[SMCC] Van te song mot dong nghiep sap ve vuon

 Van t? s?ng m?t d?ng nghi?p s?p v? vu?n
 Hoàng Lê

H?i ôi!

 Thông báo dã v?,

Làm ta s?ng s?t!

C? m?t d?i bám ngành giáo h?c khi n?i khi chìm l?m lúc ô danh,

Mu?i m?y nam dang nhi?m cán b? phòng ti?ng vang nhu mõ.
 Nh? nam xua!

 

Thân ph?n th?o dân;

Gia dình nghèo khó;

Chua quen s?p n?, dâu bi?t mánh mung;

Ch? bi?t m? "cua", tru?ng này, tru?ng n?.

Giáo án, b?ng den, ph?n tr?ng tay v?n quen làm;

Di?n thuy?t, ru?u bia, khách s?n, xe hoi m?t chua t?ng ngó.

B? danh v?ng d?y lùi nhân cách, mu?n lên quan nhu tr?i h?n mong mua;

Mùi d?i gia ng?a ngáy dã bao nam, ghét d?ng l?p nhu nhà nông ghét c?.

B?a th?y cô em ti?u h?c nh?y tót tru?ng phòng, t?c mu?n sôi gan;

M? truy?n hình t?nh, nhìn d?a b?n lên giám d?c u?t toan v? m?t.

M?t t?m thân gái ng?c ngà, há d? không cung phí d?i hoa;

"M?y l?ng" v?n tr?i cho, dâu d? khi?n các dàn anh tro nhu g? dá.

Ch?ng d?i ai dòi ai b?t, t? nay em s? quy?t hi?n mình

Không thèm "tiên h?c l? h?u h?c van", phen này ?t s? thang quan ti?n ch?c.

 

Khá thuong thay!

 

V?n không ph?i anh hoa phát ti?t, theo dòng h?c t?p ch?n chu;

Ch?ng qua là dân 10+3, s?t s?ng  làm quan nên c?.

D?o d?c nhà giáo theo truy?n th?ng nào d?i luy?n rèn;

Quy ch? chuyên môn hi?n hành dâu c?n ph?i nh?.

B? ngoài, c?y mình có guong m?t "yêu tinh" nào d?i ai xem d?c, xem tài;

Bên trong, v?n t? có trình ra, dâu c?n h?i d?ng kia gi?i thi?u.

B?ng su ph?m nh?ch nhác nghi?m nhiên là giám kh?o h?i gi?ng n?, tru?ng ban thi 
dua kia;

Chua m?t ngày làm qu?n lý nhà tru?ng v?n lên gi?ng ta dây, vênh m?t vung tay 
chém gió.

Ch?ng s? Ban n?, S? kia gióng tr?ng, ph?t c?, m? d?t thi dua, coi "t?m guong", 
"d?o d?c" có cung nhu không;

Nào s? ch? em cùng gi?i cu?i c?t, khinh khi, c? "xô c?a xông vào", goodbye liêm 
s?.

Lúc d? gi?, khi sáng ki?n, làm cho giáo gi?i h?n kinh;

Tay thi dua, tay ph?n thu?ng, th?m th?t phong bì b? d?.

 

Ôi!

 

Nh?ng mong thanh th? l?y l?ng;

Dâu bi?t hu danh v?i b?.

M?t góc can phòng th? ch? "nh?n", ngày ngày d?c báo, buôn dua;

Nam nham, huu trí ?y ch? quy, cái loa cung d?n ngày câm l?ng.

Doái trông c?a huy?n, dám con nuôi th? l? võ vàng m?t ? mày ê;

Nhìn l?i c? huong, d?ng lang quân d?u c?m d?y s?ng hai hàng l? nh?.

Ch?ng ph?i án k? lu?t th?i h?i d?n n?i b? m?t ch?c cho cam tâm;

V?n ch? là háo l?i háo danh, d?n lúc g?p v?n den cho dáng s?.

 

Nhung nghi r?ng:

Cung là nghi?p gõ d?u tr? làm k? sinh nhai, th?i bu?i h?c trò ng?i nh?m ch?;

Th? nên th?y ch?ng ra th?y, dem cái ngàn vàng, dâng cho s?p d?i l?y ch?c quy?n.

Vì ai khi?n bao phen mu?i m?t, nh?ng phu?ng "mèo m? gà d?ng";

Vì ai xui cu?i nói n? tr?i, r?t lu "m?t cua mu?p d?ng".

? l?i làm chi, "xanh v? d? lòng", ngày ngày trông th?y h? l?i thêm bu?n;

Ham h? làm chi, "thói d?i l?nh nh?t", tháng tháng vài d?ng luong cung kh?.

Thà ngh? quách mà an toàn "h? cánh", cùng ch?ng vui hu?ng tu?i già;

Còn hon là "c? d?m an xôi" s? d?n ngày deo mo vào m?t.

 

Ôi thôi thôi!

 

Phòng giáo d?c, c?a nay dóng ch?t, oan Th? Màu dành g?i l?i bóng trang r?m;

C?ng huy?n du?ng, chân m?i g?i ch?n, t?i son ph?n trôi theo dòng nu?c m?t.

Dau d?n b?y! Song thân d?u cu?i h?c, ng?n dèn khuya leo lét ma troi;

Não nùng thay! Lu nghia t? bo vo, nháo nhác ch?y tìm noi b? d?.

 

Ôi!

 

M?t ki?p phù du;

N?i bu?n kim c?.

D?ng nghi?p h? còn noi công s?, tu?i nam nham nên ph?i v? vu?n;

T? tiên d?u ? du?i su?i vàng, ai c?u du?c tai qua n?n kh?i.

Son ph?n tr? n? tình n? nghia, danh ti?t này sánh t?a Phó Doan;

Dem v?n tr?i cho mà kinh doanh, công tích ?y, Tu H?ng còn kém .

Duong ch?c cung dã oai, v? huu v?n c? oai, lu?i v?n không xuong, b?y t?c  dong 
dua;

T?i ch?c chua tru?ng phòng, v? huu còn h?m h?c, nay quy?t t? phong giám d?c 
công ty cho oách.

Nu?c m?t Ho?n Thu lau ch?ng ráo, dau vì hai ch? "ô danh";

Tram nam bia mi?ng ?y v?n ghi, h?n b?i m?t câu "vô s?".

 

H?i ôi, thuong thay!

Có linh xin hu?ng.

.........

Tác gi? g?i cho Quê choa

Other related posts: