Windows Vista

Caùi teân Windows Vista coù theå laïi phaûi thay ñoåi

Sau nhöõng phaûn hoài hôø höõng töø phía ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi caùi teân 
môùi cuûa phieân baûn heä ñieàu haønh saép ra maét, Microsoft tieáp tuïc ñöùng 
tröôùc moät moái ñau ñaàu môùi: nguy cô bò kieän vì xaâm phaïm thöông hieäu 
Vista.

John Wall, Giaùm ñoác ñieàu haønh moät coâng ty coù teân Vista chuyeân doanh 
dòch vuï vaø phaàn meàm cho doanh nghieäp nhoû, vöøa tuyeân boá ñang tính ñeán 
nhöõng haønh ñoäng phaùp lyù ñoái vôùi taäp ñoaøn cuûa Bill Gates.

Wall cho bieát: "Chuùng toâi ñang caân nhaéc moät soá giaûi phaùp xöû lyù vaø 
seõ ñoái thoaïi vôùi hoï". Hieän nay, coâng ty cuûa nhaân vaät naøy sôû höõu 
caû thöông hieäu Vista laãn teân mieàn vista.com. Hoï ñang tieán haønh ñieàu 
tra xem nhaõn hieäu Vista maø Microsoft môùi duøng cho Windows coù thöïc söï 
xaâm phaïm quyeàn lôïi cuûa mình hay khoâng. 

Cuõng theo Wall, hieän nay coù raát nhieàu coâng ty söû duïng caùi teân Vista 
vaø vieäc Microsoft quyeát ñònh söû duïng caùch goïi naøy beân caïnh töø 
Windows chaéc chaén seõ gaây hieåu laàm vaø coøn daãn ñeán nhieàu tranh chaáp.

P.K. (theo The Regisster)


Caùc tin khaùc: [Trôû veà] 

Coâng ngheä thay ñoåi caùch xem tin cuûa ñoäc giaû Internet (26/07) 

Linux laø toái öu cho ñieän toaùn löôùi (26/07) 

Dieãn ñaøn trao ñoåi cô hoäi phaùt trieån CNTT vôùi Vieät kieàu (25/07) 

Khaùch haøng thôø ô tröôùc teân goïi Windows Vista (25/07) 

Töông lai cuûa ñieän thoaïi di ñoäng seõ laø Wi-Fi (25/07) 

Moät phaàn meàm VN loït vaøo top 3 giaûi ADOC (24/07) 

Taán coâng ñöôøng daây löøa ñaûo tröïc tuyeán lôùn nhaát theá giôùi (24/07) 

Giao thöùc SSH ñaùnh daáu 10 naêm phaùt trieån (23/07) 

Duøng coâng cuï search ñeå tìm ... website tìm kieám (23/07) 

Google kieän ngöôïc laïi Microsoft (23/07) 

Longhorn cuûa Microsoft ñoåi teân thaønh Windows Vista (23/07) 

Taûi nhaïc hôïp phaùp taêng gaáp ba trong 6 thaùng ñaàu naêm (23/07) 

Sun seõ cung caáp mieãn phí toaøn boä phaàn meàm (22/07) 

70% ngöôøi duøng Internet mô hoà veà caùc khaùi nieäm phoå bieán (22/07) 

ÖÙng duïng CNTT trong ngaønh traùi caây laø ñaàu tö sinh lôïi (22/07) 




Daønh

cho

Quaûng

caùo 


















Sôû thích duøng thieát bò di ñoäng kyõ thuaät soá cuûa baïn:



Moät chieác thaät nhieàu chöùc naêng.


Moät chieác vôùi vaøi chöùc naêng thieát yeáu.


Vaøi chieác vôùi chöùc naêng rieâng reõ.


Kieåu khaùc.









YÙ kieán khaùc xin göûi taïi ñaây. 

Tieâu ñieåm 

YÙ kieán xung quanh thoâng tö lieân tòch soá 02 veà quaûn lyù ñaïi lyù Internet 

Toâi ñaõ ñoïc caùc baøi vieát cuûa nhieàu baïn ñoïc baøy toû quan ñieåm cuûa 
hoï. Theo toâi thì vieäc quy ñònh giôø giaác môû/ñoùng cöûa phoøng Net laø hôïp 
lyù. Nhöng coøn raát nhieàu ñieàu voâ lyù vì caùc cô quan chöùc naêng khoâng 
ñöùng ôû goùc ñoä thöïc teá. 

Göûi yù kieán >>> 

Baïn ñoïc vieát 

1. Yeân Baùi aùp duïng möùc thueá ñoái vôùi dòch vuï Internet laø 90.000 
ñoàng/PC/thaùng gaây nhieàu phaûn öùng böùc xuùc. 

2. Vieät hoùa heä ñieàu haønh thuùc ñaåy hay caûn trôû phoå caäp coâng ngheä 
thoâng tin. 

3. Xung quanh chuyeän hacker Vieät Nam taán coâng moät soá website khieâu daâm. 



Saûn phaåm môùi Tieáp» 

# Microsoft ra maét baûn thöû nghieäm 'Virtual Earth' 

# Chip ña naêng cho ñieän thoaïi di ñoäng Wi-Fi 



Kinh nghieäm Tieáp» 

# Taïi sao khi khaùch chôi game, PC bò lagg? 

# PC bò treo khi gaén cable maïng 



Hacker & Virus Tieáp» 

# Oracle söûa loãi trong... baûn vaù loãi 

# Tin taëc môû roäng taán coâng vaøo dòch vuï mieãn phí 



Giaûi trí Tieáp» 

# Leã hoäi PTV - cuoäc hoäi tuï lôùn cuûa game thuû Vieät Nam 

# 'Hellgate: London' thoåi sinh khí môùi cho doøng game Diablo 



Söï kieän 

Vietnam Computerworld 2005 soâi ñoäng ngoaøi döï kieán 

Naêm 2005 VN buøng noå Internet baêng roäng vaø dòch vuï 

Nhaïc tröïc tuyeán VN coøn manh muùn nhöng giaøu tieàm naêng 

VN coù cô sôû trieån khai thaønh coâng phaàn meàm nguoàn môû 

Vieät Nam chöa khai thaùc toái ña tieän ích Internet 

Microsoft hoïc caùch 'soáng chung' vôùi Linux 

ICANN pheâ chuaån teân mieàn cho ñieän thoaïi di ñoäng 

Spyware laøm thay ñoåi thoùi quen duyeät web 

Amazon.com - bieåu töôïng 10 naêm cuûa thöông maïi ñieän töû 

Maõ nguoàn môû seõ daàn laøm bieán maát thò tröôøng phaàn meàm 








© Copyright 1997-2005 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - Thoâng 
tin Toøa soaïn 

® Ghi roõ nguoàn "VnExpress.net" khi baïn phaùt haønh laïi thoâng tin töø 
website naøy. 



Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: