Xem truyen hinh, nghe nhac, ket noi Internet qua DTDD

Xem truy?n hình, nghe nh?c, k?t n?i Internet qua DTDD

Ngày 9/10/2006, S-Fone chính th?c ra m?t m?t lo?t d?ch v? GTGT trên n?n công 
ngh? CDMA 2000 1x EV-DO : VOD/MOD (xem phim, truy?n hình/ nghe nh?c tr?c ti?p
trên di?n tho?i di d?ng) và Mobile Internet.

EV-DO, là tiêu chu?n truy?n d? li?u bang thông r?ng vô tuy?n cho các thi?t b? 
không dây. Công ngh? CDMA 2000 1x-EV-DO cho phép t?c d? truy?n d? li?u cao
lên d?n 2.4 Mb/giây, thích h?p cho vi?c cung c?p các d?ch v? truy?n d? li?u 
dung lu?ng l?n.

V?i d?ch v? VOD ( xem phim theo yêu c?u), các khách hàng S-Fone có th? xem phim 
ho?c các kênh truy?n hình v?i ch?t lu?ng hình ?nh và âm thanh rõ nét v?i
chi?c di d?ng c?a mình. Cung c?p nhi?u b? phim h?p d?n, m?i nh?t hi?n nay, d?ch 
v? VOD còn k?t n?i v?i các kênh truy?n hình d?c s?c nhu: HBO, AXN, V-Channel,
Fashion TV, VTV3, HTV7,. VOD mang d?n cho khách hàng nhi?u ti?n ích khác nhu 
chuyên m?c: Âm nh?c, Di?n ?nh, Ti?ng Anh, chuyên m?c Trang di?m,. v?i 3 hình
th?c Download (t?i n?i dung có trên server v? máy), Live Streaming (xem các 
chuong trình truy?n hình dang phát sóng) ho?c Streaming (xem tr?c ti?p n?i
dung có trên server).

Mobile Internet là d?ch v? cung c?p ti?n ích k?t n?i Internet cho máy tính và 
laptop thông qua chi?c di d?ng có hoà m?ng S-Fone. Tuong t? nhu WiFi, Mobile
Internet cho phép khách hàng truy nh?p m?ng t?i b?t c? noi dâu trong vùng ph? 
sóng c?a d?ch v? v?i t?c d? truy c?p nhanh d?n 2.17 Mbs/giây so v?i t?c d?
c?a d?ch v? ADSL là 2 Mbs/giây. Các lo?i máy di?n tho?i di d?ng do S-Fone cung 
c?p n?u có dây cáp tuong thích và có driver thích h?p d?u có th? k?t n?i
v?i máy tính và laptop d? truy c?p Internet.

Trong th?i gian d?u, các d?ch v? k? trên du?c S-Fone tri?n khai tru?c m?t t?i 5 
thành ph? l?n: TP.HCM, Hà N?i, Dà N?ng, H?i Phòng, C?n Tho.

Ng?c Thanh

Other related posts:

  • » Xem truyen hinh, nghe nhac, ket noi Internet qua DTDD