Uong sua pha voi mat ong se map len?

U?ng s?a pha v?i m?t ong s? m?p lên?

Ngoài giá tr? dinh du?ng, m?t ong còn có tác d?ng ch?a b?nh (?nh: gettyimages)
H?i: Tôi nghe nói pha s?a v?i m?t ong u?ng thì s? béo lên. V?y xin h?i pha nhu 
th? s? có ph?n ?ng gì không? Tác d?ng c?a nó có gi?ng nhu ngu?i ta nói không?
(Thi?u Th? Ngàn - Chùa B?c, Hà N?i)

Dáp: Trên th?c t? chua th?y tài li?u nào nói pha s?a v?i m?t ong thì có ph?n 
?ng gì. Còn giá tr? dinh du?ng c?a s?a và m?t ong thì r?t t?t. B?n thân giá
tr? dinh du?ng c?a s?a thì không ph?i bàn lu?n, nhung v?i m?t ong, dã có nhi?u 
công trình nghiên c?u cho th?y chúng có giá tr? dinh du?ng khá t?t và còn
có tác d?ng ch?ng l?i cung nhu ch?a m?t s? b?nh, giúp ph?c h?i s?c kh?e 
nhanh,ch?ng suy dinh du?ng.

Trong m?t ong có 2 lo?i du?ng du?c h?p th? h?u nhu hoàn toàn qua ru?t vào máu. 
Du?ng dextroza h?p th? r?t nhanh, cung c?p k?p th?i nang lu?ng cho co th?;
du?ng fructoza h?p th? ch?m hon và làm nhi?m v? duy trì du?ng máu. Do v?y m?t 
ong v?a có tác d?ng cung c?p nang lu?ng v?a có tác d?ng duy trì du?ng máu.
Dây là di?m r?t quan tr?ng mà các nhà dinh du?ng quan tâm. Tuy nhiên có m?t s? 
tác gi? cho r?ng ngu?i b? b?nh ti?u du?ng và s?t ban thì không nên dùng.

Tóm l?i, s?a và m?t ong có th? pha dùng chung và có giá tr? dinh du?ng cao, 
giúp co th? dung n?p k?p th?i nang lu?ng và có th? s? béo lên n?u dùng nhi?u
và thu?ng xuyên.

BS B?ch Long

Other related posts:

  • » Uong sua pha voi mat ong se map len?