[SMCC] Uong nuoc nhu the nao la dung

U?ng nu?c th? nào d? kho? và d?p hon?
(Dân trí) - Bi?t cách u?ng nu?c dúng cách không ch? t?t cho co th? mà còn giúp 
b?n s? h?u m?t làn da d?p và m?t vóc dáng thon th?. Tuy nhiên, d? d?t du?c
t?t c? các tiêu chí dó l?i không h? don gi?n chút nào!
1. Ph?i u?ng m?t lít ru?i nu?c m?i ngày
Dúng. D?y là lu?ng nu?c, g?m c? nu?c trong th?c an mà chúng ta c?n n?p vào co 
th? m?i ngày d? cân b?ng lu?ng nu?c m?t di, ngo?i tr? tru?ng h?p b? b?nh th?n
hay tim.
? các nu?c nhi?t d?i hay khi luy?n t?p th? thao, do lu?ng nu?c m?t di nhi?u nên 
lu?ng nu?c b? sung cung c?n tang lên. Ch?ng h?n, m?t v?n d?ng viên ch?y
marathon m?t lít ru?i nu?c nên ph?i d?m b?o lu?ng nu?c vào co th? l?n hon con 
s? ?y.
2. Ph?i u?ng nu?c khi th?y khát
Sai. Ph?i u?ng nu?c tru?c khi b?n c?m th?y khát, n?u b?n u?ng sau khi th?y khát 
nghia là co th? b?n dã b? m?t nu?c.
T?t nh?t nên u?ng nu?c d?u d?n vào m?i gi?. Th?t sai l?m khi nghi r?ng u?ng 
nhi?u nu?c vào m?t l?n là ta dã cung c?p d? nu?c cho co th? trong nhi?u ti?ng
d?ng h?. S? th?c là lu?ng nu?c b? u?ng d?n d?p vào m?t lúc s? b? th?i ra ngoài 
nhanh nhu khi du?c n?p vào co th? v?y.
3. Không u?ng quá nhi?u nu?c/ngày
Sai. B?t d?u t? 3 lít nu?c/ngày tr? lên m?i có th? gây tác d?ng ngu?c. V?i 
lu?ng nu?c ?y, s? xu?t hi?n tình tr?ng natri trong co th? b? pha loãng.
Tuy nhiên, v?i nh?ng ngu?i dang theo ch? d? gi?m mu?i, u?ng nhi?u nu?c l?i r?t 
c?n thi?t.
4. U?ng nhi?u nu?c d? th?i các ch?t d?c
V?a dúng v?a sai. Có kho?ng 160-180 lít nu?c ch?y qua th?n m?i ngày, nhung ch? 
có t? 1-1,5 lít nu?c du?c th?i ra ngoài (nu?c ti?u). N?u chúng ta u?ng nhi?u
nu?c, nu?c ti?u s? b? pha loãng hon, ch? không h? t?p trung nhi?u hon các d?c 
t?. Tuy nhiên, u?ng nhi?u nu?c l?i có tác d?ng thúc d?y bài ti?t qua du?ng
ti?t ni?u.
5. D? kho? m?nh, c?n u?ng nu?c khoáng
Dúng trong m?t s? tru?ng h?p. Nu?c khoáng r?t c?n thi?t khi chúng ta choi th? 
thao d? bù d?p lu?ng khoáng ch?t co th? dã dánh m?t qua m? hôi. Còn bình thu?ng,
m?t ít nu?c khoáng m?i ngày cho co th? là d? r?i.
6. T?t c? các lo?i nu?c d?u giúp da d?p hon
Dúng. Các lo?i nu?c chúng ta u?ng hàng ngày d?u có thành ph?n chính là các phân 
t? nu?c v?i ch?c nang cung c?p nu?c cho da. Nu?c b?o v? da kh?i b? khô,
?n d?nh c?u trúc da và giúp làn da luôn san ch?c, tuoi tr?.
7. T?t hon nên u?ng nu?c ?m
Dúng. U?ng nu?c ?m r?t có l?i cho ho?t d?ng c?a gan. D?c bi?t, m?t c?c nu?c ?m 
vào bu?i sáng có tác d?ng kích thích s? v?n chuy?n máu. Hon th?, nó còn gi?i
d?c cho co th? và giúp làn da sáng hon. Tuy nhiên, nu?c ?m ? dây là nu?c l?c, 
ch? không ph?i trà hay nu?c thu?c s?c.
Nu?c ?m t?t b?i l? co th? d?ng hoá nó nhanh hon nu?c l?nh, 2-3 gi?t nu?c chanh 
du?c v?t vào c?c nu?c ?m u?ng vào bu?i sáng sau khi th?c d?y s? tang cao
tác d?ng gi?i d?c cho co th?. Trong b?a an, nu?c ?m còn h? tr? tiêu hoá trong 
khi nu?c l?nh làm ch?m và gây khó khan cho ho?t d?ng tiêu hoá.
8. H?n ch? u?ng nu?c khi co th? có hi?n tu?ng b? gi? nu?c
Sai. 1,5 lít nu?c m?i ngày luôn luôn c?n thi?t cho ho?t d?ng c?a co th?. N?u 
chúng ta u?ng ít nu?c, co th? s? t? gi? l?i vì s? thi?u nu?c. T?t nh?t là u?ng
nu?c d?u d?n v?i m?t lu?ng nh? m?i l?n trong c? ngày.
N?u hi?n tu?ng gi? nu?c khi?n co th? phù, c?n d?n g?p bác si d? tìm ra nguyên 
nhân.
9. Trà hay nu?c thu?c s?c d?u gi?ng nhau
Sai. Không nên u?ng nhi?u trà m?i ngày, t?t nh?t nên u?ng vào bu?i sáng và cách 
b?a an ít nh?t n?a ti?ng d? không làm gi?m s? d?ng hoá ch?t s?t. Bên c?nh
dó, trà còn ch?a các ch?t ch?ng ôxi hoá giúp h?n ch? quá trình lão hoá da.
Nu?c thu?c s?c có th? u?ng trong c? ngày d? thay th? cho nu?c l?c. Nó cung ch?a 
nhi?u các ch?t ch?ng oxi hoá.
10. C?n u?ng các lo?i nu?c có nhi?u vitamin
V?a dúng v?a sai. Các lo?i nu?c ch?a nhi?u vitamin và khoáng ch?t r?t t?t cho 
co th? nhung chúng l?i ch?a nhi?u du?ng. Nên s? d?ng các d? u?ng này v?i li?u
lu?ng v?a ph?i. Tuy?t d?i tránh l?m d?ng.
Khi?t Linh

Other related posts:

  • » [SMCC] Uong nuoc nhu the nao la dung - Nguyen Hong Van