Van Hoa Nghe Thuat

Saøi Goøn muoân neûo ñöôøng haøi (Kyø 2): Chaát löôïng haøi - ai chòu traùch 
nhieäm?

 

 

 

 

 

 

Nhoùm haøi Anh Vuõ. (AÛnh: Duy Buøi) 

cuoái baûng

 

Hieän nay, moãi dieãn vieân ñeàu coù theå môøi baïn dieãn roài laäp nhoùm haøi, 
ñi taáu haøi ôû caùc tuï ñieåm moät caùch deã daøng. Chính vì vaäy vaán ñeà 
quaûn lyù, chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng caùc tieåu phaåm haøi vaãn coøn 
nan giaûi. Maëc duø coù khaâu duyeät kòch baûn, roài Sôû VH-TT TP.HCM ñaõ môû 
lôùp taäp huaán chuyeân moân cho hôn 150 ngheä só haøi nhöng 

lieân keát chaát löôïng haøi 

khoâng vì theá maø khaù hôn...

 

 

 

Saân khaáu haøi bò laïm phaùt? 

Nhìn laïi caùc hoaït ñoäng giaûi trí trong ñôït Teát Giaùp Thaân vöøa roài taïi 
TP.HCM, caùc saân khaáu nhö kòch Saøi Goøn, kòch IDECAF, kòch Phuù Nhuaän, caùc 
tuï ñieåm haøi 135 Hai Baø Tröng, raïp Nam Quang... luoân coù löôïng khaùn giaû 
ñeán kín raïp. Caùc nhaø haùt lôùn ôû TP.HCM cuõng taáp naäp khaùn giaû ñeán 
vôùi caùc chöông trình haøi, chaúng haïn Loø voõ khæ (Nhaø haùt Hoøa Bình), 
Saøi Goøn cöôøi (Nhaø haùt Beán Thaønh). Ngoaøi ra, vôùi löôïng baêng ñóa Gala 
cöôøi cuûa Ñaøi Truyeàn hình Vieät Nam (VTV) baùn raát chaïy treân thò tröôøng 
thì caùc teân goïi na naù aên theo chöông trình nhö Gala cöôøi, Laøng cöôøi, 
Gala cöôøi Saøi Goøn... cuõng moïc leân nhan nhaûn khaép caùc quaän huyeän. 
Chöa heát, trong khi Ñaøi Truyeàn hình TP.HCM ñang tieán haønh nhöõng tieåu 
phaåm ñaàu tieân cuûa chöông trình Sieâu thò cöôøi thì saép tôùi Saân khaáu Tao 
Ñaøn (Cung Vaên hoùa Lao ñoäng) seõ laø moät ñieåm dieãn haøi môùi. ÔÛ caùc 
tænh, chöông trình Gala cöôøi cuõng dieãn ra naùo nhie
 ät khaép
 nôi. Coù theå noùi raèng chöa luùc naøo saân khaáu haøi nôû roä nhö luùc naøy. 

 

hình aûnh

 

 

Moät nhoùm haøi bieåu dieãn taïi Saân khaáu 135 Hai Baø Tröng. 

 

Söï buøng noå aáy coù lieân quan gì ñeán chaát löôïng? Thaønh coâng cuûa chöông 
trình Gala cöôøi ñöôïc theå hieän ôû con soá doanh thu quaûng caùo, nhöng veà 
chaát löôïng thì luoân bò phaøn naøn laø nhaït, roãng, caøng dieãn caøng ñuoái, 
dieãn vieân hay gaøo theùt, la loái quaù nhieàu. Nhöõng tieåu phaåm treân caùc 
saân khaáu tuï ñieåm hieän nay phaàn nhieàu laø nhöõng caâu chuyeän nhaït 
nheõo, voâ thöôûng voâ phaït, coá gaøi vaøo moät vaøi tieát muïc vaên ngheä 
caûi löông ñeå laáy loøng khaùn giaû baèng nhöõng baûn ca muøi. Trong tieåu 
phaåm veà moät lôùp hoïc cuûa nhoùm haøi Thanh Tuøng taïi Saân khaáu Troáng 
Ñoàng, caùc dieãn vieân muùa may, la heùt, caõi nhau quaù nhanh, quaù nhieàu 
khieán khaùn giaû chaúng hieåu gì vaø dó nhieân chaúng cöôøi ñöôïc. Tieåu phaåm 
cuûa nhoùm haøi Anh Vuõ laáy côù ngaäm nguøi cho moät coâ gaùi laáy choàng 
laøng beân maø caû Anh Vuõ vaø Duy Haûi ñoáp chaùt nhau toaøn nhöõng caâu voâ 
nghóa, nhaït nheõo, thieáu nhöõng chi tieát cöôøi nhöng laïi 
 thöøa
 nhöõng caâu "chôï buùa" ñaïi loaïi: "Baø meï noù", "Ñaùnh boû meï noù ñi"... 
Nhöõng tieåu phaåm mang noäi dung nhö vaäy treân saân khaáu haøi hieän nay raát 
phoå bieán. 

Moät tình traïng khaùc cuûa saân khaáu haøi laø söï nhaøm chaùn, quen thuoäc 
cuûa caùc tieåu phaåm. Daïo quanh caùc saân khaáu haøi chæ coù baáy nhieâu 
nhoùm haøi ñoù, baáy nhieâu tieåu phaåm ñoù, cöùaù dieãn heát saân khaáu naøy 
laïi ñeán saân khaáu khaùc. ÔÛ nhöõng tuï ñieåm haøi, coù nhoùm chöa dieãn thì 
khaùn giaû ôû döôùi ñaõ nhaéc tuoàng hoaëc "keâ": "Tuoàng ñoù cuõ meøm". Chæ 
töøng aáy ngöôøi, töøng aáy chuyeän khoâng thaáy thay ñoåi veà noäi dung maø 
chæ thaáy söï baøo moøn saùng taïo, laëp ñi laëp laïi moät caùch nhaøm chaùn 
nhö vaäy thì lieäu xu höôùng nhöõng chöông trình cöôøi môùi, nhöõng saân khaáu 
haøi môùi tieáp theo coù laøm chaát löôïng haøi theâm bò pha loaõng hay tuït 
doác ? 

Seõ coù moät "hieäp hoäi" caùc ngheä só haøi? 

 

hình aûnh

 

 

Moät tieát muïc cuûa nhoùm haøi Caùt Phöôïng - Ñöùc Thònh - Thaùi Hoøa. 

 

Trong cuoäc soáng luoân caàn nhöõng tieáng cöôøi giaûi trí, chaâm bieám, xaây 
döïng... neân taáu haøi luoân caàn thieát cho nhu caàu giaûi trí cuûa ñoâng 
ñaûo khaùn giaû. Ñieàu naøy coøn theå hieän ôû söï yeâu quyù, meán moä noàng 
nhieät cuûa khaùn giaû luoân daønh cho caùc ngheä só haøi. Naêm ngoaùi, ñaõ coù 
luùc caùc ngheä só nghó ñeán vieäc thaønh laäp moät CLB caùc ngheä só haøi taäp 
hôïp taát caû caùc ngheä só haøi thaønh phoá veà döôùi moät maùi nhaø chung ñeå 
cuøng goùp söùc vaø caû goùp yù cho nhau nhaèm naâng cao chaát löôïng saân 
khaáu haøi. Maëc duø ñaõ baàu Ban chuû nhieäm goàm caùc ngheä só nhö NSÖT Baûo 
Quoác, Kim Ngoïc, Phuù Quyù, Duy Phöông, Phöôùc Sang nhöng vì coøn luùng tuùng 
chuyeän toå chöùc, tieàn nong... neân yù töôûng aáy chöa trôû thaønh hieän 
thöïc. Gaàn ñaây, NSÖT Baûo Quoác cho bieát anh ñaõ coù söï trao ñoåi vôùi Sôû 
VH-TT vaø ñöôïc gôïi yù lieân keát vôùi Nhaø haùt kòch Thaønh phoá ñeå gaây 
döïng CLB. Roõ raøng, söï gia taêng caùc saân khaáu haøi
  hieän
 nay raát caàn moät "hieäp hoäi ngheà nghieäp" nhö vaäy ñeå caùc ngheä só haøi 
coù cô hoäi trao ñoåi ngheà nghieäp vaø chòu traùch nhieäm tröôùc coâng chuùng. 
Ñoù laø vieäc khoâng neân chaàn chöø nöõa. 

 

 

 

NSÖT Baûo Quoác: "Chuùng toâi seõ chòu traùch nhieäm tröôùc coâng chuùng" 

Ñeå bieát theâm veà CLB Caùc ngheä só haøi thaønh phoá, chuùng toâi ñaõ coù 
buoåi trao ñoåi vôùi Chuû nhieäm CLB laø NSÖT Baûo Quoác. 

- Anh coù theå giôùi thieäu ñoâi neùt veà phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa CLB? 

- CLB chuùng toâi seõ taäp hôïp caùc anh em ngheä só haøi thaønh phoá ñeå trao 
ñoåi chuyeân moân, cuøng lo kòch baûn vôùi nhau. Moãi thaùng chuùng toâi seõ 
bieåu dieãn 3 - 4 suaát goàm hai tieåu phaåm haøi vaø moät kòch daøi taïi Nhaø 
haùt thaønh phoá hoaëc raïp Coâng Nhaân. Trong ñoù, caùc tieåu phaåm haøi cuûa 
chuùng toâi seõ khai thaùc nhöõng yeáu toá thôøi söï trong thaùng. Chuùng toâi 
raát mong muoán laøm ñieàu naøy ñeå naâng cao chaát löôïng saân khaáu haøi hôn, 
vaø chuùng toâi cuõng seõ chòu traùch nhieäm veà ñieàu ñoù tröôùc coâng chuùng. 

 

hình aûnh

NSÖT Baûo Quoác.

- CLB seõ taäp hôïp caùc ngheä só haøi nhö theá naøo? 

- Tröôùc maét chuùng toâi keâu goïi söï töï nguyeän ôû caùc anh chò em ngheä 
só. Khi ñaõ toå chöùc ñöôïc anh em trong Ban Chuû nhieäm CLB seõ tuøy theo vai 
dieãn, noäi dung kòch baûn maø phaân coâng nhoùm naøo dieãn tieåu phaåm gì. Khi 
ñoù, caùc saân khaáu, tuï ñieåm haøi muoán môøi nhoùm haøi naøo seõ thoâng qua 
Ban Chuû nhieäm chuùng toâi, cuõng nhö veà laâu veà daøi chuùng toâi seõ höôùng 
söï löïa choïn cuûa caùc saân khaáu, tuï ñieåm haøi naøy chæ môøi nhöõng nhoùm 
thuoäc CLB chuùng toâi nhö moät söï ñaûm baûo chaát löôïng tröôùc coâng 
chuùng... 

Khi daïo qua caùc saân khaáu haøi chuùng toâi cuõng ñaõ phaùt hieän coù nhöõng 
tieåu phaåm vui, phuïc vuï nhu caàu giaûi trí nhö Quaû ñaøo löûa cuûa nhoùm 
haøi Hoaøi Linh, Thaày lang cuûa nhoùm haøi Phöông Bình, tieåu phaåm veà gaùnh 
haùt cuûa nhoùm haøi Hoàng Tô - Tröông Quoác Nam, tieåu phaåm Keùn reå cuûa 
nhoùm haøi Vuõ Thanh... Ñaây laø nhöõng tieåu phaåm khai thaùc chuyeän daân 
gian, caùc tình huoáng haøi trong cuoäc soáng vaø quan troïng laø ñöôïc daøn 
döïng chuyeân nghieäp vôùi söï dieãn xuaát chöøng möïc cuûa caùc dieãn vieân. 

 

Quang Thi - Phöông Anh - Nguyeân Vaân

Chaêm chuùt hôn moät "saân chôi ca dao"Ñoaïn phim 3D môû ñaàu Truùc xanh - AÛnh: N.C. 

TT - ...Nhöõng böùc tranh daân gian Ñoâng Hoà thu nhoû nhaûy muùa treân maøn 
hình, vuøn vuït hình aûnh naøo laø caäu beù oâm laáy chuù gaø, naøo lôïn con 
uûn æn, naøo höùng döøa. Nhöõng khoùm truùc xanh ñeán maùt maét, rì raøo theo 
gioù... game show Truùc Xanh baét ñaàu môùi hôn.

Raát ngaén (chæ vaøi chuïc giaây) nhöng ñoaïn phim daïo ñaàu naøy cuûa game 
show Truùc xanh gôïi ñöôïc caûm giaùc daân daõ, hoàn nhieân, trong laønh. Phaùt 
vaøo toái 14-4 treân HTV7 vöøa qua, ñoù laø laàn ñaàu xuaát hieän ñoaïn phim 
môû ñaàu maø tröôùc kia chöa coù trong Truùc xanh. 

Ngöôøi thieát keá ñoaïn phim laïi laø... moät ngöôøi AÁn Ñoä, anh Tsering Tashi 
Gyalthang - chuyeân gia veà phim 3D, ñöôïc giao laøm giaùm ñoác ngheä thuaät 
cuûa Coâng ty Fanatic. Anh Tsering lao vaøo tìm toøi moät vaøi bieåu töôïng 
cuûa vaên hoùa VN truyeàn thoáng, sau ñoù duøng 3D taûi yù töôûng moät caùch 
nheï nhaøng.

Treân ñaây chæ laø moät daãn chöùng cho noã löïc caûi tieán khi Truùc xanh 
böôùc qua naêm thöù hai. Nhìn laïi, ñaõ coù nhöõng luùc chöông trình naøy vaáp 
phaûi söï than phieàn cuûa ngöôøi xem khi ñöa minh hoïa sô saøi trong phaàn thi 
ñoaùn hình. 

Chaúng haïn, chim cuoác bò veõ thaønh... caùi cuoác (!) trong ñoaùn caâu tuïc 
ngöõ khieán thí sinh ngaån ngöôøi, ñöùng nhö trôøi troàng! Maët khaùc, daãn 
chöông trình trong thôøi gian ñaàu cuûa Truùc xanh toû ra luùng tuùng, cöùng 
nhaéc, maø leõ ra trong cuoäc chôi vôùi ca dao tuïc ngöõ laïi phaûi caàn ñeán 
söï yù nhò... 

Ñaïo dieãn Nguyeãn Coâng Duïng cho bieát höôùng caûi tieán chaát löôïng trong 
thôøi gian tôùi seõ môøi caùc chuyeân gia trong lónh vöïc vaên hoïc daân gian 
cuøng vaøo "saân chôi" ñeå giaûi thích. Vaø sinh ñoäng hôn trong hình aûnh. Thí sinh Phöông Trang, SV khoa baùo chí 

Tröôùc maét, coù thoâng tin ñaùng löu yù: treân 2.000 baïn treû ñaêng kyù tham 
gia ñaõ khieán ban toå chöùc khoâng khoûi ngaïc nhieân! Truùc xanh cho ñeán nay 
laø troø chôi truyeàn hình duy nhaát trong caû nöôùc daùm... ñöa ca dao, tuïc 
ngöõ VN leân soùng. 

Vì ngay töø buoåi ñaàu ñaõ coù khoâng ít lôøi ra tieáng vaøo e ngaïi chöông 
trình seõ loït thoûm giöõa haøng loaït game show ca nhaïc töng böøng, thôøi 
thöôïng. Theá nhöng thöïc teá ñaõ ñöa ra caâu traû lôøi... deã chòu. Cuoäc 
tuyeån löïa töø 2.000 ngöôøi ñaõ choïn ra 52 thí sinh ñeå laàn löôït böôùc vaøo 
cuoäc chôi trong saùu thaùng (moãi kyø chôi coù hai ngöôøi, phaùt soùng vaøo 
moãi toái thöù tö haèng tuaàn treân HTV7), saùu thaùng sau cuûa naêm thöù hai 
laïi tuyeån choïn tieáp. 

Qua Truùc xanh, ca dao tuïc ngöõ VN vaãn ñang tìm ñöôïc choã ñöùng trong loøng 
sinh vieân. Ngaõi nhaân nhö baùt nöôùc ñaày. Ñoå ñi hoát laïi sao taày thuôû 
xöa? Caâu ca dao xao ñoäng xieát bao ñöôïc Nguyeãn Anh Tuaán, sinh vieân ngaønh 
Nhaät Baûn hoïc cuûa ÑH Ngoaïi ngöõ & tin hoïc, ñoïc leân ñaày caûm xuùc (trong 
toái 7-4-2004 môû ñaàu naêm thöù hai cuûa Truùc xanh). 

Xin tieáp tuïc laéng nghe, laàn naøy töø Phöông Trang, sinh vieân ngaønh ngöõ 
vaên vaø baùo chí ÑH Khoa hoïc xaõ hoäi & nhaân vaên TP.HCM: Ra veà loøng laïi 
daën loøng. Chanh chua chôù phuï, ngoït boøng chôù ham. AÊn noùi duyeân daùng, 
ñaëc bieät trí nhôù veà ca dao cuûa Phöông Trang (trong phaàn thi ñieàn chöõ 
vaøo choã troáng) khieán khaùn giaû coù maët taïi tröôøng quay phaûi buoät 
mieäng traàm troà. Naøo laø tieác nuoái Loïng vaøng che naûi chuoái xanh. Tieác 
con chim phöôïng ñaäu caønh tre khoâ, ñeán da dieát Duø ai beû laù vin caønh. 
Thì naøng phaûi nhôù lôøi anh daën doø... 

Böôùc qua naêm thöù hai, saân chôi ca dao tuïc ngöõ trong Truùc xanh môû roäng 
theâm phaàn "caâu ñoá daân gian". Nhö Caùi gì cao lôùn leânh kheânh. Ñöùng maø 
khoâng töïa ngaõ keành laên ra. Caâu ñoá maø cuõng hoùa thô. Giôø ñaây, ñeå 
taêng theâm... "naën oùc maø thaønh thô" trong moãi kyø phaùt soùng Truùc xanh, 
ban toå chöùc phaûi soaïn ra 12 caâu ñaùp aùn goàm ca dao, tuïc ngöõ, caâu ñoá. 
Chuaån bò cho caû naêm, tính ra caàn ñeán caû haøng ngaøn caâu baèng caùch 
thaønh laäp "ngaân haøng döõ lieäu" töø saùch vôû chuyeân ngaønh, tham khaûo 
caùc chuyeân gia.

Vôùi söï caûi tieán töøng chuùt moät, Truùc xanh ñang ñöôïc ñoùn nhaän töôi 
taén hôn. 

ANH THÖ

Baèng Laêng: 'Toâi khoâng chæ bieát dieãn vai cave'Ngöôøi maãu Ngoâ Baèng Laêng. 

"Toâi sinh ra trong gia ñình khoâng maáy khaù giaû. Thöông boá meï, hai chò em 
toâi coá gaéng hoïc thaät gioûi, quaùn xuyeán coâng vieäc nhaø. Nhöng gaùnh 
naëng chi tieâu ñeø naëng leân ñoâi vai gaày cuûa meï laøm toâi day döùt haèng 
ñeâm, toâi nguyeän laøm moät ñieàu gì ñoù ñeå ñôõ ñaàn meï", ngöôøi maãu Ngoâ 
Baèng Laêng taâm söï.

- Coâng vieäc luùc ñoù cuûa chò laø gì?

- Toâi laøm vuõ coâng cho nhoùm muùa Haûi Vaân. Toâi nhôù naêm ñoù mình chæ 
vöøa 15 tuoåi, run raåy nhö con cöøu khi laàn ñaàu tieân böôùc leân buïc nhaûy. 
Ngöôøi ta rì raàm chuyeän toâi laø daân "muùa coät". Maëc hoï, toâi chaúng 
theøm quan taâm. Toâi khoâng laøm chuyeän xaáu, khoâng ñaùnh maát danh döï. 
Toâi laøm vieäc, kieám tieàn giuùp meï, vaø toâi laøm ñöôïc, theá thoâi.

Boán naêm trong ngheà, buoàn vui laãn loän. Ñieàu toâi nhaän ñöôïc khoâng phaûi 
laø nhöõng traøng voã tay khaû oá cuûa ñaùm ngöôøi thöøa baïc nhieàu tieàn, 
nhöõng ñoàng "boa", maø ñoù chính laø giaù trò cuoäc soáng. Toâi tröôûng thaønh 
vaø chín chaén baèng chính söùc lao ñoäng cuûa mình.

- Sau ñoù, chò ñeán vôùi thôøi trang hy voïng ñoåi ñôøi?

