Vo su 7X dung ngon tay tro day xe o to

Võ su 7X dùng ngón tay tr? d?y xe ô tô

Võ su Chuong dùng m?t ngón tay tr? d? lên m?t di?m t?a và cho d? d? d?ng lên 
nhún trong nhi?u phút

M?t võ si th? h? 7X ? Sóc Trang có th? v?n công "b? khí" d?ng d?nh thân hon 3 
phút trên m?t m?t bàn làm... b?ng gi?y hay v?n khí dùng ngón tay tr? d?y xe
ô tô n?ng trên 1.690 kg d?ch chuy?n 1,9 mét !

Kh? luy?n t? bé !

V? võ su tr? dó là Nguy?n H?ng Chuong, sinh nam 1970, ng? P.5, th? xã Sóc 
Trang. Lúc Chuong du?c 8 tu?i, cha Chuong dã dua con lên TP.HCM g?p th?y Tám 
Ki?ng
bái su, mong con luy?n võ d? bi?t dôi ba mi?ng phòng thân và rèn luy?n s?c 
kh?e. Võ su Tám Ki?ng xu?t thân phái B?ch H?c Thi?u Lâm, gi?i v? "Nam quy?n",
dã truy?n th? cho Chuong công phu "Th?n kình". D?u tiên, võ su Ki?ng l?y c?ng 
dây ch? bu?c vào d?u cây nhang r?i treo tòn ten cho Chuong làm gãy cây nhang
b?ng ngón tay. Bài t?p nghe don gi?n nhung d? luy?n t?i noi t?i, t?i ch?n ph?c 
t?p vô cùng. M?i ngày Chuong ph?i v?n công phát l?c kình "di?m" chính xác
sao cho cây nhang b? gãy nhung s?i ch? bu?c v?n không b? d?t b?i áp l?c tác 
d?ng. Hoàn thành bài t?p luy?n co b?n này, co th? dã tích t? n?i l?c thì chuy?n
qua xom dá. Ph?n luy?n t?p này Chuong v?n l?c dùng ngón tay tr? d?y các dá t?ng 
di chuy?n ra xa, ban d?u d?y dá nh? xong t?i dá to. T? t? ngón tay anh
dã chai c?ng nhu thép ngu?i.

Chuong nói võ công c?a các phái có s? tru?ng s? do?n, m?i phái có nét tinh hoa 
riêng nên khi luy?n công, các su ph? thu?ng khuyên ran môn d? d?ng ? bi?t
chút công phu mà h?ng hách làm tàng. Chuong ví von võ công nhu cây súng, còn 
khí công nhu viên d?n. M?t cây súng t?t, d?n t?t thì khi n?p vào b?n ra s?c
công phá s? mãnh li?t. Còn chuy?n di?m huy?t d?ch th? cung có nhung không d? 
d?i nhu trong phim ?nh. B?t c? võ su nào luy?n khí công cung có th? dùng khí
dánh vào m?t di?m nào dó trên ngu?i làm máu không thông và d?i th? b?t d?ng, 
dánh m?nh hay dánh vào các y?u huy?t khi?n d?i th? hôn mê, ng?t x?u là chuy?n
thu?ng. Khí công luy?n t?i noi t?i ch?n giúp ngu?i kh?e m?nh tráng ki?n hon, 
tinh th?n luôn thu thái. Luy?n t?i t?i cao có th? v?n khí ch?u d?ng du?c s?t
nh?n dâm vào, tung cú dá th?ng d?ng ngang t?i d?nh d?u, hay d?a vào nh?ng di?m 
t?a khinh công trên m?t nu?c... H?i chuy?n Chuong r?ng nghe d?n mu?n khí
công ph?i t?nh thân, không du?c g?n gui phái n?..., Chuong cu?i nói r?ng v?i ai 
anh không bi?t, riêng anh thì dã l?p gia dình và có hai m?t con.

"Cú dánh tia ch?p"...

T? bi?t th?y, Chuong tr? v? Sóc Trang, không lâu sau anh d?u quân cho S? Th? 
d?c Th? thao c?a t?nh và tr? thành hu?n luy?n viên taekowndo. T?i dây, dôi
lúc Chuong l?i hi?n l? khí công c?a mình b?ng các chiêu cho môn sinh thu?ng 
th?c d? quên di n?i nh?c nh?n luy?n t?p nhu: dùng ngón tay tr? d? lên m?t di?m
t?a và cho d? d? d?ng lên nhún nhi?u phút; l?y 2 s?i ch? th?t m?i s?i thành 2 
d?u, sau dó móc 2 d?u s?i trên vào lu?i s?ng 2 cây dao thái cang theo hu?ng
n?m ngang, xong v?t m?t khúc mía vào d?u du?i 2 s?i ch?. Anh v?n khí dánh nhu 
ch?p vào khúc mía và l? lùng thay v?a nghe ti?ng "r?n", khúc mía dã b? gãy
dôi còn 2 s?i ch? v?n không b? d?t. Cú dánh này du?c h?c trò tán duong là "cú 
dánh tia ch?p". M?t trò khí công khác là b? khí d?ng yên trên m?t bàn b?ng
gi?y. Màn này anh cho h?c trò l?y gi?y lo?i A4 dán lên m?t khung tre ghép hình 
ch? nh?t t?o thành m?t ph?ng. Sau dó Chuong v?n khí "tót" lên d?ng yên dung
dua trên gi?y m?y phút li?n. Cung c?n nói rõ thêm là võ su Chuong n?ng so so 
kho?ng 87 kg, còn chi?u cao thì trên 1m80.

Chuong k? r?ng lúc bi?u di?n màn d?y xe ô tô ph?i ch?y lòng vòng ki?m và cu?i 
cùng nhóm m?i ch?n chi?c xe c?a Dài truy?n hình Sóc Trang n?ng trên 1,7 t?n.
L?n th? nh?t anh v?n khí d?y nhung chi?c xe không... nhúc nhích. L?n th? hai, 
anh xu?ng t?n th? b? v?n khí và m?nh m? ch?t ngón tr? vào thân xe. Trong
ti?ng tr?m tr? ng?c nhiên c?a khán gi?, chi?c xe b? ngón tay nh? bé ?y d?y 
nhích bánh d?n du?c 1m90. ? màn bi?u di?n b? khí d?ng trên m?t bàn gi?y, anh
v?n khí công y h?t nhu m?y tay cao th? dang múa quy?n trong phim H?ng Kông. 
Ngu?i xem thì tr?n m?t ng?c nhiên b?i t?m gi?y m?ng tang b? m?t s?c n?ng to
l?n dè lên nhung ch? b? lõm xu?ng m?t kho?nh nh? mà không rách to?c. Nh?ng lúc 
m?t thang b?ng anh l?i xo?c chân l?y l?i th? quân bình trong khi hai tay
v?n liên t?c v?n khí. Màn bi?u di?n này kéo dài dúng 3 phút 30 giây thì m?t bàn 
gi?y m?i b? rách! Chuong nói lúc tru?c còn nh? cân và thu?ng xuyên luy?n
t?p khí công nên anh có th? d?ng d?nh thân kho?ng 7 phút trên bàn gi?y...

Thanh Dung

Other related posts:

  • » Vo su 7X dung ngon tay tro day xe o to