VoIP Co Nguy Co Bi Hacker Loi Dung

VoIP có nguy co b? hacker l?i d?ng

TTO - Hãng nghiên c?u b?o m?t CRN (
Communications Research Network)
tuyên b? h? dã khám phá ra l?i vòng l?p trong các ?ng d?ng VoIP nhu Skype và 
Vonage mà hacker có th? l?i d?ng d? ?n gi?u nh?ng thành ph?n theo dõi ngu?i
dùng.

Hacker có th? ?n gi?u bên trong VoIP vì dòng d? li?u du?c g?i di b?i các ?ng 
d?ng này v?n du?c ti?p t?c. VoIP du?ng nhu r?t "có l?i" cho các cu?c t?n công
t? ch?i d?ch v? (DoS), theo gi?i thích c?a CRN. Trong m?c cu?c t?n công t? ch?i 
d?ch v? DoS, t? hàng tram d?n hàng ngàn "zombie" (máy tính nhi?m trojan
hay mã d?c h?i b? hacker chi?m quy?n di?u khi?n và s? d?ng nhu m?t máy tr?m d? 
t?n công m?c tiêu) truy?n t?i m?t dung lu?ng r?t l?n bang thông trong m?t
th?i gian ng?n nh?m d?n m?c tiêu là máy ch? nh?m làm quá t?i, dung lu?ng truy?n 
t?i b? ngh?n d?n d?n ngung tr? vi?c duy trì ho?t d?ng.

Do các ph?n m?m ?ng d?ng thu?c quy?n s? h?u riêng và các cu?c g?i tho?i 
Internet không th? b? khóa b?i các ISP hay ngan ch?n b?i tu?ng l?a, do dó không
th? theo dõi các cu?c g?i VoIP. Theo nhu phuong th?c cu v?n dùng thì hacker s? 
d?ng các c?ng c?a trình tin nh?n (Instant message) d? th?c hi?n các cu?c
t?n công t? ch?i d?ch v? theo d?ng này.

Hon n?a, n?u VoIP b?t d?u du?c s? d?ng nhu là m?t phuong th?c t?n công trên 
Internet, thì nó s? làm nguy h?i d?n ngành công nghi?p m?i m? cung nhu cho ngu?i
dùng, Jon Crowcroft t? CRN cho bi?t. Crowcroft cung d? ngh? các công ty cùng 
b?t tay v?i nhau và hu?ng các s?n ph?m c?a mình s? d?ng nh?ng chu?n chung
d?a trên nh?ng tiêu chu?n m?.

Nam m?i d?n, nh?ng công ngh? m?i mang d?n nhi?u ti?n l?i giúp ngu?i dùng ti?p 
c?n du?c nh?ng thành t?u c?a công ngh?, tuy nhiên, nó cung mang d?n nh?ng
nguy co b?o m?t m?i nguy hi?m và khó dò tìm du?c.

(*) Thông tin c?p nh?t thêm v? Zombie có th? tìm hi?u t?i
ZombieMeter
d? c?p nh?t zombie m?i nh?t.

TUY?T PH?N

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » VoIP Co Nguy Co Bi Hacker Loi Dung