Vi Sao Nen Ngu Du Giac?

Vì sao nên ng? d? gi?c?

Trong m?t th? gi?i b?n r?n thì vi?c b?n "an gian" gi?c ng? c?a mình ch?ng là gì 
quá b?n tâm, nhung di?u dó có th? ?nh hu?ng d?n s?c kh?e hon b?n nghi
d?y. 5 phát hi?n sau dây s? giúp b?n quý tr?ng gi?c ng? c?a mình hon.

Ng? d? gi?c có th? làm cho b?n g?y hon

Nghiên c?u g?n dây ? Virginia cho th?y r?ng, n?u b?n ng? càng ít, thì tr?ng 
lu?ng co th? b?n có khuynh hu?ng càng tang cao. Di?u dó có th? du?c gi?i thích
r?ng: nh?ng ngu?i ng? 5 gi? trong m?t dêm có hon 15% ghrelin (m?t hóc môn mà 
làm cho con ngu?i nhanh dói) trong co th? h? và ít hon 15% leptin (là ch?t
kìm con dói) hon là nh?ng ngu?i ng? dúng 8 ti?ng

Ng? d? gi?c giúp b?n tang trí nh?

Gi?c ng? dóng vai trò là m?t chìa khóa trong vi?c ph?c h?i l?i trí nh? trong b? 
não. M?t thí nghi?m ? Harvard dã ch? ra r?ng nh?ng ngu?i d?y dàn nhu piano,
organ thì có th? nhanh ph?c h?i trí nh? sau 12 gi? ng? hon là 12 gi? không ng? 
du?c. M?t nghiên c?u khác ch? ra r?ng làm vi?c su?t dêm cung làm cho k?
nang suy nghi ch?m hon c? ngay th?i di?m dó và trong su?t ngày hôm sau.

Ng? d? gi?c làm tang h? th?ng mi?n d?ch

Cung thôi m?t nghiên c?u ? nh?ng ngu?i l?n tu?i dang ph?i ch?ng ch?i v?i b?nh 
t?t cho th?y r?ng nh?ng ngu?i thu?ng b? qu?y r?i gi?c ng? có r?t ít t? bào
ch?ng d?ch b?nh trong máu c?a h?. Hon th? n?a khi b?n ng? thì s?n sinh ra ch?t 
melatorin, là ch?t ch?ng b?nh ung thu. Nh?ng công nhân làm ca dêm, gi?c
ng? em d?u c?a h? b? phá v? thì có nguy co b? thu ng?c lên t?i hon 70 l?n.

Ng? d? gi?c làm ch?m tu?i già

M?t nghiên c?u trên phuong di?n r?ng m?i l?a tu?i cho th?y nh?ng ngu?i ng? d? 
6-7 gi? trong m?t dêm s?ng lâu hon nh?ng ngu?i ch? ng? ít hon 4.5 gi?.

Ng? d? gi?c giúp b?n t? tin hon

Thu?ng nh?ng d?a bé ? tu?i d?y thì d? b? roi vào tình tr?ng chán n?n và m?t t? 
tin khi chúng m?t ng?. Nh?ng tr? nào ng? ít hon so v?i m?c bình thu?ng có
nguy co nghi?n thu?c lá và ru?u g?p 2 l?n khi ? th?i thành niên, m?t nghiên c?u 
m?i dây c?a các nhà khoa h?c Úc cho bi?t.

N.BÌNH (Theo Reader's digest)

Other related posts:

  • » Vi Sao Nen Ngu Du Giac?