[SMCC] Xem than y chua benh bang nang luong vu tru

Xem "th?n y" ch?a b?nh b?ng nang lu?ng vu tr? 

TP - M?t ngu?i t? xung là th?y ch?a b?nh gì cung kh?i b?ng kh?n vái và... s? 
vào ngu?i b?nh nhân khi?n chúng tôi tò mò. Sau nhi?u ngày tìm hi?u, cu?i cùng 
chúng tôi cung di?n ki?n du?c v? th?n y. 

 
Th?y Gi dang truy?n nang lu?ng vu tr? l?c máu ch?a b?nh cho anh T. ?nh: Lê 
Nguy?n
 

Ngày 11/10 khi tôi g?i di?n xin g?p th?y, d?u dây bên kia gi?i thi?u "tôi là 
th?y Gi". "Con mu?n h?c cách ch?a b?nh c?a th?y thì ngày mai d?n qu?n Th? D?c, 
th?y dang d?y m?t l?p tr? b?nh cho ngu?i dân ? dó"- th?y Gi nói và ch? du?ng. 

C? h?c, b?nh s?... lòi ra!

Can nhà l?t th?m trên con h?m thu?c khu ph? 3, phu?ng Linh Xuân, qu?n Th? D?c 
m?y hôm tôi d?n dông ngu?i l? thu?ng. 

Gi?a can nhà c?p b?n, m?t bàn th? nghi ngút khói huong. Ng?i ? bàn gi?a nhà là 
th?y Gi cùng m?t ph? n? du?c gi?i thi?u tên Thi, kho?ng ch?ng 55 tu?i, ph?n son 
lòe lo?t, dang gi?ng bài và ch?a b?nh cho kho?ng 5 ngu?i. Th?y Gi deo kính, 
dáng th?p d?m, ch?ng 60 tu?i. 

Th?y Gi h?i tôi dau b?nh gì? Tôi nói d?i em b? ti?u du?ng?! Th?y nói: "chuy?n 
nh?, c? h?c r?i s? bi?t cách ch?a". Theo l?i th?y thì cách dây 5 nam, th?y b? 
cùng lúc ba b?n b?nh deo bám. "Tôi b? viêm gan, r?i loét d? dày và c? b?nh ti?u 
du?ng, th? mà theo cách ch?a này dã kh?i h?t". 

Tôi h?i th?y dùng phuong pháp gì mà hay th?, ông này dáp ngay: "Th?y ch?a b?nh 
b?ng nang lu?ng vu tr?". Cô B?y ch? nhà dang ng?i c?nh th?y quay sang b?o tôi: 
"Th?y gi?i l?m! H?i tru?c cô b? viêm gan siêu vi, ung thu bu?ng tr?ng, ch?a ? 
b?nh vi?n m?y nam không h?t nhung du?c th?y ch?a cho m?t tu?n gi? b?nh dã tiêu 
tan". 

Hon 8 gi? sáng l?p h?c b?t d?u. Th?y Gi gi?i thi?u m?t b?nh nhân tên T. làm 
ngh? tài x? m?i 25 tu?i nhung b? u gan g?n 2 nam nay. Sau g?n m?t gi? gi?ng v? 
ngu?n g?c, ý nghia c?a phuong pháp ch?a b?nh b?ng kh?n vái, b?ng ?n vào ngu?i 
d? truy?n nang lu?ng vu tr?, th?y Gi ng?i và nói cho kho?ng 10 ngu?i theo h?c: 
"Các v? c? h?c di, chua có b?nh c? h?c ?t b?nh s?...lòi ra". Th?y còn khoe: "Có 
nhi?u gia dình 3-4 ngu?i b? b?nh nhung th?y ch?a m?t tu?n là h?t b?nh luôn".

 
Cu?n sách hu?ng d?n tr? bá b?nh mà phóng viên có du?c sau khi th?y Gi bán
 

Ch?a u gan b?ng... s?, bóp

Anh T.  ng?i trên chi?c gh? c?nh bàn th?, trong khi du?c th?y "khai m? luân xa" 
mà th?y g?i là b?m vào huy?t d?o- m?t trong nh?ng phuong pháp tr? b?nh b?ng 
nhân di?n trên d?nh d?u. Th?y Gi nói: "B?nh u gan nhu anh T. m?i c?n dùng nang 
lu?ng vu tr? l?c máu, còn các b?nh khác nhu xuong kh?p hay ngoài da thì không 
c?n". 

Anh T. ng?i b?t d?ng trên gh?, m?t nh?m, th?y Gi cùng v?i m?t th?y khác là d?ng 
môn tên Thi d?ng hai bên, c? hai l?m nh?m c?u kh?n gì dó nghe không rõ. 

Kh?n vái xong, th?y Gi d?t hai tay lên d?u, lên trán b?nh nhân T. Theo th?y, dó 
là phuong pháp truy?n nang lu?ng vu tr? vào huy?t trên d?u và trán b?nh nhân d? 
l?c máu. Xong truy?n nang lu?ng, hai th?y dành kho?ng hai phút d? r? ? s?ng 
lung, xuong c?t, ? v? trí ph?i, th?n và gan c?a anh T.  Sau khi k?t thúc màn 
l?c máu, th?y Gi cho bi?t các ch?t d?c trong máu dã du?c nang lu?ng vu tr? gi?i 
tr? h?t.

"Nó dã du?c th?y d?y ra ngoài r?i"- th?y Gi kh?ng d?nh. Sau khi d?y nang lu?ng 
xong, th?y Gi ti?p d?ng tác vu?t t? vai xu?ng cánh tay c?a anh T. r?i  cho nang 
lu?ng theo l?i huy?t bàn tay, các ngón tay x? ra ngoài?! B?ng cách chà xát m?i 
b? ph?n trên thân th? anh T. sau g?n 15 phút, th?y Gi và th?y Thi phán phuong 
pháp l?c máu dã hoàn thành.

M?t di?u b?t di b?t d?ch d?i v?i th?y Gi là khi th?y ch?a b?nh thì b?nh nhân 
ph?i im nhu t?. Theo th?y Gi, n?u con b?nh vô tình h?t hoi s? mui thì không 
hi?u nghi?m, vì v?y dù có b? b?nh lao b?nh nhân cung g?ng gu?ng không dám hé 
môi. 

L?c máu cho anh T. xong, th?y Gi b?o d?n lu?t tôi. Cung ki?u ch?a b?nh nhu cho 
anh T., th?y Gi s? vào d?u r?i vào vùng b?ng tôi, sau dó ?n m?nh các huy?t trên 
ngu?i. V? th?n y này b?o: "Con b? suy tim, h? tiêu hóa b? r?i lo?n d?n d?n ti?u 
du?ng n?ng". Tôi c? nín cu?i, th?y Gi phán ti?p: " Không sao, c? ?n huy?t 
truy?n nang lu?ng vu tr? vào ch? dau, ch? trong m?t tu?n là h?t b?nh thôi".

Gi?i thi?u sách tr?... bách b?nh

Ch?a b?nh cho tôi xong, th?y Gi cùng m?t s? môn d? cho tôi mu?n cu?n sách d?y 
cách ch?a bách b?nh mà theo th?y dây là bí kíp gia truy?n. Bìa cu?n sách ghi 
dòng ch? DASIRA NARADA dành d? hu?ng d?n h?c sinh dang theo h?c và du?c th?y Gi 
ch?a b?nh. Tiêu d? sách "Phuong pháp tr? b?nh b?ng Tru?ng Sinh H?c hay còn g?i 
là Nhân Di?n". 

Th?y Gi và th?y Thi gi?i thi?u khá hoa m? r?ng các so?n gi? t?o nên cu?n sách 
trong quá trình b?o t?n tinh hoa dân t?c và trong di?n trình ti?n hóa thích 
nghi v?i s? sinh t?n c?a nhân lo?i.

Cu?n sách này ch? ra co th? con ngu?i có r?t nhi?u huy?t và huy?t d?o, trong dó 
7 d?i huy?t c?c k? quan tr?ng mà tru?ng sinh h?c nhân di?n g?i là 7 Luân xa 
"n?m trên d?nh d?u, tru?c trán và d?c theo xuong s?ng d?n t?n b? ph?n gi?a co 
quan sinh d?c và h?u môn...".  

Di?u ki?n th?c hành phuong pháp tr? b?nh này cung khá "don gi?n", ch? c?n trên 
18 tu?i, b?t k? tôn giáo, nam n?, nhung b?t bu?c ph?i theo th?y vì "môn này 
không th? t? h?c và hàm th? du?c". 

Th?y Thi  cho bi?t: "Mu?n t?p theo sách thì c?n minh su khai m? các Luân xa.  
Sách là m?t phép l? ch?n d?ng m?i con b?nh mà không dùng d?n y du?c, th?o m?c 
hay châm chích". Bà Thi còn kh?ng d?nh: Sau khi h?c xong trung c?p th?i gian 
kho?ng 6 ngày, ai ai cung có th? tr? b?nh cho 20 ngu?i m?i ngày. 

Khi tôi ra v?, th?y Gi b?o theo th?y ch?a b?nh thì không du?c khám bác si tây y 
và u?ng thu?c tây. "N?u u?ng thu?c tây, nang lu?ng vu tr? thu vào ngu?i ph?i 
m?t 50 ph?n tram d? gi?i ch?t d?c c?a thu?c, vì v?y không u?ng thì t?t c? nang 
lu?ng t?p trung vào vi?c d?y lùi b?nh"- th?n y Gi gi?i thích.

T?i qua, 16/10, phóng viên Ti?n Phong cùng Thanh tra S? Y t? TPHCM dã d?t nh?p 
vào ngôi nhà 58/143 du?ng Bùi Dình Túy, qu?n Bình Th?nh khi noi dây có ba th?y, 
g?m hai n? và m?t nam, dang ch?a b?nh b?ng phuong pháp truy?n nang lu?ng vu tr? 
cho 10 ngu?i b?nh. Bác si Ph?m Minh Qu?c - Thanh tra S? Y t? TPHCM dã yêu c?u 
c? ba ngu?i v? S? Y t? làm vi?c, d?ng th?i l?p biên b?n x? lý. 


Lê Nguy?n
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Xem than y chua benh bang nang luong vu tru - Nguyen Hong Van