[SMCC] Xem phim sex tren may bay

Hai doanh nhân xem phim sex trên máy bay

M?t s? khách nu?c ngoài tham gia chuy?n bay mang mã hi?u VN535 Hà N?i - Paris 
c?a Vietnam Airlines hôm 17/6 dã r?t b?t bình khi hai hành khách là nh?ng
ông ch? doanh nghi?p ngu?i Vi?t say sua xem phim mát.

Chuy?n bay mang mã hi?u VN535 xu?t phát tr? Hà N?i lúc 22h30, sau khi c?t cánh 
du?c n?a gi? thì hai giám d?c c?a hai công ty tu nhân thu?c H?i doanh nghi?p
Tr? TPHCM b?t máy tính d? xem phim sex. Nh?ng âm thanh và hình ?nh mát d?n n?i 
m?t n? hành khách ngu?i Pháp ng?i gh? trong cùng ph?i lên ti?ng ph?n d?i.

Khi b? nh?c nh?, hai v? khách v?n c? tình xem thêm vài gi?, b?t ch?p s? khó 
ch?u c?a ngu?i xung quanh g?m c? ngu?i nu?c ngoài và c? nh?ng ông ch? doanh
nghi?p khác thu?c H?i doanh nghi?p Tr? TPHCM cùng di trong doàn.

Sau m?y l?n nh?c nh? không du?c, cô gái ngu?i Pháp g?n nhu b?t khóc r?i di báo 
an ninh hàng không d? nh? can thi?p. B?i l?, hàng gh? ch? có 3 ngu?i, g?m
hai v? giám d?c và cô gái ngu?i Pháp.

Hai v? khách b? d?n vào phòng an ninh d? xác minh v? vi?c. Sau khi b? nh?c nh? 
và h?a không tái ph?m, 2 ông giám d?c "m?i vui" du?c v? ch? d? ti?p t?c cu?c
hành trình.

Ông Nguy?n Thu Phong, ngu?i ph? trách doàn công tác có 2 v? giám d?c trên xác 
nh?n có s? vi?c này.

Dù chua nh?n du?c thông tin v? v? vi?c song theo ông Tr?nh Ng?c Thành, ngu?i 
phát ngôn c?a Vietnam Airlines, v? nguyên t?c, các hãng hàng không ch? yêu
c?u khách hàng t?t máy di d?ng và các v?t d?ng khác khi máy bay c?t và h? cánh 
nh?m d?m b?o an toàn. Sau dó, khách hàng du?c s? d?ng các phuong ti?n cá
nhân bình thu?ng.

"Chúng tôi không th? b?t khách hàng ph?i xem hay nghe lo?i hình ngh? thu?t nào. 
Vietnam Airlines cung không có van b?n hay quy d?nh nào v? vi?c c?m khách
hàng xem phim mát trên chuy?n bay c?. V?n d? còn l?i là m?i hành khách ph?i t? 
ý th?c v? vi?c mình làm d? tránh ?nh hu?ng d?n ngu?i xung quanh", ông Thành
nh?n m?nh.

Theo H?ng Anh

Other related posts: