Vi Sao Lich VN Va Trung Quoc Lech nhau?

    Vì sao l?ch VN và Trung Qu?c l?ch nhau?


T? ngày 25-6 d?n 24-7 duong l?ch, âm l?ch VN và Trung Qu?c (TQ) có s? chênh 
l?ch nhau m?t ngày. Trong khi dó, t?i VN dang t?n t?i song song c? l?ch
VN và TQ. Vì sao có s? chênh l?ch này và li?u nó có ?nh hu?ng gì t?i các ho?t 
d?ng tín ngu?ng t?i VN n?u can c? vào âm l?ch TQ? Ông TR?NH TI?N DI?U, tru?ng
Ban l?ch nhà nu?c, gi?i thích:

- C? th?, ngày 25-6 duong l?ch là ngày 1-6 âm l?ch theo l?ch VN, còn theo l?ch 
TQ là ngày 30-5 âm l?ch.

Ti?p dó, ngày 26-6 duong l?ch là ngày 2-6 âm l?ch theo l?ch VN và là ngày 1-6 
âm l?ch theo l?ch TQ. S? sai l?ch này kéo dài d?n h?t tháng sáu âm l?ch, t?c
là t? ngày 25-7 duong l?ch thì l?ch âm c?a VN và TQ l?i trùng nhau.

Hi?n tu?ng này s? ti?p t?c xu?t hi?n vào tháng giêng nam sau (nam Dinh H?i). C? 
th?, ngày 17-2-2007 s? là m?ng 1 T?t Nguyên dán theo l?ch VN nhung theo
l?ch TQ thì hôm dó m?i là ngày 30 t?t. Nhu v?y, nam t?i VN s? dón t?t âm l?ch 
s?m hon TQ m?t ngày.

* Thua ông, vì sao l?i có s? chênh l?ch này?

- Nguyên nhân d?n t?i s? sai khác này b?t ngu?n t? vi?c VN tính gi? b?ng cách 
l?y gi? qu?c t? + 7, còn TQ tính gi? b?ng cách l?y gi? qu?c t? + 8, t? dó
d?n t?i s? chênh l?ch khi tính gi? xác d?nh l?ch âm.

Trong l?ch âm, ngày d?u tháng là ngày không trang (g?i là ngày sóc). Ngày sóc 
tháng sáu âm l?ch theo gi? qu?c t? b?t d?u t? 16g06 phút ngày 25-6 duong l?ch.
Mu?n tính ra gi? VN thì ph?i c?ng thêm b?y ti?ng nên ngày sóc tháng sáu âm l?ch 
theo gi? VN b?t d?u t? 23g06 phút, v?n n?m trong ngày 25-6 duong l?ch.

Do dó, l?ch VN ghi ngày 1-6 âm l?ch ?ng v?i ngày 25-6 duong l?ch, t?c là tháng 
nam âm l?ch ch? có ngày 29, không có ngày 30.

Trong khi dó TQ l?y gi? qu?c t? c?ng thêm tám ti?ng nên ngày sóc tính theo gi? 
TQ s? b?t d?u t? 0g06 phút ngày hôm sau. Vì v?y, ngày 1-6 âm l?ch c?a TQ
không ph?i là ngày 25-6 mà dã chuy?n sang ngày 26-6.

S? sai l?ch ngày âm l?ch trong tháng giêng âm l?ch nam sau cung tuong t? nhu 
v?y. Gi? sóc c?a tháng giêng nam sau theo gi? qu?c t? là 16g15, c?ng thêm b?y
ti?ng thì gi? VN là 23g15, v?n là ngày 17-2 duong l?ch nên m?ng 1 t?t s? trùng 
v?i ngày 17-2, còn TQ c?ng thêm tám ti?ng là 0g15 nên m?ng 1 t?t s? trùng
v?i ngày 18-2.

Tuy nhiên, sang các tháng b?y âm l?ch nam nay và tháng hai âm l?ch nam sau thì 
ngày sóc theo gi? qu?c t? tính ra gi? VN và gi? TQ d?u v?n n?m trong cùng
m?t ngày duong l?ch nên các tháng sáu âm l?ch nam nay và tháng giêng âm l?ch 
nam sau c?a VN s? có 30 ngày, c?a TQ ch? có 29 ngày. Vì v?y, tháng b?y và
tháng hai âm l?ch s? không x?y ra s? chênh l?ch.

* S? chênh l?ch gi?a l?ch âm c?a VN và TQ bao lâu s? l?p l?i?

- Theo tính toán c?a chúng tôi, chu k? sai l?ch trong tháng giêng âm l?ch gi?a 
l?ch hai nu?c là 23 nam. Ví d? nam 2007 xu?t hi?n s? sai l?ch l?ch âm trong
tháng giêng. 23 nam sau, nam 2030 ti?p t?c sai l?ch và 23 nam ti?p theo, nam 
2053 l?i có s? sai l?ch. Sau th?i di?m này thì s? sai l?ch không theo chu
k?.

* S? chênh l?ch này có ?nh hu?ng t?i các ho?t d?ng tín ngu?ng c?a ngu?i dân hay 
không, thua ông?

- Hi?n nay trong nhân dân có th? có hai lo?i l?ch dang du?c s? d?ng. 15 tri?u 
l?ch bloc in trong nam nay d?u l?y s? li?u l?ch t?i Ban l?ch nhà nu?c nên
l?ch âm là l?ch VN. L?ch di?n t? c?a TQ s?n xu?t hay m?t s? l?ch in theo m?u 
c?a TQ s? có l?ch âm theo l?ch TQ.

Tuy ngày âm trong hai l?ch khác nhau nhung ngày ngu?i dân thu?ng xem d?i v?i 
các ho?t d?ng có tính ch?t tín ngu?ng g?i là ngày can chi. Mà ngày can chi
trùng v?i ngày duong l?ch, t?c là ngày can chi c?a VN và TQ d?u trùng nhau, 
không có s? sai l?ch nên không ?nh hu?ng.

Ví d? ngày 25-6 duong l?ch v?a qua là ngày 1-6 âm l?ch c?a VN và là ngày 30-5 
âm l?ch c?a TQ nhung d?u là ngày ?t D?u.

* Thua ông, hi?n nay nh?ng v?n d? nào dang d?t ra d?i v?i l?ch VN và th? gi?i?

- Hi?n nay các nhà nghiên c?u l?ch t?i VN cung nhu th? gi?i d?u tính toán các 
phuong án nh?m c?i ti?n vi?c thi?u ngày trong tháng hai duong l?ch. Nhu ta
dã bi?t tháng hai thu?ng có 28 ngày, tháng hai nhu?n có 29 ngày, trong khi các 
tháng khác 30, 31 ngày.

S? khác bi?t này gây ra nh?ng phi?n toái nh?t d?nh. Ví d? m?t ngu?i sinh vào 
ngày 29-2 thì ba nam sau không có ngày sinh nh?t vì các nam dó tháng hai ch?
có 28 ngày. Th? nên có nh?ng ngu?i sinh vào 29-2 thì kho?ng

3/4 cu?c d?i không có ngày sinh nh?t. Vì th?, các nhà nghiên c?u trong nu?c và 
trên th? gi?i dã dua ra hàng tram phuong án c?i cách l?ch m?i sao cho khoa
h?c, don gi?n và d? hi?u nh?t v?i m?i ngu?i.

KHI?T HUNG th?c hi?n

Other related posts:

  • » Vi Sao Lich VN Va Trung Quoc Lech nhau?