Xem cac kenh truyen hinh quoc te voi MyVideoDaily

Xem các kênh truy?n hình qu?c t? v?i MyVideoDaily

Thông thu?ng, d? xem du?c các kênh truy?n hình nu?c ngoài b?n ph?i truy c?p vào 
website c?a hãng và xem Online, tuy nhiên n?u b?n mu?n xem nhi?u kênh khác
nhau thì vi?c này s? không d? dàng th?c hi?n. V?i chuong trình MyVideoDaily thì 
b?n có th? yên tâm v? v?n d? này và tho?i mái thu?ng th?c nh?ng tin t?c
nóng b?ng, nh?ng b? phim truy?n hình h?p d?n, nh?ng tr?n d?u th? thao sôi n?i. 
ch? v?i vài thao tác.

MyVideoDaily là m?t ph?n m?m c?a trang
www.myvideodaily.com, dây
trang web cung c?p các do?n Video du?c c?p nh?t liên t?c t? các kênh truy?n 
hình n?i ti?ng khác nhau. D? ti?n d?ng hon cho khách hàng, website dã cung c?p
ph?n m?m MyVideoDaily. Giao di?n c?a chuong trình r?t d? s? d?ng, trên thanh 
công c? là các th? lo?i truy?n hình khác nhau nhu tin t?c, phim truy?n, du
l?ch, th?i trang. khi dã ch?n du?c chuong trình mình yêu thích b?n hãy nh?n 
chu?t vào dó và làm thêm m?t thao tác n?a là ch?n các ch? d? cho m?c mình yêu
thích (nhu m?c Travel s? g?m các ch? d? nhu  Asia, ... Europe). Sau khi dã ch?n 
du?c chuong trình yêu thích b?n nh?n vào Playlist d? xem danh sách các
do?n Video, ph?n phía du?i cùng c?a chuong trình là các thông tin v? do?n Video 
dang xem (nhu ngày tháng, tên kênh truy?n hình...).

Ngoài ra d? ti?t ki?m th?i gian các b?n có th? s? d?ng ch?c nang Search c?a 
chuong trình d? tìm các do?n Video theo ý mu?n. Ph?n Settings dùng d? thi?t
l?p các ch? d? cho Video (nên d? nhu m?c d?nh).

Chuong trình có khá nhi?u uu di?m cho vi?c xem truy?n hình Online. D?u tiên là 
v? t?c d? du?ng truy?n, các b?n s? d?ng du?ng truy?n ADSL d?ng trung bình
cung có th? xem t?t các do?n Video (?nh d?p, không b? d?ng hình). V? tính c?p 
nh?t thì thông tin t?i dây du?c c?p nh?t liên t?c.

Có th? nói dây là chuong trình t?t nh?t hi?n nay v? cung c?p d?ch v? truy?n 
hình Online c?a các kênh truy?n hình th? gi?i. V?i MyVideoDaily các b?n có th?
ng?i t?i nhà mà v?n bi?t du?c các tin t?c c?a th? gi?i, du?c du l?ch d?n v?i 
các n?n van hoá khác nhau ch? v?i vài cái nh?p chu?t.

 Chuong trình có dung lu?ng 661KB,tuong thích Windows 98/Me/2000/Xp,download 
mi?n phí t?i
www.myvideodaily.com
ch?n m?c Download.

Truong Chí H?i

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Xem cac kenh truyen hinh quoc te voi MyVideoDaily