Xin mac ao do cho con

Xin mác Ão Äá cho con
Cindy D. Holms

TÃi lÃm viác cho nháng Äáa bà bá mác virus gÃy bánh AIDS. 
Nháng quan há mà tÃi cà ÄÆác vái nháng Äáa bà Äác biát 
Äà là nháng quà táng mà cuác sáng Äem lái
cho tÃi. TÃi xin ká cho cÃc bán nghe vá cáu bà Tyler.

Tyler sinh ra Äà nhiám HIV; má cáa cáu bà cÅng bá nhiám. Tá 
nháng ngÃy Äáu tiÃn sinh ra Äái, cáu bà Äà phái phá thuác 
vÃo nháng thuác men giÃp cho cáu sáng
cÃn. Nhiáu khi cáu bà cÃn cán phái cà mÃy há trá thá Äá 
tiáp thÃm Ãxy.

Tyler khÃng cháu Äáu hÃng cÄn bánh chát ngÆái nÃy dà chá 
trong mát khoáng khác. Rát thÆáng xuyÃn ngÆái ta bát gáp 
cáu chÆi và Äuái bát á sÃn chÆi, vái tÃi
ba là Äáy thuác men và kÃo theo mát cÃi xe Äáy cà bÃnh Ãxy 
giÃp cho cáu thá. Niám vui ráng mÃnh cÃn sáng ÄÃ Äem lái 
nÄng lÆáng cho Tyler và lÃm chÃng tÃi
kinh ngác. Má Tyler thÆáng chác cáu bà ráng cáu cháy nhanh 
quà nÃn cà phái mác cho cáu Ão Äá. NhÆ thá, khi cà nhÃn qua 
cáa sá tÃm cáu, cà cà thá nhanh
chÃng nhán ra cáu.

CÄn bánh quÃi Ãc nÃy cuái cÃng cÅng ÄÃnh gác nháng ngÆái 
mánh má nhÆ Tyler. Cáu bà ám náng và thát khÃng may là cá 
má cáu cÅng váy. Khi Äà rà ráng cáu bÃ
khÃng thá vÆát qua ÄÆác náa, má cáa Tyler Äáng viÃn cáu 
ráng cà áy cÅng sá chát, và cà áy sá sám á bÃn cáu trÃn 
trái.

VÃi ngÃy trÆác khi chát, Tyler gái tÃi lái gán giÆáng bánh 
và nÃi thám "ChÃu cà lá sá chát sám. ChÃu khÃng sá ÄÃu. Khi 
chÃu chát, cà mác cho chÃu Ão mÃu
Äá nhÃ. Má chÃu háa sá lÃn trái cÃng vái chÃu. Khi má chÃu 
lÃn Äán ÄÃ, chÃu cà thá Äang chÆi, và chÃu muán má chÃu 
nhán ra chÃu lián."

Bán Äác bÃnh luán:

Gái bÃi bÃnh luán cáa bán

Xem tiáp:

TÃnh yÃu, giÃu sang và sá thÃnh cÃng
Äi tÃm hánh phÃc
TrÆác khi phÃn xÃt xin hÃy láng nghe
Chiác háp quà giÃ
Chuyán con vát
Mát cÃch xá sá
Bác tranh bá bÃi bán
Chà mÃo khÃng cà miáng
Mát vÃi dÃng...
Lá nhá Äám thuyán
9 Ãn Äác cáa Cha Má
ÄÃch Äán
Cho và nhán
CÃu chuyán bÃt mÃ
Äái bÃng và GÃ

Table with 2 columns and 8 rows
Má
 

ÄÆn gián hÃy gái ngÆái là Má
 

Nhát kà vá má
 

Trang cuái cÃng cáa má tÃi
 

Má tÃi
 

9 Ãn Äác cáa Cha Má
 

Con yÃu má
 

Hoa háng táng má
table end

Table with 2 columns and 5 rows
YÃu
 

TÃnh yÃu...
 

MÃch nhá bán gÃi yÃu lán Äáu
 

Ngáy bián và tÃnh yÃu
 

TÃnh yÃu và ÄÃi cÃnh
table end

Bán quyán cáa LÃng XÃtrum, 2002 - 2005

Other related posts:

  • » Xin mac ao do cho con