[SMCC] Va mieng

V? mi?ng

 
Máy gi?t c?a gia dình n? b? tr?c tr?c. Cô v? bèn g?i ngu?i d?n s?a. Vì cô ph?i 
di làm c? ngày nên cô nói d?n ngu?i th?, v?n cung có quan h? h? hàng, ch? d? 
chìa khóa d? anh ta t? làm. 

- Tôi s? d? chìa khoá du?i th?m chùi chân. Anh s?a cái máy r?a bát và d? hoá 
don lên b? b?p, và tôi s? g?i ti?n thanh toán cho anh. À, anh d?ng ng?i con B?c 
giê c?a tôi. Nó s? không làm phi?n anh dâu. Nhung, dù anh có làm gì thì cung 
d?ng, v?i b?t k? lý do nào, nói chuy?n v?i con v?t. Tôi nh?c l?i, không du?c 
nói chuy?n v?i con v?t!!! 

Ngày hôm sau khi ngu?i th? t?i, anh ta th?y m?t con chó to và d? chua t?ng 
th?y. Nhung nhu bà ch? nhà dã nói, con chó ch? n?m dó trêm t?m th?m xem anh ta 
làm vi?c. 

Tuy nhiên, con v?t thì làm anh ta phát diên lên du?c su?t c? bu?i b?i ti?ng la 
hét ch?i r?a liên miên c?a nó. 

Cu?i cùng, anh th? không th? ch?u du?c n?a và hét lên: 

- Câm m?m di, con chim ngu ng?c x?u xí kh?n ki?p! 

Th? là, con v?t dáp: 

- X? lý nó di, Spike! 

(theo vnexpress)

Other related posts: