Vo tay... kiem tien!

V? tay... ki?m ti?n!


Dó là m?t vi?c làm thêm c?a sinh viên (SV). M?t di?u ch?c ch?n r?ng nh?ng vi?c 
làm này không th? tìm th?y ? b?t k? m?t trung tâm gi?i thi?u vi?c làm nào...

Làm khán gi?

"Làm khán gi? cho talkshows", "ng?i v? tay cho gameshows", "dóng vai di?n viên 
qu?n chúng"... Nh?ng vi?c làm này luôn thu hút vì không ch? du?c "lên" truy?n
hình, có d?p ti?p xúc v?i ngu?i n?i ti?ng mà còn du?c nh?n 50.000 d?ng m?i l?n. 
Hi?n nhiên nh?ng vi?c làm "lý tu?ng" th? này cung không ph?i mu?n làm là
có.

Nh? quen bi?t v?i ngu?i t? ch?c chuong trình truy?n hình, Hi?u (SV Tru?ng DH 
Khoa h?c xã h?i và nhân van TP.HCM) ki?m du?c vài su?t làm khán gi? cho m?t
chuong trình talkshow m?i c?a VTV. Th? là Hi?u r? thêm các b?n cùng làm. Theo 
l?i d?n, 12 gi? 30 phút, m?i ngu?i có m?t t?i khu du l?ch Van Thánh (Bình
Th?nh) d? quay hình. Tru?c khi làm, các ch? ph? trách còn ân c?n h?i tham dã an 
trua chua và phát cho m?i d?a m?t cái hamburger v?i chai nu?c su?i. Du?c
cho an u?ng "k?", lúc d?u Hi?u và các b?n th?y s? s?: "Ch?c công vi?c n?ng nh?c 
l?m!". D?n khi làm m?i bi?t, hóa ra m?i ngu?i ch? ng?i v? cham chú xem,
th?nh tho?ng v?n có th? xoay qua xoay l?i trò chuy?n và có lúc v? tay cho d?u. 
Ngoài vi?c ph?i ch?u d?ng cái nóng c?a nh?ng chi?c dèn trong phòng quay
và kiên trì ng?i xem các nhân v?t n?i ti?ng nói di nói l?i, di?n di di?n l?i 
cho dúng thì Hi?u cùng các b?n hoàn toàn "vô công r?i ngh?". Sau l?n làm khán
gi? dó, Hi?u và các b?n th?nh tho?ng c? ao u?c: "Giá nhu ngày nào mình cung có 
vi?c làm thêm nhu th? nh?!".

Vui nh?t d?i v?i công vi?c làm thêm này có l? ph?i k? d?n vi?c du?c "lên hình". 
Thùy (SV Tru?ng DH Khoa h?c xã h?i và nhân van TP.HCM) k?: "L?n di làm di?n
viên qu?n chúng cho phim Gái nh?y xong, t?i mình c? d?i d?n ngày công chi?u, r? 
nhau mua vé xem. Quay c?c quá tr?i v?y mà lên hình ch? du?c vài giây. Nhung
t?i mình vui l?m, ít ra thì cung du?c m?t l?n làm... di?n viên". Son (SV Tru?ng 
DH Khoa h?c t? nhiên TP.HCM) cung cho bi?t: "M?i l?n di quay, t?i mình
hay lân la h?i m?y anh ch? l?ch phát sóng, r?i v? nhà d?n gia dình: Ngày... 
tháng... dó, b? m? nh? xem ti vi nha! Thích l?m...".

Di an du?c ti?n

Thông thu?ng thì an u?ng ? b?t k? dâu d?u ph?i tr? ti?n nhung n?u an u?ng 
du?c... ngu?i khác nh? v? thì không nh?ng không ph?i tr? ti?n mà còn du?c thêm
m?t kho?n nho nh? "thu nh?p". M?t ch? nhà hàng ? Th? D?c cho bi?t: "Có m?t s? 
Vi?t ki?u v? quê l?y v?, d? b?a ti?c rình rang n? mày n? m?t, h? mu?n d?t
th?t nhi?u bàn, nhung gia dình, h? hàng nhà gái không có nhi?u ngu?i. Vì v?y 
nên nh?ng ngu?i này l?i d?t v?n d? v?i nhà hàng là tìm thêm ngu?i... di an".

Mu?n làm công vi?c "quá nh? nhàng" này SV ph?i có ngu?i quen gi?i thi?u. M. 
(Tru?ng DH Giao thông v?n t?i TP.HCM) kh?ng d?nh: "N?u không nh? th?ng b?n có
ông chú làm ? nhà hàng thì t?i mình ch?ng bao gi? bi?t vi?c này dâu. K? ra cung 
th?y thích th?t". H. - ngu?i "có ông chú làm ? nhà hàng" - k?: "Lúc d?u
nghe chú nói tìm thêm kho?ng ch?c d?a di an, mình c? ng? là dùa. Làm ti?p tân, 
ch?y bàn thì mình bi?t ch? vi?c này thì l? th?t. Nhung cung vui l?m, nh?ng
hôm dó t?i mình qu?y tung b?ng, có d?a còn ch?y lên hát hò n?a. Càng ngh?ch l?i 
càng du?c khen. M?i khi nhìn th?y chú r? và cô dâu ? dâu t?i mình d?ng
thanh v? tay. V? tay càng nhi?u, càng l?n thì cu?i bu?i ti?c chú r? càng "bo" 
ti?n nhi?u".

H?i v? thu nh?p thì nh?ng SV t?ng làm thêm công vi?c này d?u cu?i: "Không bao 
nhiêu dâu. Tùy vào "chú r?" s?p hay không "s?p" nên thu nh?p cung th?t thu?ng
l?m! Chua k? công vi?c này l?i c?c k?... b?p bênh, th?nh tho?ng m?i có "chú r? 
ua si di?n" thôi! T?i mình ch? xem dây là nh?ng tru?ng h?p d?... m? mang
t?m m?t là chính".

B.T

Other related posts:

  • » Vo tay... kiem tien!