Windows Defender

Windows Defender - Chuong trình phòng di?t spyware "d?i m?i" c?a Microsoft

Microsoft v?a trình làng phiên b?n Windows Defender Beta 2 (WD) (ti?n thân là 
Windows AntiSpyware) v?i s? c?i ti?n toàn di?n trong c? tính nang và giao
di?n giúp ngu?i s? d?ng an tâm d?i d?u v?i hi?m h?a spyware và nh?ng ?ng d?ng 
gây h?i luôn rình r?p trong không gian internet.

D?a trên công ngh? nh?n d?ng spyware "d?i m?i", WD gi? dây có t?c d? quét tìm 
spyware nhanh hon cùng kh? nang phát hi?n và tiêu di?t du?c nhi?u lo?i spyware
hon tru?c. Ch? d? b?o v? th?i gian th?c dã du?c nâng c?p và làm vi?c m?nh m? 
hon, b?t c? thay d?i nào có h?i do spyware gây ra cho h? th?ng (chi?m d?ng
tài nguyên b? nh?, xáo tr?n n?i dung registry, thay d?i trang ch? trình duy?t, 
chuy?n hu?ng trang tìm ki?m d?n nh?ng trang web den, ch?nh s?a file Hosts,
n?p nh?ng BHO không mong mu?n.) d?u n?m trong t?m ki?m soát c?a WD. Ngu?i dùng 
cung du?c Microsoft h? tr? t?t hon v?i kh? nang b?o v? toàn b? user dùng
chung máy tính, nh?ng b?n vá luôn du?c c?p nh?t thu?ng xuyên d? WD có th? phát 
hi?n ra nh?ng lo?i spyware m?i xu?t hi?n. B?n t?i s? d?ng mi?n phí WD (dung
lu?ng 6,4 MB) t?i m?t trong hai d?a ch? sau:
www.majorgeeks.com/Microsoft_Windows_Defender_d4466.html
ho?c
http://download.microsoft.com/download/e/d/0/ed099d5e-dc60-4740-8747-1c72f053b800/WindowsDefender.msi.

S? có m?t chút b?i r?i cho b?n trong quá trình cài d?t WD khi xu?t hi?n 3 tùy 
ch?n: Use recommended settings, Install definition updates only và Ask me
later. N?u s? d?ng internet thu?ng xuyên, b?n nên dánh d?u ? tùy ch?n Use 
recommended settings d? nh?n du?c s? ph?c v? t?i uu nh?t t? WD.

Sau khi kh?i d?ng WD t? menu Start > Programs > Windows Defender, di?u d?u tiên 
b?n c?n làm là t?i v? b?n c?p nh?t danh sách spyware m?i nh?t cho chuong
trình, b?ng cách b?m vào nút Check for Updates. Giao di?n c?a WD du?c thi?t k? 
r?t g?n gàng v?i 3 nhóm tính nang chính:

Scan
3 ch? d? quét spyware khác nhau d? b?n l?a ch?n, bao g?m: Quick Scan (quét 
nhanh nh?ng di?m nóng), Full Scan (quét toàn di?n h? th?ng) và Custom Scan (ch?n
nh?ng ? dia c?n quét).

History
Qu?n lý nh?ng spyware b? WD cách ly và nh?ng d?i tu?ng du?c b?n "c?p phép" ho?t 
d?ng trong h? th?ng.

Tools
- General Settings: cho phép b?n thay d?i l?ch quét spyware và l?a ch?n phuong 
th?c c?nh báo nh?ng spyware b? phát hi?n theo m?c d? nguy hi?m c?a chúng.

- Microsoft SpyNet: tham gia c?ng d?ng ch?ng spyware tr?c tuy?n c?a SpyNet d? 
nh?n du?c s? tr? giúp trong vi?c nh?n di?n và ngan ch?n nh?ng spyware "c?ng
d?u".

- Quarantined items: qu?n lý nh?ng spyware b? cách ly, d?ng th?i giúp b?n khôi 
ph?c nh?ng ?ng d?ng do WD di?t "nh?m".

- Allow items: danh sách nh?ng d?i tu?ng du?c b?n cho phép ho?t d?ng.

- Windows Defender website: nh?n thêm nh?ng công c? b? tr? và thông tin b?o m?t 
m?i nh?t t? Microsoft.

- Software Explorer: theo dõi và qu?n lý m?t s? "lãnh d?a" quan tr?ng c?a 
Windows nhu: nh?ng chuong trình kh?i d?ng chung v?i Windows, nh?ng ti?n trình
ch?y n?n, nh?ng chuong trình du?c quy?n truy c?p internet.

Luu ý: Phiên b?n WD thi?t k? cho Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 
có dung lu?ng 7,93 MB, du?c cung c?p mi?n phí t?i d?a ch?:
http://download.microsoft.com/download/e/d/0/ed099d5e-dc60-4740-8747-1c72f053b800/WindowsDefenderX64.m.

Ph?m H?ng Quân

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Windows Defender