[SMCC] Van va hoa

  Van và Hoa

Trong m?t bu?i h?i th?o v? van xuôi, nhà van Cao Duy Th?o có phát bi?u r?ng van 
chuong không th? có ph? ph?m, vì ph? ph?m van chuong không th? dùng làm b?t c? 
th? gì, vi?c gì. M?t m? g?ch v?, ngói b?. còn dem làm n?n, lót du?ng du?c. 
Mi?ng g? cua h?ng, d?c h?ng. còn dun b?p du?c. Nh? bánh "hu b?t hu du?ng" h? 
giá thành th?c an gia súc. Van chuong mà h?ng ch? v?t di, v?t di.

Vâng. Làm van chuong h?ng, b? v?t di, th?t t?i nghi?p cho tác gi?. M?t bi?t bao 
nhiêu tâm trí và công s?c. Có th? tác gi? d?y nhi?t tình nhung thi?u kh? nang, 
ho?c do m?t di?u ki?n khách quan tác d?ng. Hóa ra co s?.

Cái dáng s? trong van chuong d?i v?i qu?n chúng là lo?i van chuong gi?. S? ki?n 
éo le, h?p d?n, t? ng? bóng b?y, cú pháp diêu luy?n. tác gi? tài tình nhu m?t 
phù th?y di?u khi?n âm binh, sai khi?n nh?ng di?u không th?t này múa may, khoa 
truong làm lóa m?t ngu?i d?c và không ít ngu?i d?c b? m?c l?a, xúc d?ng th?t 
s?, có khi di d?n mê mu?i tin theo các di?u gi? ?y.

Ngu?c l?i không ph?i không có tru?ng h?p chính ph?m van chuong b? chê là khô 
khan, don gi?n, không khoi g?i du?c tình c?m noi ngu?i d?c. ? dây có th? ví nhu 
món an b? mà không ngon, không khoái kh?u ngu?i thu?ng th?c nên không du?c ua 
chu?ng. Cung có th? nói r?ng nhu th? chua ph?i là van chuong, b?i vì hai ti?ng 
van chuong dã có ?n ý là ph?i hay, mà dã là hay thì n?i dung và hình th?c song 
toàn.

Kinh nghi?m cu?c d?i cho th?y cái gì là gi? không th? t?n t?i lâu dài, cung nhu 
cái gì là th?t không th? chìm khu?t mãi. M?t lúc nào dó, ngu?i d?c nh?n ra ngay 
nh?ng éo le, h?p d?n, bóng b?y kia ch? là l?p son hào nhoáng bên ngoài và ngu?i 
d?c h?i h?n: T?i sao lúc ?y ta l?i tin nhu v?y, l?i xúc d?ng d?n th?? M?t khi 
dã "ng?" nh?ng ngu?i d?c này càng khinh b? lo?i van chuong gi?. K? bi quan 
không còn chút ni?m tin gì d?i v?i van chuong, k? l?c quan gia công di tìm di?u 
th?t.

Nói chuy?n van chuong l?i liên tu?ng d?n hoa.

T? lâu có nhi?u lo?i hoa gi?. Lúc d?u còn thô thi?n, càng ngày v?i k? thu?t 
tinh vi nhi?u lo?i hoa gi? còn d?p hon hoa th?t. Cùng v?i hoa th?t, hoa gi? 
dóng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c trang trí, khánh ti?t. Có ngu?i chê hoa 
gi?, cho là d? gi? thì không dáng quý, ch?ng c?n khen chê.

Cha tôi có bài tho v?nh hoa gi?:

Mu?n tên d?p d? cung nhu ai
Cung trúc, cung lan, cung thu?c, mai
T?t t?i dua chen cùng chúng b?n
Xuân v? h?n h? kh?p trong ngoài
N? công ch? h?i trau tria v?i
Thu?ng khách chàng oi ch? ph? tài
Dành ph?n không huong nhung có s?c
Dã t?ng lên án l?i lên dài

Th?t tình tôi không hi?u rõ ng? ý c?a bài tho là khen hay chê hoa gi?, gi? s? 
chê thì chê m?t cách khéo léo. Ch? th?y rõ là khen tài ngu?i làm ra hoa, v?i 
quan ni?m xua dây là vi?c th? công c?a n? gi?i.

Nghi l?i thì hoa gi? dâu ph?i là hoa gi? mà là s? ph?i h?p gi?a m? thu?t và k? 
x?o, ngu?i ta dùng m?t s? nguyên li?u nào dó t?o ra m?t v?t gi? làm hoa, gi?ng 
nhu hoa. Tác gi? nh?ng hoa này nói th?t nó là hoa gi?, không dánh l?a ngu?i 
mua, v?y nó là "hoa gi? th?t", nó không ph?i là hàng m?, hàng gi?, hàng th? 
ph?m, ph? ph?m, hàng h?ng. Thích hay không thích là tùy ý t?ng ngu?i.

Hoa gi?, nói c? th? là hoa v?i, hoa gi?y, hoa ni-lông gì dó. là k?t qu? c?a s? 
b?t chu?c, mô ph?ng, con ngu?i b?t chu?c tr?i d?t, mô ph?ng thiên nhiên mà t?o 
ra. Nó có cái nhu?c là không ph?i hoa th?t hái t? cành cây, nó có cái uu là là 
dùng du?c lâu, gi? cái d?p du?c b?n, không tàn, nên d? ph?i thay d?i, ch? theo 
giá c? bây gi? chua ch?c dã d? t?n.

Nhung s? thích con ngu?i thu?ng nhanh chóng thay d?i. Ngu?i sành di?u choi hoa 
th?t ph?i thay hoa luôn thì choi hoa gi? cung ph?i thay luôn, n?u không s? b? 
"quê", b? l?c h?u.

H?ng nghèo nhu tôi, không có ti?n mua hoa th?t và hoa gi?, hai lo?i d?u d?t c?. 
Thôi thì hái hoa d?i tr?i cho, m?c ? b? su?i, v? du?ng, sáng c?m, chi?u b?. 
Cung có màu s?c nhu ai và t? nghi r?ng mình dây cung bi?t yêu hoa, thu?ng hoa 
nhu thiên h?.

Tr?n Hui?n Ân

Other related posts:

  • » [SMCC] Van va hoa - Nguyen Hong Van