Re: Xinh Ma Khong dep

trong bài vi?t này có m?t t? mà tôi là ngu?i r?t hân h?nh du?c nh?n dó là t? 
(vênh váo) ha ha ha. hì hì hì.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Wednesday, May 17, 2006 1:55 AM
 Subject: Xinh Ma Khong dep


 Xinh mà không d?p

 H? tr?, h? phá cách, mu?n vùng v?y d? th? hi?n mình, có l? th? nên trông rõ 
xinh d?p mà ngôn t? phát ra th?t b?a bãi ngay trên các phuong ti?n công
 c?ng khi?n nhi?u ngu?i b?c mình.

 Th?c t? ngày nay, có nhi?u b?n tr? thích "choi tr?i" b?ng cách phát ngôn b?a 
bãi.

 Trên tuy?n xe buýt s? 27, m?t nhóm h?c sinh ph? thông g?m c? nam và n? v?a 
bu?c lên dã khi?n t?t c? hành khách trên xe ph?i chú ý. H? c?u véo nhau, tát
 vào m?t nhau bôm b?p. Kèm theo dó, m?t m? h?n d?n nh?ng câu ch?i t?c tiu du?c 
h? vang ra làm náo d?ng c? xe.

 M?t ch? sinh viên c?nh dó có ý nh?c nh? li?n b? "t?a" m?t câu "phát s?" t? 
m?t cô bé có cái mi?ng xinh nhu hoa. C? nhóm cu?i vang hu?ng ?ng. Ch? sinh viên
 tái m?t vì ng? ngàng và s?.

 Phuong là h?c sinh l?p 12. Cô khá xinh, khuôn m?t nhu thiên th?n.Tuy nhiên, 
b?t c? ngu?i nào ti?p xúc v?i Phuong l?n d?u cung có chung nh?n xét: "Nó láo
 quá". Du?c nuông chi?u t? nh?, Phuong luôn t? ra ngang tàng tru?c b?n bè.

 Cô th?n nhiên g?i ngu?i yêu là th?ng m?m n? m?m kia.V?y mà Trúc - ngu?i yêu 
Phuong l?i t? ra t? hào v? cô b?n gái sành di?u, ph?i b?i c?a mình. Không ch?
 v?i ngu?i yêu, v?i ông anh trai hon Phuong 3 tu?i cung b? cô quy ra "th?ng" 
t?t.

 Choi v?i dám b?n hu h?ng khi?n Phuong không sao s?a du?c l?i nói t?c, lâu d?n 
thành quen m?m, Phuong cung không mu?n b? n?a, b? dâu nói t?c d?y. H?u qu?
 là sau m?t th?i gian yêu nhau, Trúc cung th?y s? và tìm cách c?t d?t v?i 
Phuong d? l?y m?t cô gái hi?n lành, l? d?.

 Trong l?p 11 c?a m?t tru?ng bán công, Hà "Tr?n" n?i ti?ng b?o m?m. Không câu 
nói nào c?a Hà l?i không d?m theo vài câu ch?i th? d?ng sau. Hà h?c y?u l?i
 hay nói t?c nên thu?ng b? th?y cô phê bình tru?c l?p.

 M?i l?n nhu th? Hà không c?m th?y x?u h? mà còn t? ra vênh váo hon. Trong m?t 
l?n Hà b? cô giáo d?y Van cho d?ng ngoài vì di h?c mu?n 30 phút, máu anh hùng
 n?i lên, Hà l?n ti?ng ra oai: "Không cho vào thì c?n cóc gì". Sau câu nói b?t 
h? dó, Hà nh?n quy?t d?nh ngh? h?c c?a Ban giám hi?u nhà tru?ng.

 Các b?n tr? hi?n nay mu?n làm m?i mình, mu?n t?o cho mình m?t "thuong hi?u" 
là di?u không x?u. Phong cách c?a gi?i tr? có th? du?c kh?ng d?nh b?ng k?t qu?
 h?c t?p t?t ho?c l?i ?ng x? l?ch s? van minh s? du?c m?i ngu?i d?ng tình và 
?ng h?.

 Ngu?c l?i, bi?n mình thành k? khác ngu?i b?ng cách an nói vô van hóa, t?c 
tiu, b?y b?, b?n tr? ch? nh?n du?c nh?ng h?u qu? dáng bu?n.

  Nguy?n Thu

Other related posts: