[SMCC] Vong doi

Vòng D?i
Tác gi?: H?i Tri?u
,  

Lão qu?n qu?i trong cái rét tê tái c?a nh?ng ngày tháng 3 âm l?ch. C? d?n th?i 
di?m này hàng nam, lão l?i kh?c kho?i, trông ngóng m?t di?u gì vô d?nh. Quá kh? 
oai hùng c?a m?t th?i l?i th?i bùng lên trong lão s?c s?ng trong n?i dau ki?t 
qu? sau m?t ngày dài tham th?m. Ti?ng k?t c?a quen thu?c c?a d?a con, m?t cu?c 
d? b? quen thu?c, b?t d?nh, không th?i gian. 
- B? v?n chua ng? sao? Rét quá! Nhu này mà có m?y th?ng b?n nh?u thì hay bi?t 
m?y! 
Lão th? dài. Ti?ng th? dài quen thu?c c?a nh?ng lão già v?n luôn nghi r?ng mình 
là d? th?a, d? b? di. T? nhiên, lão ?a nu?c m?t, nh?ng ngón tay nhua nhúa, 
xuong x?u t? xu?ng c?nh giu?ng nhu mu?n níu kéo l?i s? s?ng dang h?t s?c chông 
chênh. 
- M?y gi? r?i h? con? Mày di dâu mà gi? này m?i vác m?t v?? 
- Con dã d?n bao nhiêu l?n r?i, b? c? ng? di, d?i con làm gì, ít ra thì cung 
ch?ng còn bao ngày n?a là con tròn 30 tu?i, bé b?ng gì cho cam. 
- Tao lo! B?ng tu?i mày bây gi?, tao dã là "Dung si di?t M?" r?i! 
- Ôi dào! L?i chuy?n ngày xua, con khác, b? khác. Gi? d? bây gi? có gi?c M? thì 
con dây cung ph?i vài l?n là "Dung si di?t M?" r?i ?y ch?. 
V?y là xong câu chuy?n c?a c? m?t ngày dài. Th?ng con lan ra ng?, lão mân mê 
cái c?nh giu?ng m?t cách vô th?c, s?c m?nh, s? dam mê thu? nào gi? dây ch? còn 
là m?t n?m xuong m?c trên chi?c giu?ng dôi d?p d?, r?ng thênh thang nhu m?t bãi 
chi?n tru?ng nam xua. Chi?c giu?ng mà dã t? lâu, th?ng con không ng? chung cùng 
lão n?a. 
*** 
Ngày ti?n v? Sài Gòn, trong phút giây l?ch s?, d? l?i sau lung bao chi?n tích 
huy hoàng, lão ra b? sông, ngu?c nhìn b?u tr?i cao r?ng c?a ngày d?u tiên mà 
d?t nu?c th?c s? hoà bình. Lão sung su?ng l?m, l?ng ng?c c?a m?t anh canh di?n 
nhu n? r?ng hon bao gi? h?t d? ch?a d?y không khí cu?c s?ng t? do. Ti?ng khóc 
oe oe c?a tr? nh? trong lùm cây lúp xúp dã c?t ngang dòng suy tu?ng c?a lão. 
V?ch lùm cây, m?t d?a tr? d? h?n nhìn anh nho?n mi?ng cu?i, hình nhu nó cung 
dang vui ni?m vui c?a lão v?y. Cu?c s?ng c?a m?t ngu?i dàn ông chua v? lúc này 
dã b?n b?u hon v?i m?t d?a tr?. Âu cung là s? ph?n, lão d?t tên nó là Th?ng, 
gi?y khai sinh cho nó ghi ngày ra d?i dúng vào ngày 30/4. Cung là ngày mà lão 
nh?t du?c nó bên b?n sông Sài Gòn. V?y là hành trang c?a m?t anh lính khi tr? 
v? quê huong có thêm m?t chú nhóc b? b?m, kháu kh?nh và còn d? h?n. Không m?t 
l?i gi?i thích, cung không nghe m?t l?i can v?n c?a ai, lão dem theo d?a nh? 
lên t?n vùng Tây B?c xa xôi d? l?p nghi?p, xây d?ng cu?c s?ng th?i bình. 
*** 
Cu?c s?ng buon ch?i t? hai bàn tay tr?ng c?a lão ngo?nh di ngo?nh l?i ch? có 
m?t di?u an ?i, d?y là d?a con dã th?c s? tru?ng thành, có an có h?c d? s?c d? 
thi th? v?i d?i. Th?ng Th?ng, nó dã d? lông d? cánh d? m?c s?c v?y vùng. Hình 
nhu khí h?u kh?c nghi?t c?a núi r?ng Tây B?c l?i h?p v?i nó, du?ng nhu s? ph?n 
dã an bài, nó s?ng nhu d? bù vào chuy?n nó dã t?ng b? b? roi. T?ng ngày, t?ng 
ngày, r?n ch?c, m?p m?p, r?t tình c?m, cái th? tình c?m câm l?ng c?a m?t ngu?i 
con thi?u bàn tay san sóc c?a m?t ngu?i m? theo dúng nghia. Nó di su?t, lão v?n 
vo v?i kho?ng vu?n r?ng thênh thang, can nhà tuy g?n gàng s?ch s? nhung v?n 
th?y h?t h?ng b?i thi?u bàn tay san sóc c?a m?t ngu?i ph? n? d?m dang. Nh?ng 
b?a com nu?t v?i, nh?ng dêm tr?ng sâu th?m m?t mùng. Có l? cu?c s?ng cung cân 
b?ng v?i t?t c? m?i ngu?i trên th? gian, ? v?y có khi l?i hoá hay, không ch?i 
b?i, không dánh l?n, không t?c ng?m t?c ng?m... Nhung, tr?i oi, v?y mà nhi?u 
lúc lão dã thèm m?t cu?c cãi vã, thèm m?t l?n t?c t?i d?n v?y. Lão ho?nh h?e, 
dá thúng d?ng nia khi th?ng con tr? v?. Nhung cái ho?nh h?e c?a lão hình nhu 
chua d? s?c d? d?a con v?c l?i. Nó c? th?, nói di nói l?i vài câu r?i lan ra 
ng? khì. Lão l?i d?i m?t v?i màn dêm dã tr? nên r?t d?i thân thu?c c?a mình d? 
r?i càng l?n sâu thêm vào n?i cô don dai d?ng. Ch?ng bi?t t? khi nào, lão l?i 
có nh?ng n?i ni?m vu vo nhu v?y. Càng d?n ngày mà lão nh?t du?c th?ng Th?ng 30 
nam v? tru?c, lão càng ? ê, s?u mu?n. 
*** 
L?i m?t ngày m?i b?t d?u, cái vòng lu?n qu?n này d?i v?i lão nó m?i b?c bách, 
khó ch?u làm sao. Ph?i ra vu?n di d?o m?t lát, n?u không, lão s? diên lên m?t. 
À! Ph?i, t?i sao không b?t th?ng Th?ng l?y v? di nh?, nó dã 30 tu?i d?u r?i ch? 
ít gì. Tr?i h?i tr?i, có l? cái c?c t?c trong lão hình thành t? dó mà ra thôi. 
Du?c r?i... 
Lão rón rén di vào, th?ng Th?ng v?n say sua ng?, lão nhìn gã trai 30 tu?i. V?n 
tr?ng tr?o, khuôn m?t dã tr? nên vô tu l? sau m?t ngày dài làm vi?c, v?i gã, 
du?ng nhu ch? có công vi?c và m?t ông già ? nhà là nh?ng di?u dáng d? quan tâm 
nh?t trong th?i di?m này. Mà k? cung l?, hai ngu?i dàn ông trong cùng m?t nhà, 
v?y mà không bao gi? d? d?ng gì d?n chuy?n t?t c? s? ra sao n?u trong nhà b?ng 
dung xu?t hi?n m?t bóng hình ngu?i ph? n?. Lão tr? nên r?t rè, ngài ng?i th? 
nào ?y, t? nhiên l?i h?i con trai di?u dó, m?t di?u mà không nói ch?c h?n hai 
ngu?i d?u không mu?n d? c?p. Lão th? dài, thì thôi v?y, chuy?n gì d?n kh?c d?n, 
con trai lão dù sao cung là m?t ngu?i dàn ông bình thu?ng nhu bao ngu?i dàn ông 
khác. Lão tr? l?i vu?n, thong dong trên con du?ng tr?i s?i, d?u óc nh? b?ng. 
Lão không bu?n n?a, mà cung ch?ng vui. 
Th?ng dã tr? d?y, dêm qua, lúc tr? v? gã dã có ý d?nh nói chuy?n v?i b?. Nhung 
nhìn b? d?ng c?a ông già, gã m?t h?ng, mà có nói ch?c gì dã xong. Thôi thì d? 
t?i nay v?y. Gã l?i ào di gi?ng m?t con l?c nhu m?i ngày, công vi?c không ch? 
d?i ai. V? l?i, gã cung dang vui v?. 
Cái h?n nhiên d?n t?i nghi?p c?a m?t gã trai 30 tu?i trong bu?i s?m dã tác d?ng 
m?nh t?i lão. Chút xao d?ng ít ?i còn l?i trong ngu?i dã ngúc ng?c tr? d?y, lão 
pham pham d?n d?p, nh?c cái n?, bê cái kia, m?t nhoài. V?a làm lão v?a nghi, dã 
bao nam r?i, can nhà này, các d? dùng d?u dóng dinh m?t ch?. Ph?i thay d?i cho 
m?i m? và sáng s?a hon. Lão nhìn thành qu? c?a mình, ra chi?u ung ý l?m. 
Chi?u mu?n, khi lão còn dang lúi húi v?i m?y ch?u cây c?nh bên hông nhà thì có 
ti?ng lao xao ngoài ngõ. Lão ngó ra, g?m, gã trai c?a lão dã v?, dúng là chuy?n 
l?. Mà l? th?t, gã dang di cùng v?i m?t ngu?i ph? n?, on tr?i, dúng là m?t 
ngu?i ph? n?. Nhung lão ch?t kh?ng l?i: 
- Um! um! Nào c?u nhóc, chào ông di nào. 
Ti?ng nói c?a gã, hay là ti?ng c?a ai? C?a m? dàn bà dang ? c?nh gã hay sao? 
Không! Ch?c là không r?i. Lão ngó quanh ngó qu?t. Dúng là gã trai c?a lão. 
Nhung sao nó l?i nói v?y. G?n nhu là gi?ng l?y d?a bé trong tay ngu?i dàn bà, 
gã ôm hôn nó ra di?u thích thú l?m. À hà! Lão lo mo hi?u, nhung chua dám tin. 
Gã trai v?n li?n tho?ng: 
- Ông b? th? cu tý xem nào! Ngoan l?m! Th?t t?i nghi?p hai m? con... 
Lão dua tay ra b? cu nhóc nhu m?t s? vô th?c, tai lão ù di, ti?ng nói khàn khàn 
c?a gã trai ch? còn loáng thoáng bên tai lão. Th?ng nh? n?m yên l?ng trong vòng 
tay, ánh m?t to tròn, den láy. Lão cu?i nhu m?u, hoi th? g?p gáp, dúng, dúng 
r?i, ánh m?t c?a 30 nam v? tru?c gi? dây dang m?t l?n n?a dang nhìn lão, n?m 
trong tay lão. Lão v?n yên l?ng, hình nhu, lão còn chua k?p th? dài... 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Vong doi - Nguyen Hong Van