Xem phim truc tuyen mien phi

Xem phim tr?c tuy?n mi?n phí

C?nh trong phim Mùa len trâu
T? ngày 28.4 d?n tháng 7.2006, khán gi? yêu phim có th? xem phim mi?n phí trên 
m?ng internet t?i d?a ch?
www.phim24g.net.

Trong th?i gian d?u, website gi?i thi?u m?t s? phim kinh di?n c?a n?n di?n ?nh 
cách m?ng Vi?t Nam nhu Cánh d?ng hoang, Mùa gió chu?ng và m?t s? phim m?i
th?c hi?n nhung có giá tr? ngh? thu?t nhu Th?i xa v?ng, Mùa len trâu. Th?i gian 
sau, nhà cung c?p s? gi?i thi?u thêm v?i khán gi? nh?ng b? phim kinh di?n
c?a th? gi?i vào các th?p niên 60, 70 c?a th? k? tru?c. Nh?ng khán gi? yêu 
thích di?n ?nh có th? th?a mãn nhu c?u xem phim c?a mình v?i di?u ki?n có s?
d?ng d?ch v? internet ADSL. Dây là d? án Xem phim theo yêu c?u c?a Công ty c? 
ph?n d?ch v? buu chính vi?n thông Sài Gòn.

Vinh Nguy?n

Other related posts:

  • » Xem phim truc tuyen mien phi