VNI: tim dia diem tren ban do

xem

http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=5717         Trang web höõu ích: Tìm ñòa ñieåm
         Ngaøy 4 thaùng 1 naêm 2006
         Laøm theá naøo ñeå coù theå tìm ñòa chæ nhaø, coâng ty hoaëc 

soá ñieän 
         thoaïi vaø ñi ñeán theo ñöôøng ñi ngaén vaø chính xaùc nhaát? 
         Laøm theá naøo baïn coù theå tìm ñöôïc khu du lòch, giaûi trí 

ôû Haø 
         Noäi, TP.HCM vaø ñeán muøa tuyeån sinh caùc baïn khoâng phaûi 

lo laéng 
         tìm ñöôøng ñeán tröôøng thi? 
         Vôùi http://www.diadiem.com/, moïi vieäc seõ trôû neân ñôn 

giaûn hôn. 
         Neáu baïn muoán tìm ñòa ñieåm, haõy choïn theû Baûn ñoà vaø 

nhaäp vaøo ñòa 
         chæ vaø teân ñöôøng roài nhaán nuùt Tìm, moät baûn ñoà soá 
seõ 

xuaát hieän. 

         Kyù hieäu coù hình ngoâi sao maøu ñoû treân baûn ñoà chính 
laø 

vò trí 
         cuûa ñòa ñieåm maø baïn ñang muoán ñeán. Neáu muoán tìm 
ñöôøng 

ñi ngaén 
         nhaát, baïn nhaáp tieáp muïc Tìm ñöôøng ñi: nhaäp thoâng tin 

roài nhaán 
         nuùt Tìm. Keát quaû seõ traû treân maøn hình moät baûn ñoà 
coù 

veõ loä 
         trình maøu xanh döông ñi töø ñòa ñieåm A ñeán ñòa ñieåm B. 
         Chöông trình coøn caån thaän cung caáp phaàn höôùng daãn chi 

tieát 
         caùch ñi, nhö neân xuaát phaùt töø con ñöôøng naøo, reõ 
traùi, 

reõ phaûi 
         ra sao, seõ maát khoaûng bao nhieâu phuùt ñeå ñeán nôi vaø 

toång chieàu 
         daøi caû loä trình laø bao nhieâu meùt... Baïn cuõng coù theå 

in keát quaû 
         tìm kieám ra giaáy, göûi keát quaû tìm kieám cho baïn beø qua 

mail 
         hoaëc taïo lieân keát cho website cuûa mình.

            Maøn hình hieån thò tìm ñòa ñieåm toøa soaïn baùo 

Tuoåi Treû 

         Coâng cuï coøn töï ñoäng söûa loãi chính taû, coù theå töï 
hieåu 

khoâng 
         daáu, coù daáu cho thoâng tin tìm kieám ñöôïc nhaäp vaøo. Ví 

duï neáu 
         baïn goõ nhaàm chöõ "Söôgn Nguyeät aùnh" chöông trình seõ töï 

ñoäng söûa 
         thaønh "Söông Nguyeät aùnh", hoaëc "Ngyuen Tra" chöông 

trình seõ 
         tìm thaáy ñöôïc teân ñöôøng Nguyeãn Traõi.
         Baïn cuõng coù theå tìm kieám ñòa ñieåm cuûa coâng ty baèng 

caùch choïn 
         theû Coâng ty, nhaäp teân coâng ty caàn tìm hoaëc choïn theo 

ngaønh 
         ngheà. Töø keát quaû tìm thaáy (bao goàm caùc thoâng tin cuûa 

doanh 
         nghieäp), chöông trình seõ chæ ra vò trí cuûa doanh 

nghieäp treân 
         baûn ñoà, email, website - neáu coù. 
         Ñoái vôùi tìm kieám thoâng tin thueâ bao ñieän thoaïi coá 

ñònh, baïn 
         chæ caàn nhaäp teân chuû thueâ bao hoaëc soá ñieän thoaïi, 
keát 

quaû tìm 
         thaáy seõ chæ ra vò trí cuûa thueâ bao treân baûn ñoà, 

email, website 
         - neáu coù cuûa thueâ bao ñoù. 
         Ngoaøi phieân baûn chaïy tröïc tuyeán treân trang web, 

diadiem.com 
         coøn coù phieân baûn offline daønh cho maùy tính caù nhaân 

cho pheùp 
         ngöôøi söû duïng xem baûn ñoà cho töøng ñoaïn ñöôøng khi maø 

loä trình 
         caàn di chuyeån quaù daøi (vöôït quaù maøn hình hieån thò 
baûn 

ñoà) chæ 
         baèng caùch nhaán con troû chuoät vaøo ñoaïn ñöôøng muoán xem 

ôû phaàn 
         Höôùng daãn ñöôøng ñi. 
         Chöông trình coøn cho pheùp ngöôøi söû duïng in baûn ñoà keát 

quaû vaø 
         thoâng tin höôùng daãn loä trình di chuyeån ra giaáy, cho 

pheùp xem 
         aûnh ñoäng loä trình di chuyeån (giuùp baïn deã hình dung 

ñöôïc loä 
         trình mình seõ ñi nhö theá naøo).
         Baø Nguyeãn Thò Huyeàn Trang, phoù giaùm ñoác Coâng ty 

Vinahomes, cho 
         bieát: "Chuùng toâi mong muoán khi nhaéc ñeán vaán ñeà tìm 

ñòa chæ, 
         höôùng daãn ñöôøng ñi... ôû nöôùc ngoaøi laø Mapquest, Yahoo 

Map, 
         Google... thì taïi VN seõ laø diadiem.com. Vaø Vinahomes 

hi voïng 
         seõ ñoùng goùp phaàn naøo nhöõng dòch vuï toát nhaát cho moïi 

ñoái töôïng 
         trong vaø ngoaøi nöôùc". 
         Haûi Trung
         Nguoàn trích daãn: tuoitre.com.vn

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » VNI: tim dia diem tren ban do