Ve cuoc doi Bang doi chan

'V?' cu?c d?i t? dôi chân
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2006/11/3B9F02F5/
Ngày c?u bé Nghia dùng chân qu?p l?y viên ph?n c?a ch? ngu?ch ngo?c vi?t nh?ng 
dòng d?u tiên lên sàn nhà, c? gia dình không ai ngan du?c gi?t nu?c m?t...

Ngu?i m? dã khóc ng?t trên bàn sinh khi nhìn th?y d?a con trai r?t ru?t d? ra 
thi?u c? hai cánh tay. Hai ch? gái c?a Nghia hoàn toàn bình thu?ng. Bác si
nói c?u bé nhi?m di ch?ng ch?t d?c da cam t? b?, v?n là thuong binh. Ngày dó, 
hai v? ch?ng tr? vào Sài Gòn l?p nghi?p, ch?ng có ngu?i thân. Tai h?a giáng
xu?ng d?u nh?ng d?a tr? tho khi ngu?i b? d?t ng?t ra di sau m?t tai n?n giao 
thông. Nam dó, Nghia m?i lên 4, hai ngu?i ch? ch? 9-10 tu?i.

Nghia du?ng nhu c?m nh?n du?c s? thi?u th?n c?a mình. C?u bé c? m?t mình choi, 
m?t mình t?p di. Nh?ng bu?c chân l?ng ch?ng v?p ngã d?n tóe máu, có l?n ngã
d?p d?u vào dá ph?i khâu d?n g?n ch?c mui. M?t mình m? nuôi ba ch? em khôn l?n 
v?i d? th? ngh?: nuôi l?n, bán bánh mì, thu?c lá ven du?ng... Cham hai ngu?i
ch? c?c dã dành, cham Nghia còn kh? g?p b?i. "Nhi?u dêm ng?i ôm con, bán thu?c 
lá cho khách mà nu?c m?t tôi c? lan dài. Mình kh? dã dành, con mình không
tay thì làm sao vào d?i vuon lên v?i ngu?i ta dây! Tôi nh? lúc dó th?ng Nghia 
dua cái cùi tay còn l?i qu?t qu?t m?t má, kêu má oi d?ng khóc n?a, con h?a
s? c? g?ng không làm má c?c kh? n?a", bà T?ng Th? Hào, m? Nghia, nh? l?i.

V?i dôi chân, Nghia t? tin m? cho mình cánh c?a di vào th? gi?i tin h?c. ?nh: 
Tu?i Tr?.

C? nhà ch?ng ai dám nghi d?n chuy?n cho Nghia di h?c. Nhung c?u âm th?m t?p 
vi?t cho d?n khi m? và hai ch? nhìn th?y Nghia loay hoay qu?p viên ph?n vào
gi?a hai ngón chân ngu?ch ngo?c nh?ng nét d?u tiên lên sàn nhà. Hai ch? c?m 
chân, c? g?ng t?p cho c?u em vi?t nh?ng nét ch? d?u tiên.

Ni?m h?nh phúc nh? nhoi v? òa trong nu?c m?t khi Nghia có th? vi?t thu?n th?c 
b?ng chân. "Ch?c t?i mình thi?u cái này nên tr?i bù l?i cái khác. Sáu tu?i,
tôi t? vi?t ch? b?ng chân du?c r?i nên di h?c dúng tu?i nhu các b?n khác", 
Nghia không gi?u ni?m vui l?ng l? c?a mình. Vui hon khi 12 nam di h?c c?a Nghia
là 12 nam k?t qu? lo?i khá...

Không ch? h?c, Nghia còn bu?c di "trên t?ng cây s?" trong nh?ng chuy?n công tác 
xã h?i cùng d?i su?t nh?ng nam h?c ? THPT Hùng Vuong (qu?n 5, TP HCM). Nh?ng
c? g?ng ?y dã có k?t qu?: Nghia dang là sinh viên h? cao d?ng tin h?c DH M? TP 
HCM.

Dôi chân dã thay th? cho g?n h?t m?i d?ng tác nhu gõ bàn phím máy tính khá diêu 
luy?n v?i chi?c bút k?p gi?a hai ngón chân. Dôi chân d? t? giúp mình trong
sinh ho?t h?ng ngày và còn có th? dút com cho bé tho trong nh?ng chuy?n làm 
công tác xã h?i t?i các mái ?m, nhà m?. "M?i chuy?n tìm v? v?i các trung tâm
nuôi d?y tr? m? côi, mái ?m, nhà m? l?i cho tôi thêm nh?ng bài h?c m?i và nh?n 
ra r?ng mình còn may m?n hon bi?t bao c?nh d?i", Nghia tâm s?.

Nghia dã cùng các b?n thành l?p d?i công tác xã h?i c?a phu?ng 2, qu?n 8 (TP 
HCM) và du?c các thành viên b?u làm d?i tru?ng dù Nghia nh? tu?i nh?t. "Tôi
mu?n du?c làm m?t di?u gì dó cho ngu?i khác. Vì t? nh? mình dã nh?n quá nhi?u 
s? giúp d? c?a m?i ngu?i d? có du?c ngày hôm nay", Nghia tâm ni?m.

(Theo Tu?i Tr?)

Other related posts:

  • » Ve cuoc doi Bang doi chan