngh? thu?t dân gian, mang d?n cho bao ngu?i nh?ng nghi l? c? 
truy?n, nh?ng âm vang truy?n th?ng, nh?ng run r?y muôn d?i, nh?ng trang tr?ng
ngàn xua. M?t ngh? si nhu v?y th?c là c?a hi?m c?a hôm nay?

4/2007

Nhà tho D? Minh Tu?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] Xuan Hinh, anh hwe cua nhunganh he