Van Hoa Nghe Thuat

Cao Minh vaø nhöõng böùc xuùc trong laøng ca nhaïc

 

hình aûnh tathhhk.

Ca só Cao Minh.

"Toâi khoâng muoán moïi ngöôøi goïi mình laø ca só maø chæ muoán ñöôïc bieát 
ñeán nhö moät ngöôøi bieát haùt thoâi. Vì ca só thì raát chung chung, khieán 
khaùn giaû nhaàm laãn vôùi ca só treû khaùc. Maéc côõ laém!", ngöôøi gaàn hai 
möôi naêm ñöùng treân saân khaáu chuyeân nghieäp taâm söï vôùi VnExpress. 

- Töø khi coù 

lieân keát "Ñeâm thöù ba"

khaùn giaû ít thaáy anh xuaát hieän hôn taïi caùc tuï ñieåm ca nhaïc laãn 
truyeàn hình, taïi sao vaäy?

- Ñuùng laø thôøi gian toâi daønh cho "Ñeâm thöù ba" nhieàu hôn. Ngoaøi ra, 
toâi baän roän vôùi khu du lòch sinh thaùi treân Ñoàng Nai. Nhöng coù leõ trong 
cuoäc ñôøi ñi haùt, "Ñeâm thöù ba" mang laïi nhöõng khoaûnh khaéc haïnh phuùc 
nhaát. Toâi hieän thöôøng xuyeân tham gia bieåu dieãn taïi caùc saân khaáu ca 
nhaïc Ñoàng Dao, Tieáng Tô Ñoàng, Hoaø Bình, Beán Thaønh.

- Taïi sao anh laïi thaáy maéc côõ khi ñöôïc goïi laø ca só?

- Khi tham gia bieåu dieãn, toâi khoâng tieáp xuùc vôùi ca só, toâi neù qua 
moät beân vaø troán. Hoï aên maëc, ñi laïi nam khoâng ra nam, nöõ khoâng ra 
nöõ. Nhieàu ca só treû gaëp toâi vaø noùi, muoán noåi tieáng thì phaûi "ñu daây 
ñieän" cho noù chaäp, noù ñieân ñieân leân. Ngheä só ñöùng treân saân khaáu laø 
ngöôøi ñaïi dieän noùi leân taâm tö tình caûm ngheä thuaät cho coâng chuùng 
nghe thì phaûi ñöôøng hoaøng chöù. Hieän nay nhaïc thò tröôøng gì ñoù chæ coù 
con nít nghe. Coù nhieàu baøi noùi ñeán traùi tim tan naùt nhöng ca só dieãn 
thì la heùt. Nhieàu ngöôøi cöù nghó nhö vaäy laø sung, laø nhieät tình. Nhieät 
tình phaûi ñuùng choã chöù. 

- Nhöng coù moät boä phaän khaùn giaû treû cho raèng nhaïc anh haùt hôi seán, 
anh nghó nhö theá naøo?

- Ñoù chæ laø moät boä phaän naøo ñoù thoâi. Coù laàn, khi bieåu dieãn ôû Nhaø 
haùt Hoaø Bình, khaùn giaû döôøng nhö muoán noå bung leân khi nghe Hoøn voïng 
phu, Thuyeàn vaø bieån, Baøi ca Tröôøng Sôn? maø khaùn giaû cuõng toaøn ngöôøi 
treû caû. Toâi thaáy nhaïc naøo cuõng treû heát. OÂng Nguyeãn Vaên Thöông saùng 
taùc baøi Ñeâm ñoâng khi môùi 19-20 tuoåi, roài nhöõng ca khuùc cuûa nhaïc só 
Phan Huyønh Ñieåu cuõng vaäy. Lôøi ca cuûa hoï raát tröøu töôïng, yù nghóa, 
chöù khoâng bình bình, ñeàu ñeàu nhö keå chuyeän.

- Cuï theå, theo anh thì lôøi baøi haùt phaûi ra sao cho khaùc vôùi lôøi bình 
thöôøng?

- Chaúng haïn, vieát nhö theá naøy laø noùi chuyeän: Baïn toâi saùng nhòn aên 
leân giaûng ñöôøng, baïn toâi saùng ñaïp xe hai möôi caây soá? Caû caùch theå 
hieän cuõng vaäy, coù nhöõng ca khuùc raát hay nhöng ca só laïi theå hieän dôû. 
Chaúng haïn Khoâng theå vaø coù theå cuûa nhaïc só Phoù Ñöùc Phöông coù 
ñoaïn... "ñaõ coù soâng saâu khoâng theå thieáu nhöõng suoái nguoàn, vaéng em 
treân ñôøi maây theå ngöøng troâi"? haùt ñeán khuùc naøy töï nhieân ca só huù 
leân, roài la heùt lung tung. Haùt nhö vaäy thì ñaâu coù ñuùng yù töôûng cuûa 
taùc giaû. 

- Ngoaøi ca haùt maø anh coøn tham gia giaûng daïy boä moân thanh nhaïc trong 
nhieàu naêm qua. Vaäy ngöôøi ta tìm ñeán anh hoïc haùt thöôøng vôùi muïc ñích 
gì?

- Coù ngöôøi hoïc chæ ñeå haùt chôi, coù ngöôøi muoán ñaït giaûi trong moät 
cuoäc thi naøo ñoù, cuõng coù nhieàu caù nhaân muoán noåi tieáng.

Toâi thöôøng khuyeân hoïc troø ñöøng nghó laø hoïc haùt ñeå laøm ca só maø haõy 
trôû thaønh laø moät ngheä só thöïc thuï, noù môùi hay, môùi laâu ñöôïc. Nhöõng 
ngöôøi thích laêng xeâ ñeå noåi tieáng, toâi khoâng daïy. 

Traàn Ñình thöïc hieän

Coâng Trí: 'Khoâng theå coù söï truøng laëp trong saùng taùc'

 

 

lieân keát hình aûnh

 

Nhaø thieát keá treû Coâng Trí.

Dieãn vieân, ca só khoâng ít laàn ñeán nhôø Trí thieát keá trang phuïc treân 
saân khaáu vaø daïo phoá cho mình. Boä söu taäp môùi cuûa anh goàm 17 maãu vôùi 
chuû ñeà "Saéc maøu muøa haï" seõ ñöôïc trình dieãn trong ñeâm 24/4 trong 
chöông trình giao löu vôùi Coå Thieân Laïc taïi TP HCM.

- Caùc nhaø thieát keá thöôøng choïn cho mình moät loaïi chaát lieäu hoaëc moät 
phong caùch rieâng nhöng anh khoâng laøm theá, taïi sao vaäy?

- Toâi khoâng thích toân suøng hoaëc baét mình phaûi choïn moät loaïi chaát 
lieäu chuû ñaïo naøo ñoù roài cöù maûi meâ saùng taùc treân moät loaïi aáy maø 
thoâi. Tuøy töøng thôøi ñieåm, tuøy theo muøa vaø cuõng tuøy theo xu höôùng 
thaåm myõ luùc aáy maø söû duïng chaát lieäu. Trang phuïc vaø chaát lieäu muøa 
ñoâng cuûa naêm 2004 taát nhieân khoâng theå gioáng naêm 2003 ñöôïc.

- Anh thöôøng thieát keá theo ñôn ñaët haøng hay theo phong caùch rieâng cuûa 
mình?

- Caû hai, vôùi nhöõng ai bieát veà thôøi trang vaø muoán töï choïn vaø thieát 
keá phuïc trang rieâng cho mình, toâi ñeàu nhaän giuùp. 

- Coâng vieäc thieát keá trang phuïc cho moät ngoâi sao nhö theá naøo?

- Ñaàu tieân laø phaûi bieát veà ngöôøi ñoù, phong caùch cuûa hoï ra sao. Tuøy 
theo caùch loaïi nhaïc maø ca só ñoù theå hieän, roài döïa treân kinh nghieäm 
cuûa mình maø höôùng daãn hoï löïa choïn trang phuïc phuø hôïp.

- Ñoù laø vôùi nhöõng ca só ñaõ noåi tieáng hay ñònh hình veà phong caùch haùt 
laãn aên maëc, coøn nhöõng ca só chöa noåi tieáng thì sao?

- Ít nhaát thì hoï cuõng phaûi xaùc ñònh hoï seõ haùt veà loaïi nhaïc naøo. 
Neáu nhö haùt nhöõng theå loaïi nhö daân ca tröõ tình thì khoâng theå thieát 
keá hoaëc maëc nhöõng boä trang phuïc? hôi buïi ñöôïc. Toâi nghó duø theá naøo 
hoï cuõng ñaõ xaùc ñònh baûn thaân hoï ôû moät phong caùch naøo ñoù.

- Anh nghó sao khi coù yù kieán cho raèng caùc nam ca só baây giôø maëc trang 
phuïc vôùi nhöõng chaát lieäu gioáng phuï nöõ?

- Toâi khoâng quan taâm ñeán vieäc ñoù. Tuøy theo caûm nhaän rieâng cuûa töøng 
ngöôøi. Ai cuõng coù quyeàn yù kieán. Ñieàu quan troïng laø yù thöùc cuûa 
ngöôøi ca só ñoù. Neáu hoï aên maëc nhö vaäy maø khaùn giaû khoâng thích hoaëc 
caûm thaáy khoâng phuø hôïp hoï seõ söûa ñoåi. Khoù coù theå neâu ra moät nhaän 
xeùt chung hay moät ñònh höôùng cuï theå naøo cho ca só.

- Thieát keá nhieàu cho cuøng moät ngöôøi coù bao giôø trang phuïc do anh bò 
truøng laëp khoâng?

- Toâi khoâng cho pheùp ñieàu ñoù xaûy ra. Ngheà thieát keá thôøi trang khoâng 
cho söï truøng laëp, ñoù laø moät tieâu chí. Caû ca só cuõng vaäy, hoï cuõng 
raát khoù tính vaø khoâng thích phaûi maëc laïi nhöõng boä trang phuïc gioáng 
nhau. Neáu caïn kieät yù töôûng saùng taïo seõ khoâng coøn laø nhaø thieát keá 
thôøi trang cuûa ngheä só nöõa.

Nguyeân Baûo thöïc hieän

 

Ñaïo dieãn Xuaân Phöôùc noùi veà 'Coâng ngheä laêng xeâ'

 

 

lieân keát hình aûnh dgtrjwhkwer.

 

Caùc dieãn vieân trong "Coâng ngheä laêng xeâ" 

Töø ngaøy 8/5, haõng phim AÙ Chaâu seõ ra maét boä phim naøy taïi caùc raïp TP 
HCM. Ñaây laø moät trong soá ít nhöõng phim noùi veà vaán ñeà thôøi söï trong 
laøng ca nhaïc hieän nay. Ñaïo dieãn Xuaân Phöôùc ñaõ taâm söï vôùi VnExpress.

- Phim quy tuï toaøn nhöõng dieãn vieân môùi toanh, coù ngöôøi laàn ñaàu tieân 
ñöùng tröôùc oáng kính nhö Khoång Töôùc chaúng haïn, vaäy anh vaø ñoaøn laøm 
phim ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên gì trong dieãn xuaát cuûa hoï?

- Laàn ñaàu tieân ñöùng tröôùc oáng kính, khi toâi hoâ quay, dieãn thì hoï run 
leân. Luùc ñoù toâi vaø nhöõng ngöôøi trong ñoaøn phaûi traán an taâm lyù. 
Nhöng ñieàu naøy cuõng coù caùi hay cuûa noù, ñoù laø hoï dieãn xuaát raát töï 
nhieân, khoâng göôïng gaïo. Laø nhöõng ngöôøi treû khi ñi quay cuõng nhö khi 
dieãn, hoï raát haêng haùi vaø nhòeât tình. Coù nhöõng ñoaïn phaûi baét dieãn 
ñi dieãn laïi möôøi maáy laàn maø hoï vaãn vui loøng thöïc hieän. Nhöng nhieàu 
khi hoï nhieät tình quaù ñaâm ra hoûng. Chaúng haïn khi toâi hoâ quay thì ñoù 
laø khaåu leänh duøng cho ngöôøi quay phim nhöng hoï laïi nhaûy vaøo dieãn, 
theá laø hoûng.

 

Phim coù hai tuyeán nhaân vaät, caû hai nhaân vaät naøy ñeàu laø ca só vaø 
cuõng ñeàu ñöôïc duøng coâng ngheä ñeå laêng xeâ teân tuoåi mình nhö: baùo chí, 
ñieåm dieãn, baøi haùt, caû taïo scandal ñeå khaùn giaû chuù yù ñeán. Rieâng 
tuyeán chính dieän, ca só Khoång Töôùc (ngoaøi ñôøi cuõng teân Khoång Töôùc) 
thì khoâng muoán nghieäp ca haùt cuûa mình laø nhö vaäy neân ñaønh boû ñi. Coøn 
ngöôïc laïi tuyeán phaûn dieän thì vöøa duøng nhöõng coâng ngheä treân ñeå 
laêng xeâ mình, thaäm chí chôi xaáu caû ca só khaùc nhö caét ñieän, cho nhaûy 
ñóa... khi hoï ñang bieåu dieãn treân saân khaáu. Keát cuoäc laø vôùi yù chí 
töï vöôn leân, ca só Khoång Töôùc ñöôïc khaùn giaû aùi moä coøn nhaân vaät 
phaûn dieän thì ngöôïc laïi. 

- Ñaàu tieân boä phim naøy ñöôïc ñaïo dieãn Khaéc Linh laøm vaø quay phim laø 
Nguyeãn Tranh nhöng sau ñoù thì AÙ Chaâu laïi thay ñoåi, anh coù theå giaûi 
thích vì sao khoâng?

- Khi Khaéc Linh thöïc hieän ñöôïc moät phaàn ba boä phim thì khoâng thöïc 
hieän nöõa. Lyù do laø khoâng coù söï thoáng nhaát vôùi nhau quan ñieåm giöõa 
ñaïo dieãn, ngöôøi quay phim vaø nhaø saûn xuaát. Chaúng haïn khi caû ñaïo 
dieãn, quay phim vaø giaùm ñoác saûn xuaát ñi choïn caûnh quay, thoáng nhaát 
vôùi nhau xong, nhöng khi baét ñaàu quay thì ñaïo dieãn laïi thay ñoåi caûnh 
khaùc. Nhö vaäy thì toán raát nhieàu kinh phí di chuyeån.

- Phaûi chaêng söï ra ñi cuûa ñaïo dieãn vaø quay phim naøy coù lieân quan ñeán 
vaán ñeà thuø lao?

- Hoaøn toaøn khoâng coù lieân quan gì ñeán vaán ñeà tieàn baïc caû. Hôn nöõa 
hoï ñaõ coù hôïp ñoàng thoáng nhaát vôùi nhau ngay töø ñaàu roài maø. 

- Vaäy anh ñeán ñeå thöïc hieän tieáp nhö theá naøo?

- Ñaàu tieân toâi khoâng coù yù ñònh nhaûy vaøo, vì sôï moïi ngöôøi hieåu laàm. 
Nhöng nghó laïi thì ña soá nhöõng ngöôøi trong kíp thöïc hieän phim naøy ñeàu 
laø hoïc troø cuûa toâi. Khoâng leõ mình thaáy ngöôøi ta saép cheát maø khoâng 
cöùu. Neân toâi vaøo thöïc hieän phaàn tieáp theo. Hai phaàn ba boä phim coøn 
laïi thì soá löôïng coâng vieäc maø toâi phaûi laøm laø khaù nhieàu nhöng thôøi 
gian cho pheùp chæ coù hai tuaàn thoâi. Neân toâi keâu goïi nhöõng anh em thaân 
quen nhöng ñaïo dieãn Laâm Leâ Duõng... vaøo cuøng laøm môùi kòp tieán ñoä nhö 
vaäy. 

 

 

lieân keát hình aûnh thhtrwel.

 

Ñaïo dieãn Xuaân Phöôùc

- Ñeán nay "coâng ngheä laêng xeâ" cuõng ñaõ hoaøn thaønh vaø saép ra maét 
coâng chuùng, nhöõng ngöôøi thöïc hieän cuûa anh ñaõ "laêng xeâ" noù ñeán ñaâu 
roài?

- Chuùng toâi ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû nhieàu baùo. Ngoaøi ra, chuùng toâi 
ñang toå chöùc troø chôi Baét gioø ñieän aûnh treân taïp chí Ñieän AÛnh giuùp 
nhöõng ngöôøi laøm phim tìm thaáy nhöõng loãi cuûa mình. Ngoaøi ra chuùng toâi 
döï ñònh seõ treo baêng roân tröôùc ngaøy khôûi chieáu khoaûng moät tuaàn. 
Chieáu taïi caùc raïp TP HCM vaø Haø Noäi xong chuùng toâi seõ chieáu caùc 
tænh. Vaø sau khi khôûi chieáu ôû caùc raïp xong, chuùng toâi döï ñònh phaùt 
haønh döôùi daïng VCD vaø Video gia ñình.

- Kinh phí thöïc hieän cho boä phim naøy leân ñeán 400 trieäu. Nhö vaäy nhöõng 
ngöôøi thöïc hieän mong muoán doanh thu cuûa phim laø bao nhieâu?

- Chuùng toâi muoán thu hôn möùc boû ra moät chuùt laø ñöôïc roài! 

Ñình Thuû (thöïc hieän)

Thanh Lam: 'Toâi seõ laáy choàng neáu coù cô hoäi'

 

 

lieân keát hình aûnh Ca só Thanh Lam.

 

Ca só Thanh Lam.

"Daïo naøy toâi khoâng cho pheùp mình höõng hôø nöõa bôûi cuoäc ñôøi coù bao 
laâu maø höõng hôø. Toâi raát quyù ñaøn oâng vaø naâng niu hoï, caûm giaùc mình 
thöông meán ai ñaáy thaät thích. Thanh Lam ñaõ qua caùi thôøi buoàn muoán cheát 
roài", chò taâm söï.

- Tình yeâu vaãn haáp daãn chò chöù?

- Toâi vaãn töï haøo mình laø ngöôøi daùm soáng vaø daùm nhìn nhaän nhöõng 
vieäc mình ñaõ laøm. Tình yeâu laø chaát xuùc taùc khuûng khieáp cho saùng taïo 
ngheä thuaät.

- Moãi khi maát caân baèng taâm lyù, chò laøm gì?

- Toâi seõ ngoài moät mình hoaëc caàn nhöõng ngöôøi baïn. Coù khi, hoï chæ 
ngoài vôùi mình thoâi ñaõ ñuû vôïi bôùt noãi buoàn. Khi maát caân baèng, toâi 
cuõng muoán veà vôùi nhöõng ñöùa con, nhìn chuùng chaïy nhaûy tung taêng. Toâi 
nghó ñoù laø haïnh phuùc, khoâng phaûi ai cuõng coù ñöôïc ñaâu, vaø thaät may 
laø toâi ñang coù. 

- Ca só hieän nay coù caû moät eâ kíp laêng xeâ coøn chò caûm thaáy theá naøo 
khi vaãn ñôn ñoäc treân con ñöôøng aâm nhaïc?

- Hoaït ñoäng aâm nhaïc chuyeân nghieäp caàn caû heä thoáng coâng ngheä laêng 
xeâ vaø moät manager. Hieän nay, toâi cuõng coäng taùc vôùi moät ngöôøi baïn ôû 
coâng ty quaûng caùo.

- Chò caûm nhaän theá naøo khi dieãn chung vôùi moät ca só doøng nhaïc thò 
tröôøng?

- Khi nhaän dieãn ôû caùc show lôùn vôùi caùc ca só khoâng cuøng ñaúng caáp 
vôùi mình, toâi caûm thaáy coâ ñôn, bôûi döôøng nhö luùc ñoù khaùn giaû ñeán 
khoâng phaûi ñeå nghe mình nöõa.

- Trong leã trao giaûi AÂm nhaïc Hoøa bình Theá giôùi saép tôùi, chò seõ xuaát 
hieän vôùi ca khuùc naøo?

- Coù theå toâi seõ choïn baøi OÂi queâ toâi cuûa Leâ Minh Sôn vaø moät ca 
khuùc cuûa Trònh Coâng Sôn ñeå trình dieãn trong chöông trình.

- Sau album "Maây traéng bay veà" ñöôïc nhaän xeùt laø moät böôùc ñoät phaùt 
cuûa Thanh Lam, saép tôùi chò coù ñònh tieáp tuïc laøm môùi mình?

- Toâi nghó khoâng coù nhieàu nhaïc só cho mình löïa choïn neân saép tôùi toâi 
cuõng vaãn haùt nhaïc Quoác Trung, Döông Thuï vaø chæ coù moät nhaïc só môùi 
laø Leâ Minh Sôn.

- Neáu baây giôø thieáu vaéng ñi nhaïc cuûa Quoác Trung, chò seõ ra sao?

- Trong coâng vieäc, chuùng toâi caàn coù nhau, nhöng toâi laø caù theå ñoäc 
laäp. AÂm nhaïc laø söï haøi hoøa, ngöôøi nhaïc só phoái khí hoøa aâm hieåu 
töôøng taän ca só thì xaùc suaát thaønh coâng cuûa ñeâm dieãn hay saûn phaåm 
baêng ñóa chaéc chaén raát cao. Toâi luoân caàn söï giuùp ñôõ cuûa anh Trung.

- Döï ñònh saép tôùi cuûa chò?

- Thaùng 6 tôùi, toâi seõ laøm show "AÂm nhaïc vaø nhöõng ngöôøi baïn", coøn 
live show cho rieâng mình thì dieãn ra vaøo cuoái naêm. Toâi muoán chöông trình 
cuûa mình phaûi laø saûn phaåm ngheä thuaät cao neân raát caàn coù nhaø taøi 
trôï.

(Theo Tieàn Phong)

"Tuyeån choïn MC" - saûn phaåm taäp 2 cuûa "Tuyeån choïn ngheä só": Voâ duyeân 
vaø thoâ tuïc

 

 

 

hình aûnh

Nhöõng caûnh trong chöông trình ca nhaïc Tuyeån choïn MC.

cuoái baûng

 

Vöøa qua dö luaän oàn aøo phaûn ñoái gay gaét hieän töôïng baêng ñóa chöông 
trình ca nhaïc 

lieân keát Tuyeån choïn ngheä só 

do Trung taâm haûi ngoaïi Bieån Nhôù saûn xuaát vôùi noäi dung voâ cuøng nhaûm 
nhí, dung tuïc, nhaèm duïng yù boâi nhoï hình aûnh ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.

 

 

 

 

 

Ngay sau khi vuï vieäc naøy bò baùo chí phanh phui, tuy chaäm treã, Thanh tra 
Boä VH-TT ñaõ ra vaên baûn soá 916/VHTT-TTr ngaøy 25/3/2004 xöû lyù nhöõng sai 
phaïm cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc coù lieân quan vaø truy queùt, tòch thu 
baêng ñóa laäu nhaûm nhí naøy. 

Nhöõng ngaøy qua thò tröôøng baêng ñóa soâi ñoäng khi xuaát hieän moät "saûn 
phaåm taäp 2" cuûa Tuyeån choïn ngheä só laø Tuyeån choïn MC ñöôïc phaùt haønh 
laäu maø noäi dung cuõng nhaûm nhí vaø thoâ thieån khoâng keùm maëc duø ñoä 
dung tuïc coù phaàn ñôõ hôn. Laàn naøy, Thanh tra Boä Vaên hoùa - Thoâng tin 
coù bieän phaùp thu hoài boä ñóa Tuyeån choïn MC nhöng thöïc teá boä ñóa naøy 
vaãn xuaát hieän ôû khaép caùc oå baêng ñóa laäu vôùi giaù khaù beøo. Neáu mua 
boä DVD 2 ñóa giaù chæ 35.000 ñ, coøn boä 4 ñóa VCD giaù 25.000 ñ, soá löôïng 
bao nhieâu cuõng coù. Daïo qua thò tröôøng baêng ñóa laäu ôû vöôøn hoa trung 
taâm Haûi Phoøng vaø caùc chôï trôøi - moät toång kho baêng ñóa laäu ôû Haø 
Noäi - coù theå thaáy ngay boä baêng ñóa naøy ñöôïc baøy baùn coâng khai. Taïi 
TP HCM, boä ñóa naøy ñaõ xuaát hieän vaø mua raát deã daøng. 

 

 

 

 

Baêng ñóa naøy ñöôïc Trung taâm haûi ngoaïi Bieån Nhôù saûn xuaát taïi Myõ naêm 
2003. So vôùi caùc trung taâm baêng nhaïc taàm côõ vaø coù tieáng ôû haûi 
ngoaïi nhö ASIA, Thuùy Nga, Laøng Vaên thì Bieån Nhôù chæ taàm côõ ñaøn em. Vì 
mang caùi maùc laø Bieån Nhôù neân ña soá caûnh quay ñeàu coù hình aûnh bieån; 
vaø ñeå minh hoïa sinh ñoäng cho caùc caûnh quay, caùc ñaïo dieãn ñaõ tuyeån 
moä moät eâ-kíp ngöôøi maãu maëc aùo taém laøm neàn. Xuyeân suoát boä ñóa naøy 
laø nhöõng maøn giôùi thieäu laõng xeït cuûa caùc caây haøi voâ duyeân vaø 
phaàn minh hoïa giôùi thieäu nhaït nheõo khoâng aên nhaäp chuû ñeà cuûa caùc 
coâ ngöôøi maãu. Vôùi nguï yù laø pheâ phaùn nhöõng tay Vieät kieàu tieàn ít, 
coù maùu deâ nhöng thöïc chaát duïng yù cuûa nhaø saûn xuaát nhaèm boâi xaáu 
vaøo phaåm giaù ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam maø nhöõng coâ ngöôøi maãu thô ngaây 
laø naïn nhaân ñieån hình. Vaãn kòch baûn cuõ, trong nhöõng boä aùo taém, caùc 
coâ ngöôøi maãu öôõn eïo aên maëc khaù "maùt meû" löôïn l
 ôø quanh
 baõi bieån, ñi ra ñi voâ vôùi nuï cöôøi nhaït voâ hoàn, göôïng gaïo vaø laõng 
xeït ñeå maáy tay Vieät kieàu tha hoà saêm soi, bình luaän. Chöa heát, caùc coâ 
coøn tham gia phuï hoïa nhöõng maøn giôùi thieäu heát söùc voâ duyeân cho maáy 
caây haøi haûi ngoaïi maø ngay caû nhöõng ngöôøi vui tính nhaát cuõng khoâng 
theå cöôøi noåi. Vaø chính caùc ngöôøi maãu khaû aùi naøy coøn laø nhöõng khaùn 
giaû baát ñaéc dó voã tay ñoàm ñoäp, nôû nuï cöôøi khoaùi traù trong caùc maøn 
giôùi thieäu heát söùc voâ duyeân. 

 

 

hình aûnh Chæ caàn trích daãn moät soá lôøi giôùi thieäu cuõng thaáy hình aûnh 
caùc coâ ngöôøi maãu chaúng khaùc gì nhöõng "moùn haøng" cuûa ñaùm Vieät kieàu 
bieán chaát. Beân caïnh hình aûnh caùc coâ ngöôøi maãu khaù aán töôïng vaø 
"maùt meû" laø nhöõng lôøi bình raát phoâ vaø loá bòch, tuïc tóu nhö: "Nhieàu 
choã muoán thaáy maø khoâng thaáy ñöôïc?- Vì sao vaäy?- Taïi vì bò che hai 
mieáng vaûi maéc dòch". Ñeå minh hoïa cho baøi Naøng yeâu hoa tím, hai tay MC 
Chí Taøi vaø Baûo Hieàn coøn bieán caùc coâ ngöôøi maãu thaønh ñeà taøi choïc 
gheïo vôùi nhöõng caâu thoaïi heát söùc phuø phieám, xuùc xieåm kieåu chôï 
trôøi nhö: 

 

 

"Chaúng nhöõng deã thöông, deã chòu maø coøn deã chieàu nöõa. 

- Laø mình thích caùi gì em chieàu caùi ñoù. 

- Thí duï? 

- Mình muoán naém tay, em cho naém. 

- Mình muoán hoân, em cho hoân. 

- Hoân ôû ñaâu? 

- Hoân tay chöù hoân ôû ñaâu? 

- OÂm laø chuyeän nhoû. 

- Chuyeän gì môùi lôùn? Moùc tieàn ra cho em. 

- Ñaâu coù bao nhieâu ñaâu, 10 ngaøn?... 

- Vaäy maø em chòu ñoù, em heïn ra bôø hoà sen tím toái hoâm nay ñeå gaëp 
naøng". 

 

 

Khoâng hieåu khi nghe nhöõng caâu bình phaåm thoâ tuïc nhö vaäy, caùc coâ 
ngöôøi maãu xinh ñeïp kia seõ nghó gì? Vaø trô treõn hôn, coâ ngöôøi maãu Thanh 
Vaân naèm ngaû ngôùn beân baõi bieån ñaõ nhôø anh chaøng Quang Minh vuoát kem 
choáng naéng baèng nhöõng ñoäng taùc vuoát ve, môn trôùn tình töù töø tay ñeán 
chaân. Sau ñoù coâ ñaõ chæ ngay vaøo roán mình oõng eïo: "Anh xöùc choã naøy 
cho em ñi", thaät heát choã noùi! 

 

 

Chöa heát, nhöõng kieåu giôùi thieäu heát söùc taàm baäy coøn nhan nhaûn suoát 
baêng ñóa naøy. Trong maøn giôùi thieäu chaøng ca só Tröôøng Vuõ vôùi Nghóa 
soâng daøi, hai MC coøn hoø raát tuïc nhö: "Soâng daøi caù loäi bieät taêm. 
Nöøu ai ñi taém maø khoâng maëc quaàn". Coøn nhöõng caâu voïng coå Lan vaø 
Ñieäp, moät gaõ gay ñaõ troå taøi thi laøm MC baèng ñoäng taùc oõng eïo: "Lan 
ôi taïi sao em caïo ñaàu ñi tu, khoâng caïo ñaàu ai cho em voâ chuøa chöù". 
Roài nuï cöôøi khoaùi traù cuûa caùc gaõ khi caàm oáng nhoøm saêm soi vaøo caùc 
coâ ngöôøi maãu ñang tung taêng taém bieån. 

 

 

Goùp maët trong cuoán baêng video naøy coù maët ñaày ñuû nhöõng ca só, ngheä só 
noåi tieáng trong nöôùc nhö Ñaøm Vónh Höng, Quang Duõng, Thu Minh vôùi caùc ca 
só haûi ngoaïi nhö Haï Vy, Huy Vuõ, Thanh Haø, Tröôøng Vuõ, Hoaøng Lan... Ñaïo 
dieãn vaø nhöõng tay maùy cuõng laø caùc göông maët quen thuoäc cuûa Tuyeån 
choïn ngheä só nhö Phan Ñieàn, Nguyeãn Nam, Huyønh Phuùc Ñieàn... Ngoaøi ra 
laàn naøy coøn coù nhöõng ngheä só caûi löông nhö Queá Traân vaø caùc göông 
maët haøi cuûa haûi ngoaïi nhö Vaên Chung, Trang Thanh Lan, Quang Minh, Hoàng 
Ñaøo cuøng caùc caây cöôøi trong nöôùc nhö Baûo Chung, Taán Hoaøng, Kim 
Ngoïc... 

hình aûnh Tuy nhieân, ngay caû nhöõng caây cöôøi trong nöôùc cuõng choïc cöôøi 
baèng caùc caâu noùi raát voâ vaên hoùa, reû tieàn töôûng chæ coù ngoaøi ñöôøng 
ngoaøi chôï. Trong hoaït caûnh Tình nghóa thaày troø, ñieàu laøm hoï söûng soát 
khi ñi thaêm Myõ khoâng phaûi laø nhöõng gì traùng leä, lôùn lao maø chæ laø 
nhöõng caâu thoát heát söùc laõng xeït: "Trôøi ôi to thaät - caùi moâng cuûa 
Myõ ñen" hay "Trôøi ôi ñeïp quaù, con nhoû toùc vaøng kia". Khuûng khieáp hôn, 
trong vôû haøi kòch Baø lem nhem, chuù baùn nem coøn coù nhöõng caâu chöûi, 
môùi chæ nghe cuõng sôûn da gaø nhö: "EÂ thaèng nhoû maët thòt, maét lôø ñôø, 
maùu boø ñieân haù hoác moàm ra nghe baø daïy ñaây naøy" hoaëc "tao chuùc cho 
ñoà löøa ñaûo baát nhaân sinh con toaøn quaùi thai, vaøo beänh vieän chæ nhaèm 
nhaø xaùc, cheát hoài sinh baèng HIV. Coøn 15 ñoàng vaøo tay maøy, maøy chæ mua 
quan taøi baèng bao boá thoâi. Boá maøy daøi maø bao boá ngaén, maøy phaûi 
chaët boá maøy laøm 3 khuùc. Maøy khoâng coù ñaát ma
 ø choân,
 maøy choân xuoáng coáng cho chuoät noù ræa, 3 ngaøy sau môû cöûa maû maø meï 
maøy ra muøi xuù ueá xoâng leân meï maøy cuõng cheát ngaát, caû nhaø maøy khoùc 
khoâng ra nöôùc maét, chæ toaøn nöôùc coáng thoâi". 

 

 

Nhöõng baøi haùt trong cuoán baêng cuõng nhoá nhaêng khoâng keùm, laø moät môù 
"laåu thaäp caåm" bao goàm töø caùc baøi haùt naõo tình tôùi nhöõng baøi haùt 
nhaïc Phaùp, nhaïc Hoa lôøi Vieät, nhöõng baøi nhaïc treû lôøi leõ saùo roãng. 
Noùi toùm laïi, Tuyeån choïn MC cuõng ñuùng laø saûn phaåm taäp hai, taàm baäy 
vaø voâ duyeân ñeán möùc thoâ bæ nhö Tuyeån choïn ngheä só maø thoâi! 

 

 

Xöa nay naïn baêng ñóa sao cheùp laäu coâng luaän ñaõ noùi nhieàu nhöng döôøng 
nhö vaãn laø moät caên beänh nan y hoaønh haønh döõ ñoäi. Nhöõng baêng ñóa laäu 
vaãn ñöôïc baøy baùn coâng khai ôû caùc chôï baêng ñóa laäu chöa keå caùc baêng 
ñóa ngoaøi luoàng aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi ñôøi soáng vaên hoùa tinh 
thaàn, ñi ngöôïc thuaàn phong myõ tuïc daân toäc. Cuõng caàn phaûi noùi theâm 
raèng nhöõng chöông trình coù noäi dung phaûn ñoäng, boâi xaáu daân toäc nhö 
Trieäu ñoùa hoàng cho ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, Muøa heø röïc rôõ... vaãn 
xuaát hieän taïi caùc quaày baêng vaø len loûi vaøo caùc gia ñình. Chính töø 
söï thieáu traùch nhieäm ngheà nghieäp cuûa caùc ngheä só, söï taéc traùch 
trong kieåm tra lôi loûng quaûn lyù ñaõ taïo ñieàu kieän cho nhöõng baêng ñóa 
laäu naøy ñöôïc saûn xuaát vaø baøy baùn troùt loït. Thaø muoän coøn hôn 
khoâng, caùc cô quan chöùc naêng caàn taêng cöôøng kieåm tra chaët cheõ, kòp 
thôøi ngaên chaën, tòch thu caùc baêng ñóa nhaûm nhí naøy, goùp p
 haàn
 laøm laønh maïnh moâi tröôøng vaên hoùa. (Theo Coâng an TP HCM)

 

Ñeâm raèm, veà Hoäi An xin... chöõ

 

 

 

hình aûnh

Ngöôøi ñeán xin chöõ co caû caùc coâ gaùi Haøn Quoác. (AÛnh: Dieäu Hieàn)

cuoái baûng

 

Neáu ai töøng moät laàn ñeán Hoäi An, seõ khoâng khoûi bôõ ngôõ tröôùc nhöõng 
oâng ñoà giaø, beân nhöõng loï möïc taøu vaø nghieân buùt, phoùng nhöõng neùt 
chöõ roàng bay, phöôïng muùa trong moãi ñeâm raèm...

 

 

 

 

 

Nhöõng oâng ñoà phoá Hoäi 

Ñeâm raèm phoá coå Hoäi An lung linh saéc ñeøn loàng. Nhöõng cuï oâng aùo daøi 
khaên ñoùng, ngoài traàm ngaâm beân nhöõng baøn côø töôùng ôû hai beân ñöôøng; 
tieáng hoø khoan treân doøng soâng Hoaøi voïng laïi; nhöõng coâ gaùi phoá Hoäi 
vôùi nuï cöôøi töôi xinh trong aùnh neán lung linh huyeàn aûo... Trong khoâng 
khí ñaày chaát thô aáy, taïi moät quaùn cafeù nhoû ven ñöôøng trong loøng phoá 
Hoäi, ngöôøi ngöôøi ra vaøo ñoâng nhö neâm. Hoï vaøo quaùn khoâng phaûi ñeå 
nhaám nhaùp vò ñaéng noàng naøn cuûa ly cafeù, maø ñang thöôûng thöùc ngheä 
thuaät thö phaùp cuûa nhöõng oâng ñoà. Trong boä aùo daøi khaên ñoùng, 4 oâng 
ñoà giaø vôùi ñoâi baøn tay taøi hoa phoùng neùt chöõ roàng bay phöôïng muùa... 

OÂng La Gia Hoàng, tuoåi môùi ngoaøi 50, sau khi hoaøn thaønh moät taùc phaåm 
cuûa mình-chöõ "Taâm" treân neàn giaáy ñoû, treo chöõ phôi cho raùo möïc, roài 
quay ra troø chuyeän cuøng khaùch. Laø ngöôøi Vieät goác Hoa, töø nhoû, oâng 
ñaõ say meâ vôùi nhöõng chöõ vieát bay böôùm nhö nhöõng böùc tranh. Nhöõng naêm 
tröôùc, oâng chæ vieát theo höùng thuù. Sau moät ngaøy laøm vieäc meät nhoïc, 
beân taùch traø noùng vaø nghieân buùt, oâng tìm söï thanh thaûn cho taâm hoàn 
mình. Vôùi voán kieán thöùc tieáng Hoa cuøng nhieàu hieåu bieát veà Hoäi An, 
oâng tham gia vaøo ñoäi nguõ höôùng daãn vieân du lòch ñeå giôùi thieäu vôùi du 
khaùch Trung Quoác veà con ngöôøi vaø vaên hoaù Hoäi An. Töø ñoù, thö phaùp 
khoâng chæ laø thuù chôi maø coøn giuùp oâng möu sinh. OÂng taâm söï "Vieát 
chöõ phaûi thaät tònh taâm, moïi öu tö phieàn muoän ñeàu côûi boû thì chöõ môùi 
coù hoàn, môùi coù tình". 

Caùc oâng Nguyeãn Thanh Kim, Huyønh Doõng, Lyù Syõ Bình... ñeàu laø nhöõng oâng 
ñoà laøm quen vôùi thö phaùp töø thôøi coøn beù, roài töï hoïc ñeå chôi chöõ 
nhö moät thuù tieâu khieån thanh tao. OÂng Ñoã Xuaân Nghinh - moät trong nhöõng 
ngöôøi coù thaâm nieân trong vieäc vieát chöõ ôû phoá coå Hoäi An naøy, naêm 
nay ñaõ ngoaøi 76 tuoåi. OÂng laø ngöôøi töøng vieát haøng ngaøn caâu ñoái, 
caâu lieãn treân nhöõng nhaø thôø, chuøa chieàn Quaûng Nam vaø Ñaø Naüng. Queâ 
goác ôû Goø Noåi, huyeän Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam, tuoåi thô oâng gaén vôùi 
nghieân buùt bôûi oâng may maén ôû gaàn nhaø moät trong nhöõng vò "Nguõ phuïng 
teà phi" cuûa ñaát Quaûng. Ngay töø laàn ñaàu tieân baét gaëp nhöõng con chöõ, 
oâng ñaõ caûm thaáy khoâng theå xa rôøi noù. Daãn toâi ñeán ngoâi ñình, nôi 
oâng ñaõ töøng vieát neân caâu ñoái ôû hai chieác coät lôùn, oâng xoa nheï 
töøng neùt thö phaùp in treân coät nhö moät hoaøi nieäm xa xöa. Baây giôø, 
tuoåi ñaõ cao, tay khoâng coøn vöõng ñeå caàm nghieân buùt
 , nhöng
 haèng ngaøy, oâng vaãn giuùp theá heä ñi sau giöõ ñöôïc ñieàu maø moïi ngöôøi 
raát lo raèng noù ñang mai moät... 

Xin chöõ 

Moät chò ngöôøi Haø Noäi, theo ñoaøn du lòch ñeán Hoäi An, taâm söï, chò laø 
ngöôøi noùng tính, neân muoán xin chöõ "Nhaãn". Ngöôøi cuøng ñoaøn moãi ngöôøi 
xin moãi chöõ khaùc nhau. Khaùch du lòch ñeán "xin chöõ" nöôøm nöôïp, ta coù, 
Taây coù. Ngöôøi xin chöõ Haùn, ngöôøi xin chöõ Vieät... hoï chæ caàn boû ra 
tieàn buùt, möïc, giaáy, khung... (khoaûng töø 15.000ñ-100.000ñ tuøy theo loaïi 
giaáy vaø khung hình). Ngoaøi caùc chöõ Taâm, Phuùc, Loäc Thoï, Nhaãn... coøn 
coù nhöõng caâu thö phaùp tieáng Vieät: "Ngaøy sau soûi ñaù cuõng caàn coù 
nhau"; "Phaûi ñaâu meï cuûa rieâng anh-Meï laø meï cuûa chuùng mình ñaáy 
thoâi"; "Ta cöù töôûng traàn gian laø coõi thaät-Theá cho neân taát baät ñeán 
baây giôø", "Höõu duyeân thieân lyù naêng töông ngoä-Voâ duyeân doái dieän baát 
töông phuøng"... 

Khi Trung taâm Vaên hoaù - Thoâng tin thò xaõ Hoäi An ñaët vaán ñeà, ban ñaàu 
chæ moät, hai ngöôøi taùn ñoàng chuyeän ra quaùn ngoài vieát chöõ, sau ñoù thì 
taêng daàn leân... Quaùn cafeù Chanh nhoû giôø trôû thaønh ñieåm ñeán lyù 
töôûng cuûa nhieàu du khaùch nhöng cuõng ñaõ trôû neân chaät choäi. Vaø nhöõng 
oâng ñoà thôøi nay ñang mong coù moät trung taâm thö phaùp ñeå coù cô hoäi hoïc 
hoûi, trau doài, vaø truyeàn nhöõng ñam meâ ngheä thuaät naøy löu giöõ ñeán 
ñôøi sau. Dieäu Hieàn

Theâm ba phuø thuyû nhí trong vaên hoïcShadowmancer laø moät thaønh coâng lôùn taïi Anh, duø noäi dung vay möôïn khaù 
nhieàu töø Harry Porter 

TTO - Sau Harry Porter, neàn vaên hoïc Anh Quoác tieáp tuïc trình laøng moät 
taùc phaåm môùi veà theá giôùi phuø thuyû, coù theå noùi laø ñöôïc vay möôïn 
khaù nhieàu töø Harry Potter vaø Kinh Thaùnh.

Taùc phaåm môùi, coù teân Shadowmancer (Taïm dòch: Thaày phaùp boùng toái), 
ñöôïc caùc nhaø pheâ bình saùch goïi laø "Phieân baûn Cô Ñoác giaùo cuûa Harry 
Potter" vì noäi dung cuoán saùch laøm ngöôøi ta lieân töôûng raát nhieàu ñeán 
Harry Porter vaø söû duïng nhieàu döõ lieäu laáy töø Kinh Thaùnh.

Quyeån saùch ñöôïc vieát bôûi G.P Taylor, keå veà cuoäc chieán choáng laïi teân 
cha xöù ñoäc aùc Obadiah Demurral cuûa 3 chieán só treû tuoåi Thomas, Kate vaø 
Raphar, laáy boái caûnh laø nöôùc Anh theá kyû 18. Roõ raøng, coát truyeän ñaõ 
vay möôïn khaù nhieàu töø taùc phaåm Harry Potter cuûa J.K. Rowling.

Tuy nhieân, Shadowmancer laïi laø moät thaønh coâng lôùn taïi Anh, vôùi 330 
ngaøn baûn ñaõ tieâu thuï heát vaø ñöôïc dòch ra hôn 12 thöù tieáng. 

Taäp ñoaøn xuaát baûn Penguin Group (Myõ) ñaõ mua baûn quyeàn Shadowmancer 
cuøng 2 cuoán saùch tieáp theo cuûa Taylor laø Wormwood (phaùt haønh vaøo 
thaùng 9) vaø Tersias (phaùt haønh vaøo naêm 2005). 

Theo döï kieán, Penguin Group seõ in 250 nghìn baûn Shadowmancer taïi Myõ, sau 
ñoù taùi baûn tieáp 65 nghìn cuoán nöõa. Baûn quyeàn laøm phim Shadowmancer ñaõ 
ñöôïc baùn vôùi giaù 6 trieäu USD. Penguin Group hi voïng Shadowmancer seõ trôû 
thaønh ñoái thuû naëng kyù cuûa Harry Potter trong töông lai.

ANH QUYÙ (Theo USA Today)

Nhaïc só Leâ Quang laøm liveshowNhaïc só Leâ Quang 

TT - Khi naéng mai veà laø chuû ñeà liveshow cuûa Leâ Quang - moät nhaïc 
só/nhaïc coâng naêng ñoäng trong laøng nhaïc thò tröôøng nhöõng naêm gaàn ñaây. 

Coù theå noùi ñaây laø liveshow rieâng cuûa moät nhaïc só coù löôïng ngheä só 
haøng ñaàu tham gia uûng hoä ñoâng ñaûo nhaát töø tröôùc ñeán nay (23 ca só vaø 
nhoùm nhaïc), boán ngöôøi daãn chöông trình: Phöông Thaûo, Ñoã Trung Quaân, 
Thaønh Loäc vaø Ngoïc Khaùnh. Vì vaäy ñöôïc xem laø show ca nhaïc qui moâ ñöôïc 
chuù yù nhaát trong thaùng naêm. 

"Toâi muoán kyû nieäm 15 naêm theo ngheà nhaïc chuyeân nghieäp cuûa mình, ñoàng 
thôøi laø lôøi tri aân vôùi nhöõng anh em beø baïn ñoàng nghieäp trong giôùi 
cuõng nhö ñoâng ñaûo khaùn giaû ñaõ uûng hoä ca khuùc cuûa toâi trong thôøi 
gian qua" - Leâ Quang giaûi thích.

Chöông trình chia laøm ba phaàn: phaàn 1 goàm nhöõng ca khuùc aên khaùch cuûa 
Leâ Quang nhö Ñi veà nôi xa, Naéng theo veà anh, Gioït nöôùc maét cho ñôøi...; 
phaàn 2 laø söï trôû laïi ñaày ñuû sau nhieàu naêm qua cuûa nhoùm rock Da Vaøng 
- nôi xuaát thaân cuûa tay bass Leâ Quang, vôùi Nguyeãn Ñaït, Hoaøng Tuaán 
(guitar), Thanh Nhaõ (troáng); phaàn 3 laø boán ca khuùc ngôïi ca truyeàn 
thoáng queâ höông VN.

Chöông trình seõ dieãn ra vaøo toái 8-5 taïi CLB Lan Anh TP.HCM. 

T.NGHÓA

Vaøng xöaMoät caûnh trong phim coå Döôùi maét Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni 

TT - Hôn 1.500 ngöôøi (khaùn phoøng chæ coù 600 choã) xem coâng chieáu hai boä 
phim coå nhaát laøm veà VN chöùng toû söï quan taâm cuûa nhöõng con ngöôøi 
hieän ñaïi vôùi nhöõng giaù trò hoâm qua. 

Chæ coù toång coäng 63 phuùt phim maø khieán bao nhieâu con ngöôøi haùo höùc, 
toø moø vaø ra veà buoàn vui laãn loän.

Cuõng vaãn nhöõng thöôùc phim ñen traéng quen thuoäc moãi khi ta xem loaïi phim 
tö lieäu vôùi nhöõng böôùc ñi hôi giaät cuïc, vôùi caùc caûnh quay chuû yeáu 
baèng oáng kính goùc roäng - nhö voâ vaøn thöôùc phim tö lieäu phöông Taây, 
nhöng sao vaãn coù moät caùi gì boài hoài, thaäm chí ngheïn ngaøo, thaân thuoäc 
khe kheõ daâng leân: "OÂ, chuøa Moät Coät kìa!", nhöng maø cuõ kyõ, beù nhoû, 
reâu phong vaø tinh xaûo hôn ngoâi chuøa hoâm nay, vì noù... baèng goã vaø chöa 
ñöôïc döïng laïi "tinh töôm" nhö ngoâi chuøa môùi maø ta quen nhìn haèng ngaøy. 

Ñeàn Ngoïc Sôn, caàu Theâ Huùc kìa, nhöng hoùa ra hoà Göôm ngaøy xöa coù thaû 
sen! Chuøa Traán Quoác thaâm u naèm neùp mình beân soùng nöôùc hoà Taây. Ngoâi 
chuøa ngaøy aáy môùi u tòch laøm sao, maø hoà Taây môùi meânh moâng söông khoùi 
chöù ! Chaû traùch caùc cuï coøn goïi hoà Taây laø hoà Daâm Ñaøm (muø söông)... 
Gioù thoåi aøo aøo treân nhöõng taøng caây ôû Khueâ Vaên Caùc - hình nhö hoài 
aáy Haø Noäi nhieàu gioù hôn baây giôø?... 

Nhöõng tieáng "oâ", "aø", xuyùt xoa moãi khi moät hình aûnh vöøa quen thuoäc 
vöøa baát ngôø hieän ra. Phim caâm, nhöõng ngöôøi toå chöùc raát chuyeân 
nghieäp vaø ñaày tinh teá ñaõ cho nhöõng doøng hình aûnh cuûa quaù khöù troâi 
ñi treân neàn nhaïc piano cuûa moät ngheä só VN ñöôïc môøi ñeán ñeå ñeäm 
"soáng". Trong caùi aùnh saùng nhaù nhem cuûa kyù öùc, ngöôøi ta nhìn thaáy 
hình nhö laø vaøng son cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi - vaøng xöa. 

Ñaáy laø vôùi 15 phuùt phim taøi lieäu Haø Noäi vaø caùc vuøng phuï caän, coøn 
vôùi boä phim truyeän 48 phuùt Döôùi maét Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni laïi laø 
nhöõng caûm nhaän thuù vò, ngoà ngoä veà thuôû bình minh cuûa lòch söû ñieän 
aûnh VN. Nhöõng nhaân vaät chæ môùi coù hình haøi, coù cöû chæ maø chöa ra 
haønh ñoäng (noùi gì ñeán noäi taâm). 

Caâu chuyeän tình cuõ kyõ kieåu "Tröông Chi - Mî Nöông" nhöng keát thuùc coù 
haäu moät caùch khieân cöôõng, nhöõng dieãn vieân ngöôøi Vieät (Leâ Vaên Bang - 
vai anh keùp haùt Lyù, coâ Taâm - Thò Maêng, Nguyeãn Huynh Tinh - töôùng coâng 
Queá) môùi chæ laø nhöõng hình minh hoïa di ñoäng treân maøn aûnh... khoâng 
laøm cho ngöôøi xem khoù chòu. Vì caùi maø hoï thu nhaän ñöôïc laø nhöõng chi 
tieát chính xaùc veà trang phuïc, nhaø cöûa, xe coä, voõng loïng, caây coái... 
caùch ñaây vöøa moät theá kyû, nhöõng gì maø coù theå vôùi moät quoác gia naøo 
khaùc thì khoâng maáy bieán ñoåi, coøn vôùi chuùng ta ñaõ bò phaù huûy hay 
bieán daïng hoaøn toaøn. Nhaø quay phim Nguyeãn Thöôùc - Haõng Phim taøi lieäu 
vaø khoa hoïc VN - nhaän xeùt: "Veà ngheà, taát nhieân khoâng coù gì ñeå hoïc 
vì ñaây chæ laø nhöõng thöôùc phim mang tính taøi töû, nhöng veà tö lieäu, quaû 
thaät coù raát nhieàu ñieàu thuù vò, vaø caùi chính laø noù ñem laïi cho ngöôøi 
ta caûm xuùc".

Vaø, ñoïng laïi trong raát nhieàu ngöôøi luùc rôøi phoøng chieáu cuûa Trung 
taâm Vaên hoùa Phaùp ra veà laø moät noãi buoàn... voâ côù: chæ coù theá thoâi 
sao - nhöõng ñeàn ñaøi, mieáu maïo, nhöõng ngoâi chuøa löøng danh trong söû 
saùch? Nhoû beù vaø khieâm nhöôøng, ngay caû khi noù chöa bò taøn phaù bôûi bom 
ñaïn, thôøi gian vaø nhöõng keû baùng boå. Vaø buoàn hôn nöõa laø ñaõ nhoû beù 
vaø khieâm nhöôøng ñeán vaäy maø chuùng ta cuõng khoâng giöõ ñöôïc nguyeân veïn 
cho ngaøy hoâm nay, ñeå ngaøy mai con chaùu coù muoán bieát veà khuoân maët 
ñích thöïc cuûa nhöõng di saûn laïi phaûi nhôø ñeán nhöõng thöôùc phim tö lieäu 
mang tính chaát taøi töû cuûa moät ngöôøi Phaùp naøo ñoù 100 naêm tröôùc.

Nhöng ñoù laïi laø moät caâu chuyeän khaùc roài, khoâng phaûi loãi cuûa ngöôøi 
taëng phim, caøng khoâng phaûi cuûa ngöôøi laøm phim. 

THU HAØ

OÂi thoâi, dòch phimPhim Thieân Long baùt boä 

TT - Khoâng hieåu daïo naøy vì sao nhaø ñaøi dòch phim chieáu treân truyeàn 
hình laïi bò sai nhöõng loãi thoâng thöôøng nhieàu ñeán theá, laøm ngöôøi xem 
vöøa böïc boäi, vöøa khoù hieåu, vöøa buoàn cöôøi! 

ÔÛ ñaøi HTV thì khaùn giaû chaéc ñaõ nghe quaù nhieàu than phieàn veà khaâu 
dòch cuûa phim Thieân long baùt boä: söûa laïi teân nhaân vaät Kieàu Phong 
thaønh Tieâu Phong (vôùi lôøi giaûi thích raèng Tieâu hay Kieàu gì thì cuõng 
laø nhaân vaät ñoù, trong khi chi tieát naøy khieán ñoaïn Tieâu Phong kinh 
ngaïc khi bieát mình laø con nuoâi cuûa Kieàu Tam Hoøe khieán khaùn giaû thaáy 
buoàn cöôøi vì chaúng leõ anh ta hoï Tieâu, cha anh hoï Kieàu maø khoâng bieát 
mình laø con nuoâi?), hoaëc löôïc bôùt nhöõng caâu thoaïi "baïo löïc" moät 
caùch caåu thaû (chaúng haïn moät nhaân vaät giaän döõ noùi: "Neáu caùc ngöôøi 
khoâng ñem thuoác giaûi ñeán, ta seõ gieát saïch!", coù leõ nghe chöõ gieát 
saïch baïo löïc quaù neân baûn dòch ñaõ ñoåi thaønh "Neáu caùc ngöôøi khoâng 
ñem thuoác giaûi ñeán thì... thoâi"). 

Ñaøi VTV thì dòch nhöõng töø nhieàu nghóa laïi hay choïn nghóa... sai. Chaúng 
haïn trong phim Keát luaän cuoái cuøng, khi hai nhaân vaät giaèng co nhau ôû 
treân thaùp, ngöôøi ñaøn oâng noùi "You will kill us", coù nghóa laø "Coâ seõ 
gieát cheát hai chuùng ta", laïi ñöôïc dòch thaønh "Coâ seõ gieát cheát chuùng 
toâi" - vì "us" vöøa coù nghóa laø "chuùng toâi" vöøa coù nghóa laø "chuùng ta" 
- khieán caâu naøy sai nghóa. 

Trong moät phim truyeàn hình thaàn thoaïi khaùc, moät nhaân vaät noùi "You will 
lost in this large woods", coù nghóa laø "Anh seõ bò laïc trong khu röøng roäng 
lôùn naøy", laïi ñöôïc dòch thaønh "Anh seõ bò laïc trong nhöõng khuùc goã lôùn 
naøy", vì nhaàm töôûng woods (khu röøng) laø soá nhieàu cuûa wood (khuùc goã), 
khieán caâu naøy voâ nghóa. Môùi ñaây, trong boä phim Thieát moäc lan, töø 
"agent" chæ ngöôøi ñaïi dieän cuûa caùc ngoâi sao ñöôïc dòch thaønh "ñaïi lyù". 

Ñoù chæ laø vaøi trong haèng haø sa soá nhöõng loãi dòch cuûa ñaøi truyeàn 
hình. Thieát nghó khi phim phaùt treân truyeàn hình, ñoä chính xaùc neân ñöôïc 
coi troïng hôn, chöù dòch sai nghóa, toái nghóa, voâ nghóa theá naøy thì toäi 
nghieäp khaùn giaû laém! 

PHAN VOÕ


                
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Photos: High-quality 4x6 digital prints for 25¢  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: