[SMCC] Ve chuyen tham Viet Nam cua thu tuong Trung Quoc Li khac Cuong

V? chuy?n tham Vi?t Nam c?a th? tu?ng Trung Qu?c Lý Kh?c Cu?ng 
Nguy?n Tr?ng Vinh (*) 
 Theo Di?n dàn xhds
 
Tu?ng Nguy?n Tr?ng Vinh  

Dáp l? chuy?n tham TQ c?a Ch? t?ch nu?c Truong T?n Sang tháng 6 nam nay, Th? 
tu?ng TQ Lý Kh?c Cu?ng tham Vi?t Nam trong hai ngày 14, 15 tháng 10 nam 2013, 
ngay sau khi k?t thúc qu?c tang D?i tu?ng Võ Nguyên Giáp.


Ông Th? tu?ng TQ th?t có tài dùng l?i l? hoa m? nh?m thuy?t ph?c và áp d?t d?i 
v?i d?i tác. L?i v?n là "kiên trì tình h?u ngh? theo phuong châm 16 ch? và tinh 
th?n 4 t?t".
Nhung có bao gi? phía TQ th?c hi?n dâu. Ngu?c v?i h?u ngh?, lâu nay TQ liên t?c 
hoành hành bá d?o ? bi?n Dông và t?ng bu?c xâm l?n ch? quy?n c?a Vi?t Nam. R?i 
ông l?i nói "dua quan h? lên t?m cao chi?n lu?c, trong anh có tôi, trong tôi có 
anh cùng ph?n vinh".Có th?t th? không, hay th?c ti?n ch?ng minh di?u ngu?c l?i: Vi?n tr? Vi?t Nam 
trong ch?ng M?, TQ t?ng mu?n ta "dánh M? d?n ngu?i Vi?t Nam cu?i cùng" mi?n là 
có khu d?m làm phên d?u an toàn phía Nam cho TQ gi?ng nhu Tri?u Tiên phía Dông 
B?c. Trong hai cu?c kháng chi?n c?a Vi?t Nam, nh?ng nhà lãnh d?o TQ d?u "di 
dêm" v?i các d?i tác phuong Tây h?n ch? th?ng l?i c?a ta, gi? ta trong tình 
tr?ng y?u kém d? d? b? kh?ng ch?. 


Tháng 2/1979, lãnh d?o TQ xua quân gi?t h?i dân và tàn phá tri?t d? các t?nh 
biên gi?i Vi?t Nam là cùng giúp "ph?n vinh" u? T? hon ch?c nam l?i dây TQ xu?t 
siêu sang ta m?i nam hàng 10 t? dô la, tung hàng hóa giá r? tràn ng?p th? 
tru?ng Vi?t Nam bóp ngh?t hàng hóa c?a ta, cho thuong lái vào, nào là mua vét 
chè nguyên li?u, d?t mua khoai lang tím r?i b?, d?t mua d?a non r?i b? cho khô 
héo, mua r? h? tiêu giá cao làm cho m?t mùa, gây kh?n khó cho d?ng bào mi?n 
Nam. G?n dây mua vét tôm v?i giá cao làm cho các nhà xu?t kh?u tôm Vi?t Nam 
diêu d?ng vì thi?u nguyên li?u. D?y là nh?ng hành d?ng mà ông Th? tu?ng Lý nói 
là "giúp nhau d? cùng ph?n vinh" d?y u?!


Th? tu?ng Lý Kh?c Cu?ng d? xu?t thành l?p 3 nhóm công tác chung, trong dó có 
nhóm công tác tham v?n cùng khai thác trên bi?n, d?ng th?i d?y nhanh nhóm công 
tác ngoài c?a v?nh B?c b?, hòng th?c hi?n ch? truong mà ông D?ng Ti?u Bình dã 
nêu ra tru?c dây "ch? quy?n v? ta, gác tranh ch?p cùng khai thác" (nhung Th? 
tu?ng Lý t?m gi?u do?n "ch? quy?n v? ta").


Lãnh h?i, th?m l?c d?a, vùng d?c quy?n kinh t? c?a Vi?t Nam du?c công u?c LHQ 
v? lu?t bi?n 1982 xác nh?n. Phía TQ ch? bám l?y cái lu?i bò do chính quy?n 
Tu?ng Gi?i Th?ch t? v? tru?c dây, bao trùm 75% bi?n Dông, b?t h?p pháp không 
du?c qu?c t? th?a nh?n mà to m?m tuyên b? ch? quy?n. Th?c t? thì TQ có gì dâu 
mà tranh ch?p ch? là do lòng tham bành chu?ng mà TQ mu?n an cu?p ch? quy?n c?a 
nam nu?c Dông Nam Á cung nhu dã dánh cu?p qu?n d?o Hoàng Sa c?a Vi?t Nam.


D?c trong tuyên b? chung(**) thì ch? có câu "Hai bên d?ng ý thành l?p nhóm công 
tác bàn b?c v? h?p tác cùng phát tri?n trên bi?n.". Nhung báo chí TQ l?i dang 
tin nhu là Th? tu?ng Lý Kh?c Cu?ng dã d?t du?c s? nh?t trí c?a Vi?t Nam cùng 
khai thác trên bi?n, coi dó là bu?c d?t phá thành công c?a Th? tu?ng h?.


Ông Th? tu?ng Lý cung nh?c l?i nh?ng di?m dã ghi trong b?n tuyên b? chung do TQ 
kh?i th?o trong chuy?n tham c?a Ch? t?ch Truong T?n Sang, ch? y?u l?i cho TQ.


Vài tu?n g?n dây, hai nhà lãnh d?o TQ phân nhau di tham nhi?u nu?c ASEAN. Ngoài 
v?n d? tang cu?ng giao luu kinh t?, còn có ý d? tranh th? h? trong v?n d? bi?n 
Dông nh?m cô l?p Philippines và c? Vi?t Nam. Nhung khi tham Vi?t Nam thì ông 
Th? tu?ng Lý l?i khôn khéo bi?u th? coi tr?ng d?i tác, l?i l? "r?t h?u ngh? 
thân thi?n, trong anh có tôi, trong tôi có anh, giúp nhau cùng phát tri?n cùng 
ph?n vinh".


Có ph?i TQ th?t lòng nhu v?y không?


Theo hi?u bi?t c?a tôi tru?c kia cung nhu tôi th? h?i du?c trong 13 nam làm D?i 
s? ? B?c Kinh: 
Nh?ng nhà c?m quy?n TQ thu?ng nói m?t du?ng làm m?t n?o. Bành tru?ng bá quy?n 
là b?n ch?t c?a h?. H? dã và duong th?c hi?n bành chu?ng "c?ng" và bành chu?ng 
"m?m" ? châu Á và châu Phi. Nhung h? luôn m?m tuyên b? là "không xung bá". Trên 
th?c t? h? ra s?c phát tri?n l?c lu?ng vu trang to l?n, hùng m?nh nh?m bá ch? 
châu Á và tham v?ng vu?t qua M? ti?n lên bá ch? toàn c?u. T? th?c ti?n ngu?i ta 
dã rút ra câu k?t lu?n: "Ch? v?i tin l?i ngu?i lãnh d?o TQ nói, hãy xem vi?c h? 
làm".


--
* Tu?ng Nguy?n Tr?ng Vinh, nguyên là D?i s? VN t?i TQ, ?y viên BCHTU DCSVN.
** M?i xem thêm:  Tuyên b? chung v? h?p tác chi?n lu?c toàn di?n Vi?t - Trung.


Other related posts:

  • » [SMCC] Ve chuyen tham Viet Nam cua thu tuong Trung Quoc Li khac Cuong - Nguyen Hong Van