- Toâi gia nhaäp laøng ngöôøi maãu caùch ñaây 2 naêm, quaù muoän so vôùi baïn 
beø cuøng giôùi. Toâi ñaõ taäp laøm ngöôøi maãu caùch ñaây 7 naêm, nhöng khoâng 
thaønh coâng. Khoâng ai bieát ñeán toâi. Caûm giaùc chaùn chöôøng, huït haãng 
cöù vöông vaán maõi trong ñaàu. Toâi töï nhuû seõ boû ngheà ñeå theo ñaïi hoïc. 
Nhöng roài nhö caùi nghieäp, toâi laïi tìm ñeán thôøi trang vôùi taát caû nieàm 
say meâ chaùy boûng. May thay, coâng vieäc ñaõ khoâng quay löng vôùi toâi.

- Chò nghó sao veà chuyeän ngöôøi maãu ñaùnh ñoåi taát caû ñeå tieán thaân?

- Neáu muoán noåi tieáng sôùm, toâi ñaõ duøng moïi caùch töø ngaøy coøn laøm 
vuõ coâng. Toâi khoâng thích lôïi duïng ai hay bò ai lôïi duïng. Toâi coù 
nhieàu moái quan heä trong coâng vieäc, nhöng chöa ai laøm toâi toån thöông. 
Ngöôïc laïi, toâi coøn nhaän ñöôïc nhieàu söï giuùp ñôõ ñeå phaùt trieån söï 
nghieäp. Toâi nghó taát caû ñeàu do baûn thaân ta quyeát ñònh. Khoâng ai lôïi 
duïng ñöôïc neáu mình khoâng chaáp nhaän ñaùnh ñoåi.

- Chò laán sang ñieän aûnh ñeå taïo danh tieáng?

- Toâi khoâng heà nghó theá. Ñieän aûnh vôùi toâi nhö moät cuoäc thöû nghieäm, 
tìm toøi. Khoâng ñöôïc ñaøo taïo cô baûn tröôøng lôùp, toâi ñaõ phaûi coá gaéng 
raát nhieàu ñeå dieãn ñaït tính caùch nhaân vaät. Gaùi nhaûy vaø Loï Lem heø 
phoá nhaän nhieàu lôøi khen cheâ. Toâi khoâng quan taâm, ñuùng hôn laø ít quan 
taâm. Ñieàu quan troïng laø toâi ñaõ chieán thaéng baûn thaân, laøm ñöôïc 
nhöõng gì mình yeâu thích.

- Coù phaûi vì töøng laøm vuõ coâng neân chò dieãn raát ñaït vai "Gaùi nhaûy"?

- Khoâng haún theá. Toâi coù lôïi theá veà ngoaïi hình vaø kyõ thuaät bieåu 
dieãn khi theå hieän nhaân vaät. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø vì tröôùc ñoù 
toâi ñaõ töøng laøm vuõ coâng.

- AÙp löïc cuûa nhöõng lôøi pheâ bình coù laøm chò giaõ töø nghieäp dieãn vieân?

- Toâi ñang mong coù moät vai dieãn khaùc thöû söùc. Moïi ngöôøi caàn hieåu 
theá heä treû chuùng toâi khoâng phaûi ai cuõng muoán haáp daãn khaùn giaû 
baèng da thòt. Chuyeän khoûa thaân phaûi ñöôïc thöïc hieän döôùi goùc nhìn cuûa 
ñieän aûnh, khoâng neân traàn tuïc. Toâi muoán coù vai dieãn thöïc söï ñeå 
chöùng minh raèng toâi khoâng chæ bieát dieãn vai cave. Vôùi toâi, cuoäc soáng 
laø söï tìm toøi vaø khaúng ñònh.

- Bao giôø chò keát thuùc ngheà ngöôøi maãu?

- Toâi chöa ñònh ra keá hoaïch cuï theå ñeå töø giaõ ngheà dieãn maãu. Neáu coù 
ruùt lui, toâi seõ aâm thaàm, khoâng moät lôøi tuyeân boá aàm ó. Khi coâng 
chuùng khoâng coøn ñoùn nhaän, toâi bieát ñoù laø luùc mình neân giaõ töø.

- Chuyeän rieâng cuûa chò ra sao?

- Toâi ñang daønh thôøi gian vaø söùc löïc cho coâng vieäc. Nhöng roài cuõng 
ñeán luùc toâi yeâu vaø laáy choàng. Tuy nhieân ñoù khoâng phaûi laø ngöôøi 
ñaøn oâng giaøu coù. Toâi caàn ngöôøi yeâu toâi. Giaøu ngheøo khoâng quan 
troïng. Tieàn thì caàn thaät, nhöng chöa haún mua ñöôïc tình caûm. Toâi laø 
ngöôøi an phaän.

(Theo Ngöôøi Ñeïp) 

Myõ Uyeân: 'Toâi khoâng ngaïi vai phuï hay xaáu xí'Dieãn vieân Myõ Uyeân. 

"Söï saùng taïo ñeán töø nhöõng vai dieãn ñaày goùc caïnh, vaø toâi luoân bò 
loâi cuoán bôûi nhöõng nhaân vaät bi kòch. Vôùi toâi, vai dieãn naøo cuõng quan 
troïng, khoâng ngaïi ñoù laø vai phuï hay xaáu xí", dieãn vieân Myõ Uyeân taâm 
söï vôùi VnExpress. 

- Vaäy chò ñaõ hoùa thaân cho vai dieãn cuûa mình ra sao?

- Thöôøng khi nhaän kòch baûn, toâi luoân coá gaéng nghó nhaân vaät ñoù laø 
mình vaø laøm lyù lòch veà nhaân vaät. Chaúng haïn vôû dieãn saép ñeán cuûa 
toâi laø Chuyeän cuûa Dieãm, noùi veà moät coâ gaùi töø tænh leân thaønh phoá 
phaûi thueâ nhaø troï chung. Khi dieãn, ñoâi luùc toâi coù caûm giaùc ñoù chính 
laø mình vì luùc tröôùc toâi cuõng töøng traûi qua nhöõng tình huoáng nhö vaäy. 

- Chò caàn bao laâu ñeå queân caûm xuùc ôû vôû dieãn cuõ ñeå chuaån bò cho vai 
dieãn môùi? 

- Coù nhöõng nhaân vaät khi ñoùng xong coù theå queân trong tích taéc nhöng 
cuõng coù nhöõng vai dieãn khoâng theå queân ñöôïc. Khi naøo caûm xuùc cuûa 
nhaân vaät ñaõ ñi vaøo trong mình thì luùc naøo cuõng giöõ ñöôïc. Nhieàu laàn 
khi dieãn xong nhöõng vai ñaày bi kòch, toâi thoaùt ra khoûi ñeâm dieãn ñi veà 
ñeán nhaø maø lôøi thoaïi cuûa nhaân vaät vaãn coøn vaêng vaúng beân tai. 

- Thöôøng xuyeân dieãn laïi nhöõng vôû kòch cuõ, coù khi naøo chò bò chai cöùng 
caûm xuùc ñeán noãi khoâng theå dieãn ñöôïc? 

- Toâi chöa töøng bò nhö vaäy bao giôø, ngöôøi dieãn vieân thöôøng phaûi chuaån 
bò taâm lyù caûm xuùc ñaày ñuû cho mình tröôùc khi böôùc leân saân khaáu. Hôn 
nöõa, vai dieãn naøo toâi cuõng thích neân moãi khi dieãn laïi ñeàu coù höùng 
thuù. 

- Nhöõng caûm xuùc töø saân khaáu kòch ñöôïc chò aùp duïng khi ñoùng phim nhö 
theá naøo? 

- Töø saân khaáu kòch ñeán ñieän aûnh khaùc nhau nhieàu, dieãn kòch ñoâi luùc 
hôi cöông moät chuùt, coøn ôû ñieän aûnh thöôøng phaûi nheï nhaøng hôn. Neáu 
aùp duïng nguyeân xi töø kòch ñeán phim, khaùn giaû khi xem phim laïi noùi kòch 
quaù. 

- Ñieàu gì seõ xaûy ra khi chò töø boû saân khaáu kòch? 

- Cuõng coù ñoâi luùc toâi caûm thaáy meät moûi vì nhöõng va chaïm trong ngheà 
nghieäp, chæ muoán boû ñi ñaâu ñoù du lòch vaøi thaùng, nhöng khi thaáy kòch 
baûn göûi ñeán toâi laïi khoâng theå töø choái ñöôïc. Toâi nghó ñoù khoâng 
phaûi laø ngheà nöõa maø laø nghieäp maø mình khoâng theå töø boû. 

Nguyeân Baûo


                
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Photos: High-quality 4x6 digital prints for 25¢  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: