Van Hoa Nghe Thuat

Saøi Goøn muoân neûo ñöôøng haøi (Kyø 1): Nhöõng tieáng cöôøi dung tuïc

 

 

 

hình aûnh

Nhoùm haøi Minh Beùo trong moät tieåu phaåm haøi bieåu dieãn taïi Saân khaáu 
Troáng Ñoàng.

cuoái baûng

 

Treân saân khaáu haøi TPHCM vaãn coù nhöõng tieåu phaåm hay phuïc vuï nhu caàu 
giaûi trí laønh maïnh cuûa khaùn giaû. Tuy nhieân, chuyeän haøi tuïc, haøi 
cöông, haøi voâ vaên hoùa... cuõng khoâng chæ laø vaøi tröôøng hôïp "con saâu 
laøm raàu noài canh" maø ñaõ trôû thaønh hieän töôïng phoå bieán. Ai seõ chòu 
traùch nhieäm veà chuyeän haøi tuïc, haøi cöông, haøi voâ vaên hoùa, cuõng nhö 
laøm sao ñeå naâng cao chaát löôïng haøi?

 

 

 

Haøi tuïc 

Ai ñoù, moät toái böôùc vaøo saân khaáu haøi vaø chòu ñöïng nhöõng caâu ñaïi 
loaïi nhö "Ba em laø thaèng naøo vaäy, anh nhôù maët nhöng khoâng nhôù teân", 
"Meï em bò ung thö phao caâu coøn laâu môùi khoûi", "Sao anh khoâng traû laïi 
tinh truøng?", "Anh ñeán gaáp em ñang ôû truoàng", "Con nhoû noù ñoøi maøy hoân 
moâng noù kìa"... seõ hieåu caùc saân khaáu cuûa ta hieän nay ñang taáu haøi 
nhö theá naøo. 

 

hình aûnh

Duy Phöôùc ñang bieåu dieãn cuøng cha laø ngheä só haøi Duy Phöông, thaàn ñoàng 
ngheä thuaät hay chæ laø coâng cuï kieám tieàn?.

 

Nhöõng lôøi thoaïi treân ñaây "nhaët" töø nhöõng tieåu phaåm Yeâu quaù söùc, 
Yeâu qua maïng, Keû caép traùi tim... trong moät chöông trình haøi taïi Saân 
khaáu Trung taâm Vaên hoùa Bình Thaïnh, ñieåm haøi môùi cuûa Saân khaáu kòch 
Phuù Nhuaän. Khoâng nhöõng "Con nhoû noù ñoøi maøy hoân moâng noù kìa", trong 
tieåu phaåm Keû caép traùi tim cuûa nhoùm haøi Haø Linh coøn coù nhöõng caâu 
ñaïi loaïi nhö: "Anh haùt baøi coù chöõ hoân ñi. Coù töø hoân choã naøo em cho 
anh hoân choã ñoù", "Con nhoû ñoù maët muïn khoâng aø. Hoân noù xong maøy veà 
naën muïn löôõi cheát luoân"... Nhöõng caâu thoaïi ñaïi loaïi nhö theá khoâng 
phaûi laø ngoaïi leä treân saân khaáu haøi hieän nay maø ñaõ laø chuyeän 
thöôøng ngaøy. Haõy nghe anh chaøng phieân dòch chöûi baø moái cho caùc coâ 
gaùi laáy choàng Ñaøi Loan (nhoùm haøi Nhaät Cöôøng taïi Saân khaáu haøi 135 
Hai Baø Tröng): "Baø tin tui laáy caùi nóa ñaâm vaøo con maét naûy con ngöôi ra 
chaám nöôùc maém aên ngon laønh hoâng ?". Quaù ruøng rôïn ! Hoa
 ëc "daân
 gian" hôn nhö tieát muïc cuûa nhoùm haøi Trung Daân taïi Saân khaáu Troáng 
Ñoàng: "Vôï maøy laø con gaùi gì. Noù laø con... naùi thì coù !", "Maøy ñöøng 
noùi chuyeän ruoài bu... hoät xoaøi". Nhoùm haøi Minh Beùo cuõng khoâng keùm: 
"Coâ giaùo tao chaûnh maëc ñoà ñoû ra ñöôøng bò traâu huùc cheát luoân", "Tui 
giaø roài hoân hoång ñöôïc, lieám ñöôïc hoâng ?", "Maøy tin tao gieát maøy 
khoâng, con quyû caùi ?". Taïi Saân khaáu ca nhaïc - haøi kòch Champa treân 
ñöôøng Nguyeãn Thoâng, nhoùm haøi Leâ Quoác Nam cuõng coù nhöõng caâu ñaày 
"haøo khí": "Ñaøn oâng Vieät Nam anh huøng, cua khoâng ñöôïc coâ naøy thì ra 
ñöôøng cua coâ khaùc, sôï gì ?", "Choaùng muoán... suùt quaàn luoân". Theá 
nhöng, nhöõng tieåu phaåm treân cuõng chaúng laø gì so vôùi tieåu phaåm Yeâu 
laàm cuûa nhoùm haøi Baûo Giang dieãn taïi Saân khaáu Troáng Ñoàng vaø Champa. 
Trong tieåu phaåm naøy, moät coâ dieãn vieân xinh ñeïp ñoùng vai moät sinh 
vieân thích... cöû taï, nhöng caû hai laàn coâ choång moâng naâng taï l
 eân ñeàu
 phaùt ra nhöõng tieáng "trung tieän" khieán baïn dieãn cuûa coâ toû ra teá 
nhò: "Anh hoûi thaät nheù, hoài toái gia ñình em coù toå chöùc aên hoät mít 
khoâng ?"... 

Giaø khoâng boû, nhoû khoâng tha 

 

 

 

Gaàn ñaây dö luaän cuõng nhö baùo chí ñaõ leân tieáng veà tröôøng hôïp "thaàn 
ñoàng" - beù Chaâu bò khai thaùc thöông maïi trong caùc baêng ñóa nhaïc, theá 
nhöng treân saân khaáu haøi, tình traïng naøy dieãn ra nhieàu hôn. Treân theá 
giôùi khoâng thieáu nhöõng thaàn ñoàng, thieân taøi ngheä thuaät ñöôïc phaùt 
hieän töø raát sôùm, vaø nhöõng taøi naêng aáy cuõng chæ phaùt trieån neáu 
ñöôïc ñònh höôùng ñuùng veà ngheä thuaät. Nhìn "thaàn ñoàng" Chaâu hay Duy 
Phöôùc nhaûy nhoùt vôùi nhöõng baøi haùt ngöôøi lôùn hoaëc vaën veïo, uoán eùo, 
run raåy baèng nhöõng ñoäng taùc cuûa moät vaøi danh haøi, ca só naøo ñoù chæ 
thaáy tuoåi thô caùc em bò boùp meùo... 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyeän haøi tuïc, dieãn cöông, chuyeän dieãn vieân cöù leân gaân leân coát, 
gaøo theùt, ñoáp chaùt nhau baèng moïi ngoân ngöõ leà ñöôøng, saân khaáu haøi 
thaønh phoá coøn coù nhieàu ñieàu khieán chuùng toâi caûm thaáy chua xoùt. 
Trong moät tieåu phaåm dieãn taïi Saân khaáu 135 Hai Baø Tröng, vì kòch baûn 
quaù nhaït maø ngheä só K.N - moät dieãn vieân coù tieáng vaø laâu naêm trong 
ngheà - phaûi maëc moät caùi vaùy ngaén cuõn côõn khoâng hôïp vôùi tuoåi taùc 
vaø hình theå, roài nhaûy caãng leân giaû laøm Teà Thieân gaõi soàn soät vaøo 
moâng mình, moâng baïn dieãn coá mua moät vaøi tieáng cöôøi raën cuûa khaùn 
giaû. Khoâng bieát vì maáy traêm ngaøn caùt-seâ hay vì leõ gì? Moät dieãn vieân 
vöøa ñöùng tuoåi vöøa coù tieáng taêm nhö chò maø trang phuïc, dieãn xuaát nhö 
vaäy thöû hoûi laøm sao ngöôøi xem khoâng caûm thaáy chaïnh loøng? Giaø ñaõ 
vaäy, nhoû cuõng khoâng tha. Raûo qua Saân khaáu Champa, Saân khaáu Troáng 
Ñoàng, CLB Saân khaáu cöôøi thöù baûy taïi Nhaø haùt Beán Thaøn
 h nghe
 caäu beù Duy Phöôùc "maéng" baïn dieãn Duy Phöông (cha ruoät ngoaøi ñôøi) sa 
saû, baèng nhöõng caâu raát "soác haøng" nhö "Anh ngu quaù", "Anh doát quaù", 
"Anh laùo leáu quaù", "Anh khuøng haû ?". Nhöõng tieåu phaåm cuûa nhoùm Duy 
Phöông - Duy Phöôùc noäi dung thöôøng nhaït theách neân coá tình chen vaøo 
nhöõng tieát muïc vaên ngheä ñeå caäu beù Duy Phöôùc uoán eùo, giaäm giaät roài 
roáng leân nhöõng baøi haùt ngöôøi lôùn. Beân ngoaøi Duy Phöôùc laø moät caäu 
beù hoàng haøo, khoûe maïnh. Nhöng ba ñeâm thöù baûy, chuû nhaät, thöù hai 
lieân tuïc xuaát hieän treân caùc saân khaáu haøi caäu beù gaàn nhö ñuoái söùc. 
Ñeâm thöù hai dieãn ôû Troáng Ñoàng, Duy Phöông phaûi ñöa cho con moät mieáng 
khaên giaáy lau moà hoâi ñaày treân maët caäu beù tröôùc khi dieãn. Ñeán khi 
keát thuùc moät tieåu phaåm gaàn nhö phaûi vöøa dieãn, vöøa haùt töø ñaàu ñeán 
cuoái, ngöôøi ñaàm ñìa moà hoâi, Duy Phöôùc khoâng coøn ñuû söùc ñeå noùi caâu: 
"Coøn chaàn chôø gì nöõa maø khoâng cho traøng phaùo tay
  neø
 trôøi !". Caäu beù meät moûi, luûi thuûi theo cha rôøi saøn dieãn, trong khi 
Duy Phöông vaãn "haøi" vôùi caâu maø anh vaãn noùi ôû moïi saân khaáu: "Ñi con 
! Ra laõnh tieàn roài ñi choã khaùc con". Caâu "haøi" aáy coù voâ tình laém 
khoâng ? 

Saøi Goøn hieän nay coù treân 18 saân khaáu, tuï ñieåm haøi. Sau chöông trình 
Gala cöôøi cuûa Ñaøi Truyeàn hình Vieät Nam, caùc chöông trình na naù nhö Laøng 
cöôøi, Ga la cöôøi, Saøi Goøn cöôøi, Gala cöôøi Saøi Goøn... cuõng xuaát hieän 
nhan nhaûn khaép nôi. Ñieàu chuùng toâi baên khoaên laø caùc oâng baàu, caùc cô 
quan chöùc naêng leõ naøo cöù ñeå nhöõng tieåu phaåm haøi dung tuïc ñoù ra raû 
haèng ñeâm ôû raát nhieàu tuï ñieåm? 

 

 

 

hình aûnh "Nhöõng tieáng cöôøi voâ boå treân saân khaáu haøi hieän nay ñang 
taïo ra nhöõng khuynh höôùng haøi deã daõi. Chuùng ta cöù pheâ maõi khoâng 
phaûi laø ñeå deïp taát caû nhöõng caùi haøi ñi, bôûi vì cuõng laø chuyeän côm 
aùo cuûa ngheä só caû thoâi. Nhöng ñieàu chuùng ta coøn thieáu laø moät nhaø 
haùt maø nôi ñoù chaát löôïng haøi kòch phaûi ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Vaán 
ñeà naøy ñaõ ñaët ra möôøi maáy naêm veà tröôùc maø neáu laøm quyeát lieät thì 
baây giôø chuùng ta ñaõ coù. Sôû dó nhö vaäy laø vì chuyeän naøy ai cuõng 
thaáy, nhöng ñeå laøm thì chöa thaáy ai baûo caàn thieát phaûi laøm". OÂng Leâ 
Duy Haïnh

Toång thö kyù Hoäi Saân khaáu TPHCM 

 

 

 

(Coøn tieáp) Quang Thi - Phöông Anh - Nguyeân Vaân 

 

Maïn ñaøm veà ñaïo nhaïc cuøng Traàn Tieán

 

 

 

hình aûnh

Nhaïc só Traàn Tieán ñang traû lôøi PV Thanh Nieân qua maïng Internet.

 

 

Theo doõi "quaû bom noå" veà ñaïo nhaïc treân nhöõng phöông tieän truyeàn 
thoâng hieän nay, nhaïc só Traàn Tieán, vôùi tö caùch moät ngöôøi coù chuyeân 
moân laâu naêm trong ngheà vaø coù uy tín trong giôùi nhaïc treû cuøng vôùi 
loøng meán moä cuûa ñoâng ñaûo khaùn giaû giaø, treû caû nöôùc ñaõ coù ñoâi 
lôøi taâm söï.

 

 

 

 

 

 

 

- Anh coù suy nghó gì veà vieäc phaùt hieän chuyeän ñaïo nhaïc ñang dieãn ra 
hieän nay? 

- Raát thích vaø raát ñau, nhöng raát khoaùi. 

- Keå caû vieäc nhaïc cuûa anh cuõng bò leân baøn moå hai baøi: Saéc maøu vaø 
Chieác voøng caàu hoân. Maø hai baøi naøy, haàu nhö coù karaoke laø toâi haùt. 

- Baïn cöù haùt vaø baïn cöù chöûi khi thaáy nhaùi cuûa ai ñoù maø baïn bieát. 
Baøi haùt daãu mang naëng ñeû ñau, nhöng ñaõ chaúng may laø quaùi thai thì 
ñaønh ñau ñôùn maø chòu ñöïng. Chaúng ngöôøi meï naøo khoâng beânh con mình, 
nhöng cuõng bieát trôøi cho thì ñöôïc, con gaø naøo troùt ñeû tröùng ung thì 
moå ñi. Con meøo toäi nghieäp nhaø toâi ñeû ra 6 meøo con, töï noù caén cheát 
moät con soáng quaët queïo nhaát. Toâi thaáy noù buoàn maø chæ muoán vieát baøi 
haùt taëng noù. Vöøa roài caùc baïn ñaõ laøm nhöõng vieäc raát hay laø taïo 
ñöôïc moät traùi bom haït nhaân mang phaûn öùng daây chuyeàn, ñoäng ñöôïc caû 
thoùi aên caép cuûa caùc ngaønh ngheà khaùc. 

Chuùng ta xoaù ñoùi, giaûm ngheøo ñeå tieán tôùi xoaù naïn troäm caép hoaønh 
haønh, nhaát laø tính caàm nhaàm trong moãi con ngöôøi coøn khoù gaáp ngaøn 
laàn... 

- Theá anh cuõng töï nhaän hai baøi haùt cuûa anh maø baùo chí ñöa ra laø? 

- Laø aên caép chöù coøn gì nöõa. Neáu hai baøi haùt ñoù caùc baïn haùt laïi 
nhieàu laàn vaãn thaáy gioáng cuûa ngöôøi ta. Khoâng neân coù baát cöù moät lyù 
do naøo coù theå bieän hoä cho söï gioáng nhau. Vaø ngöôøi nhaïc syõ laïi caøng 
khoâng neân giaûi thích veà baøi haùt cuûa mình... 

 

hình aûnh

Nhaïc só Phöông Uyeân cuõng coù 2 taùc phaåm bò cho laø aên caép: Meï yeâu vaø 
Anh toâi.

- Theá sao anh laïi giaûi thích treân maïng VNN veà xuaát xöù cuûa hai baøi 
ñeàu baét nguoàn töø nhöõng neùt daân ca anh söu taàm ôû Taây Nguyeân vaø ôû 
mieàn Trung? Anh coøn haùt treân maïng caùc ñieäu daân ca ñoù vaø ñöa caû teân, 
ñòa chæ nhöõng ngöôøi ñaõ cung caáp cho anh ñeå anh khoâng nhöõng saùng taùc 
ñöôïc hai baøi ñoù maø coøn nhieàu baøi khaùc. 

- Ñaáy chính laø maét xích quan troïng cuûa vaán ñeà. Ñöa ra chuyeän aên caép 
hay khoâng, phaûi coù baèng chöùng. Maø baèng chöùng phaûi coù hoäi ñoàng 
chuyeân moân coù uy tín khaúng ñònh, cuøng söï phaûn bieän cuûa coâng toá, 
luaät sö, nhaân chöùng, bò can. Phöông tieän truyeàn thoâng maø cöù moät chieàu 
khaúng ñònh, ñöa ra moät vaøi yù kieán cuûa nhaïc só naøy noï, moät vaøi cuoán 
baêng ñeå coâng chuùng nghe vaø phaùn söû. Ñoù laø vieäc laøm chöa ñuû söùc 
thuyeát phuïc vaø chöa coù tính chuyeân moân cuûa phaùp cheá. Daãn ñeán söï 
hieåu laàm cuûa coâng chuùng vaø taát nhieân haäu quaû laø söï haï beä moät 
taøi naêng moät caùch quaù deã daøng vaø cöïc kyø thoâ baïo. Gieát moät con 
ngöôøi chæ baèng lôøi noùi, toäi ñoù cuõng ngang vôùi toäi aên caép. 

Chuùng ta ñang laøm ñieàu thieän hay ñieàu aùc ñaây. Chuùng ta ñang nhaân danh 
xoaù boû teä naïn troäm caép ñeå xaây döïng moät maët baèng nhaïc treû trong 
saùng vaø ñeïp ñeõ hoøng coáng hieán nhöõng saûn phaåm aâm nhaïc laønh maïnh 
cho coâng chuùng yeâu nhaïc. Hay chuùng ta ñang hoâ haøo taøn saùt lôùp nhaïc 
syõ treû voán raát yeáu ñuoái. Hoï khoâng bieát aên noùi, khoâng coù theá löïc, 
khoâng coù tieàn, khoâng coù dieãn ñaøn ñeå töï baûo veä vaø cuõng khoâng coù 
luaät naøo ñeå baûo veä. Hoï chæ bieát laáy nhaïc laø ñieàu duy nhaát an uûi 
cuoäc soáng voán quaù khoù khaên. Trong soá hoï maáy ai ñöôïc hoïc haønh, daïy 
doã. Moät trong soá ñoù ñaõ theo hoïc lôùp nhaïc moà coâi cuûa toâi. Toâi hieåu 
ñöôïc phaàn naøo lyù do muoán noåi tieáng sôùm, ñeå coù ngöôøi keâu ñi laøm, ñi 
laøm roài thì laáy nhaïc Haøn, Thaùi baùn ñeå coù tieàn soáng. Hoï cuõng chaúng 
bieát theá naøo laø ñaïo nhaïc (Nhö lôøi taâm söï cuûa Phöông Uyeân treân 
maïng). 

- Anh nghó gì, sau cuoäc buøng noå veà vieäc loä ra chuyeän ñaïo nhaïc maïnh 
meõ naøy. 

- Moät boä maët nhaïc treû chaùn chöôøng, tuyeät voïng. Saân khaáu, thò tröôøng 
vaéng nhö chuøa Baø Ñanh. Gioáng nhö loan tin phôû coù muøi xaùc ngöôøi, nhöõng 
ngöôøi naáu phôû coù taøi thì thöôøng ngheøo, khoâng tröôøng voán, ñaønh boû 
laøm ngheà khaùc. Loan tin gaø cuùm. Haøng vaïn con khoeû maïnh cheát oan. 
Caùch ñaây 30 naêm tröôùc coù moät nhaïc syõ taøi ba cuõng "tieâu ñôøi" vì 
choùt caàm nhaàm moät chuùt nhaïc Nga. Chaúng ai caám anh aáy saùng taùc, nhöng 
anh cuõng khoâng coøn ñuû duõng khí ñeå laøm ngheà. Caùi ngheà cöïc kyø baïc 
beõo vaø mong manh naøy. Khoâng maáy ai thoâng caûm. Ngöôøi caøng coù taøi thì 
caøng daïi doät, ngu ngô. Vaø deã bò toån thöông nhaát. Chöa ñaùnh ñaõ ngaõ 
guïc roài, coøn noùi chi bò reâu rao laø aên caép. 

- Vaäy theo anh, chuùng ta khoâng laøm nöõa aø? 

- Laøm nöõa chöù, coøn phaûi laøm maïnh hôn laø ñaèng khaùc. Toâi ñaõ traû lôøi 
treân maïng VNN, raèng toâi raát mong caùc baïn phaùt hieän theâm nhieàu baøi 
haùt khaùc cuûa toâi coù söï choâm chæa ñeå toâi söûa, ñeå coù theå coù nhieàu 
baøi haùt hay nöõa taëng caùc baïn. Khoâng coù moät nhaïc syõ naøo, duø taøi 
naêng nhaát theá giôùi coù theå daùm chaéc taùc phaåm cuûa mình khoâng coù moät 
vaøi noát gioáng nhaïc ngöôøi khaùc. Lòch söû aâm nhaïc theá giôùi ñaõ chöùng 
minh ñieàu naøy. Vaán ñeà ôû caùi taâm ngöôøi saùng taùc, muoán vieát taëng 
moïi ngöôøi, hay muoán baùn. Ñaõ baùn thì laïi thuoäc phaïm truø thöông tröôøng 
theá naøo chaúng coù löøa ñaûo. Coøn chæ laáy chöõ "tình cho khoâng" laø haøng 
ñaàu, thì coù sai thì söûa, maéc môù gì maø phaûi hoå theïn. Thaäm chí phaûi 
caùm ôn nhöõng ngöôøi ñaõ yeâu mình chöù. "Yeâu cho voït, maø gheùt cho thöông" 
maø! Toâi chæ ngaïi coù ngöôøi mieäng noùi yeâu nhaïc Tieán laém, suoát ngaøy 
haùt karaoke baøi Tieán, roài ñaâm moät nhaùt da
 o sau
 löng moät caùch nheï nhaøng, thì traûi ñôøi ñeán maáy cuõng tieâu ñôøi. Tuy 
vaäy, phaûi noùi ngay, giaù cuoäc chieán ñaáu choáng naïn troäm caép baét ñaàu 
töø lónh vöïc khaùc thì toát hôn. Ví duï nhö baûn quyeàn phaàn meàm vi tính 
chaúng haïn... Cuoäc chieán baét ñaàu töø aâm nhaïc thì e raèng chuùng ta maát 
nhieàu hôn ñöôïc. Taøi naêng nhaïc treû coøn quaù ít oûi vaø yeáu ôùt. 

 

hình aûnh

Ca só Traàn Thu Haø, ngöôøi haùt thaønh coâng nhaát baøi Saéc maøu.

- Toâi muoán trôû laïi chính nhaïc cuûa anh neáu anh khoâng sôï "ñaùnh". 

- (cöôøi) Sôï chöù, ai chaúng sôï. Toâi ngaøy xöa hay bò anh toâi ñaùnh laém, 
nhöng ñaùnh ñuùng, vaø baèng tình maùu muû. Neân raát ñau maø laïi chaúng thaáy 
ñau, laïi coøn cöôøi toeùt mieäng. Baïn ñaùnh thì toâi chòu, daãu sao mình 
cuøng toát nghieäp nhaïc vieän phaûi khoâng, thaèng ra tröôùc thaèng ra sau 
thoâi. 

- ÖØ, thì baøi Chieác voøng caàu hoân haùt ñi, haùt laïi chaúng gioáng caùi 
baøi Myõ kia, chuùng toâi ai cuõng thuoäc caû. Nhöng baøi Saéc maøu thì nghe 
hình nhö coù gioáng phaàn cao traøo. 

- Baét ñaàu soøng phaúng chuyeân moân vôùi nhau nheù: Giai ñieäu chuû ñaïo cuûa 
baøi naøy coù phaûi laø laø-ñoâ-reâ-reâ. Mí-ñoâ-laø-laø. Tone Dm (Moät maøu 
xanh xanh, chaám theâm vaøng, vaøng). ÔÛ ñoaïn cao traøo vaãn laø neùt ñoù maø 
di ñieäu sang Fm: ñoâ-fa-son-son. Laù-fa-reâ-reâ. (Moät ñeâm nhôù, nhôù. Nhôù 
ra mình moät mình). Neáu giai ñieäu ñaàu ñuùng laø töø motiv nhaïc ñoàng dao 
Taây Nguyeân, neáu baïn ñoàng yù, thì côù gì sang ñoaïn di ñieäu laïi gioáng 
Mit su, mit xieác. 

Vaán ñeà ôû choã naøy. Baïn thöû haùt khoâng nhaïc ñeäm baøi naøy xem. Khoâng 
gioáng chuùt gì phaûi khoâng. Vaäy laø do phaàn daèn troáng vaø caû daøn nhaïc 
moät caùch ñoät bieán ñeå gaây cao traøo. OÂng Mit su,mit xiec baét ñaàu xuaát 
hieän töø ñaây. Nhöng phaàn nhaïc ñeäm ñaâu phaûi cuûa toâi. Toâi chæ bieát 
ñaùnh guitar thuøng. Ai mang baøi toâi phoái theo kieåu naøo, toâi ñaâu coù 
bieát. Con ñeû ra, ngöôøi ta bieán thaønh oâng Mitsu naøo ñoù. Ñaâu phaûi loãi 
taùc giaû. 

Cöù suy ra töø chuyeän naøy, baïn seõ giaûi oan theâm moät soá baøi khaùc, keå 
caû cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. Nhieàu khi nghe toâi coøn khoâng nhaän ra cuûa 
toâi, nöõa laø oâng. Thoâi, toâi caûm thaáy mình ñaõ hôi nhieàu lôøi roài ñaáy. 
Coù gì khoâng phaûi, xin mieãn thöù. Vì toâi chæ laø nhaïc syõ, khoâng phaûi 
nhaø pheâ bình, nhaát laø ñoäng tôùi nhöõng chuyeän taøy trôøi nhö theá naøy. 
Tröôùc côn baõo aâm nhaïc ñang cuoàn cuoän toâi cuõng chæ laø moät ngheä syõ 
yeáu ñuoái, coù caùi hay, coù nhieàu caùi dôû nhö vaïn vaïn ngöôøi ñang troâi 
theo doøng ñôøi kia. Laøm gì coù ñuùng, coù sai, laøm gì coù hay coù dôû. Chæ 
coù thaät, hay khoâng thaät, chæ coù tình hay voâ tình maø thoâi. Toâi nhö nghe 
vaúng beân tai caâu cuûa thôøi xöa ñeå laïi. 

Haûi Ninh

(thöïc hieän)

 

Cuoái naêm coâ "Chanh" laáy choàng

 

 

 

hình aûnh

 

 

cuoái baûng

 

3 laàn tan vôõ trong tình yeâu, Phöông Thanh döôøng nhö thaän troïng hôn raát 
nhieàu. Hoûi veà ngöôøi yeâu môùi, coâ chæ cöôøi tröø: "Giaáu kyõ cho an 
toaøn". Nhöng sau khi album CD vol 3 "Haõy ñeå em ra ñi? vì em yeâu anh" cuûa 
coâ baùn heát veo hôn 1.000 baûn trong ngaøy ñaàu tieân phaùt haønh, nieàm vui 
ngaát ngaây khieán coâ "Chanh" baät mí...

"Anh aáy teân laø Minh, ngöôøi Haø Noäi, chaúng lieân quan moät chuùt naøo ñeán 
aâm nhaïc vaø ngheä thuaät caû. Nhöng anh aáy ñaõ khieán cho toâi trôû neân dòu 
daøng vaø quyeán ruõ hôn. Thanh thaät söï raát haøi loøng vì nhöõng gì mình 
ñang coù", Phöông Thanh noùi vôùi Giai Ñieäu Xanh.

 

"Thaät söï, Thanh thaáy mình giaø roài, khoâng theå nhaûy muùa hoaëc haùt 
nhöõng loaïi nhaïc soâi ñoäng ñöôïc nöõa. Quay laïi vôùi rock ballad laø Thanh 
tìm veà chính mình..." - Phöông Thanh taâm söï veà album môùi.

Ñaõ töøng thaát baïi, töøng ñoå vôõ, nhöng laàn naøo yeâu cuõng vaãn theá: 
naëng tình caûm vaø daønh troïn taát caû cho ngöôøi mình yeâu. Nhöng laàn naøy 
Thanh quyeát ñònh "giaáu" nheïm moïi thoâng tin veà ngöôøi yeâu ñeå ñaûm 
baûo... an toaøn. Quaù thaám thía nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa söï quan 
taâm quaù nhieàu cuûa moïi ngöôøi ñeán tình caûm rieâng tö, Thanh sôï!

Raát chaân thaønh, Phöông Thanh noùi: "Thanh khoâng coøn treû nöõa, mong cuoái 
naêm nay seõ coù theå ñöôïc... leân xe boâng! Theo Ngoisao.net

"Nghe haùt xong, khoûe lieàn..." 

Ngheä só Taán Giao (giöõa) vôùi caùc coâng nhaân 

Gaàn 7 giôø toái cuoái tuaàn, chieác oâ toâ chôû caùc ngheä só caûi löông coøn 
ñi laïc loøng voøng giöõa khu nhaø xöôûng meânh moâng cuûa Coâng ty Pou Yuen 
(Q.Bình Taân, TP.HCM). Ai naáy ñeàu noùng ruoät, vì bieát coâng nhaân ñang chôø.

 

 

Ñuùng thieät, tôùi nôi thaáy caùc "ngheä só nghieäp dö" cuûa coâng ty ñang 
phaûi ca lieàn tuø tì ñeå laáp choã troáng. Chöøng caùc ngheä só chính coáng 
Taán Giao, Myõ Haèng leân saân khaáu, anh em vaãn coøn voán ñeå haùt chung! Anh 
Hoaøng Lyù ngoït lòm baøi Chôï Môùi queâ em vôùi Myõ Haèng, coâ naøng Phöông 
Thaûo thì Lan vaø Ñieäp vôùi Taán Giao... 

Saân khaáu laép raùp giöõa haønh lang coù maùi che, chöùa ñöôïc caû ngaøn choã 
ngoài, thaät ra khoâng thaám gì so vôùi soá löôïng 50.000 coâng nhaân cuûa 
coâng ty. Ai tan ca ñuùng giôø bieåu dieãn thì ôû laïi xem. Töø 4 giôø chieàu, 
ñoäi vaên ngheä ñaõ chuaån bò saân khaáu roâm raû. Ñuùng hôn, ñoù laø CLB Ca 
nhaïc taøi töû do anh em coâng nhaân gom laïi chôi vôùi nhau, coù söï hoã trôï 
cuûa Coâng ñoaøn ñeå xaû hôi sau giôø laøm vieäc, bieåu dieãn moãi thaùng moät 
laàn. Roài coù anh caùn boä Thaønh Ñoaøn TP.HCM ñeán tieáp caän, ñaåy CLB leân 
thaønh quy cuû, coù ban chuû nhieäm ñaøng hoaøng, laïi môøi ngheä só veà giao 
löu haøng thaùng, xoâm tuï haún ra. 

Töø thaùng 7 naêm ngoaùi ñeán nay, ñaõ coù NSÖT Baïch Tuyeát, Leä Thuûy, Minh 
Vöông, Kim Tieåu Long, Thanh Ngaân, Queá Traân, Höõu Quoác... ñeán ñaây bieåu 
dieãn. Coâ coâng nhaân teân Hieáu cöôøi sung söôùng chen vaøo chuïp hình chung 
vôùi Taán Giao: "Laàn naøo em cuõng ñi xem. Tan ca meät laém, nhöng nghe haùt 
xong khoûe lieàn". Kim Thanh, "coâ ñaøo" cuûa CLB, noùi: "Tuïi em cuõng phaûi 
laøm vieäc bình thöôøng nhö coâng nhaân khaùc. Nhöng moãi chuû nhaät tranh thuû 
taäp, coù caû trích ñoaïn nöõa nghen. Naøo Toâ AÙnh Nguyeät, Khoâng baùn tình 
em, Chaøng Luùa...". Anh Vaên Tuùy laø chuû nhieäm CLB, cuõng laø "thaày ñôøn", 
ñaïo dieãn cho caùc baïn. 

Gaàn 9 giôø ñeâm, saân khaáu kheùp maøn. Trung taâm thaønh phoá vaãn coøn nhoän 
nhòp, nhöng ôû ñaây khoâng gian laéng xuoáng raát nhanh. Nhöõng coâng nhaân goø 
mình treân xe ñaïp, trôû veà nhaø troï. Ñeâm nay, hoï mang theo dö aâm cuûa 
lôøi ca tieáng haùt, cuûa phaán son ngheä só, dòu daøng ñi vaøo giaác nguû. 

Hoaøng Kim

Baùn ñaáu giaù chöõ kyù cuoái cuøng cuûa John Lenon

 

hình aûnh

Chöõ kyù cuoái cuøng cuûa Lennon

cuoái baûng

TTO - Chöõ kyù cuoái cuøng cuûa John Lenon (theo moät xaùc nhaän ñaùng tin 
caäy) ñaõ ñöôïc baùn vôùi giaù 325.000 USD (179.500 baûng Anh). Ñöôïc bieát 
chöõ kyù naøy John ñaõ kyù taëng Rabiah Seminole, taïi phoøng thu ôû New York 
ngay tröôùc khi oâng bò baén cheát vaøo thaùng 12 naêm 1980.

Tröôùc ñaây ngöôøi ta cho raèng chöõ kyù cuoái cuøng cuûa Lennon ñöôïc kyù 
taëng cho Mark Chapman keû maø 6 giôø sau ñoù ñaõ aùm saùt John.

Chöõ kyù naøy ñöôïc John kyù treân moät taám caùc toâng coù böùc chaân dung töï 
hoaï cuûa mình taïi phoøng thu Record Plan ôû New York vaøo ngaøy 8 thaùng 12 
naêm 1980. Vaø sau ñoù 15 phuùt oâng bò Chapman aùm saùt.

Seminole ñaõ treo taám bìa naøy leân töôøng trong nhieàu naêm tröôùc khi quyeát 
ñònh ñem baùn.

Tuy ñaõ cheát caùch ñaây gaàn hai möôi naêm nhöng nhöõng ñoà duøng cuûa John 
Lenon vaãn baùn ñöôïc giaù cao.

Baûn thaûo baøi haùt cuûa nhoùm Beatle do chính tay John vieát ñaõ baùn ñöôïc 
445.000 USD (251.000 baûng) vaøo thaùng 11naêm ngoaùi. Vaø moät caây guitar 
cuûa John ñaõ baùn ñöôïc 1,3 trieäu baûng hoài thaùng hai.

KHUEÂ NGHI (Theo BBCNews)

Nguy?n Khánh Qu?c
543 / 21 Cách M?ng Tháng Tám Phu?ng 15 Qu?n 10 TP HCM
Ði?n th?ai liên l?c: 0913777828 ho?c 088625846

                
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Photos: High-quality 4x6 digital prints for 25¢  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: