[SMCC] Vi sao nguoi ta li di

Vì sao ngu?i ta ly d?? 

 
Vì sao d?n v?i nhau vì tình yêu, là "t?t c?" d?i v?i nhau nhung cu?i cùng hai 
ngu?i ph?i ng?u không th? s?ng chung và ph?i chia tay? 

"Trong hôn nhân, ngu?i dàn ông tìm ki?m v? d?p th? ch?t, còn ngu?i ph? n? tìm 
ki?m v? d?p tinh th?n. Vì v?y, tình yêu c?a ngu?i dàn ông nhi?u c?m xúc hon, 
nhi?u ghen tuông và nhanh chóng d?n - di hon, trong khi dó tình yêu c?a ph? n? 
chung th?y, d?u dàng, dáng tin c?y hon. Ngu?i dàn ông yêu thuong tru?c khi k?t 
hôn nhi?u hon, ngu?i ph? n? - sau khi k?t hôn. Ngu?i dàn ông mu?n mình là tình 
yêu d?u tiên c?a ngu?i ph? n?, còn ngu?i ph? n? mu?n mình là ngu?i cu?i cùng 
c?a ngu?i dàn ông " BD Deskyure - m?t nhà tâm lý h?c Pháp c?a th? k? 19 phát 
bi?u.

Qu? th?c, dàn ông và ph? n? r?t khác nhau. Và chính vì th? mà có khi sau m?t 
th?i gian yêu thuong, tu?ng ch?ng không th? s?ng thi?u nhau, h? l?i v?i vã ly 
hôn. Các c?p dôi thu?ng chia tay vì nh?ng lý do gì? 


Th?i gian tìm hi?u tru?c khi k?t hôn quá ng?n ng?i. B?n ch? k?p bi?t r?ng anh 
?y thích hát trong khi t?m, suu t?m h?p qu?t, lau kính b?ng v?t áo so mi d?t 
ti?n, và chua k?p bi?t gì hon, b?n dã tr? thành ngu?i v? th? hai hay ba c?a anh 
?y? Rõ ràng b?n dã k?t hôn v?i vàng! 

Kem dánh rang, s? b?a bãi c?a nh?ng chi?c v?, và s? d?ng nh?ng chi?c bàn ch?i 
không dúng công d?ng c?a nó. Th?c t? là khi b?t d?u m?i quan h?, b?n coi nh?ng 
chuy?n dó nhu là m?t s? c?u th? d? thuong c?a ngu?i dàn ông mà b?n yêu. Nhung 
ch? vài nam sau hôn nhân, nh?ng chuy?n v?t vãnh ?y có th? trong m?t tích t?c 
d?n b?n d?n s? n?i diên không th? ki?m ch? n?i. 

Ch?ng. hói. Nh?ng v?t sáng c?a m?t trang trên m?t m?t h? t?i den có th? g?i lên 
c?m xúc lãng m?n c?a m?t cô gái th?c t? nh?t. Th? nhung nh?ng v?t sáng trên m?t 
mái tóc dàn ông có th? khi?n ngu?i ta c?m th?y.ngán ng?m.

Nh?ng cu?c cãi vã. Nh?ng ti?ng kêu la, ca c?m không th? doán tru?c ?nh hu?ng 
d?n tâm lý c?a nam gi?i r?t m?nh. Sau nh?ng cu?c "làm cho rõ m?i chuy?n" theo 
ki?u dó, m?i quan h? v? ch?ng tr? nên r?t mong manh và d? b? t?n thuong, d?n 
m?c anh ta d? dàng ngã xu?ng chân c?a m?t ph? n? bình tinh. 

S? khác bi?t ý ki?n v? các v?n d? ngh? ngoi, gi?i trí. Tru?c khi k?t hôn, m?i 
th? có v? h?p d?n hon: cùng nhau di choi, di an và xem phim. Tuy nhiên, sau khi 
con d?u dã du?c dóng vào t? dang ký k?t hôn, ngu?i ch?ng b?t ng? nh?n ra: v? 
mình không thích bóng dá, không thích mình u?ng bia, không thích mình v?a d?c 
báo v?a an sáng và không thích mình n?m lu?i nhác trên chi?c gh? sopha vào 
nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n. 


Nghi v? hôn nhân m?t cách h?i h?t. Theo l?i c?a nhà tâm lý M. Unamuno, "K?t hôn 
không khó, khó là ngu?i dã k?t hôn." 

N?u an c?u th? và qua loa. Nhi?u bà v? hi?n d?i ngày nay thu?ng nuôi ch?ng v?i 
nh?ng món an nhanh, don gi?n, ti?n d?ng nhung . ít calo. Chính là trong "b?i 
c?nh" ?y, mo u?c v? m?t b?a an ngon lành dã khi?n nh?ng ngu?i dàn ông di tìm 
ki?m cho mình m?t ngu?i v? m?i. 

S? khác bi?t l?n c?a hai v? ch?ng trong giáo d?c. Tình d?c, t?t nhiên, có v? 
nhu lúc d?u r?t tron tru. Sau con bão c?a c?m xúc, th?t tuy?t v?i khi du?c n?m 
bên c?nh nhau, d?u dàng cham sóc nhau và trò chuy?n v? nh?ng chuy?n linh tinh. 
Nhung b?n s? c?m th?y m?t m?i hay không khi luôn luôn ph?i nghe nh?ng chuy?n 
tra h?i v? nhà c?a, ti?n b?c hay các m?i quan h?? Có chán ngán không n?u ngu?i 
kia "xong vi?c" là lan quay ra ng?? 

Ti?ng ngáy. Khi anh ta còn d?ng hát tru?c c?a s? nhà b?n nh?ng bài hát tình 
yêu, b?n không th? nghi r?ng di?u dó anh ta duy trì c?. trong gi?c ng?. 

Can thi?p quá sâu vào d?i s?ng riêng tu c?a nhau. Dù sao thì hôn nhân không có 
nghia là s? h?y ho?i hoàn toàn cu?c s?ng riêng tu c?a mình! 

Làm th? nào d? ly hôn không x?y ra, hay con ngu?i c?n gì d? có th? có m?t cu?c 
s?ng chung h?nh phúc?


Các chuyên gia ngu?i Anh tin r?ng có b?n di?u quan tr?ng nh?t. D?u tiên, ph?i 
trùng h?p quan di?m s?ng và quan di?m v? xã h?i. Th? hai, có nh?ng thú vui gi?i 
trí không quá khác bi?t. Th? ba, có chung thói quen an u?ng. Th? tu, có nh?ng 
quan di?m gi?ng nhau v? thái d? v?i tình d?c. 

Nhung t?t c? chúng ta d?u bi?t r?ng, có nhi?u di?u có th? phá h?y m?t gia dình, 
và d? gi? gìn nó ch? có m?t tình yêu th?t s?! 


Khánh Chi (Theo lady.ru)
(theo phunuonline)

Other related posts:

  • » [SMCC] Vi sao nguoi ta li di - Nguyen Hong Van