Xem các chuong trình truy?n hình qua Internet

Xem các chuong trình truy?n hình qua Internet

Ngày 23 tháng 3 nam 2006

Ngày nay, v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a Internet, vi?c xem các chuong trình 
truy?n hình qua m?ng dã d?n d?n tr? thành "m?t ph?n t?t y?u c?a cu?c s?ng".

Toàn b? các trang web sau dây du?c cung c?p hoàn toàn mi?n phí, các chuong 
trình này ch? d?t du?c âm thanh và hình ?nh t?t nh?t khi s? d?ng du?ng truy?n
ADSL và máy du?c cài Windows Media Player 9 tr? lên. N?u mu?n nghe audio theo 
yêu c?u thì b?n c?n cài thêm MP4-Plugin.

* Truy?n hình VNN Internet-
www.vnntelevision.net

D?ch v? do Công ty Di?n toán và Truy?n s? li?u (VDC) cung c?p. Website cho phép 
các b?n có th? xem t?t c? các chuong trình mà Dài truy?n hình Vi?t Nam (VTV)
dã phát, bao g?m các videoclip v? các b?n tin th?i s?, kinh t?, giáo d?c, xã 
h?i, các chuong trình phim truy?n, ca nh?c, các hình ?nh v? chuyên m?c th?
thao r?t "hot" nhu chuong trình 360 d? th? thao, các bàn th?ng d?p c?a các gi?i 
d?u qu?c t?... Ngoài ra, t?i m?c Trò choi gi?i trí b?n s? du?c xem các
gameshow h?p d?n c?a VTV nhu Trò choi âm nh?c, Ai là tri?u phú, Hành trình van 
hóa, Chi?c nón k? di?u... cùng v?i m?t s? chuong trình khác dành riêng cho
các em thi?u nhi.

* VTC - Truy?n hình Internet -
www.vtc.com.vn

T?i m?c "Video theo yêu c?u" b?n s? du?c thu?ng th?c nh?ng videoclip h?p d?n 
nhu: các trò choi, b?n tin, âm nh?c, phim truy?n..., các chuong trình th? thao
dã phát trên VTV và trên Dài truy?n hình Hà N?i nhu: T?ng h?p bóng dá ngo?i 
h?ng Anh, t?p chí dua xe, boxing... Ngoài ra trang web còn có m?c phát thanh
tr?c tuy?n, audio theo yêu c?u và truy?n hình tr?c tuy?n c?a các dài VTV3, 
VTV4, HTV9 và Truy?n hình Hà N?i.

* Truy?n hình các qu?c gia -
www.tv4all.com

B?n mu?n xem m?t chuong trình truy?n hình qu?c t? nào dó nhung b?n l?i không có 
d?u k? thu?t s?? Website TV4all.com s? giúp b?n th?c hi?n di?u dó. Trang
web cung c?p cho b?n danh sách hon 100 qu?c gia có kênh truy?n hình và các kênh 
truy?n hình ? m?i qu?c gia (ch?ng h?n nhu ? Vi?t Nam có các kênh nhu VTV,
HTV...). Các thông tin trên trang web này du?c cung c?p hoàn toàn mi?n phí và 
dây du?c xem là noi quy t? và liên k?t v?i nhi?u website truy?n hình c?a
các qu?c gia trên th? gi?i nh?t.
T.D (Sóc Trang)

* Xem các chuong trình truy?n hình HTV -
www.htv.com.vn/truyenhinh/

B?n dang "ti?c hùi h?i" vì b? l? m?t chuong trình hay trên kênh truy?n hình 
HTV? Không lo, hãy truy c?p vào d?a ch? www.htv.com.vn/truyenhinh/ b?n s? c?m
th?y h?t ti?c ngay. Dây là trang web c?a Dài truy?n hình TP.HCM (HTV) ph?c v? 
cho khán gi?... trên m?ng. Có r?t nhi?u chuyên m?c dã phát sóng c?a HTV du?c
li?t kê ? dây nhu: Th?i s?, Th? thao, Phim truy?n, K?ch...; các gameshow nhu 
Trúc xanh, Kim t? tháp, Chuy?n nh?...

Mu?n xem chuyên m?c nào b?n nh?n chu?t vào chuyên m?c dó. Danh sách các chuong 
trình thu?c chuyên m?c dó s? du?c hi?n th? và b?n ch? vi?c nh?p chu?t vào
xem (yêu c?u có Windows Media Player 9 tr? lên). Nh?n chu?t vào liên k?t 
[Download] n?u b?n mu?n t?i v? máy d? xem khi offline.

H?ng H?nh
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Xem các chuong trình truy?n hình qua Internet