[SMCC] Tu vu chay chung cu 18 tang o Ha Noi

T? v? cháy chung cu 18 t?ng ? Hà N?i: Báo d?ng !

>> Hà N?i : Kh?i t? v? án cháy chung cu 18 t?ng

TP - Các ch? d?u tu thì dua nhau, tìm m?i cách xây nhà cao t?ng, chung cu d? 
bán, trong khi h? th?ng PCCC, c?a nhi?u khu chung cu không du?c b?o trì, b? 
h?ng th?m chí không ho?t d?ng du?c. Còn l?c lu?ng PCCC v?a ít, v?a thi?u phuong 
ti?n nên r?t lúng túng khi x?y ra s? c? cháy n?.

 
Co quan ch?c nang ki?m tra hi?n tru?ng v? cháy t?i chung cu 18 t?ng. ?nh: H?i 
Dang 

Xem nh? PCCC

Không ph?i d?n khi x?y ra v? cháy t?i toà chung cu 18 t?ng làm 2 ngu?i ch?t ? 
phu?ng Nhân Chính (qu?n Thanh Xuân), ngu?i ta m?i lo ng?i v? nh?ng b?t ?n, nguy 
co trong vi?c phòng ch?ng cháy, n? hi?n nay t?i các toà nhà cao t?ng trên d?a 
bàn Hà N?i. 

Theo th?ng kê m?i dây c?a co quan ch?c nang, Hà N?i hi?n có hon 360 toà nhà cao 
t? 10 t?ng tr? lên, du?c s? d?ng làm khách s?n, trung tâm thuong m?i, van 
phòng, chung cu... 

H?u h?t các nhà cao t?ng d?u du?c th?m d?nh và nghi?m thu h? th?ng PCCC tru?c 
và sau khi thi công, nhung trong quá trình s? d?ng nhi?u nhà cao t?ng phát sinh 
v?n d? m?t an toàn PCCC.

M?i dây trong quá trình ki?m tra t?i khu tái d?nh cu Trung Hòa - Nhân Chính, 
ngoài vi?c ch?t lu?ng xây d?ng th?p, ? nhi?u tòa nhà h? th?ng PCCC... d?u có 
hi?n tu?ng b? hu h?ng. D?c bi?t, các bình b?t c?u h?a cung dã h?t h?n s? d?ng! 
H? th?ng di?n chi?u sáng t?i các khu v?c hành lang cung có v?n d?...

Dáng lo ng?i hon, m?t d? ngu?i trong toà nhà ngày càng tang cao, ?nh hu?ng d?n 
công tác c?u n?n, c?u h?. M?t khác, do van phòng c?n s? d?ng nhi?u thi?t b? 
di?n, trong khi ngu?n di?n trong can h? du?c thi?t k? cho h? gia dình nên d? 
d?n d?n tình tr?ng quá t?i, ch?p cháy di?n. M?t s? nhà chung cu, b?o v? còn 
khoá c?a thoát hi?m t?ng 1 nh?m... d?m b?o an ninh.

Ngoài ra, theo thu?ng tá Nguy?n Dình Bính, Phó Tru?ng phòng C?nh sát PCCC Công 
an Hà N?i, ý th?c ch?p hành các quy d?nh PCCC c?a m?t b? ph?n ngu?i dân trong 
các chung cu còn r?t kém. 

Hà N?i t?ng x?y ra cháy chung cu cao t?ng do ngu?i dân dun n?u, d?t vàng mã 
không dúng noi quy d?nh, d? than tro dang cháy vào ?ng x? rác. 

Di?n hình trong dó là v? cháy x?y ra t?i nhà cao t?ng 25 ph? Vu Ng?c Phan, qu?n 
D?ng Da h?i tháng 6-2009 và v? cháy m?t chung cu t?i khu dô th? M? Trì H?, 
huy?n T? Liêm cu?i nam 2009.

Khi x?y ra s? c?, vi?c ch?a cháy ? các nhà chung cu cung g?p nhi?u khó khan, 
b?i c? tram lí do nhu, du?ng giao thông cách xa toà nhà ho?c du?ng quá h?p xe 
ch?a cháy không ti?p c?n du?c (do m?t d? xây d?ng d?y d?c), cây xanh tr?ng san 
sát nhau ch?n l?i vào. Th?m chí, lu?i võng dây di?n, dây cáp thông tin cung 
khi?n công tác ch?a cháy g?p tr? ng?i.

 
C?a x? rác dã cháy tr?i 

Ch?a cháy ch? vuon t?i t?ng 10!

Trao d?i v?i PV v? nang l?c ch?a cháy c?a l?c lu?ng chuyên nghi?p, Thu?ng tá 
Nguy?n Dình Bính cho hay: 

"Các nu?c có c? máy bay d? ch?a cháy nhà cao t?ng, nhung don v? hi?n m?i có m?t 
xe thang lo?i 52 m (d? vuon cao kho?ng t?ng 16 nhà cao t?ng) và 2 xe thang lo?i 
32 m. V? nang l?c ch?a cháy, v?i các xe chuyên d?ng và phuong ti?n hi?n có, l?c 
lu?ng PCCC m?i ch? dáp ?ng ch?a cháy hi?u qu? t? t?ng 10 tr? xu?ng. N?u cao 
hon, áp l?c nu?c s? gi?m, vi?c ch?a cháy s? không dem l?i hi?u qu?".

Tru?c câu h?i c?a PV, Hà N?i có r?t nhi?u toà nhà cao t?ng, v?i các t?ng cao 
hon t?ng 10, khi x?y cháy vi?c c?u ch?a s? th? nào, theo ông Bính, t?i các toà 
nhà cao t?ng này d?u ph?i có h? th?ng ch?a cháy t? d?ng ho?c bán t? d?ng t?i 
ch?. Khi x?y cháy, l?c lu?ng PCCC t?i ch? s? b?t h? th?ng ch?a cháy t? d?ng 
ho?c bán t? d?ng, nu?c s? tràn xu?ng các t?ng t? các h?ng vòi ch?a cháy. 

Tru?ng h?p m?t nu?c, l?c lu?ng PCCC s? d?u n?i h?ng c?p nu?c PCCC (du?c thi?t 
k? s?n g?n khu v?c toà nhà), th?m chí l?y nu?c t? các toà nhà lân c?n d? d?u 
n?i h?ng vòi c?p nu?c t?i toà nhà dang x?y cháy.

Lãnh d?o Phòng C?nh sát PCCC cho bi?t thêm, qua th?c t? kh?o sát công tác PCCC 
t?i các toà nhà cao t?ng ? Hà N?i, Công an TP cung v?a có van b?n ki?n ngh? Ch? 
t?ch UBND TP m?t s? n?i dung nhu ch? d?o các co quan có th?m quy?n ra quy d?nh 
b?t bu?c các nhà cao 100m tr? lên ph?i xây d?ng các khu lánh n?n, d?m b?o các 
yêu c?u v? thoát n?n, c?u h?, ngan cháy, có du?ng di l?i và bãi d? cho xe ch?a 
cháy t?i tr?ng l?n, b?t bu?c l?p d?t h? th?ng c?p nu?c ch?a cháy trong nhà; 

Xây d?ng d?i ngu PCCC t?i ch? du?c t?p hu?n co b?n nghi?p v? PCCC; Xây d?ng nhà 
cao t?ng ph?i song song v?i vi?c d?u tu trang thi?t b? c?u h? c?u n?n nhu ?ng 
t?t, d?m hoi, thang dây... 

Còn theo ông Nguy?n Qu?c Tu?n, Phó Giám d?c S? Xây d?ng Hà N?i, các ch? d?u tu 
hi?n chua quan tâm dúng m?c d?i v?i vi?c b?o du?ng các thi?t b? PCCC t?i các 
chung cu. C?u thang b? và c?a thoát hi?m có khi còn b? khóa. Ngoài ra, cu dân 
t?i các khu nhà này cung ít khi du?c hu?ng d?n phuong pháp phòng cháy. 

Xem ra, vi?c phòng ch?ng gi?c l?a t?i các nhà cao t?ng xem ra v?n còn là câu 
chuy?n dài và không ph?i là vi?c c?a riêng l?c lu?ng PCCC Công an Hà N?i.

C?n t?ng rà soát l?i h? th?ng PCCC t?i các khu nhà cao t?ng

Theo  TS Tr?n Ch?ng, Tru?ng Ban Ch?t lu?ng (T?ng h?i Xây d?ng Vi?t Nam), công 
tác PCCC t?i các tòa nhà ph?i du?c xem là nhi?m v? s? m?t, tuy nhiên th?c t? 
hi?n nay l?i không ph?i nhu v?y. 

Dáng ra, t? khâu thi?t k? k? thu?t, y?u t? PCCC ph?i du?c co quan ch?c nang 
th?m d?nh. Khi h? th?ng, phuong ti?n PCCC ph?i du?c l?p d?t hoàn ch?nh và du?c 
co quan ch?c nang ki?m tra và phê chu?n thì tòa nhà m?i du?c dua vào v?n 
hành...  

Cung theo ông Tr?n Ch?ng, d?i v?i các tòa nhà cao t?ng, h? th?ng c?u thang 
thoát hi?m có th? làm ? trong ho?c ngoài tòa nhà. Tuy nhiên, di?m quan tr?ng là 
ph?i du?c thi?t k?, xây d?ng d? t?o l?i thoát ch? không ph?i là ?ng hút khói 
"giam gi?" con ngu?i. Tôi ki?n ngh? c?n có d?t ki?m tra, rà soát l?i toàn b? h? 
th?ng thang b? các tòa nhà"- Ông Ch?ng nói.

H?i Dang - Trúc Son

Cháy r?i h? th?ng x? rác toà nhà JSC 34

Sáng 11-3, Công an qu?n Thanh Xuân, Phòng C?nh sát PCCC và Vi?n Khoa h?c hình 
s? B? Công an t? ch?c khám nghi?m hi?n tru?ng v? cháy t?i toà nhà JSC 34 d? 
ph?c v? di?u tra. 

Theo quan sát c?a PV, toàn b? ?ng x? rác t? t?ng 1 lên d?n t?ng 18 dã b? cháy 
r?i, c?a ra vào phòng thu rác các t?ng b? v?, các c?a x? rác cung cháy r?i. 
Trong khi dó, lãnh d?o Phòng C?nh sát PCCC cho bi?t, theo quy d?nh, du?ng ?ng 
và c?a x? rác ph?i du?c làm b?ng v?t li?u ch?ng cháy. 

Trúc Son

Nguy co cháy t?i các h?m ch?a rác ? chung cu:

Thi?u ?ng thông hoi, c?a x? sai k? thu?t

C?nh báo v? nguy co cháy t? các h?m ch?a rác t?i các khu chung cu, toà nhà cao 
t?ng GS.TSKH Ph?m Ng?c Dang, Ch? t?ch H?i Môi tru?ng Xây d?ng Vi?t Nam, Giám 
d?c Trung tâm Môi tru?ng Dô th? và Công nghi?p, cho bi?t, b?n thân rác d? lâu 
ngày s? sinh ra khí methane, kh? nang b?t cháy ngang v?i khí gas. Ch? c?n m?t 
d?m l?a nh? s? gây cháy.

GS Dang cho bi?t thêm, khu d? rác là noi r?t d? cháy, trong khi dó, lâu nay, 
chúng ta ch? t?p trung c?nh báo cháy do xang d?u, ch?p di?n, mà chua quan tâm 
thích dáng t?i cháy do rác du?i các tòa nhà. Cung chính vì th?, các trang thi?t 
b? cho noi ch?a rác v?n chua du?c d?u tu th?a dáng.

Theo GS Dang, c?a x? rác c?n du?c thi?t k? sao cho khi không d? rác ph?i du?c 
dóng kín. Ngoài ra, c?n thông hoi cho các ?ng d? rác. D? phòng nguy co cháy t? 
các h?m ch?a rác t?i các toà chung cu, t?t nh?t rác nên du?c x? lý hàng ngày, 
nhi?u nh?t là hai ngày ph?i du?c ch? di. 

Ki?u Oanh
 


Công Minh - Nguy?n Tú
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Tu vu chay chung cu 18 tang o Ha Noi - Nguyen Hong Van