Xong Dat Dau Nam Voi Nguoi Noi Tieng

"Xông d?t d?u nam" v?i ngu?i n?i ti?ng

TTO - MC Thanh B?ch, nh?c si Lê Minh Son, di?n viên Truong Ng?c Ánh, MC - di?n 
viên Quy?n Linh và d?o di?n sân kh?u D?c Th?nh - 5 trong s? các guong m?t
ngh? si dã có nhi?u dóng góp trong d?i s?ng van hóa ngh? thu?t nam 2005 - dã có 
m?t bu?i
trò chuy?n cu?i nam
th?t thú v? v?i b?n d?c Tu?i Tr? Online vào sáng nay, 23-1-2006.

* Chào anh Quy?n Linh! Tôi r?t thích chuong trình "Vu?t lên chính mình" mà anh 
là MC. Chuong trình này mang d?m tính nhân b?n, nh?ng ngu?i lao d?ng th?t
s? khó khan và nghèo khó du?c lên truy?n hình và h? là nh?ng h?nh phúc th?t s? 
khi nh?n tr?c ti?p nh?ng kho?n ti?n t? chuong trình.

ImageView

Di?n viên - MC Quy?n Linh
Tôi mu?n h?i anh v? ý tu?ng th?c hi?n chuong trình này b?t d?u t? dâu, d? d?nh 
kéo dài d?n bao gi?, và di?u ki?n d? du?c tham gia chuong trình này? C?m
on anh và ban t? ch?c r?t nhi?u, chúc anh kho? và mãi h?nh phúc khi mùa xuân v? 
và nhìn th?y nh?ng ngu?i choi c?a mình luôn nh?n nh?ng ph?n thu?ng có giá
tr?. (Nguy?n Van Dung, 33 tu?i,
Dung394d.@)

- Di?n viên - MC Quy?n Linh: Chuong trình này c?a công ty Lasta mua b?n quy?n 
t? nu?c ngoài. Tôi tin r?ng các nhà tài tr? s? giúp chuong trình này ti?p
t?c cho d?n khi nào chúng ta không còn ngu?i dân nào g?p khó khan. Mu?n tham d? 
chuong trình này, hãy làm m?t lá don xin tham d? chuong trình Vu?t lên
chính mình, g?i v? Dài truy?n hình TP.HCM s? 7 Nguy?n Th? Minh Khai ho?c Công 
ty Lasta s? 23 Phùng Kh?c Khoan, qu?n 1, TP.HCM.


D? odi?n
* Chào anh D?c Th?nh! Là m?t d?o di?n tr?, ch?c ch?n anh ph?i n? l?c và h?c h?i 
r?t nhi?u d? d?n d?n xác d?nh phong cách và hu?ng di c?a mình. Gi?a nh?ng
y?u t? hài: ngôn ng?, tính cách, tình ti?t - tình hu?ng, hình th? và t?ng th?, 
anh thích nh?t y?u t? nào? Và anh cho r?ng mình s? s? d?ng y?u t? nào d?
dàn d?ng thành công m?t tác ph?m hài có giá tr?? (duongnguyen, 31 tu?i, nd2467@)

- DD D? D?c Th?nh: Xin chào b?n! D?c câu h?i c?a b?n, Th?nh bi?t là b?n là 
ngu?i am hi?u sân kh?u k?ch. T?t c? nh?ng y?u t? hài b?n nêu d?u quan tr?ng d?
t?o nên m?t k?ch b?n hài. Tuy nhiên y?u t? tình hu?ng theo Th?nh là quan tr?ng 
nh?t vì khi có tình hu?ng thì m?i có th? phát tri?n tình ti?t, tích cách,
khi dó mình m?i tính ti?p d?n ngôn ng? và hình th? phù h?p d? bi?u di?n... Tuy 
nhiên tu? theo t?ng k?ch b?n mà các d?o di?n ch?n cách dàn d?ng, riêng Th?nh
thì Th?nh thu?ng d? ý d?n nh?ng k?ch b?n có tình hu?ng hài... Nhung b?n cung 
nên bi?t r?ng gu c?a Th?nh là nh?ng k?ch b?n hài lãng m?n v? tình yêu. Cám
on b?n, chúc b?n vui tuoi và thành công trong nam m?i!


NS Thanh B?ch: "Y?u t? nang khi?u là hàng d?u và ph?i du?c dào t?o chuyên 
nghi?p" - ?nh: T.T.D.
* Chào chú Thanh B?ch! Hi?n nay cháu dang s?ng t?i M? và cung là m?t trong 
nh?ng fan hâm m? c?a chú. Cháu r?t c?m ph?c ? nu?c nhà l?i có 1 MC gi?i nhu chú
vì chú là m?t ngu?i r?t da tài. Cháu có 1 câu h?i nh? chú tr? l?i giúp: t?i sao 
hi?n nay gi?i tr? r?t thích làm MC? Li?u nh?ng ngu?i thích làm MC ngoài
ki?n th?c uyên bác mà h? có nhung l?i không có nh?ng tài l? nhu chú (ch?ng h?n 
làm tho, hát hay k? chuy?n hài.) thì khi h? d?n 1 chuong trình, chuong trình
dó có th? thành công không và h? có d? l?i ?n tu?ng không? C?m on chú. Chúc chú 
và gia dình dón 1 nam m?i nhi?u tài l?c, vui tuoi, h?nh phúc. (Diem Chau,
30 tu?i,
wintoanchau@)

- M.C Thanh B?ch: Cám on tình c?m c?a m?t fan ? r?t xa dã dành cho Thanh B?ch. 
Ngh? M.C hi?n ? VN dang r?t du?c yêu thích, theo quan di?m c?a Thanh B?ch,
vì tình c?m c?a ngu?i hâm m? dành cho M.C cung r?t mãnh li?t và n?ng nhi?t. Dây 
là m?t ngh? r?t nang d?ng và có th? nói là hi?n d?i. M.C là m?t ngh? c?n
tính chuyên nghi?p. Ph?i n?m v?ng y?u t? k? thu?t, chuyên môn và còn ph?i là 
ngu?i ngh? si n?a.

Do v?y, y?u t? nang khi?u là hàng d?u và ph?i du?c dào t?o chuyên nghi?p (dào 
t?o giúp b?n phát huy t?t c? nh?ng nang khi?u ti?m ?n - tài l? mà b?n có)...
Không bi?t b?n có tìm hi?u v? h? th?ng dào t?o M.C ? M? hay không? Có gì chúng 
ta s? cùng trao d?i, b?n nhé.


Quang c?nh bu?i giao luu - ?nh: T.T.D.
* Xin chao anh Quyen Linh. Toi da tung thay anh qua nhung bo phim truyen hinh 
truoc , nhung toi that su cam dong khi thay anh dan chuong trinh "vuot qua
chinh minh". Toi xuat than tu mot vung que, toi da tung chung kien nhung hoan 
canh kho khan, ngheo nan cua biet bao nhieu gia dinh. Toi cung da tung chay
qua nhung canh cung cuc do.Toi dong cam voi nhung manh doi ngheo kho, thieu 
thon, khi xem nhung chuong trinh cua anh Toi da tung roi nuoc mat.Toi xin cam
on Dai truyen hinh HTV, chuong trinh"vuot len chinh minh", cam on anh Quyen 
Linh, da cho toi duoc chia se nhung niem vui noi buon cua nhung gia dinh duoc
cap von. Xin anh vui long cho biet ke hoach sap toi anh se di den dia phuong 
nao? Toi la nguoi se di cung anh tren suot chang duong con lai. Cam on anh,
chuc anh thanh cong. (Nguyen van kha, 30 tu?i, khanguyen_kha@)

- DV Quy?n Linh: Vu?t lên chính mình là chuong trình dành cho nh?ng ngu?i g?p 
khó khan tr?i dài trên m?i mi?n d?t nu?c. Ban t? ch?c tìm du?c thí sinh dúng
tiêu chí nào tru?c s? th?c hi?n chuong trình v? h? tru?c; nên tôi cung chua 
bi?t s?p t?i s? ch?n ai, ? noi nào. N?u ? d?a phuong b?n có ngu?i th?t s? khó
khan hãy khuy?n khích h? g?i thu v? ban t? ch?c, chúng tôi s? có m?t.

* Tôi r?t thích xem nh?ng v? k?ch do nhóm D?c Th?nh dóng, và do anh làm d?o 
di?n. Tôi nghi anh r?t có khi?u trong linh v?c này. Dó là do nang khi?u b?m
sinh c?a anh hay là do du?c dào t?o m?t cách chính quy? (An, 23 tu?i,
an_mtf@)

- DD D?c Th?nh : Xin chào em! T?t c? các ngh? si d?u ph?i có nang khi?u b?m 
sinh v? lãnh v?c mà mình ho?t d?ng. Nhung n?u nhu b?n du?c h?c v? can b?n tru?ng
l?p thì s? sáng t?o ngh? thu?t c?a b?n có co s? d? phát tri?n lâu dài. Anh h?c 
? tru?ng d? n?m v?ng các ki?n th?c can b?n v? d?o di?n và quan sát cu?c
s?ng d? nh?ng sáng t?o c?a mình du?c g?n gui v?i m?i ngu?i. Anh t?t nghi?p 
chính quy nhung anh h?c ? bên ngoài r?t r?t nhi?u An à! Chúc An vui tuoi, kh?e
kho?n nhé!

* D?u nam m?i nên làm di?u gì nh?t? (le vinh hung, 26 tu?i, vinhhunghd)

- DD D? D?c Th?nh: Di?u t?t, gi?a nam làm di?u t?t, cu?i nam làm di?u t?t... C? 
nam anh s? t?t!

* Dành cho Quy?n Linh: anh nghi sao khi có khán gi? nói r?ng anh d?n chuong 
trình không du?c h?p d?n?! (Th?nh, 24 tu?i, thinhquoc2006@)

- DV Quy?n Linh: Hi hi, "bình thu?ng thôi!", vì dây là linh v?c m?i c?a anh, 
anh s? c? g?ng cho d?n khi nào h?p d?n thì thôi. Mà anh nghi anh cung không
ph?i là MC, mà ch? là ngu?i qu?n trò làm c?u n?i gi?a chuong trình và khán gi? 
mà thôi, ngh? chính c?a anh là di?n viên mà.


Nh?c si Lê Minh Son - ?nh: Khi?t Hung
* Chào Lê Minh Son.  Nh?c c?a Son hay và l? (v?i tôi). Di?u r?t m?ng là Son 
vi?t kho? và nh?ng bài hát c?a Son có Thanh Lam và Tùng Duong th? hi?n. K? ho?ch
2006 c?a Son? (Tùng, 50 tu?i, tungmc_ad@)

- Nh?c si Lê Minh Son: Cám on chú. Ra T?t, CD Thanh Lam và Tr?ng T?n s? du?c ra 
m?t công chúng, sau dó s? là Live Show c?a Lam du?c t? ch?c vào ngày 2 và
3-3-2006 t?i nhà hát L?n Hà N?i và CD O kìa c?a Ng?c Khuê ch?c ch?n s? d?oc ra 
m?t. Cháu ch? dám công b? d?n nhu v?y thôi m?c dù còn r?t nhi?u d? án âm
nh?c khác c?n ph?i làm trong nam nay. S?p t?t r?i, chúc chú và gia dình s?c 
kho?!

* Em th?y anh Thanh B?ch trong nam v?a qua dã làm r?t nhi?u chuong trình c? 
trên truy?n hình cung nhu trên sân kh?u. V?y xin h?i anh y?u t? nào giúp anh
có du?c m?t s?c kh?e t?t d? có th? làm du?c nhu v?y? (Nguy?n Tr?n Th?, 28 tu?i,
nguyentrantho@)

- M.C Thanh B?ch: S?c kho? là m?t trong nh?ng y?u t? d? giúp s? thành công c?a 
m?i ngu?i. Luôn ki?m tra s?c kho? d?nh k? 3 tháng, 6 tháng/l?n d? phát hi?n
nh?ng m?m m?ng b?nh t?t gì v?a m?i phát sinh thì m?i s? ch?a tr? d?u don gi?n. 
An u?ng, v?i tôi, uu tiên cho món lu?c, kho, rau, cá và trái cây, nh?t là
bu?i... Quan tr?ng còn là s?c kh?e tinh th?n n?a.

* Chào b?n, là 1 ngu?i n?i ti?ng, b?n c?m th?y th? nào (tran si binh, 20 tu?i,
bluebigball@)

- DD D? D?c Th?nh: Anh ch? mu?n ngu?i ta nhìn mình chút chút thôi. Vì anh thích 
quan sát ngu?i khác hon là ngu?i khác quan sát mình. Anh cung thích n?i
ti?ng nhung anh thích là ngu?i t? do hon, s? n?i ti?ng dôi khi kéo theo s? gò 
bó m?t t? do. Cám on em dã d?t câu h?i v?i anh.

* Em xin du?c h?i anh Linh, tru?c kia còn là SV, cu?c s?ng c?a anh r?t c?c kh?, 
an toàn là mì tôm không hà, v?y làm th? nào d? anh vu?t qua khó khan lúc
dó? (vo thi nguyet, 19 tu?i, trangtron1902@)

- DV Quy?n Linh: Ngu?n d?ng l?c l?n nh?t v?i tôi lúc khó khan nh?t là gia dình. 
B?n hãy th? m?t l?n di, b?n s? th?y k?t qu? ngay mà.

* Chào Anh Lê Minh Son, tôi th?y anh r?t t? hào v? quê huong Kinh B?c, sao anh 
không vi?t m?t bài riêng cho Quan h? kinh B?c? (Bac Ninh, 35 tu?i,
banhuu@)

- NS Lê Minh Son: Th?t ra, t?t c? nh?ng bài hát c?a Son d?u mang âm hu?ng c?a 
d?ng b?ng B?c b?, trong dó có m?t bài hát Son vi?t t?ng các li?n anh li?n
ch? dó là bài "Ngu?i ? ngu?i v?". D?y là m?t bài hát mà có th? nói Son tâm d?c 
nh?t. Chúc b?n m?t cái T?t vui v?!

* Tôi là nhà báo dã có l?n ph?ng v?n anh v? vi?c nh?c tr? ph?i làm sao có nh?ng 
bài có tu?i th? th?t dài. Tr? l?i, anh b?o r?ng tác ph?m nào có d? ba y?u
t?: dân gian, hi?n d?i và bác h?c, ch?c ch?n s? thành công. Tôi yêu thích m?t 
s? b?n nh?c c?a anh, ch?ng h?n nhu "Ôi quê tôi", "Gió mùa v?"... Nhung v?n
có ngu?i cho r?ng, nh?c c?a anh r?t khó hát, anh nghi sao v? di?u này?

Xin chúc m?ng nh?ng thành công m?i c?a anh trong sáng tác g?n dây, nhung anh và 
dòng nh?c tr? hi?n nay có k? v?ng và d? s?c t?o nên nh?ng b?n nh?c có tu?i
th? dài hoi hàng ch?c nam, hàng tram nam, hàng th? k? nhu nh?c Van Cao, Tr?nh 
Công Son hay không? (Nguy?n Hoàn, 41 tu?i, ng_hoanphuong)

- NS Lê Minh Son: Anh Hoàn oi, bài hát nó có m?nh c?a nó, th?i gian s? tr? l?i 
t?t c?. Em bi?t là anh r?t thích an... th?t chó. Hì hì. Sáng mai du?c không
anh?

* Anh Quy?n Linh oi! Em r?t hâm m? nh?ng vai di?n c?a anh, nh?t là vai "Châu" 
trong phim "Nh?ng tay choi ngo?i h?ng". Có ph?i anh là m?t ngu?i thích choi
chim ph?i không ??Anh có th? b?t mí m?t chút v? k? thu?t nuôi chim cho em bi?t 
du?c không anh? Cám on anh hén! (doan phi hai, 24 tu?i, thangrom_lgh@)

- DV Quy?n Linh: Là di?n viên không c?n thi?t mình ph?i gi?i v? công vi?c c?a 
nhân v?t mình dang dóng mà ph?i tìm hi?u v? công vi?c dó. Vào vai này anh
cung ph?i quan sát, tìm hi?u m?t s? ki?n th?c thi?t th?c nh?t v? ngh? nuôi chim 
c?nh d? có th? vào vai, ch? anh không ph?i là m?t ngu?i nuôi chim th? thi?t
dâu.

* Anh dã yêu nhu th? nào nam 18 tu?i, nam 23 tu?i và nam 35 tu?i, còn bây gi?? 
(luuhuong, 22 tu?i,
huong89@)

- NS Lê Minh Son: V?i anh, yêu là ám ?nh. Ám ?nh su?t m?t d?i... em ?. Cám on 
em dã quan tâm d?n anh.

* Xin h?i anh Quy?n Linh: Có khi nào anh th?y nh?ng ngu?i tham gia chuong trình 
có ho?n c?nh t?i quá nên cho thêm di?m không? (Thanh Dung, 38 tu?i,
thanhdung9878@)

- Di?n viên - MC Quy?n Linh: Tôi r?t thú v? v?i câu h?i này, nhung cho phép tôi 
không tr? l?i. Tôi s? nói nh? v?i riêng b?n vào m?t lúc nào dó có d?p nhé.
Ha ha ha...

* Anh Thanh B?ch oi, d? tr? thành m?t MC có th? nói là n?i ti?ng nhu anh hi?n 
gi?, anh có c?n s? kh? luy?n nào không? Và có th? "b?t mí" nh?ng bí quy?t
dó không? (Thu? Tiên, 22 tu?i,
tienvy2002@)

- M.C Thanh B?ch: Dây là m?t quá trình rèn luy?n liên t?c, dòi h?i ph?i có m?t 
tình yêu mãnh li?t d?i v?i ngh? nghi?p. Vì v?y, t?t c? nh?ng khó khan, c?n
ng?i, tr? ng?i s? d? dàng vu?t qua, và du?c bù d?p khi có s? ph?n h?i, d?ng c?m 
t? phía khán gi?. B?n bi?t không, có khi c?n m?t câu chuy?n c?c ng?n và
d?c dáo trên sân kh?u, ph?i ng?i nghiên c?u c? tu?n l? trong thu vi?n nhung dôi 
khi ch?ng tìm du?c câu chuy?n nào phù h?p!

* Các nh?c si dang khai thác dòng nh?c dân t?c dua vào nh?c hi?n d?i, d?c bi?t 
là âm di?u c?a ca trù. Anh là m?t "hi?n tu?ng". Anh có c?m th?y dó là m?t
xu hu?ng không và có c?m giác m?t vài ngu?i dang c? di theo xu hu?ng c?a Phó 
D?c Phuong và c?a chính anh không? Và anh hãy nói nh?ng suy nghi, d? báo c?a
mình v? xu hu?ng này? (hungthuong, 23 tu?i,
hthuong@)

- NS Lê Minh Son: B?n thân âm nh?c dân gian dã ch?a d?ng y?u t? hi?n d?i trong 
?y. Có r?t nhi?u ngu?i nói r?ng s? vi?t nh?c dân gian hi?n d?i nhung tôi
không tin, vì khi ti?p xúc v?i h?, tôi th?y b?n thân nh?ng con ngu?i d?y không 
có nh?ng suy nghi hi?n d?i, không có nh?ng s? van minh t?i thi?u thì tôi
nghi s? b? âm nh?c dân gian "nu?t ch?ng" mà thôi.

* D?c Th?nh thân m?n, anh dang tr? nên n?i ti?ng, du?c báo chí nh?c d?n khá 
nhi?u; anh có cho r?ng mình x?ng dáng v?i di?u dó hay vì d?o di?n tr? ch?ng
có ai nên anh m?i "n?i" d?n th?? (Thanh Xuân, TP.HCM)

- DD D? D?c Th?nh: Xuân m?n! Dây là 1 câu h?i hay!... Em có th?y anh x?ng dáng 
v?i nh?ng gì ngu?i ta khen ng?i anh trên báo không? Nam qua là nam anh n?
l?c r?t nhi?u, anh dã dàn d?ng thành công r?t nhi?u v? k?ch trong th?i gian r?t 
ng?n. Anh dã làm b?ng trái tim và kh?i óc c?a mình có nghia là b?ng tình
yêu và trí tu?... Ngu?i ta nh?c d?n anh là vì di?u ?y, cung có th? là vì không 
ai d? mà nh?c... Di?u quan tr?ng là anh ch?ng bao gi? so sánh mình v?i ai
c?, anh ch? có m?t d?i th? d? anh vu?t qua m?i ngày dó là chính anh. Chào Xuân 
nhé! Chúc Xuân m?t nam m?i th?t ?m áp.

* V?i nh?ng v? scandal d?o nh?c và nh?ng bài vi?t du?c các nh?c si tr? sáng tác 
thi?u h?n hi?n nay, anh có suy nghi gì và có hi?n k? gì cho n?n âm nh?c
chính Vi?t? (le ngoc, 33 tu?i,
thinhviet@)

 - NS Lê Minh Son: dã có r?t nhi?u nh?ng ý ki?n v? v?n d? này, th?m chí nh?ng 
ngu?i có tâm v?i âm nh?c VN dã l?p ra nh?ng cu?c h?i th?o v? v?n d? dó, cá
nhân tôi cho r?ng, âm nh?c nhu m?t cái ch?. Dã là ch? thì ph?i có rác. N?u 
nh?ng ngu?i làm ngh? không có tâm, không d? tài thì thôi, d?ng bày b?n ra n?a.
Chúc b?n vui!

* Anh Son thân m?n, là m?t nh?c si tr?, du?c gi?i nh?c si xem là có tài, anh 
suy nghi nhu th? nào v? b?n thân mình? (aaa@xxxxxxxxx, 25 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Anh là ngu?i du?c tr?i cho và ngu?i cho... Cám on em.

* Anh Quy?n Linh, rong ru?i cùng HTV d?n nh?ng noi nghèo khó trên m?i mi?n d?t 
nu?c d? làm nên "Vu?t lên chính mình", anh suy nghi gì v?i s? ki?n nóng h?i
hi?n nay là có m?t có m?t ông t?ng giám d?c dám cá d? 1,8 tri?u USD so v?i 
nh?ng ngu?i dân chân l?m tay bùn, nh?ng ngu?i cao hon ông t?ng ?y có ph?i ch?u
trách nhi?m không, hay là theo l?i c?a m?t ông l?n là "ai làm ngu?i dó ch?u"? 
(le ngoc, 33 tu?i, thinhviet@)

- MC Quy?n Linh: Giá nhu ông ?y d? s? ti?n dó ?ng h? cho Vu?t lên chính mình 
thì s? giúp cho không bi?t bao nhiêu là con ngu?i và gia dình vu?t qua con
kh?n khó, thì ch?c ch?n tên c?a ông ?y s? du?c ghi vào sách...ghi nét! Ch?c 
ch?n nh?ng ngu?i có trách nhi?m qu?n lý ông ?y ph?i ch?u trách nhi?m r?i vì
s? ti?n không ph?i là m?t vài tri?u d?ng mà không bi?t.

* Anh Lê Minh Son thân m?n! Anh cung bi?t, b?t c? ai cung có m?t vai trò nh?t 
d?nh trong xã h?i, t? m?t ngu?i quét rác cho d?n m?t v? giáo su, v?y theo
anh, m?t nh?c si s? làm gì d? dóng góp cho xã h?i? (ddd@xxxxxxxxx, 25 tu?i,
email3@)

- NS Lê Minh Son: B?ng chính tác ph?m c?a mình thôi em.

* Báo chí b?o r?ng "nói d?n D?c Th?nh là nghi ngay d?n nh?ng v? di?n tình yêu 
lãng m?n", nhung tôi th?y anh cung hay d?ng nh?ng ti?u ph?m hài, anh nói gì
v? di?u này? (Ng?c Minh, Biên Hòa)

- DD D? D?c Th?nh: B?n m?n! D?ng k?ch tình yêu là gu c?a Th?nh, trong t?t c? 
các v? k?ch Th?nh d?ng d?u có y?u t? hài d? khán gi? cu?i vui... Th?nh v?n
có th? làm t?t k?ch b?n hài, và th?nh tho?ng có nh?n l?i dàn d?ng... D?ng quên 
là Th?nh dã tr?i qua ba nam tr?i lan lóc ? các sân kh?u hài, và là di?n
viên hài khá duyên d?y nhé! D?ng hài là ngh?, d?ng k?ch tình yêu là máu trong 
tim... Chúc b?n vui!

* Chào anh Thanh B?ch! Nhân d?p nam m?i, em chúc anh và gia dình m?nh kh?e, vui 
v? h?nh phúc, chúc anh v?n và s? mang l?i nhi?u ni?m vui cho khán gi?. Anh
cho em h?i: anh có bí quy?t gì mà trong m?i game show anh làm anh t?o cho mình 
m?t phong cách khác nhau? Anh có c?m nghi gì khi mình du?c b?u ch?n là"
nhân v?t truy?n hình xu?t s?c chào xuân 2006" c?a VTV? Xin cám on! (Nguy?n Van 
Nh?t, 24 tu?i,
Chicken1881982@)

- M.C Thanh B?ch: Cám on b?n Nh?t và nh?ng l?i chúc t?t d?p t? b?n. Th?t ra, 
m?i khi nh?n l?i m?t trò choi truy?n hình m?i, Thanh B?ch d?u nghiên c?u th?t
k? xem có phù h?p v?i mình và không b? trùng l?p v?i nhau. Thí d?, dã ch?n "N?t 
nh?c vui" thì không nên ch?n "Hát v?i ngôi sao" vì cung là trò choi âm
nh?c. Thanh B?ch r?t b?t ng? và cung th?t vinh d? khi du?c dài THVN bình ch?n 
là nhân v?t truy?n hình xu?t s?c c?a chuong trình Chào xuân 2006. Xin tri
ân nh?ng tình c?m mà m?i ngu?i dã dành cho Thanh B?ch!

* Anh Linh oi, anh có nh? nam qua anh dã di du?c bao nhiêu noi r?i không? 
(Nguy?n Van Thông-Dalat, 1986 tu?i, thongminhlen)

- DV -M.C Quy?n Linh: Tôi r?t nh? 52 thí sinh c?a VLCM, hình ?nh c?a h? luôn 
n?m trong m?t góc trân tr?ng noi trái tim tôi. Tôi dã h?c ? h? s? t? tin và
m?t b?n linh tuy?t v?i.

* Chao anh Le Minh Son, trong nam qua em thay anh co kha nhieu hoat dong va 
cung dat duoc nhieu thanh cong nhat dinh. Trong nhung san pham anh da lam, anh
tam dac nhat voi san pham gi? Voi khoi luong cong viec da thuc hien duoc, anh 
co thay hai long khong? Em thay anh tu bo ao, con chuon chuon anh da buoc
ra the gioi ngoai xa hoi nhieu hon voi nhung de tai ve xa hoi, v?y nam moi 
2006, xu hu?ng nhac cua anh se viet ve nhung de tai gi? Nhan day e gui den 
anh,gia
dinh anh e-kip cua minh loi chuc suc khoe, may man va thanh cong hon nua. 
(Nguyen Nhuan Chanh, 26 tu?i,
chanhsd@)

- NS Lê Minh Son:Thay m?t ê-kip, cám on em. Th?t ra t?t c? nh?ng s?n ph?m khi 
mình làm ra d?u qua m?t s? ki?m soát r?t ch?t ch? mà v?i anh, d?ng c?p cao
nh?t c?a ngu?i ngh? si, chính là s? t? ki?m soát. Anh chua hài lòng v?i nh?ng 
gì mình làm du?c vì b?n thân anh dã làm du?c nhi?u hon nhu th? nhung mình
không dám dua ra vì b?n thân anh cung s? chính nh?ng s?n ph?m c?a mình ph?i 
"c?nh tranh" v?i nhau. Dây là nh?ng l?i anh nói th?t, ch? không ph?i ngu? bi?n
r?ng 1, 2, 3 nam m?i ra m?t s?n ph?m thì s?n ph?m dó m?i là có ch?t lu?ng.

* Em mu?n g?i câu h?i t?i anh Quy?n Linh: em r?t thích anh d?n chuong trình 
Vu?t lên chính mình cua Dài TH TP.HCM. Qua nh?ng giây phút h?i h?p c?a ngu?i
choi, anh có s? nh?ng ngu?i choi vu?t quá th?i gian cho phép s? th?t v?ng 
không? Và hình nhu ngu?i choi chua bao gi? b? nhu v?y ph?i không anh? Em dã r?t
xúc d?ng khi 1 bác (em cung không nh? rõ) dã x?u m?y l?n khi du?c xóa n? và 
du?c c?p thêm v?n. Tru?c dây nhà em cung nghèo nhu nhà bác ?y. Em không b?
qua bu?i phát sóng nào c?a chuong trình này. Chúc anh và gia dình nam m?i V?n 
s? nhu ý . Cám on anh. (Tran Bich Nu, 26 tu?i,
tranbichnu@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Th?c s? thì nh?ng ngu?i dân lao d?ng nghèo thu?ng r?t 
th? d?ng, nên anh luôn luôn ph?i h?i thúc h? trong nh?ng giây phút cu?i cùng
d? h? n? l?c vu?t qua. N?u h? không vu?t qua du?c, anh là ngu?i d?u tiên bu?n 
nh?t.

* Thua anh Le Minh Son, sang tao nghe thuat cua anh la dam me, la su lao dong 
khong ngung met moi. Co bao gio anh bi met moi, khong phai vi su lao dong
ay ma la do su phan ung tu phia khan thinh gia hoac gioi truyen thong... Nhung 
luc nhu the anh da nghi den dieu gi de co the co nhieu "nang luong" de vuot
qua, de khang dinh minh va co duoc su thanh cong ngay hom nay? (NguyenCuong, 29 
tu?i,
cuong1969vn@)

- NS Lê Minh Son: b?n nói dúng, b?n ?. Nh?ng lúc m?t m?i, tôi nghi d?n con 
tôi... M?t tr?i c?a tôi. C?m on b?n nhé.

* Anh Quyen Linh oi: em khong biet la anh da lap gia dinh chua? (Pham thi kim 
anh, 22 tu?i, kimanh110184@xxxxxxxxx)

- DV Quy?n Linh: C?m on em dã quan tâm d?n gia dình c?a anh. Xin trân tr?ng 
thông báo v?i em r?ng anh v?a l?p gia dình cách nay 5 tháng vào dúng cái ngày
du?c c? th? gi?i ghi nh?: 11-9.

* Chào chú Thanh B?ch, nam m?i cháu chúc gia dình chú m?nh kh?e và h?nh phúc. 
Cháu r?t mê chuong trình Chuy?n nh?, v?y cháu mu?n tham gia thì cháu ph?i
c?n di?u ki?n gì và dang ký ? dâu? Mong chú giúp cháu d? cháu du?c trò chuy?n 
tr?c ti?p v?i chú 1 l?n. (pham thi kim thoa, 28 tu?i,
cobedaikho1018@)

* Chào anh Thanh B?ch, cám on anh dã giúp em gi?m stress. Ch? c?n hôm nào trên 
truy?n hình có phát sóng chuong trình c?a anh là hôm ?y trong ngu?i em lâng
lâng nhu v?a du?c m?t th? gì quý giá nh?t. M?t c? nào em cung nán l?i xem cho 
xong. Em nói th?t lòng dó. À, em r?t thích chuong trình Chuy?n nh?, v?y di?u
ki?n d? tham gia là gì, và dang ký ? dâu? Gi? dang ký du?c chua? (D?ng minh 
khánh, 31 tu?i,
dangminhkhanh@)

- M.C Thanh B?ch: th?t b?t ng? và cung r?t vui khi bi?t mình là viên thu?c gi?m 
stress cho b?n. Thoa và Khánh có th? dang ký d? thi Chuy?n nh? t?i Dài TH
TP.HCM s? 9 Nguy?n Th? Minh Khai, s? có d?t thu hình vào tháng 3-2006.

* Sân kh?u nào cung nói v? di?n thi?u nh?ng màn ch?c cu?i s? khó an khách, D?c 
Th?nh có b? áp l?c vì chuy?n này khi d?ng v?? Anh nghi gì v? hi?n tu?ng "hài
hóa" m?i th? trên sân kh?u? (Th?y Trúc, Dà N?ng)

- DD D? D?c Th?nh: Nhu c?u du?c cu?i vui là nhu c?u có th?t và r?t l?n c?a khán 
gi? d?n xem k?ch bây gi?. Di?n viên bi?t làm khán gi? cu?i s? n?i ti?ng
hon, du?c yêu thích hon. V? k?ch mang l?i nhi?u ti?ng cu?i s? an khách hon. 
Di?u dó n?y sinh ra t? n?n "hài hoá" trên sân kh?u...

Sân kh?u kinh doanh d?u t?p trung d?u tu vào nh?ng k?ch b?n có y?u t? hài hu?c 
d? an khách, di?n viên thì thi nhau ch?c lét d? n?i b?t mà quang c? hoàn
c?nh tính cách nhân v?t qua m?t bên.

Khi Th?nh d?ng v? Th?nh cung b? áp l?c nhung bao gi? Th?nh cung t?o nên nh?ng 
m?ng hài ý nh? và h?p lí, cái hài trong v? c?a anh ph?i là d?ng l?c d? d?y
tình hu?ng k?ch lên cao trào ch? không don thu?n ch? d? làm khán gi? cu?i vui 
r?i thôi... Anh tin r?ng hi?n tu?ng hài hoá s? qua vì nó dang b? bão hòa...
Anh nh?n th?y khán gi? dang quay tr? l?i v?i nh?ng v? k?ch hài dúng nghia, bi 
dúng nghia... Chào b?n, chúc b?n thành công!

* Anh Lê Minh Son oi, em nghi r?ng, phong cách hát c?a anh Tr?ng T?n và ch? 
Thanh Lam khác nhau, m?t ngu?i ch?n chu bài b?n, và m?t ngu?i luôn m?i m?, phá
cách, li?u có phù h?p v?i nhau không? Di?u gì khi?n anh quy?t d?nh vi?t cho 2 
gi?ng ca này chung 1 CD? Anh có t? tin r?ng mình s? thành công v?i CD này
nhu v?i N?ng Lên? (Fan DaNang, 26 tu?i,
anhpoi@)

- NS Lê Minh Son: Chào em! Em dã nghe Pavarotti hát cùng Mariah Carey bao gi? 
chua? CD c?a Lam v?i T?n có th? nói dó là s? t? hào nho nh? c?a anh vì t?
tru?c d?n nay h?u h?t nh?ng bài hát song ca c?a VN d?u do các ca si t? phân câu 
chia bè ra r?i hát v?i nhau. ? CD này, khi vi?t, anh dã khai thác h?t nh?ng
kho?ng gi?ng d?p nh?t c?a T?n và Lam. M?i s? "qu?ng cáo" c?a anh d?u vô ích, em 
hãy ch? d?i và nghe CD vào tháng 2 này.

* Tôi mu?n h?i d?o di?n tr? D?c Th?nh v? chuy?n tình b?t ng? gi?a anh và di?n 
viên Thanh Thúy, b?i tôi thu?ng nghe Thanh Thúy tr? l?i ph?ng v?n v? hai ngu?i
trên báo ch? không nghe anh nói gì? (H?i d? bi?t)

- DD D? D?c Th?nh: Tôi và Thanh Thúy yêu nhau! Tôi cung b?t ng? nhung dó là s? 
th?t. Còn n?u b?n h?i là vì sao thì tôi cung ch?ng bi?t. Ch? có th? nói ng?n
nhu v?y thôi, cám on b?n r?t nhi?u, chúc b?n vui tuoi và may m?n.

* Chu Thanh Bach oi! Dao nay chau it thay chu xuat hien tren san khau hai, co 
phai chu qua ban voi cong viec cua mot MC ko? Vay nam moi chu co du dinh len
san khau hai nhieu hon ko?? chau rat thich xem chu dien hai! Mong duoc gap chu 
trong nhung tiet muc hai hay! (tran van trong, 20 tu?i,
ki_si_rong9000@)

- M.C Thanh B?ch:  Chú không còn di?n t?u hài ? các t? di?m ca nh?c mà t?p 
trung làm chuong trình hài. D?p t?t Bính Tu?t này t? mùng 1 d?n r?m tháng giêng
liên t?c hàng dêm lúc 20g t?i s? 6 M?c Dinh Chi, nhà hát B?n Thành, TP.HCM 
Tr?ng có th? d?n d? cùng vui cu?i v?i chuong trình hài c?a chú và cô Xuân Huong
mang tên "Nh?ng ngu?i thích dùa 3" nhé.

* Tôi r?t yêu m?n Quy?n Linh và chuong trình "Vu?t lên chính mình". Cho tôi xin 
h?i Ban t? ch?c có kêu g?i s? dóng góp h?o tâm c?a khán gi? g?n xa d? chuong
trình du?c kéo dài mãi không? Quy?n Linh có th? cho tôi bi?t d?a ch? c?a các 
nhân v?t dã d? thi và d?c bi?t c?a bà D? Th? Nhánh (ngu?i gánh mu?i thuê nuôi
ch?ng b? b?nh và ngu?i con trai b? b?i li?t ? Ninh Thu?n) không? (H?ng - 
TP.HCM) (H?ng, 41 tu?i, bui_hangvn@)

- DV - M.C Quy?n Linh: N?u nhu b?n mu?n tài tr? cho chuong trình, hãy liên h? 
v?i Dài truy?n hình TP.HCM (HTV) ho?c Công ty Lasta; n?u b?n mu?n giúp d?
riêng thí sinh nào dó, chúng tôi s? cung c?p d?a ch? c? th? nh?ng h? gia dình 
c?c k? khó khan.

* Anh Lê Minh Son,  bàn v? quan h? gi?a ca si và nh?c si, xin anh cho bi?t ý 
ki?n c?a mình v? v?n d? trên. (eee@xxxxxxxxx, 25 tu?i,
email4@)

- NS Lê Minh Son: N?u không có ca si, thì tôi tin r?ng cung không có nh?c si và 
ngu?c l?i. ? nu?c ngoài, nh?ng ca khúc do chính nh?ng ca si sáng tác và
th? hi?n, d? du?c thành công cung ch? d?m du?c trên d?u ngón tay mà thôi.

? VN, các ca si yêu quý c?a chúng ta cung vi?t nhung tôi tha thi?t c?u xin h? 
d?ng vi?t n?a, n?u h? vi?t n?a, t?t c? các anh em nh?c si chúng tôi s? chuy?n
sang... hát. Vì sao v?y? Vì nh?ng ca khúc mà các ca si vi?t tôi ch? nghe th?y 
s? rên xi?t, s? v?t vã (mà không có th?t), anh yêu em, dau d?n, xót xa, tri?n
miên, ngây ng?t, d?m say... Chúc em m?t T?t vui, bình yên, nhé em...!

* M?t ca si (theo cách nói c?a anh) có ph?i là "m?nh" c?a m?t nh?c si thiên tài 
không? Anh dã di tìm h? nhu th? nào hay duyên dua d?n? Anh tr? l?i dài vào
nhé! (ngangan, 21 tu?i,
ngng@)

- NS Lê Minh Son: dúng là ph?i có cái duyên em ?. Tr?i cho.

* Anh Lê Minh Son oi, tôi là m?t ngu?i Vi?t s?ng ? nu?c ngoài. Thu? nh? tôi 
không có nhi?u d?p ti?p xúc v?i âm nh?c Vi?t Nam, tuy nhiên t? trong sâu th?m
tâm h?n tôi, Vi?t Nam v?i nh?ng làn di?u dân ca th?m d?m tình nghia, nh?ng câu 
hò d?y ý v? luôn là m?t ngu?n d?ng l?c m?t s?c s?ng cho chính mình. Không
bi?t các b?n tr? khác nhu th? nào, nhung theo tôi, dân ca chính là c?i ngu?n 
c?a m?i sáng tác v? âm nh?c Vi?t Nam, chính là ch?t li?u cho m?i câu t?, cho
t?ng giai di?u. Anh có bao gi? nghi r?ng, dân ca cung có vai trò tuong t? v?i 
anh không? (ggg@xxxxxxxxx, 30 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Chào b?n. VN là m?t trong nh?ng nu?c có n?n âm nh?c dân gian 
r?t d?c dáo và hay. Dó không ph?i nh?n xét c?a tôi mà c?a c? các chuyên gia
âm nh?c nu?c ngoài. V?i tôi, khi vi?t, di?u d?u tiên ph?i là âm nh?c VN.

* Anh Quy?n Linh oi! Em r?t mê xem anh dóng phim vì nét di?n chân ch?t, m?c m?c 
c?a anh và cung vì c? ngh? l?c vu?t qua khó khan c?a anh. Em r?t xúc d?ng
khi xem gameshow "Vu?t lên chính mình" do anh làm MC. V?y khi d?n v?i gameshow 
này anh có g?p nh?ng khó khan gì không? N?u có thì anh dã vu?t qua chúng
b?ng cách nào? (Minh Ng?c, 21 tu?i,
minhngoca19@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Tham gia Vu?t lên chính mình anh dã ph?i d?u tranh v?i 
b?n thân r?t nhi?u d? b? du?c r?t nhi?u quy?n l?i c?a b?n thân nhu công vi?c
riêng c?a gia dình, nhi?u show di?n, vai di?n trong phim và trên sân kh?u... 
t?c là thi?t thòi r?t nhi?u, c? ? kinh t? l?n s? thang ti?n trong ngh? thu?t
? nh?ng vai di?n m?i. Anh dã t? Vu?t lên chính mình d? d?n v?i chuong trình 
Vu?t lên chính mình.

* G?i anh Lê Minh Son. Anh dang làm nh?c ngh? thu?t nhung cung r?t... th? 
tru?ng, dó là hu?ng di c?a anh hay là chuy?n ch?ng d?ng d?ng (huyen, 21 tu?i,
huyenhoa@)

- NS Lê Minh Son: V?i anh, âm nh?c là cu?c s?ng, em ?.

* Chào anh Thanh B?ch. Em mu?n h?i anh là: d? tr? thành m?t MC gi?i thì dòi h?i 
r?t nhi?u y?u t? (ngo?i hình, gi?ng nói, ki?n th?c...) nhung theo em thì
c?n ph?i có cái duyên - du?c g?i là "duyên sân kh?u"n?u không thì nó s? b? 
...V?y thì theo anh làm th? nào phát hi?n du?c cái duyên dó d? rèn luy?n và
theo du?i ngh?. Chúc anh m?t nam m?i th?t nhi?u h?nh phúc. (viet, 27 tu?i,
nangha_nhatrang2005@xxxxxxxxx)

- M.C Thanh B?ch: N?u nói v? cái duyên, nh?t là cái duyên sân kh?u, không ph?i 
mu?n mà có du?c. Tru?c h?t là nang khi?u và s? rèn luy?n dào t?o giúp nang
khi?u du?c phát huy. Dôi khi, có nh?ng ngu?i có duyên ? ngoài d?i nhung khi lên 
sân kh?u thì không du?c nhu v?y và ngu?c l?i... Tuy nhiên, v?n có th? rèn
luy?n cho cái duyên m?n mà hon.

* D?c Th?nh nghi gì v? th? h? di?n viên, d?o di?n tr? hôm nay? Anh có d?ng ý 
v?i nh?n xét không có guong m?t tr? nào tài nang, s?c s?o, sâu s?c b?ng th?
h? tru?c? (Ng?c Tu?n, U 2)

- DD D?c Th?nh: Th? h? tr? di?n viên, d?o di?n sân kh?u hôm nay, nói th?t lòng 
nhé, theo Th?nh thì h? b? thi?u nhi?u th? nhung di?u quan tr?ng hon và nguy
hi?m hon c? là h? thi?u tình yêu dành cho sân kh?u, dành cho nhân v?t mà mình 
dóng, mình dàn d?ng...

Th?t ra thì cung có tài nang nhung nh?ng tài nang chua k?p phát tri?n thì dã b? 
bào mòn b?i nh?ng nam tháng ch?y ki?m ti?n m?t cách v?i v? và quá dáng...
Tôi dã t?ng ch?ng ki?n m?t di?n viên s?n sàng c?t b? m?t l?p di?n quan tr?ng 
trong m?t v? k?ch dài d? ch?y di sô khác và kh?ng khi?p hon di?u dó di?n ra
m?t cách r?t t? nhiên và "bình thu?ng thôi"...

Th? h? tr? mau n?i ti?ng mau giàu nhung tài nang thì d? l?i tàn... Tài nang c?a 
h? ch? d?ng l?i ? m?c nang khi?u mà thôi, không b?ng th? h? tru?c, r?t ti?c
ph?i nói nhu th?... Có di?n viên tr? n?i ti?ng nhung không có ngôi sao th?t 
s?... Hy v?ng t?t c? s? nhìn l?i may ra còn k?p. Cám on vì câu h?i c?a b?n.

* Anh Lê Minh Son oi, van hóa có m?t vai trò vô cùng quan tr?ng trong xã h?i, 
có th? nói, m?t qu?n th? loài ngu?i s?ng du?c là nh? van hóa. V?y theo anh,
v?i tu cách là m?t nh?c si, van hóa có ?nh hu?ng d?n anh nhu th? nào, trong 
vi?c sáng tác, trong d?i s?ng xã h?i? (ggg@xxxxxxxxx, 30 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Nh?ng tác ph?m c?a Son, nh?ng s?n ph?m c?a Son dã nói thay 
Son. Còn th?nh tho?ng ch?ng may b?n th?y Son nói b?y ngoài du?ng thì dó là...
van hoá nói b?y. Có ngu?i nói b?y thì... b?y, còn có ngu?i nói b?y thì... duyên.

* Anh Quy?n Linh oi, n?u anh th? vai TGD Bùi Ti?n Dung trong b? phim "Ghi nét 
VN v? cá d?", anh nh?m mình di?n n?i không? Chúc anh nam m?i phát tài, may
m?n trong m?i chuy?n m?i lúc m?i noi. (Thuy Giang, 11 tu?i, tivinin@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Ch?c ch?n là ph?i du?c r?i vì anh r?t thích nh?ng d? tài 
nóng b?ng tính th?i s? xã h?i. N?u du?c di?n vai này, anh s? c? g?ng g?p
du?c ông ?y tìm hi?u kinh nghi?m d? nh?p vai th?t d?t.

ImageView

?nh: Khi?t Hung
* G?i anh Lê Minh Son: N?u có m?t cô gái d?n tru?c m?t anh và nói, em r?t yêu 
anh và mu?n c?n anh m?t cái, anh s? tr? l?i nhu th? nào? (rrr@xxxxxxxxx, 18
tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Anh s? hát... em gái oiiiiiiiii!

* Theo anh, d?o d?c c?a m?t ngu?i nh?c si là gì? (owirtiotu@xxxxxxxxx, 36 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Theo tôi, th? nh?t là vi?t du?c bài hát hay, th? hai là bi?t 
vui m?ng khi th?y ngu?i khác cung vi?t du?c bài hát hay.

* Chào anh Lê Minh Son, âm nh?c c?a anh du?c các chuyên gia dánh giá r?t cao 
nhung có khi nào anh dã du?c nh?n l?i dánh giá tuong t? dó t? phía khán gi??
Anh c?m th?y mình di d?n do?n du?ng nào trên hành trình n? l?c chinh ph?c khán 
gi? theo gu âm nh?c có ph?n "bác h?c" c?a mình? (Thu? Duong, 20 tu?i,
thuyduongdh@)

- NS Lê Minh Son: Hôm qua, anh v?a du?c di nh?n gi?i "Bài hát du?c khán gi? 
bình ch?n" cho bài À í a ? VTV. Nhu v?y là c? "gi?i chuyên môn" và "s? dông
công chúng" d?u nghe nh?c c?a anh d?y ch?. Anh hy v?ng À í a cung s? ? l?i 
trong lòng công chúng nhu Ôi quê tôi, Bên b? ao nhà mình...

ImageView

?nh: T.T.D.
* Chao anh Thanh Bach, trong nam moi 2006, trong vai tro MC cac chuong trinh 
gameshow, phong cach dan dat chuong trinh cua anh co gi thay doi khong? vi
toi thay rang hinh nhu cach dan dat chuong trinh tro choi giai tri tren truyen 
hinh cua anh trong nam qua chua that su loi cuon toi, cu the nhu cac CT
sieu thi may man va CT di tim an so, su trung lap trong dan dat de lam khan gia 
nham chan. co the nhung yeu cau cua toi hoi khat khe, mong anh thong cam,
xin chao, chuc anh nhieu dieu tot lanh trong nam binh Tuat 2006. (thi hung, 
1959 tu?i,
thihun8282@)

- M.C Thanh B?ch: Nhà s?n xu?t mu?n t?n t?i và phát tri?n c?n ph?i nâng c?p 
chuong trình c?a mình và M.C cung n?m trong h? th?ng dó. Riêng Thanh B?ch, trong
nam 2006 có th? s? tham gia trò choi ít hon... d? tham gia công tác dào t?o và 
t?p trung d?u tu cho chuong trình hài "Nh?ng ngu?i thích dùa" m?i. Cung
có th? là cùng v?i m?t s? ca si th?c hi?n m?t s? ca khúc do chính Thanh B?ch 
sáng tác. Hi?n nhóm 5 dòng k? dang r?t hào h?ng v?i d? d?nh này.

* Du?c bi?t D?c Th?nh dang dóng m?t vai khá l?n trong phim Ngh? báo, anh có th? 
nói m?t chút v? vai này, phim này, và c?m nghi c?a anh v? phim truy?n hình
VN hi?n nay? (Phi Nhung, Q9, TP.HCM)

- DD D? D?c Th?nh: Chào Nhung nhé! Chà, n?m thông tin d?. Th?nh r?t vui vì du?c 
Nhung quan tâm. Dó là vai khá hay, ch?ng c?a cô phóng viên nang n? (H?ng
Ánh dóng), chính vì v? nang n? mà m?i chuy?n quán xuy?n trong gia dình, con cái 
d?u m?t tay Th?nh lo h?t.

Th?nh di?n v?i H?ng Ánh khá an ý, ch? có di?u Th?nh không an ?nh l?m. R?t may 
vai này không c?n d?p trai. Phim khá hay d?y! Phim ph?n ánh v? nh?ng chuy?n
t?t d?p và tiêu c?c c?a ngh? báo qua dó ph?n ánh nh?ng v?n d? nóng b?ng r?t 
th?i s? c?a xã h?i.

Ch? xem Th?nh dóng vai n?i tu?ng nhé. Phim truy?n hình nói riêng và di?n ?nh 
nói chung c?a chúng ta ch? thi?u m?t di?u, nhung l?i là di?u r?t quan tr?ng:
TÍNH CHUYÊN NGHI?P.

* Anh LMS, anh h?c du?c nh?ng gì t? các th? h? nh?c si dàn anh c?a mình, t? 
nh?ng nh?c si n?i ti?ng c?a Vi?t Nam và c?a th? gi?i? (45ghfh265@xxxxxxxxx,
18 tu?i,
email2435@)

- NS Lê Minh Son: Tôi h?c nhi?u l?m. Di?u d?u tiên, các b?c ti?n b?i d?y tôi 
b?ng chính các tác ph?m c?a h?. Thêm n?a, dó là s? mi?t mài, ch?p nh?n tr?
giá d? có du?c nh?ng s?n ph?m làm d?p cho d?i.

* Tôi là ngu?i r?t thích phong cách di?n xu?t c?a anh, dac bi?t là cách th? 
hi?n các nhân v?t mi?n sông nu?c Nam B?. Cái gì làm anh hóa thân vào các nhân
v?t ?y hay d?n th?? Có dòng máu vùng ?y dang ch?y trong anh chang? (Hoài Thanh, 
46 tu?i, thanhan106@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Có th? nói tôi khá thành công trong nh?ng vai di?n nông 
dân Nam b? th?t thà, ch?t phác, gai góc vì tôi xu?t thân t? m?t vùng quê
nghèo mi?n Tây, nh?ng câu hò di?u lý, hình ?nh b?n nu?c, dòng sông dã an sâu 
vào máu th?t nên tôi di?n nhu là dang s?ng v?y.

ImageView

DVDA Truong Ng?c Ánh - ?nh: T.T.D.
* Chao chi, toi toi rat nguong mo chi ve cach kheo leo trong giao tiep va kha 
nang om dom nhieu cong viec. Toi cung nguong mo chi ve sac dep va nhung may
man thanh cong cung nhu hanh phuc ma chi dang co.

Vay, chi co loi khuyen nao cho mot nguoi phu nu binh thuong va chua thanh cong 
nhu toi khong? Lam the nao de tro thanh mot nguoi phu nu thanh cong va tu
di len bang chinh minh? Cam on va chuc chi mot nam moi an khang thinh vuong. 
(Ta Mai Khanh, 25 tu?i,
iloveyou71081@)

Em muon hoi chi Ngoc Anh . Nam nay em 26 tuoi , em biet chi tu khi chi dong 
phim Em con nho hay em da quen , cung tu do em rat men mo hinh anh cua chi .
Hien tai em rat nguong mo chi vi chi la nguoi noi tieng tren san dien thoi 
trang cung nhu trong kinh doanh . Cho em hoi chi co bi quyet gi ma dat duoc
thanh cong nhu vay ? Cam on chi . Em la nguoi o Bac Giang dang lam nhan vien 
cho 1 cty o TP. HCM. (Tran Bich Nu, 26 tu?i,
tranbichnu@)

- DV Truong Ng?c Ánh: D?i v?i b?t k? m?t con ngu?i nào d?u c?n có chí hu?ng và 
m?c dích nhu v?y thì m?i có khát v?ng và d?t du?c m?c dích nhanh hon so v?i
nh?ng ngu?i s?ng không có m?c dích. D? d?t du?c thành công nhu ngày hôm nay, 
ch? cung ph?i tr?i qua nhi?u thang tr?m th? thách ch? không ph?i lúc nào cung
thu?n bu?m xuôi gió.

Luôn di h?t con du?ng mình dã ch?n, b?n d?ng bao gi? d? nh?ng "du lu?n" không 
thi?n chí làm ?nh hu?ng d?n "con du?ng th?ng" c?a b?n. B?n bi?t d?y, trong
khi nh?ng ngu?i khác d?ng l?i d? nói v? b?n thì b?n dã v? dích tru?c h?.

* Tôi r?t hâm m? nh?c c?a Lê Minh Son, anh có th? cho tôi bi?t nh?c c?a anh 
thu?ng l?y c?m h?ng t? dâu? Ngu?i dàn bà d?p có làm anh "sa ngã" không? Hay
ch? là "cái ch?t l?ng" trong phút ch?c? Cám on anh nhi?u! (Nguy?n Dình Chuong, 
43 tu?i,
Chuongdinhnguyen@)

- NS Lê Minh Son: Chào anh, có th? em nói di?u này anh không tin, nhung chua 
bao gi? em vi?t nh?c mà ph?i c?n d?n c?m h?ng t? ph? n?. Khi d?ng tru?c ngu?i
dàn bà d?p, em s? ng?a c? lên tr?i mà h?i r?ng: "Tr?i oi, m?t tr?i màu gì?!".

* M?t ngu?i có tài thì hay có t?t, anh có nghi mình n?m trong s? dó không? 
(owirtiotu@xxxxxxxxx, 36 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Th? nh?t, tôi không ph?i là ngu?i có tài, có chang ch? là m?t 
chút hoa lá cành mà ông tr?i dã cho tôi d? tôi chinh ph?c du?c ngu?i dàn
bà c?a tôi. V?y thôi anh ?.

* Anh B?ch oi! Anh có th? cho em bi?t giá vé c?a Nh?ng ngu?i thích dùa t?i SK 
B?n Thành là bao nhiêu không và có ph?i d?t vé tru?c không? (huynh thi thu
nguyet, 28 tu?i,
httnguyet@)

- M.C Thanh B?ch: Nguy?t thân m?n! Vé có 3 lo?i: 80, 60 và 50 nghìn/vé, có th? 
mua ngay t? bây gi? ch? d? T?t e không còn vé t?t. Hi?n nay vé t? mùng 1
d?n mùng 5 h?u nhu dã h?t... Nhung không lo vì chuong trình di?n t?i r?m tháng 
giêng mà.

ImageView
* Chào anh Linh! Tôi bi?t anh t? lâu , nhung thích nh?t là nh?ng ngày xem anh 
d?n chuong trình "Vu?t lên chính mình". Có nh?ng l?n xem xong tôi phát hi?n
ra mình khóc vì th?y v?n còn nh?ng phép màu nh? nhoi trong cu?c s?ng. V?i tu 
cách ngu?i d?n chuong trình, là m?t ngh? si, có lúc nào anh dã khóc khi th?y
nh?ng gi?t nu?c m?t h?nh phúc c?a nh?ng ngu?i nghèo chua anh? Lúc dó anh là m?t 
Quy?n Linh ngh? si hay là m?t Quy?n Linh c?a m?t ngu?i bình thu?ng? (VO
THANH NHIEN, 24 tu?i, NHIEN2405@)

- DV Quy?n Linh: Thú th?t là tôi dã r?t nhi?u l?n roi nu?c m?t, và dó là nh?ng 
gi?t nu?c m?t r?t h?nh phúc c?a tôi cung nhu c?a thí sinh. Lúc dó tôi không
ph?i là ngh? si Quy?n Linh mà tr? v? b?n ch?t th?t nh?t là anh Quy?n Linh nông 
dân nhu bao ngu?i bình thu?ng bi?t xúc d?ng, c?m thông, h?nh phúc vì nh?ng
c?nh d?i khó khan g?p du?c lòng nhân ái.

* Hi Ánh, ch? thích xem nh?ng phim truy?n có em di?n xu?t, Em r?t gi?i trong 
m?i vai em dã dóng, t? vai hi?n d?n vai d?, vai nghèo d?n vai giàu. Ch? thích
nh?t vai em bu?ng b?nh, c?ng d?u. Chúc em luôn thành công. Chi Diep (Minhdiep, 
54 tu?i, mphan@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Ng?c Ánh r?t cám on l?i d?ng viên c?a ch?. D?i v?i di?n 
viên ai cung thích mình có co h?i th? s?c mình qua nhi?u vai di?n khác nhau
cung gi?ng nhu s?ng trong nhi?u m?nh d?i khác nhau d? hi?u thêm v? con ngu?i và 
nh?n du?c nhi?u kinh nghi?m s?ng cho b?n thân mình.

* Anh Lê Minh Son oi, anh nghi sao khi d? ch? Thanh Lam song ca v?i ca si Dàm 
Vinh Hung? Anh có nghi d?y s? là bu?c lùi trong âm nh?c c?a anh và ch? Lam
không ?? (CNN, 26 tu?i,
mashimaro1490@)

- NS Lê Minh Son: Em oi, làm ngh? thu?t chân chính r?t c?n s? d?ng viên c?a 
khán gi?, âm nh?c không có ti?n, không có lùi, ch? có hay và không hay thôi
em. Trong âm nh?c, khi anh d?t d?n m?t d?nh cao nào dó thì cung ph?i du?c trân 
tr?ng.

DVH, theo anh, dã d?t d?n d?nh cao c?a âm nh?c th? tru?ng. Ngoài ra, ? Hung, có 
nh?ng di?u th?t s? anh ngu?ng m? c?u ta, dó là s? dam mê, ch?p nh?n s? tr?
giá d? di t?i t?n cùng con du?ng dã ch?n.

* Thua anh Thanh Bach! La mot MC noi tieng va duoc yeu thich, voi mot thoi gian 
khong it de song voi nghe, theo anh nhuoc diem cua minh (khi dan chuong
trinh) la gi? Anh se khac phuc no bang cach nao? Cam on anh. DN (duongnguyen, 
31 tu?i,
nd2467@)

- M.C Thanh B?ch: Nhu?c di?m c?a Thanh B?ch thu?ng b? là khi g?p nh?ng tình 
hu?ng quá xúc d?ng, thu?ng không ki?m du?c nu?c m?t. Dáng ra ph?i nén l?i thì
t?t hon. Nhi?u l?n c? g?ng nhung không kh?c ph?c n?i, ch?c khán gi? cung thông 
c?m...

* N?u anh d?m nhi?m m?t ch?c v? cao trong h? th?ng ngành v? âm nh?c và van hóa 
Vi?t Nam, theo anh nghi, vi?c gì c?n làm d?u tiên? (4529784365@xxxxxxxxx,
72 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son:Th? nh?t, anh mãi mãi ch? là m?t nh?c si sáng tác ca khúc. Anh 
nghi r?ng, tác ph?m hay, d?p thì c?n ph?i có nh?ng công chúng bi?t nó hay
và d?p.

* Chào chú Quy?n Linh! Con r?t thích chuong trình ''Vu?t lên chính mình'' do 
chú làm MC. V?y con xin h?i chú làm cách nào d? chú có th? d?n chuong trình
hay d?n nhu v?y. Ch?c chú ph?i h?c nhi?u l?m nh?? Có th? ch? cho con vài 
''chiêu'' khi tham gia d?n chuong trình, vì con r?t thích ngh? này, nhung mà con
l?i m?c ''b?nh run'' tru?c dám dông. Con c?m on chú r?t nhi?u. (H?ng Nga, 
ngoc_nga1111@)

- Di?n viên Quy?n Linh: Cháu quá khen, cung không hay gì l?m dâu, du?c du?c 
thôi, hi hi... Cung d? thôi H?ng Nga à, n?u mu?n d?n chuong trình nào cháu hãy
tìm hi?u k? v? chuong trình và nhân v?t s? làm thì s? thành công. Tru?c khi 
bu?c vào dám dông, cháu hãy hít - th? th?t sâu ba l?n là s? h?t run ngay ?y
mà.

* Anh D?c Th?nh oi! Trông anh có v? tr?m tinh hon nhi?u ngh? si sân kh?u khác? 
Có ph?i Thanh Thúy cung nhu nh?ng cô gái khác yêu anh b?i v? tr?m tinh dó?
(Hoa, 27 tu?i, TP.HCM)

- DD D? D?c Th?nh: Là d?o di?n c?n ph?i tr?m tinh, có trái tim nóng và cái d?u 
l?nh...Anh s? dám dông, s? ph?i ng?i nh?u chung v?i quá nhi?u ngh? si, ch?
thích ng?i chung v?i kho?ng nam ngu?i b?n thân tr? xu?ng thôi. Có nhi?u ngu?i 
trong gi?i r?t ghét cái tính này c?a anh nhung bi?t làm sao du?c, anh không
thích ngh? si l?m.

Sao em bi?t ngoài Thúy ra còn m?y cô gái n?a yêu anh, sao anh ch?ng th?y ai c?? 
Thúy yêu anh là vì di?u gì anh cung không bi?t! Anh th?y anh là m?t k? v?ng
v? và khó giàu. Còn tr?m tinh thì có r?t nhi?u dàn ông tr?m tinh. Em h?i Thúy 
giùm anh xem. Chúc Hoa vui nhé!

* Theo anh, giá tr? c?a m?t ngu?i nh?c si trong th?i d?i m?i n?m ? dâu? Ngoài 
vi?c th? hi?n du?c tâm tình, s?c s?ng c?a các t?ng l?p xã h?i, vai trò c?a
ngu?i nh?c si trong xã h?i là gì? (bbb@xxxxxxxxx, 25 tu?i,
email1@)

- NS Lê Minh Son: Hãy vi?t nh?ng tác ph?m th?t s? có ích cho xã h?i, em ?.

* Chào anh Thanh B?ch! Có th? nói "nh?ng ngu?i thích dùa"dã gây ti?ng vang 
trong xã h?i. Di?u gì dã làm anh gi? du?c "l?a" và truy?n cho ngu?i khác không
b? "ngu?i l?nh"ch?ng tiêu c?c nhu Công Ninh dã nói trong Trò Chuy?n Cu?i Tu?n? 
Anh nghi th? nào dôi khi nh?ng di?u anh làm ch? là "h?t mu?i b? bi?n"? Chúc
"ngu?i tôi r?t yêu m?n và khâm ph?c" thành công hon n?a trong nam m?i. 
(PhanThanhTrung, 28 tu?i,
sleuthn2004@)

- M.C Thanh B?ch: Dây là m?t ng?n l?a dã du?c nhen nhóm c?a Thanh B?ch - Xuân 
Huong t? nh?ng nam tháng ? tru?ng DH sân kh?u qu?c gia Matxcova. Hài châm
bi?m là m?t th? lo?i du?c Thanh B?ch - Xuân Huong vô cùng tâm d?c, có th? nói 
trong ch?ng m?c nào dó nh?ng công vi?c bây gi? là u?c mo c?a ngày xua. Lòng
yêu nu?c, tính công dân m?i làm cho ngu?i ngh? si d? ngh? l?c theo du?i con 
du?ng d?y gian nan, th? thách này.

* Lâu nay v?n chua hi?u h?t quá trình sáng tác c?a anh? Ch?c ph?i có nh?ng d?u 
?n riêng vì nh?ng tác ph?m ch?ng t? là anh dã ch?n m?t con du?ng riêng? 
(nguyenanh,
26 tu?i,
anhhn@)

- NS Lê Minh Son: M?t tác gi? ph?i là ngu?i có ngôn ng? bi?u c?m riêng. Dó là 
di?u t?t c? nh?ng ngu?i làm ngh? vuon t?i.

* Tình yêu v?i anh D?c Th?nh có màu gì, thua anh? (Lan Linh, 29 tu?i, TP.HCM)

- DD D? D?c Th?nh: Nhi?u màu Linh à! Khi thi nó màu h?ng lãng m?n, khi thì màu 
xanh hy v?ng, khi thì màu tr?ng tinh khôi, khi thì màu tím th?y chung, khi
thì màu den u ám, khi thì màu d? mãnh li?t, lúc thì màu xám u bu?n... Nhung dã 
là tình yêu thì không th? thi?u màu này: Màu c?a s? chân thành! Chúc Linh
vui tuoi và tr? d?p.

ImageView
* Ngoc Anh men ! minh co cau hoi muon hoi Anh... lam sao trong cuoc song ma Anh 
co the dam duong nhieu viec den the, ma cong viec nao cung thanh cong,lai
co gia dinh o cai tuoi ma khong phai ai muon cung duoc?

Minh cung co gia dinh nhung minh khog biet lam the nao de dam nhiem tot nhung 
gi minh dang ganh vac...nhat la giu cho gia dinh duoc hanh phuc, Anh co the
chi minh bi quyet nao do cua Anh duoc không?

Vi minh la mot nguoi hoan toan don doc trong cuoc song, ma phai tu vuon len de 
lo cho con, mac du  co hoc van nhung minh khong the nao tim duoc mot ch?
d?ng trong cuoc song hien nay... Ánh chia se kinh nghiem, hay chi minh mot 
phuong cham nao do de minh vung tin trong nhung buoc duong tuong lai ke tiep
trong cuoc song cua minh duoc khog?  (nguyenphamdiemchinh, 32 tu?i, 
diemchinh7674@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Chuy?n hôn nhân ph? thu?c vào duyên s?, Ng?c Ánh tin r?ng 
m?t t? ?m th?t h?nh phúc s? cho mình thêm nhi?u "nang lu?ng" d? ti?p t?c
th?c hi?n k? ho?ch hon n?a.

H?nh phúc ph?i do hai ngu?i cùng d?ng lòng xây d?ng và vun d?p, gi? gìn ch? 
không ph?i là n? l?c c?a m?t phía. Luôn có s? bàn b?c, chia s? v? m?i vi?c trong
gia dình, d? hai ngu?i cùng th?u hi?u và có s? th?ng nh?t thì cu?c s?ng gia 
dình m?i h?nh phúc du?c.

* G?i anh LMS: N?u em là m?t cô gái, d?n tru?c m?t anh và nói, em có th? ch?t 
vì anh, nhung anh cung ph?i ch?t vì em m?i du?c... anh ph?i x? lý nhu th?
nào? (Tr?n Van B, 25 tu?i,
hoggiido@)

- NS Lê Minh Son: T?i sao l?i ph?i ch?t. C?n ph?i s?ng thì m?i bi?t du?c...m?t 
tr?i màu gì ch?!

* Chào anh Quy?n Linh, xin cho bi?t tu?i c?a anh du?c không? (tienhuy, 30 tu?i, 
gabykurihara@)

- DV Quy?n Linh: Mình v?a vu?t qua d?i d?ch H5N1, ch?c b?n dã doán ra tu?i c?a 
mình r?i ch?.

* Gui chi Ngoc Anh va anh Quyen Linh. Em cung da gui cho anh chi moi nguoi 1 
cau hoi roi , nhung ma em quen mat. Hom nay phong van truc tuyen anh chi cung
la ngay sinh nhat cua em. Em muon anh va chi gui loi chuc sinh nhat cho em. 
(Tran Bich Nu, 26 tu?i, tranbichnu@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Chúc em thêm m?t tu?i thêm nhi?u thành công trong cu?c 
s?ng. Luôn luôn vui v? h?nh phúc bên nh?ng ngu?i mình yêu thuong.

* Chào Ng?c Ánh, Ng?c Ánh thành công trên di?n ?nh và trên thuong tru?ng, th? 
trong cu?c s?ng gia dình nhu th? nào, có d?m dang không? Ng?c Ánh có s?ng
hai m?t không? Vì theo mình nghi, d? d?t du?c thành công nhu NA, ch?c ch?n NA 
không ph?i là ngu?i ph? n? t?m thu?ng? (nguyen trung khiem, 46 tuoi tu?i,
khiem1960@)

- DV Truong Ng?c Ánh: D?i v?i gia dình Ng?c Ánh cung ch? dang m?i b?t d?u và 
dang h?c h?i kinh nghi?m. Trong công vi?c, Ng?c Ánh ph?i b?n linh và quy?t
doán nhung khi tr? v? v?i mái ?m gia dình, Ng?c Ánh v?n làm tròn thiên ch?c 
ngu?i v? và trong tuong lai còn d?m nhi?m thêm vai trò ngu?i m? n?a... (cu?i).

Ngoài ngh? thu?t, Ng?c Ánh cung là m?t ph? n? r?t bình thu?ng nhu bao ch? em 
khác, cung có nh?ng u?c mo r?t gi?n d?. Nhung Ng?c Ánh luôn khao khát có m?t
s? nghi?p v?ng ch?c d? lo l?ng du?c cho gia dình m?t cách t?t nh?t.

* Anh Quy?n Linh m?n, gia dình và b?n bè em dánh giá cao chuong trình VLCM, 
th?t xúc d?ng và d?y lòng nhân ái. Anh nghi sao khi có ngu?i cho r?ng s? ti?n
quyên góp trong các chuong trình ca nh?c t? thi?n thà d? cho ngu?i nghèo theo 
cách mà VLCM dã làm vì s? ti?n t? ca nh?c t? thi?n r?t l?n nhung d?n tay
ngu?i nghèo ch?ng bao nhiêu? Trang (ngoc trang, 30 tu?i, hungtrang2007@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Trong cu?c s?ng không có gì là hoàn h?o, trong công vi?c 
t? thi?n cung th?, ch?c cung có m?t s? vi?c chua du?c làm t?t l?m khi?n
b?n và gia dình chua hài lòng, nhung dó ch? là s? ít thôi. N?u chúng ta làm t? 
thi?n, hãy tin vào k?t qu? t?t d?p c?a vi?c mình dã làm, Quy?n Linh cung
tin vào di?u dó. Chúc Ng?c Trang và gia dình th?t nhi?u ni?m vui trong cu?c 
s?ng nhé!

* Em mu?n h?i chú Thanh B?ch là d? tr? thành 1 M.C thì ph?i làm nhu th? nào? 
(toan, 15 tu?i, piggi_vql@)

- M.C Thanh B?ch: Toàn thân m?n, tru?c h?t ph?i có nang khi?u. Di?u này, trong 
gia dính và trong tru?ng l?p th?y cô b?n bè có th? phát hi?n nhung chua ch?c
dã dúng. Vì h?i nh? chú B?ch là m?t ngu?i r?t nhút nhát, không bi?t an nói, và 
ngu?i khác còn hay hi?u sai ý mình n?a.

D?n m?t th?i di?m nào dó, nang khi?u ti?m ?n g?p di?u ki?n thu?n l?i s? có co 
h?i phát tri?n. Hãy h?c nói t? nh?ng ngu?i xung quanh mình. Hi?n nay, có r?t
nhi?u tru?ng tu nhân dào t?o nhân cách dã khai gi?ng trong nam 2006 này. Ch? có 
di?u hoi d?t ti?n vì l?y b?n quy?n chính th?c c?a nu?c ngoài...

ImageView
* Anh D?c Th?nh có nh?n xét gì v? nh?ng di?n viên tr? trên sân kh?u TP.HCM hi?n 
nay? M?t cách khách quan và du?i góc nhìn c?a m?t d?o di?n, anh k? v?ng
vào di?n viên nào? (Bình Yên, TP.HCM)

- DD D?c Th?nh: Di?n viên tr? ngày nay có nhi?u co h?i hon d? b?c l? tài nang 
c?a mình. Nhung h? thi?u tình yêu th?t s? dành cho vai di?n c?a mình. Có nghia
là h? s?n sàng làm m?i cách d? có vai di?n nhung không làm m?i cách d? di?n 
th?t hay vai dó... Tôi có d? ý m?t s? di?n viên có kh? nang nhung tôi s? không
nói là ai dâu. H? d? hu tru?c nh?ng l?i khen t?ng. Chào b?n nhé! Vui.

* Anh Lê Minh Son, anh suy nghi nhu th? nào v? vai trò c?a ngu?i ph? n?, nh?t 
là vai trò c?a m?t cô gái trong tác ph?m c?a m?t nh?c si? (rjkfghslk@xxxxxxxxx,
36 tu?i,
email@)

- NS Lê Minh Son: Ph? n? là t?t c? nh?ng gì d?p nh?t, tuy?t v?i nh?t, sung 
su?ng nh?t mà ông tr?i dã ban t?ng cho dàn ông chúng ta. Ngu?i ph? n? trong tác
ph?m c?a tôi luôn du?c nâng niu, vu?t ve và du?c... tôn th?. Nhung không bao 
gi?, khi vi?t, tôi l?y c?m h?ng t? ngu?i ph? n?. Ai nói ph?i yêu nhi?u m?i
vi?t du?c thì dó là s? ngu? bi?n cho thói trang hoa c?a dàn ông mà thôi. Hihi.

* Chào Anh Thanh B?ch. Em r?t thích anh trong vai trò MC các gameshow. ? anh có 
th? th?y r?t rõ s? nghiêm túc v?i ngh?. Ch? Xuân Huong có ?nh hu?ng, dóng
góp gì v?i ngh? nghi?p c?a anh? Anh có m?y cháu r?i, b?n r?n nhu v?y anh cham 
sóc, d?y d? các con ra sao? Chúc anh và gia dình nam m?i nhi?u s?c kh?e,
may m?n. (Th?c Doan, 32 tu?i,
thucdoan@xxxxxxxxx)

- M.C Thanh B?ch: Có th? nói s? thành công c?a anh có s? dóng góp 1/2 c?a ch? 
Xuân Huong. Ngu?i b?n d?i cung là d?ng nghi?p nên có nh?ng dóng góp th?t chính
xác và g?t gao. Thanh B?ch - Xuân Huong có 1 con trai tên Thanh Tú, hi?n dang 
h?c l?p 11. Xuân Huong ph? trách ph?n cham sóc cho Tú v? h?c hành còn Thanh
B?ch ph? trách nh?ng vi?c nhu hu?ng d?n v? nang khi?u...

* Anh LMS oi,  ch?t li?u dân ca là m?t ngu?n vô t?n dành cho các nh?c si. Các 
nh?c si l?y l?ng nhu Ph?m Duy, Tr?nh Công Son... d?u l?y ngu?n t? dó mà ra,
V?y theo anh, dân ca có vai trò nhu th? nào trong d?i s?ng sáng tác c?a anh? 
(45gjsahkd5@xxxxxxxxx, 18 tu?i,
emjkasdhgail2435@)

- NS Lê Minh Son: Dân ca dã sinh ra âm nh?c c?a anh, em 18 tu?i ?.

* Anh Quy?n Linh, hình nhu th?c hi?n chuong trình VLCM r?t m?t m?i thì ph?i. Có 
khi nào lau m? hôi, anh nghi: sao ngu?i ta làm game show thì su?ng mà mình
ph?i c?c v?y không? (sim, 18 tu?i,
simsim@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Chua ch?c các MC làm gameshow khác su?ng hon Quy?n Linh 
dâu. B?n hãy d?n tru?ng quay m?t l?n di r?i s? bi?t MC khác cung d? m? hôi
u?t áo v?y, nhung ít hon Quy?n Linh... m?t tí thôi.

* B?n có khi nào nghi d?n nh?ng cái b?n m?t, bên c?nh nh?ng di?u b?n du?c c?a 
ngh? nghi?p không? (Mai Anh, 33 tu?i,
phamthimaianh2005@)

- DD D?c Th?nh: Cu?c d?i ph?i có cái du?c và có cái m?t b?n à. B?n ph?i bi?t 
dau kh? m?t mát thì m?i t?n hu?ng d?n t?n cùng ni?m h?nh phúc khi b?n du?c.

Là ngh? si khác ngu?i bình thu?ng ? ch? này, khi h?nh phúc thì h?nh phúc t?t 
cùng và khi dau kh? thì cung dau l?m kh? l?m. Tôi th?y mình là ngu?i may m?n,
nhìn l?i tôi m?t ít du?c nhi?u. Di?u quan tr?ng là tôi c?m th?y h?nh phúc vì 
du?c yêu, du?c s?ng và du?c dau kh? v?i con du?ng mà mình dã ch?n: Ngh? Thu?t.
Có nh?ng ngu?i dâu du?c th?! Tôi may m?n. Chào thân thuong nhé! Chúc Mai Anh 
vui tuoi và may m?n.

* Linh lúc này th? nào r?i, có kh?e không? Có giúp gì cho Th? Phuong không? 
Chúc Linh 1 nam m?i nhi?u thành công. (Ba the phuong, 56 tu?i, le_ng50@)

- DV - M.C Quy?n Linh: C?m on bác, d?, cháu r?t kh?e. Th? Phuong cung dã b?t 
d?u t?o du?c ?n tu?ng v?i khán gi? r?i bác à, chúc m?ng bác. Chúc bác và gia
dình nam m?i d?i dào s?c kh?e và an khang th?nh vu?ng!

* D?o di?n D?c Th?nh có th? cho bi?t bao gi? anh s? ra nu?c ngoài tu nghi?p 
không, anh di nu?c nào, h?c nh?ng gì? (Minh Anh, 30, TP.HCM)

- DD D?c Th?nh: Anh dang suy nghi d?n do v? v?n d? này. Chua th? tr? l?i c? th? 
cho b?n du?c. Thông c?m nhé! Chào Minh Anh và chúc b?n h?nh phúc.

ImageView

MC Thanh B?ch (ph?i) và di?n viên Truong Ng?c Ánh t?i l? trao gi?i Mai vàng
* Xin h?i anh Thanh B?ch , T?t Bính Tu?t anh có trình chi?u v? hài nào cùng v?i 
v? Xuân Huong c?a anh không? Em r?t thích xem hài c?a anh ch?, n?u ngày
d?u nam mà có v? hài c?a anh ch? d? xem là hay l?m d?y. (thu, 27 tu?i,
namthu_ltbd@)

Th?c s? tôi r?t chán xem hài hi?n nay vì ch?t lu?ng kém mà d? dung t?c thì cao. 
Tôi còn thích nh?ng v? c?a v? ch?ng anh. Nhung có l? do anh quá b?n r?n
nên "nh?ng d?a con" c?a anh chua dáp ?ng d? c?u. V?y anh s? có k? ho?ch gì d? 
dáp l?i mong m?i ngu?i hâm m? trong nam 2006? (Tr?n Nh?t Hoàng Phong, 33
tu?i,
trannhuthoangphong@)

- M.C Thanh B?ch: Chuong trình hài "Nh?ng ngu?i thích dùa" trong d?p t?t này 
ch? có trên sân kh?u ? nhà hát B?n Thành ch? không có trên truy?n hình. Có
th? sau dó s? phát hành bang dia.

B?n Phong thân m?n, vì s? d?ng viên và ?ng h? n?ng nhi?t bi?t dâu trong nam 
2006 l?i có thêm chuong trình hài m?i. Tuy nhiên, di?u này còn tu? thu?c nhi?u
y?u t? khách quan. S? r?t c? g?ng!

* V?i nh?ng xicandan d?o nh?c hi?n nay và nh?ng bài hát Vi?t du?c các nh?c si 
tr? sáng tác thi?u h?n, v?y anh có suy nghi gì và hi?n k? gì cho n?n âm nh?c
chính Vi?t? (le ngoc, 33 tu?i,
thinhviet@)

- NS Lê Minh Son: R?i dân gian ra thì s? ph?i gi?ng m?t cái gì dó. Tôi nghi 
r?ng b?n thân tôi khi vi?t luôn luôn th?c hi?n theo phuong châm mà c? nh?c si
D? Nhu?n dã nói: "nghe, d?c, h?c... s?ng r?i m?i vi?t".

* Chào ch? Ng?c Ánh! M?t nam qua em th?y ch? làm du?c r?t nhi?u vi?c, không ch? 
thành công trên linh v?c ngh? thu?t mà c? linh v?c kinh doanh. Có khi nào
nh?ng thành công dó làm ch? c?m th?y "khô" di, c?m giác yêu thích công vi?c 
không còn n?a?

Ch? làm gì d? dung hoà gi?a thiên ch?c ngu?i v? và ngu?i n? doanh nhân thành 
d?t? Làm sao ch? có th? phân b? th?i gian, có d? s?c kho? d? d?m nh?n du?c
nhi?u vai trò cùng m?t lúc? (Nguy?n Dình Chuong, 43 tu?i, Chuongdinhnguyen@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Chào anh Chuong! Mình luôn bi?t dung hoà gi?a công vi?c 
và gia dình. M?i ngày tr? v? nhà sau nh?ng gi? làm vi?c cang th?ng, chính
không khí d?m ?m c?a gia dình dã là li?u thu?c "thu giãn" hi?u qu? nh?t và ti?p 
thêm s?c m?nh cho ngày hôm sau. D? tr? thành m?t ngu?i ph? n? thành d?t,
mình ph?i n? l?c g?p dôi, b?n ph?i "Gi?i vi?c nu?c, d?m vi?c nhà". Và di?u quan 
tr?ng nh?t b?n ph?i có ngu?i b?n d?i bi?t chia s? và th?u hi?u công vi?c
c?a mình.

D? gi? gìn s?c kho? cung nhu duy trì tu?i thanh xuân, t?p th? d?c chính là li?u 
thu?c "tiên" d?i v?i Ng?c Ánh.

* Chao chu THANH BACH! Chau rat ham mo va rat thich xem nhung chuong trinh ma 
chu lam MC. Day la lan dau tien chau duoc tro chuyen voi nhan vat noi tieng
nen chau cung khong biet noi gi. Chu co bi quyet gi de co mot "nu cuoi" that 
tuoi? Chau rat thich "nu cuoi" cua chu! Chuc chu cung gia dinh don Tet vui
va hanh phuc!!! Chao chu!!!! (VO THI THANH TRUC, 22t tu?i,
vothanhtruc@)

- M.C Thanh B?ch: Mu?n có n? cu?i th?t tuoi và t? tin, b?n ph?i th?t s? có ni?m 
vui t? trong lòng. Ngoài ra, vi?c cham sóc rang cung là y?u t? quan tr?ng
giúp b?n có n? cu?i r?ng r?...

* Anh LMS,  ti?n tài và danh v?ng, n?u ch? du?c ch?n m?t trong hai (không ph?i 
c? hai, nhung cung không b? du?c vì n?u b? thì anh là ngu?i gian), anh ch?n
cái nào? T?i sao v?y anh? N?u dó là s? l?a ch?n c?a anh thì... (d5@xxxxxxxxx, 
36 tu?i,
il2435@)

- NS Lê Minh Son: khi ngu?i ta có ti?n, ngu?i ta c?n d?n danh, khi ngu?i ta có 
danh, ti?n tài s? d?n. Anh nghi r?ng m?t con ngu?i có s?c kho?, có khát v?ng
c?ng v?i s? cham ch? mi?t mài lao d?ng thì cu?c s?ng không th? kh? du?c. N?u 
du?c ch?n, anh xin ch?n... s?c kho?. Nam nào cung th?. D?u nam di chùa anh
d?u c?u xin s?c kho?.

* Chào anh Quy?n Linh, anh d?n chuong trình VLCM r?t hay. Cho em h?i v? cu?c 
s?ng riêng tu c?a anh du?c không? Quê c?a anh/S? thích và gia dình hi?n t?i
c?a anh? (TRUNG TRA, 27 tu?i, tttrung@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Quê anh ? Ti?n Giang, cách TP.HCM 75 km. Anh thích nh?t 
là bu?i sáng ng?i u?ng cà phê v?i b?n bè và trò chuy?n cu?c s?ng, công vi?c.
Nh?ng lúc ?y Linh th?y r?t tho?i mái, không b? áp l?c c?a công vi?c deo du?i, 
là lúc có th? chia s? ni?m vui n?i bu?n v?i b?n bè du?c nhi?u nh?t.

* Chào Truong Ng?c Ánh! Xin chúc Ch? m?t nam m?i v?i th?t nhi?u thành công, 
h?nh phúc, bình an và s? mãi tr? d?p theo th?i gian. Tôi có d?c du?c 1 câu nói
cung khá thú v? là "M?i ni?m vui ta c?m nh?n d?u là s? c?m on cu?c d?i", v?y 
n?u trong cu?c s?ng, n?u Ch? g?p ph?i 1 n?i bu?n, Ch? có c?m on cu?c d?i không?
C?m on Ng?c Ánh! (Hi?u Hugo, 33 tu?i, hieuhepza@)

- DV Truong Ng?c Ánh: R?t cám on câu h?i lý thú c?a anh! Ni?m vui t?o cho ta 
s?c m?nh d? ti?n thêm m?t bu?c n?a, còn n?i bu?n d? cho ta chiêm nghi?m nh?ng
gì dã qua và có thêm kinh nghi?m s?ng. Cu?c d?i s? vô v? r?t nhi?u khi ch? toàn 
ni?m vui, hay n?i bu?n. B?n s? c?m nh?n du?c ni?m vui g?p dôi n?u b?n dã
t?ng bi?t d?n n?i bu?n. Dó là nh?ng kho?nh kh?c t?o nên cu?c s?ng. Xin c?m on 
cu?c d?i...

* Anh D?c Th?nh có th? cho em bi?t nh?ng k? ho?ch trong nam m?i c?a anh không? 
Gi?i Mai vàng có ph?i là gi?i thu?ng d?u tiên c?a anh không? Trong nh?ng
v? dã d?ng, anh tâm d?c v? nào nh?t? (An Nhiên, 25 tu?i, Q.Phú Nhu?n)

- DD D?c Th?nh: An Nhiên m?n! K? ho?ch trong nam t?i theo d? tính c?a anh là 
làm hai v? thôi, m?t hài và m?t mang màu s?c võ hi?p. À, anh s? di h?c d?o
di?n di?n ?nh n?a, h?c ngo?i ng? n?a. Gi?i Mai Vàng dúng là gi?i thu?ng l?n d?u 
tiên c?a anh, r?t vui và r?t ti?c là b?a trao gi?i anh dã không d?n d?
du?c.

M?i m?t v? di?n c?a anh khi dàn d?ng d?u có m?t c?m xúc khác nhau ? ngay t?i 
th?i di?m dó... Có l? v? Ngu?i Dàn Ông C?a Tr?i là v? anh nh? nh?t, vì anh
thành danh t? v? dó và vì anh d?ng v? dó v?i t?t c? trái tim và nang l?c sáng 
t?o c?a mình và cung có th? vì k?ch b?n dó là anh t? vi?t. Xem nó anh th?y
hình ?nh c?a mình, tình yêu mà mình tr?i qua, nh?ng m?t mát c?a mình... Vui vì 
du?c An Nhiên h?i tham. Chúc em m?t nam m?i th?t ?p áp vui tuoi.

* Cha`o anh Linh, da?o na`y trên phim truyê`n hi`nh không thâ?y anh tham gia, 
không biê?t la` anh da~ chuyê?n sang la`m CT "Vuo?t lên chi?nh mi`nh" va`
không co? tho`i gian tham gia phim? (Ly? Ha?i Anh, 29 tu?i, lhanh@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Dúng là c? m?t nam qua anh dành h?t th?i gian cho VLCM 
nên không nh?n l?i dóng phim. Tuy nhiên, d?u nam 2006 này anh s? vào vai m?t
d?i úy c?nh sát hình s? trong phim Nam Sài Gòn c?a HTV.

* Anh B?ch thân m?n, Tôi là m?t cô giáo ? Kiên Giang, r?t thích xem chuong 
trình t?u hài c?a TBXH. Không bi?t T?t n?y dân ? t?nh có du?c thu?ng th?c nh?ng
v? hài d?c s?c c?a anh ch? hay không. Anh ch? có nghi r?ng có r?t nhi?u khán 
gi? ? quê mong d?i quà xuân c?a anh ch? hay không?! (Lê Thùy Phuong, 30 tu?i,
lethuyphuong_ntt@)

- M.C Thanh B?ch: Cô Phuong oi, n?u có d?p d?n TP.HCM vào d?p t?t này thì m?i 
cô di xem chuong trình hài. Không ph?i m?t ti?t m?c mà là c? m?t chuong trình
hài dài kho?ng 120 phút. Còn n?u không có d?p thì h?n sau t?t s? có bang dia v? 
chuong trình này.

* Anh LMS oi, anh dã dón nh?n du lu?n v? Này em có nh? trong tâm tr?ng th? nào? 
Có m?t chút gì là ngu? bi?n trong nh?ng tr? l?i trên báo c?a anh và Lam
không? (van, 18 tu?i,
vanvan@)

- NS Lê Minh Son: Này em có nh? là m?t CD quan tr?ng v?i ê kip chúng tôi. V?i 
tu cách ngu?i s?n xu?t, khi làm ra du?c m?t s?n ph?m, t?o ra du?c m?t lu?ng
du lu?n khen chê thì dó là m?t di?u vui.

Nhung v?i nh?ng l?i m?t sát c?a m?t s? nh?ng ngu?i thi?u tôn tr?ng ngh? thu?t 
thì dó là s? t?n thuong không d? gì lành l?i du?c.

CD này du?c d?t vào m?t không gian âm nh?c nghiêm túc , bác h?c thì b? báo chí 
, du lu?n không ng?t phê phán . Nhung trên th? tru?ng có nh?ng s?n ph?m làm
t?m thu?ng âm nh?c  thì l?i du?c tung hô n?ng nhi?t. Tôi không làm gì sai nên 
không có gì d? ng?y bi?n. C? 3 chúng tôi (Lam, Hùng và Son) d?u n?i ti?ng
vì...không khéo nói nên cung không bi?t ngu? bi?n là gì.

* Chào chú LMS, có bao gi? chú sáng tác bài hát nói v? mình, cho riêng mình 
không? Và bài hát nào dã d? l?i ?n tu?ng khó phai d?i v?i chú? (mai, 25 tu?i,
tinhemlabienrongcd@)

- NS Lê Minh Son: em oi, anh có m?t bài hát chua công b?, dó là "tình anh là 
d?i duong". hahaha.

* Anh Thanh B?ch oi! Anh cu?i nhi?u trên sân kh?u nhu v?y v? nhà Anh có còn 
cu?i du?c n?a hay không? (huynh thi thu nguyet, 28 tu?i,
httnguyet@)

- M.C Thanh B?ch: V? nhà anh r?t ít nói, r?t hay tr?m ngâm, suy tu, nghe nh?c, 
d?c sách và cham sóc cây ki?ng... nhu là d? dành s?c lên s?n kh?u. Th?t ra,
? nhà Thanh B?ch nghe nhi?u hon nói vì Xuân Huong có r?t nhi?u chuy?n vui d?c 
dáo ho?c là nh?ng m?u d?i tho?i c?a nhân v?t mà Xuân Huong di?n t? th?...
Dôi khi con trai mình là Thanh Tú cung ít nói nhung l?i thích pha trò vì ?nh 
hu?ng ch?t hài t? ba m?.

* Anh LMS, có khi nào anh ph?n n? v?i ca si vì h? không th? hi?n du?c ý nghi và 
c?m xúc c?a anh chua? (d5@xxxxxxxxx, 36 tu?i,
il2435@)

- NS Lê Minh Son: Không bao gi? ph?n n?, không bao gi? bu?n vì nh?ng nõi bu?n 
c?a ngu?i khác mang d?n cho mình. Làm vi?c ph?i có s? kiên trì. Tôi bi?t r?ng
r?t nhi?u ca si ph?i roi nu?c m?t v?i bài hát c?a tôi, roi nu?c m?t khi làm 
vi?c v?i tôi.

* Câu h?i cho Truong Ng?c Ánh: 1. Em cung không bi?t là em m?n m? ch? t? khi 
nào n?a, ch?c là t? lâu r?i, t? khi b? phim "Giã t? di vãng" trình chi?u. Ch?
dã là m?t ph? n? thành công v? m?i m?t, v?y em xin h?i ch? dã c?m th?y hài lòng 
v? ch? chua, hay di?u gì làm ch? chua hài lòng. 2. Em ch? có mong mu?n
là mong ch? dóng phim truy?n hình nhi?u hon d? có th? th?y ch? hoài. Chúc ch? 
cái gì cung nhu ý mu?n. (Võ T?n Vinh, 23 tu?i, tohuubinhpt@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Ch? r?t vui khi du?c làm công vi?c mà mình yêu thích, 
di?n ?nh là ni?m khát v?ng không bao gi? t?t trong ch?. Vì v?y em s? còn g?p
ch? trên phim dài dài, không ch? trên di?n ?nh mà c? trên truy?n hình n?a nhé! 
Cám on l?i chúc t?t d?p c?a em. Và cung chúc em nam m?i "C?u du?c u?c th?y".

* Anh D?c Th?nh oi, là ngu?i trong ngh?, anh nghi th? nào tru?c nh?n xét "sân 
kh?u dang c?n ngu?n sáng t?o"? (Phúc Nghi, 28 tu?i, Cà Mau)

- DD D?c Th?nh: D?y là là nh?n xét dúng nhung quá bi quan. Sân kh?u k?ch dang ? 
giai do?n chuy?n bi?n thành lo?i hình mang tính gi?i trí, dang r?t có khán
gi?. Tuy nhiên theo tôi thì SK dang gi?m chân t?i ch? so v?i s? phát tri?n 
chung ? các lãnh v?c khác. Nhung Th?nh tin r?ng s? có thay d?i trong vài nam
t?i. C?n có nh?ng con ngu?i d? làm di?u dó. Chào Nghi nhé!

* Anh Lê Minh Son, anh h?n dã ph?i r?t bu?n và bu?n nhu th? nào tru?c b?c tranh 
?m d?m c?a nh?c VN, tràn lan nh?ng th? c?m xúc "tình yêu d?n em không mong
d?i gì". Âm nh?c VN dang ch? d?i nh?ng "c?i cách" gì không, hay ph?i ch?... 
th?i anh nh?? (hunghai, 18 tu?i,
hhaiai@)

- NS Lê Minh Son: Th?i th? không bao gi? ch? d?i ai c?. Nh?ng ngu?i có tâm 
trong âm nh?c hãy b?t tay nhau làm vi?c d? cho ra nh?ng s?n ph?m th?t s? có ý
nghia thì t?t hon là ng?i lý thuy?t.

* Chào anh Thanh B?ch, d?u xuân em chúc anh có th?t nhi?u s?c kho? và g?t hái 
du?c nhi?u thành công trong công vi?c. Qua nhi?u chuong trình game show, em
r?t thích cách d?n chuong trình vui nh?n cu? anh, v?y anh có th? chia s? bí 
quy?t nào giúp anh có m?t phong cách d?n chuong trình hay và h?p d?n d?n nhu
v?y? (Nguy?n Vi?t Khánh, 21 tu?i,
nguyenvietkhanh19852004@)

- M.C Thanh B?ch: Tru?c h?t ph?i yêu m?n chuong trình dó và th?t s? hoà nh?p 
cùng không khí c?a ngu?i choi. Bi?t d?ng viên dúng lúc nh?ng khi h? quá cang
th?ng và th?t s? vui m?ng khi h? vu?t qua m?t th? thách. Có ngu?i b?o dôi lúc 
anh Thanh B?ch còn m?ng hon thí sinh.

* Chào anh Quy?n Linh, nhìn anh dóng phim qu?ng cáo trông r?t ng? nghinh, v?y 
dóng phim qu?ng cáo và dóng phim th?t có gì khác nhau không anh? (Huy Vu,
26 tu?i, danghuyvu1980)

- DV - M.C Quy?n Linh: Gi?a hai linh v?c khác nhau xa ch? b?n. Dóng qu?ng cáo 
mình bu?c ph?i làm theo ý tu?ng c?a nhà qu?ng cáo, dôi khi dó là nh?ng di?u
mình không thích, nh?ng di?u mình không thích. Dóng phim thì tâm lý nhân v?t dã 
nh?p vào con ngu?i c?a mình vì mình dã có th?i gian tìm hi?u vai di?n,
di?u này thú v?, dem l?i nhi?u s? say mê hon.

* Ngu?i ta b?o r?ng không th? nói m?i quan h? gi?a anh và Lam là... bình 
thu?ng, vì s? không bình thu?ng dó m?i làm nên hi?n tu?ng ca nh?c... không bình
thu?ng. Anh nghi sao? (lananh, 24 tu?i,
l_anh@)

- NS Lê Minh Son: Tru?c khi làm vi?c v?i nhau, s? không bình thu?ng dã có trong 
2 con ngu?i chúng tôi. R?t may m?n tôi ch? là ngu?i "diên" thôi.

* Xin cha`o Ngo?c A?nh, mi`nh la` mô?t kha?n gia? râ?t quan tâm dê?n Ngo?c 
A?nh, co? le~ vi` mi`nh va` Ngo?c A?nh ba`ng tu?i nhau, dê`u sinh nam 1976. 
Nhung
mô~i khi mi`nh xem A?nh di?n xuâ?t, trong ca?c bô? phim cu~ng nhu ca?c cuô?c 
thi sa?c de?p, trong do? A?nh la`m gia?m kha?o, mi`nh thâ?y o? A?nh toa?t
lên v? râ?t tu? tin, sang tr?ng. Trong ma?t mi`nh A?nh co`n la` nguo`i râ?t 
tha`nh da?t, va` duyên da?ng. Mi`nh râ?t muô?n duo?c nhu A?nh. Ha~y cho mi`nh
mô?t lo`i khuyên dê? mi`nh duo?c nhu A?nh nhe?! Thân cha`o Ngo?c A?nh. (Ha` 
Thi? Thanh Thu?y, 31 tu?i, Thuyhahotmail@)

- DV Truong Ng?c Ánh: R?t cám on v? l?i nh?n xét c?a ch?. Nh?ng l?i khen dó dã 
cho mình thêm s?c m?nh d? làm t?t hon n?a. Ng?c Ánh luôn tin tu?ng vào nh?ng
vi?c mình làm và luôn làm h?t mình. Chúc ch? cung có nh?ng công vi?c mà ch? dam 
mê và luôn h?t mình v?i nó nhé! Lúc dó, ch?c ch?n ch? s? thành công.

* Chau muon hoi chu mot cau la: "chu co tin vao nguoi khac hay khong?" Neu bay 
gio, chau noi voi chu la gia dinh chau dang thieu nguoi ta 10.000.000 dong
do lam an thua lo, ba chau co nguy co sap phai vao tu vi tra no khong duoc, 
chau thi lam o co quan nha nuoc luong mot thang chi co 611.000 dong, thi chu
co tin khong?

Chau muon chu tim cach giup do cho chau muon 100.000.000 dong, chau se co gang 
trong vong 15 nam tra lai cho chu 162.000.000 dong va co mot ke hoach tra
no dai han cho chu thi chu co the cho chau muon duoc khong? chao chu, chuc co 
chu khoe gai dinh doi dao suc khoe (tran minh thuan, 21 tu?i, 
nguoibaovephapluat@)

- DV - M.C Quy?n Linh: Ôi ph?c t?p quá, r?i quá, anh không có nhi?u ti?n mà 
cung không rành tính toán l?i lãi nhu ngân hàng dâu em oi. N?u gia dình em th?t
s? khó khan và có nh?ng di?u ki?n phù h?p v?i tiêu chí c?a VLCM, anh h?a s? 
gi?i thi?u gia dình em v?i chuong trình, bi?t dâu di?u may m?n s? d?n...

* Anh D?c Th?nh, anh ? trong gi?i ngh? si sao l?i nói là ghét ngh? si? Em nghi 
công vi?c trên sân kh?u, nh?t là d?o di?n, là m?t công vi?c t?p th?, c?n
ph?i yêu thuong, doàn k?t l?n nhau m?i thành công ch?? (n?m, 19 tu?i, namnam@)

- DD D?c Th?nh: Ha !...T?t nhiên r?i! Ghét dây không ph?i là ghét ghét cay ghét 
d?ng, là cam thù gì c? mà ghét dây là th?y ghét ghét dó. Em có bao gi? th?y
ghét ghét m?t ai dó mà khi thi?u h? thì l?i nh? chua? Dôi lúc anh cung th?y 
ghét ghét anh n?a... D?ng ghét anh nhé!

* G?i anh Lê Minh Son. Anh nghi th? nào v? m?t nh?c si tay ngang hai l?n do?t 
gi?i Bài hát Vi?t: Nguy?n Vinh Ti?n? Trong khi anh là m?t nh?c si chính quy
cung ch? du?c có... 2 l?n. (thuy, 30 tu?i, muarung@)

- NS Lê Minh Son: Anh chúc m?ng Ti?n, mong r?ng l?n sau l?i cùng... di thi.

* Chào anh Son! Vi?c hoá thân thành "ngu?i dàn bà" trong album Em và Dêm c?a 
Thanh Lam có làm m?t nhi?u th?i gi? c?a anh không? Và n?u anh là m?t "ngu?i
dàn bà", li?u anh có s?ng khác so v?i nh?ng gì anh dã hoá thân trong album này? 
Di?u gì khi?n anh có du?c s? hoá thân mãnh li?t và d?y b?t ng? d?n th??
(Quang Huy, 25 tu?i, nhieu_em_yeu_82@)

- NS Lê Minh Son: Hoá thân vào nhi?u thân ph?n khác nhau là công vi?c thu?ng 
xuyên c?a nh?ng ngu?i làm cái ngh? có tính ch?t sáng t?o chuyên nghi?p. N?u
sau m?i l?n hoá thân mà l?i s?ng khác di thì... ph?i di làm l?i ch?ng minh thu 
à, em oi.

* Chào Ánh. M?c dù tôi không ? VN nhung tôi thu?ng mua phim có Ánh dóng l?m, 
ch?ng h?n nhu Giao th?i, D?ng ti?n xuong máu. Ánh dóng r?t hay, không bi?t
là ngoài d?i th?t s? có hòa nh?p v?i cu?c s?ng nhu v?y không hay là khác v?i 
trong phim? Tôi d?nh v? VN g?p du?c Ánh ngoài d?i nhi?u l?m nhung không bi?t
ph?i làm sao? R?t mong du?c h?i âm c?a Ánh. C?m on. (Michael Nguyen, 33 TU?I, 
michaelnj73@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Anh có bi?t "H?u duyên thiên lý nang tuong ng?, vô duyên 
d?i di?n b?t tuong phùng" không? Hy v?ng mình s? h?u duyên nhé! Cu?c s?ng
muôn màu muôn v? cung nhu nh?ng vai di?n mà Ng?c Ánh dã hoá thân, quan tr?ng 
mình ph?i bi?t thích nghi v?i m?i hoàn c?nh thì m?i th? s? tr? nên r?t nh?
nhàng.

* Chào anh Lê Minh Son. Tôi r?t thích m?t s? bài hát c?a anh, và nh?t là r?t 
yêu gi?ng ca Thanh Lam. Nhung anh có th?y r?ng có m?t s? bài, c? anh và ch?
di... hoi quá không? Anh có nghi mình c?n ph?i có m?t ngu?i nào dó "stop" mình 
l?i? (nguyen, 30 tu?i, nguyenvu@)

- NS Lê Minh Son: Tôi n?m r?t v?ng c? lu?t âm nh?c l?n lu?t giao thông. Di 
du?ng không bao gi? vu?t dèn d?, chua bao gi? b? công an ph?t.

* G?i anh D?c Th?nh: Nhi?u ngu?i cho r?ng hi?n nay ngh? d?o di?n là m?t ngh? 
hái ra ti?n. Nhung theo tôi thì ch? nh?ng d?o di?n mang tính "th?i trang" thôi.
Ví d? nhu di?n ?nh ch?ng h?n, nh?ng phim nóng nh?t dang chi?u r?p hi?n nay li?u 
có giúp chúng ta "n? mày n? m?t" n?u dem chi?u nó cho c? th? gi?i xem?
Anh có nghi v?y? (thanh, 24 tu?i, thanh@)

- DD D? D?c Th?nh: Anh không ki?m du?c nhi?u ti?n em à. Anh th?y các b? phim an 
khách c?a mình ch? làm t?t du?c khâu qu?ng cáo hút khách, h? bi?t cách kéo
khán gi? d?n r?p nhung chua làm cho khán gi? bu?c ra kh?i r?p mà c?m th?y hài 
lòng v?i nh?ng gì dã xem... D?ng dem chi?u ra th? gi?i em nhé! Nhung ph?i
hy v?ng thôi. Mình v?n còn nh?ng con ngu?i tài nang và có tâm em à! Tin nhu th? 
nhé!

* Xin chào anh B?ch (t?i em g?i l?i tham ch? Huong n?a nhé). R?t m?ng v? s? 
thành d?t c?a anh ch? trong th?i gian qua. Anh B?ch ho?c ch? Huong có còn nh?
nh?ng nam 1998 (th?i gian dó, anh ch? qua Ti?p Kh?c (? thành ph? Nachod) theo 
l?i m?i c?a m?t t? ch?c van hóa nu?c b?n, sau dó anh ch? v? choi và bi?u
di?n t?i don v? em dang qu?n lý.

Ngu?i dang giao luu v?i anh là Th?ng - Lan (có th? anh ch? dã quên hai cái tên 
này, th?i gian mà?), n?u còn nh? d?n t?i em thì hy v?ng s? có d?p g?p l?i
anh ch?. Lan nhà em nh?n là n?u g?p l?i s? n?u com m?i anh, ch? nhu d?p ?y d?y. 
 Chúc anh ch? và gia dình m?i di?u t?t lành nh?t, nam m?i d?i dào s?c kh?e
và thành công hon n?a. T?i em hi?n v?n dang s?ng và kinh doanh t?i Ti?p Kh?c. 
Anh ch? có ý d?nh quay l?i bi?u di?n cho ngu?i Vi?t ? Ti?p Kh?c không? (Nguy?n
D?c Th?ng, Ti?p Kh?c)

M.C Thanh B?ch g?i t?ng b?n d?c bài tho c?a Thích H?nh Phú mà Thanh B?ch yêu 
thích:

Ng?m trong nh?ng gi?t suong roi
Dâu là nu?c m?t c?a ngu?i c?a ta?
Bu?n dau lu?ng nh?ng l? sa
Su?ng vui r?i cung di qua ki?p ngu?i
Ng?m suy trong nh?ng n? cu?i
Là yêu thuong n? gi?a d?i d?ng cay?
Tram nam d?oc b?y nhiêu ngày
Cõi tr?n an l?c khi d?y khi voi
Ng?m suy trong m?t ki?p ngu?i
Hoà trong nu?c m?t n? cu?i n? hoa
- M.C Thanh B?ch: Th?ng và Lan thân m?n! R?t xúc d?ng và không ng? là mình l?i 
h?i ng? v?i nhau. Nhân d?p này xin du?c cám on Tu?i Tr? Online dã t?o di?u
ki?n cho chúng tôi g?p l?i nhau cung nhu có d?p giao luu cùng b?n d?c. Th? mà 
dã g?n 10 nam, nh?ng k? ni?m xua b?ng tràn v? trong ký ?c...

C?m on s? d?ng c?m c?a Th?ng và Lan v? ý nghia ti?ng cu?i mà B?ch và Huong theo 
du?i. Có ngu?i cung h?i di?n hài châm bi?m nhu v?y có làm h?t nh?ng tiêu
c?c hay không? B?ch và Huong nghi thông qua chuong trình hài, nh?ng ti?ng cu?i 
c?a khán gi? chính là s? d?ng c?m v? nh?ng v?n d? du?c nêu là li?u thu?c
d? lành m?nh hoá xã h?i. Nhu v?y cung dã quá d? d? t?o nên m?t s?c m?nh chân 
chính giúp xã h?i phát tri?n t?t d?p hon.

Có nh?ng chuy?n vui v? ngu?i Vi?t s?ng ? nu?c ngoài có th? cung c?p thông tin 
cho b?n mình v?i.

Lan và Th?ng n?u v? Sài Gòn d?p t?t h?n g?p nhau trong chuong trình hài Nh?ng 
ngu?i thích dùa nhé. Chúc hai b?n vui, kho?. Mong có d?p g?p l?i.

* Anh Lê Minh Son cho em h?i m?t câu riêng tu nhé: anh dã tìm th?y m?t n?a c?a 
chính mình chua? Theo em th?y là chua, vì n?u dã có, em nghi tình ca anh
sáng tác s? mãnh li?t l?m. Anh nghi sao ?? (Nhã Tâm, 27, TP.HCM)

- NS Lê Minh Son: N?u em nhìn th?y con trai anh thì em s? t? tr? l?i du?c câu 
h?i dó thôi.

* Dã lâu l?m r?i tôi không du?c xem phim c?a Ms.Ánh dóng. Tru?c dây tôi dã xem 
m?t s? b? phim Ms.Ánh dóng, th?t m?c m?c và gi?n d?. Khi dó tôi u?c gì l?y
du?c ngu?i v? nhu Ms.Ánh. Không bi?t ngoài d?i thu?ng Ms.Ánh th? nào?

N?u Ms.Ánh có th?i gian r?nh thì có th? email tâm s? cùng tôi du?c không? Hi?n 
nay tôi dang di du h?c ? Hàn Qu?c nên không có di?u ki?n d? xem nh?ng b?
phim Ms.Ánh dóng n?a. Th?i gian g?n dây Ms. Ánh có dóng nhi?u phim không? Và 
d?u nam m?i này có ra m?t khán gi? b? phim nào không? (Hoàng Van Th?y, 30
tu?i, hoangvanthuy99@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Chúc anh Thu? m?t nam m?i nhi?u thành công trong con 
du?ng h?c v?n. Ngoài d?i, Ng?c Ánh cung ch? là ngu?i ph? n? bình thu?ng nhu bao
ph? n? khác: cung bi?t yêu, ghét, bu?n vui và th?t nhi?u hoài bão. Ch?c anh 
Thu? cung v?y ph?i không? Trong nam qua, Ánh dã tham gia b? phim "Áo l?a Hà
Dông" cung r?t v?t v?, b? phim s? trình chi?u vào tháng 6 nam nay (2006), anh 
nh? dón xem nhé! H?n g?p l?i.

* Anh Lê Minh Son, anh có nghi mình thu?c ngu?i hào hoa phong nhã không? (Tr?n 
Van C, 30 tu?i,
hoido@)

- NS Lê Minh Son: Tôi là m?t gã nhà quê. Cày cu?c su?t ngày. Nam h?t t?t d?n 
r?i, xin c?m on t?t c? nh?ng tình c?m mà các b?n dã dành cho tôi và e-kip c?a
chúng tôi. Bây gi? tôi l?i ph?i v? di cày dây. H?n g?p l?i các b?n trong m?t v? 
mùa b?i thu.

* Anh Son oi, anh là m?t ngu?i tài hoa, sâu s?c nhu th?, em r?t mu?n nghe anh 
nh?n xét v? con gái Sài Gòn và con gái Hà N?i? Anh có d? d?nh vi?t m?t ca
khúc nào dành riêng cho ngu?i Sài Gòn không? (Sài Gòn, 25 tu?i, Q.3)

- NS Lê Minh Son: Em oi anh kh? l?m, vào SG mà ch? mu?n v? HN, v? HN l?i mu?n 
vào SG. Bài hát c?a anh thì ch? c?n là nh?ng cô gái yêu nh?c VN d?u th?y mình
trong dó.

* Hình nhu r?t ít ngu?i chê gi?ng hát Thanh Lam, anh hãy chê m?t di?u gì dó di, 
hay l?i ti?p t?c khen. hihi (BINH, 24 tu?i,
tbinh@xxxxxxxxx)

- NSLMS : Cô ?y d?p d?n ...phát m?t. Hihi

* T?i sao anh l?i nói là "b?t ng?" khi yêu Thanh Thuý, và có bao gi? anh g?p 
ti?ng sét ái tình chua? (mai, 25 tu?i,
tinhemlabienrongcd@)

- DD D? D?c Th?nh: Anh và Thúy di?n chung sân kh?u g?n ba nam nay nhung r?t ít 
nói chuy?n v?i nhau và hình nhu cung không "ua" gì nhau l?m... Ch?ng bi?t
du?ng dây nào d?n d?t d? hai d?a d?n v?i nhau... Ch?c có l? t? nh?ng v? k?ch 
c?a anh dàn d?ng và Thanh Thúy di?n... Anh thu?c tuýp ngu?i tr?m tinh nên
tình yêu thu?ng d?n t? t? khó g?p ti?ng sét l?m. Anh và Thúy không ph?i là 
ti?ng sét, hai d?a ng?m tìm hi?u nhau m?y tháng dó. Chào Mai nha. Chúc Mai luôn
xinh tuoi!

* Chào ch? Ng?c Ánh! Ch? nghi nhu th? nào khi trong nam v?a r?i m?t lo?t ngu?i 
m?u và ca si có tham gia vào các du?ng dây m?i dâm cao c?p? (Hoàng Anh, 30
tu?i, anhoang@)

- DV Truong Ng?c Ánh: ? gi?i nào ho?c thành ph?n nào trong XH cung có ngu?i 
t?t, ngu?i chua t?t. Vi?c nh?ng chuy?n không hay v?i gi?i ngu?i m?u, ca si b?n
nêu trên dó là nh?ng chuy?n nam qua, nam m?i không nói chuy?n cu và hi v?ng m?t 
nam m?i v?i m?i vi?c th?t t?t d?p. Xin chúc ch? Hoàng Anh m?t nam m?i vui
tuoi và h?nh phúc.

ImageView
* H?i di?n viên Quy?n Linh: Anh d?n chuong trình VLCM r?t hay, chúng tôi xem 
h?u nhu t?t c? các chuong trình dó.

Tôi xin h?i anh, anh nghi làm vi?c phúc cho ngu?i nghèo mà thông báo ?m i cho 
m?i ngu?i bi?t là t?t hay âm th?m giúp d? ch? có mình bi?t là t?t hon, vì
tôi nghi dam ba tri?u d?i v?i ngu?i nghèo là l?n nhung v?i ngu?i giàu thì ch?ng 
là gì, v?y làm phúc theo ki?u cho m?i ngu?i bi?t có ph?i xúc ph?m d?n ngu?i
nghèo, dem ngu?i nghèo ra làm trò dùa? Cám on anh, chúc anh m?t nam m?i an 
khang th?nh vu?ng, h?nh phúc. (Minh, 35 tu?i, hoangminh1211@)

- DV - M.C Quy?n Linh: C?m on b?n dã chú ý d?n chuong trình VLCM, di nhiên làm 
vi?c thi?n thì cung không nên thông báo r?ng rãi cho m?i ngu?i bi?t l?m.
Nhung trong tru?ng h?p c?a VLCM, tôi nghi là c?n ph?i d? cho th?t nhi?u ngu?i 
bi?t vì ph?n l?n thí sinh du?c tham gia chuong trình, trong m?t khía c?nh
riêng, d?u là nh?ng t?m guong sáng v? ngh? l?c trong cu?c s?ng. H? không khu?t 
ph?c s? khó nghèo, luôn tìm cách và nuôi hi v?ng vuon lên m?t cu?c s?ng
t?t d?p hon cho gia dình.

Trong kh?n khó, h? v?n là nh?ng ngu?i b?n linh d? s?ng luong thi?n, s?ng hi?n 
hòa trong tình thuong yêu dùm b?c nhau trong gia dình; trong khi ngoài cu?c
s?ng có bi?t bao nhiêu ngu?i giàu có dã làm an phi pháp, s?ng trái d?o d?c. B?n 
có bi?t là chúng tôi vô cùng ng?c nhiên và xúc d?ng v? s? ?ng h?, thuong
yêu c?a xóm làng, láng gi?ng dã dành cho nh?ng nhân v?t c?a mình ? m?i chuong 
trình ch? ch?ng ph?i là s? ganh t? nhu ngu?i ngoài d? nghi nhu th?. Ch?ng
dó thôi nh?ng thí sinh c?a chúng tôi cung x?ng dáng du?c gi?i thi?u trân tr?ng 
ra tru?c công chúng.

* Làm d?o di?n ? VN có ph?i là m?t ch?p nh?n "gai góc" không? Anh hãy nói th?t 
lòng nhé. (vananh, 28 tu?i,
vananh@)

- DD D? D?c Th?nh: Ngh? nào cung có gai h?t em à! Dó là nh?ng khó khan mà mình 
ph?i vu?t qua d? thành công. Theo anh, là ngh? si, di?u quan tr?ng là ph?i
gi? cho trái tim mình luôn bi?t rung d?ng yêu thuong, không còn di?u dó anh s? 
cho ra d?i nh?ng tác ph?m không có h?n. Gai góc không quan tr?ng, là chuy?n
nh? mà ngh? nào cung g?p. Cám on Vân Anh dã g?i câu h?i. M?n chào Vân Anh nhé!

* Chào ch? Ng?c Ánh! Là m?t ngu?i m?u, di?n viên kiêm ca si và bây gi? là m?t 
doanh nhân thành d?t. Nh?ng "thuong hi?u" có dem l?i cho ch? nh?ng di?u ti?ng
không hay khi bây gi? bên c?nh ch? l?i có thêm m?t d?i gia? Nhu l?i c?a m?i 
ngu?i v?n nói, d?i gia c?a ch? có nh?n xét gì v? di?u này? Em chúc ch? càng
g?t du?c nhi?u thành công d? có th? "d?p lên" nh?ng du lu?n không hay v? th? 
gi?i "chân dài"... (Thanh H?i, 23 tu?i, thanhhai9583@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Bên c?nh ch? không ph?i là m?t d?i gia nào c? mà là m?t 
ngu?i ch?ng r?t gi?n d?, là ngu?i ch? yêu thuong và có th? chia s? m?i di?u
trong cu?c s?ng. D?i v?i b?n thân ch? v?n luôn ph?n d?u trong công vi?c, s? 
nghi?p b?ng chính dôi chân c?a mình. Chúc em m?t nam m?i v?i nh?ng gì t?t d?p
nh?t!

* G?i anh D?c Th?nh. Càng ngày s? sâu s?c càng m?t d?n trên sân kh?u nói riêng 
và các linh v?c van hóa nói chung. Thay vào dó là nh?ng ti?ng cu?i nh?t nh?o,
nh?ng xu hu?ng ki?u "V? Tu?" tang v?t, sân kh?u, di?n ?nh, van h?c... "ti?n 
t?i" nh?ng c?nh, nh?ng d? tài "mê ly" nhu trai, gái, ngo?i tình, h?t gái thành
th? t?i gái nông thôn... Theo anh s? th? s? di d?n dâu? (Thuy, 26 tu?i, thuys@)

- DD D?c Th?nh: Chà, có v? b?n r?t quan tâm v? tình hình sân kh?u và các linh 
v?c van hóa. B?n an tâm, r?i t?t c? s? roi vào nhàm chán. Khán gi? dang b?t
d?u quay lung l?i nh?ng di?u "nh?t nh?o" kia. Nh?ng giá tr? ngh? thu?t, van hoá 
dúng nghia s? tr? l?i, nh?ng ngh? si có tài nang và tu cách th?t s? s?
t?o ra nh?ng tác ph?m hay và s? du?c khán gi? dón nh?n. Ch?c ch?n là nhu v?y. 
Chúc Thúy (hay Th?y hay Thùy) luôn tuoi t?n và sâu s?c nhé!

* Chào anh Quy?n Linh! Nam m?i s?p d?n em kính chúc gia dình anh h?nh phúc, d?i 
dào s?c kh?e. Chúc anh có nhi?u s?c kh?e d? dem chuong trình VLCM d?n m?i
mi?n d?t nu?c, d?n v?i t?t c? d?ng bào mình còn g?p nhi?u khó khan. Em cám on 
dài truy?n hình TP.HCM. V?a là m?t di?n viên v?a làm MC ch?c anh v?t v? l?m
h? anh? V?y anh cho em bi?t bí quy?t thành công c?a anh du?c không anh? Cám on 
anh r?t nhi?u! (Hu?nh Van lân, 23 tu?i, lan_huynh@)

- DV - M.C Quy?n Linh: N?u chúng ta yêu công vi?c nào dó và làm b?ng cái tâm 
c?a mình thì tin r?ng 100% s? thành công. Nam m?i, chúc b?n và gia dình th?t
nhi?u s?c kh?e.

ImageView
* Chào Truong Ng?c Ánh, là ngu?i ph? n? thành công trong nhi?u linh v?c, xin 
Ng?c Ánh cho bi?t các bí quy?t thành công c?a mình. Ng?c Ánh nghi gì v? gi?i
tr? Vi?t Nam hi?n nay và có l?i khuyên nào cho h?? (Lê H?ng Phuong, 34 tu?i, 
ph_lehg@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Ng?c Ánh r?t trân tr?ng nh?ng b?n tr? có chí hu?ng ph?n 
d?u vuon lên cho dù ? hoàn c?nh nào. Ch? th?y các b?n tr? VN hi?n nay r?t
sáng t?o và b?n linh. N?u nhu d?t nu?c mình có nhi?u b?n tr? nhu v?y, b?n th? 
nghi xem không lâu n?a chúng ta có th? sánh vai v?i các cu?ng qu?c trên th?
gi?i.

* Em xin h?i anh Quy?n Linh: có bao gio anh bi vap nga chua? neu co thi ai giup 
anh dung len? (hay tu anh vuot qua?) Anh co nghi rang minh da thanh dat
chua hay con phai lam gi trong nhung ngay toi? Em thay nhung nguoi noi tieng 
thi thuong hay ra nuoc ngoai con voi anh thi sao? Em xin cam on anh va bao
TuoiTre da tao nen truong trinh nay. (mai son, 23 tu?i, dadenluccuoi@)

- DV Quy?n Linh: Di nhiên trong cu?c d?i ai cung s? có lúc v?p ngã, nhung quan 
tr?ng là sau v?p ngã dó chúng ta s? d?ng d?y di nhu th? nào. Ch? có chính
mình m?i hi?u mình và giúp du?c mình, sau m?i l?n v?p ngã, tôi luôn t? mình 
d?ng lên. Tôi t?m ch?p nh?n nh?ng gì mình dã làm du?c cho d?n hôm nay, còn
thành d?t thì tôi không dua ra tiêu chí dó vì ch? c?n làm du?c nh?ng gì mình 
thích là tôi dã vui l?m r?i. N?u du?c xem pasport c?a tôi thì b?n s? không
h?i câu này... ha ha ha. Chúc b?n vui, kh?e.

* Anh D?c Th?nh này, anh có th? cho em bi?t anh có gì gi?ng và khác v?i "Ngu?i 
dàn ông c?a tr?i"? Anh có nghi là mình thu?c type ngu?i "s?ng ch?m" mà sâu
không? (Qu?c Nam, 28 tu?i, TP.HCM)

- DD D?c Th?nh: N?u b?n dã xem v? k?ch dó thì vai anh chàng nh?c si tr? Lê Huân 
g?n gi?ng nhu anh. Lãng m?n, nông n?i, m?nh m? mà cung r?t y?u du?i nhung
r?t chân thành. Anh có m?t nh?p s?ng theo ki?u c?a mình, lúc thì nhanh th?t 
nhanh lúc thì d?ng l?i, lúc thì thong th? nhung ph?i có chi?u sâu. Anh ki?m
ti?n d? s?ng ch? không s?ng ch? d? ki?m ti?n. Anh tôn tr?ng giá tr? tình c?m 
hon. Chào em nhé!

* Chao Ngoc Anh. Lau roi it thay Ngoc Anh tham gia dong phim, ca nhac hay bieu 
dien thoi trang. Ly do gi ma Ngoc Anh "qui an giang ho" vay? (Anh Tu, 36
tu?i, anhtimem117505@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Chào b?n! Nam v?a qua mình dã tham gia 2 b? phim "C?u ông 
tu?ng" và "Áo l?a Hà Dông" và s? trình chi?u vào mùa hè nam nay. Còn v?
ho?t d?ng th?i trang, công ty Ánh Vi?t c?a ch? là công ty t? ch?c nên ch? v?n 
tham gia d?y ch? cho dù ? góc d? nào. Ngoài ra ch? v?n tham gia nh?ng chuong
trình th?i trang mang ý nghia xã h?i khác.

* Chào Truong Ng?c Ánh, Ng?c Ánh có d?nh hu?ng gì cho s? phát tri?n c?a công ty 
Qu?ng Cáo Ánh Vi?t trong th?i gian t?i? (Lê H?ng Phuong, 34 tu?i, ph_lehg@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Cám on b?n dã quan tâm d?n công vi?c c?a mình. Ánh dã có 
d?nh hu?ng cho s? phát tri?n c?a Ánh Vi?t d? tr? thành m?t trong nh?ng công
ty qu?ng cáo hàng d?u VN, v?i nh?ng d?ch v? d?y d? t?t nh?t.

* Chao anh Duc Thinh, duoc biet anh va nhom Các Phu?ng da co nhieu giai thuong 
trinh chuong trinh GAP NHAU CUOI TUAN, mong la anh se co nhieu kich ban hay
, chuc anh nam moi thanh cong va nhieu suc khoe. (vuong, 21 tu?i, 
dieubimat_vyt@)

- DD D?c Th?nh: Cám on em nhé! Chúc em và gia dình nam m?i tràn ng?p ni?m vui 
và may m?n.

* Quê c?a anh Thanh B?ch ? dâu nh?? T?t anh có v? quê không? (Nguy?n Th? H?ng 
Th?y, 27 tu?i,
vmddhyd@)

- M.C Thanh B?ch: Anh B?ch quê ? Long H? - Vinh Long, anh thu?ng v? quê tru?c 
ho?c là sau t?t. Vì d?p t?t là th?i gian bi?u di?n r?i.

* Ch? Ánh oi, có k? ho?ch nào và dóng phim gì m?i trong nam 2006 chua(tran chan 
chau, 18 tu?i, yeutiendola2005@)

- DV Truong Ng?c Ánh: Nam 2006 Ng?c Ánh s? tham gia m?t vai di?n r?t thú v? mà 
Ng?c Ánh chua hoá thân l?n nào, mình s? b?t mí cho b?n sau nhé! Nam nay là
nam d?u tiên Ng?c Ánh s? dón xuân cùng v?i gia dình nh? c?a mình. Chúc b?n m?t 
mùa xuân ?m áp tràn d?y tình yêu thuong nhé!

Nhân dây, Ng?c Ánh cung xin cám on báo Tu?i Tr? dã cho co h?i d? giao luu v?i 
d?c gi? cung là l?y l?c d?u nam cho Ng?c Ánh r?i. Chúc quý báo và b?n d?c
m?t nam m?i thành công, thành công, d?i thành công!

NHÓM PV TTO

Other related posts:

  • » Xong Dat Dau Nam Voi Nguoi Noi Tieng