[SMCC] Tu chen com thua

Dào Nam Hoà

T? Chén Com Th?a 


Trúng tuy?n tru?ng Cao D?ng Vi?n Thông Qu?c Gia, tôi l?n d?u vào Sài Gòn tr? 
h?c, khó khan l?m ba m? tôi m?i cho tôi d? s? ti?n t?i thi?u d? an u?ng hàng 
ngày, h?c xong bu?i sáng, là tôi tìm ngay quán com d?c du?ng kêu diã com,com 
d?c du?ng là nh?ng quán, c?m chi?c dù l?n ngay vi? hè, chi?m lòng l? du?ng, bán 
xong , bu?i t?i thu l?i, vì th? ph?i nói là giá bình dân mà an cung du?c, cung 
ch? g?i là t?m no, vì s?c dang l?n, ch? th?t ra là ph?i 2 diã m?i d?, 
Bu?i trua dó, khi tôi m?i an, m?t cô gái di chi?c Honda leo l? ch?y th?ng vào 
quán com g?n ch? ch? quán làm nhu có bà con gì dó ,thay vì d?u du?i lòng du?ng 
nhu bao ngu?i khác, cô tháo gang tay, c?i mu và ki?ng b? vào gi? r?i treo lên 
tay xe, cô di vào nói nh? v?i bà ch? quán di?u gì , r?i di tìm ch? ng?i. Quán 
lúc này dông ngh?t, các bàn d?u có 4 ngu?i nên cô ch? có th? ch?n ng?i cùng bàn 
v?i tôi hay bàn g?n dó cung có 1 ngu?i, quán l? du?ng ngu?i xa l? an chung là 
chuy?n thu?ng vì ch?t và ít bàn, không nhu các quán l?n hay c?a hàng. 
 
Cô nhìn 1 chút r?i ti?n t?i bàn tôi, có l? cô th?y v? m?t c?a tôi ...hi?n lành 
tuy an m?c hoi lam lu, cô vén chi?c áo dài r?i th?n nhiên ng?i xu?ng gh?, ch? 
d?i quán dem com ra, lúc này tôi m?i d? ý, th?t là ....may cho tôi, cô quá d?p 
!! 
Tôi không th? t? cô nhu nh?ng nhà van khác, khuôn m?t trái xoan, m?t b? câu to 
tròn, mái tóc ch?m lung ...vì t? nhu v?y chính tôi cung không hình dung ra 
ngu?i d?p nhu th? nào ,mà ch? có th? nói là t?i lúc dó tôi chua t?ng th?y ai 
d?p nhu cô. 
Diã com du?c cô bé giúp vi?c quán mang ra, diã com th?t kho h?t v?t nóng h?i 
còn b?c khói. Cô ch?m rãi an, nhung chua t?i n?a diã thì ngung r?i kêu 1 chai 
xá x?, cô an r?t g?n, trái h?t v?t và vài mi?ng th?t còn nguyên cung nhu com, 
h?u nhu chua d?ng t?i, không nhu nh?ng ngu?i khác thu?ng tr?n diã com r?i m?i 
an, xong cô d?ng d?y di v? phiá ch? quán tr? ti?n. 
Khi tôi th?y chi?c lung cô v?a quay di, chi?c áo dài xanh tha thu?t n?i b?t 
gi?a tr?i n?ng. Lúc dó tôi dang tính kêu thêm chén com, vì v?i tu?i sinh viên 
nhu tôi lúc ?y, diã com thu?ng không d? no. 
Trong 1/10 giây suy nghi, tôi v?n nghi nhanh nên dôi lúc cung sai l?m, tôi th?y 
t?i gì mà không "sang" n?a diã com g?n gh? còn l?i c?a cô qua diã com heo xào 
dua c?i dã g?n h?t c?a tôi, -th? nh?t là tôi dâu có an xin,- th? hai m?y ngu?i 
ng?i chung quanh tôi lúc này toàn là nam sinh viên, nghèo kh? nhu tôi m?i an 
com b?i, có nhìn th?y ch?ng nh?m nhò gì - th? ba là tôi ti?t ki?m du?c 10 d?ng 
cho chén com thêm... 
thu?ng khi khách an không h?t , quán d? vào 1 cái thùng d? cho heo, b?t quá tôi 
ch? b?t c?a con heo hon 1 chén com, V?i l?i nhìn cô là tôi dã có .c?m tình, nên 
du?c an th?a c?a cô cung ch?p nh?n. Th? là khi cô dang tr? ti?n, tôi th?n nhiên 
c?m diã com c?a cô g?t qua diã tôi. 
Dúng lúc nh?ng h?t com cu?i cùng t? diã c?a cô sang diã tôi, cô ch?t quay l?i. 
N?u tôi là d?a bé an xin mà làm d?ng tác dó là bình thu?ng, nhung rõ ràng an 
m?c deo m?t kính nhu tôi là sinh viên,...Quán không l?n, kho?ng cách không xa 
l?m, d? d? tôi th?y khuôn m?t cô d? b?ng lên r?i v?i quay di v?i dôi m?t cung 
d? hoe .. ng?n l? 
Y nhu ngu?i dang an tr?m b? b?t qu? tang, tôi h?t s?c lúng túng, ch? mu?n d?n 
th?,nhung làm sao b?y gi? ch? l? d? l?i, th? nên tôi c? cúi d?u gu?ng g?o an 
h?t diã com. An xong tôi kêu tính ti?n,bà ch? quán bu?c g?n d?n tôi và nói: 
- Có ngu?i tr? ti?n cho c?u r?i, nó là cháu ru?t tôi dó. 
Tôi toan h?i ai v?y, nhung r?i ch? c?m on bà ch? quán và bu?c ra. 
D?p xe tr? l?i tru?ng d? ng?, tôi nhu ngu?i m?t h?n, chua bao gi? tôi l?i c?m 
th?y x?u h? nhu v?y, n?i ân h?n an chén com th?a c? d?n v?t tôi su?t bu?i trua 
?y . 
Tôi không vào l?p ng? nhu nh?ng trua khác, mà th?n th? d?ng xe tru?c cái b?t 
nh? làm b?ng g? d?ng ngay tru?c c?ng tru?ng, b?t này dành cho bác lao công ng?i 
gác, bu?i trua nên bác dã v? cái quán nh? sau tru?ng cung là nhà bác d? an com. 
Tôi vào ng?i trong dó, dua dôi m?t ...bu?n ru?i nhìn không d?nh hu?ng, tru?ng 
Vi?n Thông Buu chính n?m ngay ngã ba du?ng Phan dình Phùng và cu?i Ph?m dang 
Hung , xe c? ch? luu thông m?t chi?u, ngay góc du?ng là nhà th? Da kao. Lúc này 
có l? di?u mà tôi mong u?c nh?t là d?ng g?i l?i cô gái lúc nãy, x?u h? t?i thân 
d?n du?ng nào.  
B?ng m?t tôi hoa lên ( không ph?i vì dói nhu bu?i sáng g?n tan h?c) vì t? xa 
du?ng PDH, chi?c xe Honda dang t? t? ch?y t?i, trên xe là cô gái m?c áo dài 
xanh. Tôi lúc dó không bi?t làm gì c? ng?i nhu pho tu?ng, cô ti?n vào tru?ng, 
t?t nhiên là ph?i di qua b?t gác, ti?ng máy xe n? nhe nh?,cô d?ng xe l?i r?i 
hoi nho?n mi?ng cu?i, h?n viá tôi nhu lên mây..cô h?i tôi: 
-?a , b?n h?c ? tru?ng này hay sao mà ng?i dây. 
- tôi m?i h?c nam d?u Vi?n Thông 
Ngung l?i m?t chút tôi nói nhu phân tr?n và c?m on ngu?i dã tr? ti?n com. 
-lúc nãy ? quán com ... 
Ngay l?p t?c cô ng?t l?i; 
- Nh?c chuy?n ?y làm gì, b? di. 
Tôi c?m th?y gánh n?ng nh? b?t vì cô gái không nhìn tôi du?i con m?t khinh d? 
mà ngu?c l?i có v? thông c?m và 1 chút thi?n c?m 
Tôi nghi cô cung h?c tru?ng này nên h?i: 
- B?n cung h?c tru?ng này và dang vào l?p ng? trua ? 
- Uh, Nhiên ( cô gái xung tên v?i tôi ) h?c nam th? 2 Buu Chính, m?i khi v? 
nhà, nhung hôm nay có chút chuy?n tính ghé con nh? b?n, ch?c gi? nó dang ? 
trong l?p. 
Không nghe rõ tên nên tôi h?i : 
-B?n tên Duyên ? 
-không, Nhiên, Nguy?n th? T? Nhiên nghiã là không khách sáo. 
H?c nam th? 2 nghiã là hon tôi 2 tu?i, Th?y cô c?i m? , tôi quên m?t chuy?n 
chén com th?a, tôi nói: 
- Mình tên Hòa, ...Dào Nam Hoà, thôi b?n vào di. 
L?i nho?n mi?ng cu?i cô gái nhìn tôi r?i nói: 
- Hoà ng?i choi, Nhiên di nhen. 
Cô di r?i, tôi d?t xe vào, thay vì m?i khi d? xe dãy cho SV Vi?n Thông nhu m?i 
khi thì tôi l?i ch?y qua dãy dành cho Buu Chính, tôi quan sát th?y chi?c xe 
Honda c?a cô gái khi nãy và vài chi?c xe khác c?a nh?ng sinh viên an com xong 
vào l?p ng?, ch? h?c gi? chi?u, tôi d?ng xe r?i ng?i 1 gh? dá g?n d?y, du?i 
hàng cây c? th? to cao r?p mát . 
Tôi dang ng?i suy nghi, b?ng l?i gi?t mình, khi t? dãy l?p Nhiên xu?t hi?n di 
v? phiá dãy xe.Tôi doán là Nhiên dã g?p b?n xong và ra v?, Th?y tôi ng?i, Nhiên 
th?n nhiên bu?c l?i,ng?i không xa cung không g?n, vén tà áo dài, d? chi?c c?p 
lên dùi, im l?ng 1 lúc , không ai nói l?i nào. Tôi m? l?i h?i 1 câu mà dã bi?t 
câu tr? l?i: 
- Nhiên g?p b?n chua 
- R?i, sao Hoà không vào l?p ng? di 
- T? nhiên hôm nay th?y khó ng?, mà thu?ng ngày Hoà cung ít ng? trua, thu?ng là 
d?c sách. 
Th?y tôi có cu?n sách cu? Jean Paul Satre d? g?n ch? ng?i, Nhiên h?i: 
- Hoà cung d?c sách Jean Paul Satre? 
"Cung" d?c nghiã là Nhiên dã d?c, tôi nói 
- Th?y nguòi ta nói v? thuy?t hi?n sinh nên mu?n th?ng b?n d?c d? khi c?n có 
cái nói chuy?n, 
Nhiên cu?i: 
-Hoà có l?i nói chuy?n nghe ng? ng?. 
Tôi không hi?u ý Nhiên nên nói: 
- Hoà mu?n th?t mà, ch? dâu có ti?n mua. 
Nhiên l?i g?t ngang: 
- D?ng nói ti?n b?c, không c?n ph?i nói chuy?n ?y, khi nào c?n, Hoà có th? mu?n 
sách, nhà Nhiên cung có khá nhi?u. 
Tôi h?i: 
- Nhiên thích d?c lo?i sách nào. 
- Nhi?u lo?i, ki?u d?c d? có cái nói chuy?n khi c?n gi?ng Hoà ?y mà. 
R?i Nhiên l?i kh? cu?i, th?y Nhiên khôi hài và c?i m?, câu chuy?n t? dung m?i 
lúc sôi n?i hon nhu th? là chúng tôi quen nhau t? lâu l?m r?i 
Nhiên h?i tôi: 
- Cu?n sách nào mà Hoà thích nh?t? 
- Notre Dame de Paris. 
- Còn b?n nh?c? 
- Nhu "cánh v?c bay" và "h?n hò" 
- Ch?c Hoà bi?t câu: hãy cho tôi bi?t b?n thích cu?n sách nào tôi s? nói cho 
b?n bi?t b?n là ngu?i nhu th? nào? 
- Bi?t, v?y theo Nhiên , Hoà là ngu?i nhu th? nào 
- Lãng m?n, quá lãng m?n 
- còn Nhiên thích cu?n nào và b?n nh?c nào? 
- Sách thì thích cu?n Les Miserables và Mùa thu lá bay, còn nh?c thì thích bài 
"Cành hoa tr?ng" và "Ngu?i di qua d?i tôi" 
- T?i sao Nhiên l?i thích bài Ngu?i di qua d?i tôi? 
- Ch?c Hoà bi?t câu m? d?u, Ngu?i di qua d?i tôi trong nh?ng chi?u dông bu?n, 
nhung mà Nhiên c?m th?y bài dó lúc nào cung bu?n ngay c? khi hát trong nh?ng 
ngày h? g?t n?ng. 
Ngung 1 chút Nhiên ti?p: 
- v?y theo Hoà, Nhiên thu?c lo?i ngu?i nào? 
- Lãng m?n và d?y thuong c?m. 
Nhiên h?i tôi: 
- Hoà bi?t dàn ch?? 
- Bi?t, cung võ v? du?c m?y bài guitar cho có v?i ngu?i ta, còn Nhiên? 
- Nhiên cung v?y, cung bi?t chút ít. 
Tôi hoi ng?c nhiên: 
- Nhiên bi?t choi guitar. 
- Không, Piano. 
Ph?i là nhà giàu có l?m m?i h?c Piano nên d?n lúc này tôi nhìn k? Nhiên hon 1 
chút, m?c chi?c dài xanh m?i tinh có thêu m?y bông tr?ng nh? gi?a ng?c, chi?c 
qu?n den láng mu?t và di dôi sandal, chi?c c?p táp b?ng da.... t?t c? d?u thu?c 
lo?i d?t ti?n, Ngu?i d?p nh? lu?, Nhiên dã quá d?p , khuôn m?t láng o, cân d?i  
mà l?i có thêm l?a n?a! 
Tôi nghi ngay d?n s? b?t công, ch? l? Thu?ng d? hay D?ng nào dó l?i dành cho 
m?t s? ngu?i quá uu dãi, khi nhìn l?i tôi, chi?c áo v?i thô dã cu, chi?c qu?n 
cung s?n, trên tay ch? vài cu?n sách. 
Tôi liên tu?ng tôi dang là Quasimodo lão gù nhà th? D?c bà và Nhiên là nàng k? 
n? tuy?t d?p Esmeralda trong Notre Dame de Paris. 
Nhiên c?t ngang ý nghi c?a tôi và tôi có c?m tu?ng Nhiên dang di dôi ...sandal 
trong b?ng tôi. 
- Hoà dang so sánh dó huh. 
Tôi ch?i: 
- Không, ch? hoi bu?n thôi. 
- Nãy gi? Nhiên có làm gì dâu mà Hoà bu?n. 
Th?t ra tôi bu?n là th?t, vì gi?a tôi và Nhiên có s? cách bi?t nhu v?y thì làm 
gì có nh?ng bu?i g?p nhau d? nói chuy?n n?a 
Tôi h?i: 
- Nhiên có bu?n không khi m?t cái gì dó mà mình thích. 
- di nhiên là bu?n, mà Nhiên dâu có làm m?t c?a Hoà cái gì dâu, 
Tôi l?i th?t thà: 
- Không m?t gì c?, mà Hoà có c?m tu?ng nhu không còn du?c nói chuy?n v?i Nhiên 
n?a... 
Tôi l?ng thinh không nói n?a, Nhiên cung im l?ng, d?u hoi cúi xu?ng, n? cu?i 
nãy gi? dã t?t, tôi th?y 1 chút bu?n trên khuôn m?t thiên th?n c?a Nhiên. 
Tôi có c?m tu?ng th?i gian trôi qua sao mà nhanh d?n th?, s?p d?n gi? h?c 
chi?u,sân tru?ng dã d?y SV, dãy xe 2 bên VT và BC dã g?n d?y, m?t s? th?ng b?n 
nhìn tôi và Nhiên ng?i nói chuy?n t? v? ng?c nhiên, không hi?u sao mà tôi có 
th? quen v?i Nhiên du?c. 
Nhiên d?ng d?y: 
- Thôi d?n gi? h?c r?i, Nhiên vào l?p h?c luôn ch? v? nhà không k?p n?a. 
Có l? m?i nói chuy?n v?i tôi mà Nhiên quên c? v? nhà ngh? trua, k? ra thì tôi 
cung có chút d?nh ...di?m phúc. 
Tôi cung d?ng d?y kh? nói: 
- Hoà cung vào l?p, thôi di nha. 
Ngày hôm sau tôi không ng?i gh? dá n?a mà vô l?p ng? trua nhu thu?ng l?, không 
ng? du?c, tôi l?y sách ra d?c mà sao hàng ch? c? nh?y muá lung tung. 
Nhà tru?ng có hai dãy là Vi?n Thông (chung v?i Di?n tho?i) và Buu Chính. ? gi?a 
là van phòng nhà tru?ng, thu?ng h?c ngành nào d?u xe bên dó cho g?n 
B?n ngày sau liên ti?p ngày nào tôi cung d?u xe bên VT r?i t?n b? ra ng?i gh? 
dá bên Buu Chính, bu?i trua lác dác dam sinh viên qua l?i, mà ch? th?y Nhiên 
dâu, tôi có làm gì dâu mà ph?i ch? Nhiên, mà sao b?ng nhu nao nao, 
Th?t ra là mu?n ki?m Nhiên không có gì là khó, hai dãy l?p ch? cách nhau m?y 
ch?c thu?c, tôi ch? c?n lê qua van phòng chung c?a tru?ng là t?i dãy l?p Buu 
Chính, canh g?n gi? vào h?c, l?ng v?ng g?n l?p th? nào ch? g?p, nhung sao tôi 
không d? can d?m làm vi?c quá d? dó, ho?c canh gi? tan h?c d?ng ? c?ng tru?ng 
ch?n d?u thì h?t .x?y. 
Ngu?i ta theo tò tò còn du?c, tôi không làm n?i vi?c dó, vì m?c c?m t? ty hay 
sao? Sao 2 dãy l?p gi?a tôi và Nhiên g?n nhu có gì vô hình cách ngan, không cho 
tôi vào. D?i v?i tôi, ng?i gh? dá dã là dung c?m l?m r?i và không làm gì c?, 
g?n nhu ch? còn ch? sung r?ng.và g?n nhu ng?i theo ..vô th?c. 
Dúng m?t tu?n sau, k? t? ngày .an chén com th?a, tôi l?i ra gh? dá dãy l?p Buu 
chính ng?i ng?m nh?ng c?m mây tr?ng l?ng l? trên b?u tr?i cao, 15 phút dã trôi 
qua nhanh chóng, còn hon n?a gi? n?a là d?n gi? h?c,b?ng tôi gi?t mình, Nhiên 
dang d?u xe, th?y tôi ng?i, Nhiên ti?n l?i, ng?i xu?ng nhu tu?n tru?c, không 
g?n cung không xa, Nhiên nho?n mi?ng cu?i r?i h?i: 
- Hoà dang làm gì d?y? 
Tôi không tr? l?i mà h?i l?i: 
- Sao hôm nay Nhiên di h?c s?m v?y? 
- ? nhà Nhiên cung không ng?, nên ...t? nhiên hôm nay di s?m m?t chút 
- T? nhiên Nhiên di s?m m?t chút? 
C? hai cùng cu?i khi tôi nh?c di?p ng? nhiên. 
Im l?ng m?t chút, tôi thu h?t can d?m, nói: 
- Hoà c?m th?y thích, u?c gì du?c nói chuy?n v?i Nhiên nhu th? này. 
Nhiên tr? l?i làm nhu v?a gi?n v?a bày t? trên n?i ni?m c?a 2 k? m?i .hoi nh? 
nhau: 
- Nói chuy?n mà cung u?c! Th? bao lâu Hoà mu?n nói v?i Nhiên, hàng ngày, hàng 
tu?n hay m?i tháng m?t l?n. 
- L?y trung bình là hàng tu?n di . 
Chúng tôi l?i lan man h?t chuy?n này t?i chuy?n khác ch?ng m?y ch?c ti?ng 
chuông báo hi?u gi? h?c l?i vang lên. N?a ti?ng nói chuy?n th?t là .bi?u ki?n, 
c?m ch?ng ch? có m?y phút. 
R?i u?c mo c?a tôi thành s? th?t, m?i tu?n Nhiên d?u vào tru?ng s?m hon và 
chúng tôi d?u có bu?i ng?i nói chuy?n nhu v?y, nh?ng câu chuy?n l?m khi sôi n?i 
v? b?t c? d? tài nào,ki?n th?c c?a Nhiên làm tôi kinh ng?c, có th? chúng tôi 
nói v?i nhau c? nam v?n còn d? tài d? nói, Nhiên quá d?y d? v? v?t ch?t và quá 
du m?t tinh th?n, tuy v?y ch?ng bao gi? chúng tôi h?i chuy?n v? d?i s?ng hay 
gia dình, tôi ch?ng bi?t Nhiên có bao nhiêu anh em, ba m? làm gì và Nhiên cung 
ch?ng bao gi? h?i tôi nh?ng chuy?n ?y. Tôi không hi?u sao có ngu?i con gái nào 
trên d?i này l?i có th? k?t b?n v?i ngu?i dã dám an th?a diã com c?a mình. 
M?t trua tôi h?i Nhiên: 
- Ng?i nói chuy?n nhu v?y Nhiên không "s?" sao? 
- S? ? mà s? cái gì? tình b?n trong sáng thì có gì mà s?. 
- Du lu?n , Nhiên cung không s?? 
- Hoi dâu mà s? du lu?n, Nhiên ch? s?ng th?t v?i chính mình. Nhiên coi Hoà nhu 
m?t ngu?i b?n trong sáng. 
Tôi suýt phì cu?i, nói: 
- V?y m?y b?n khác c?a Nhiên không trong sáng à. 
- Nhiên có c? d?ng b?n gái cung nhu trai, b?n gái thì không nói ch? b?n trai 
thì chán l?m... 
- Sao mà chán? 
- Có ông m?i g?p có chút xíu dã r? di an kem, ra công viên, có ông ra v? ta dây 
giàu có, có ông ... 
Tôi c?t ngang: 
- Nhiên khó quá, ai có phu?c l?m m?i g?p du?c Nhiên. 
R?i t? nhiên tôi d?i d? tài: 
- H?i nh? Hoà mê nh?c ghê l?m, thu?ng h?c khuya xong, radio có chuong trình 
nh?c hoà t?u và giao hu?ng, Hoà hay nghe nh?t là nh?ng bài dàn piano c? di?n 
thu?c tru?ng phái lãng m?n nhu Chopin, Tchaikovsky, . 
- Nhiên cung thích nh?c c? di?n, b?a nào d?n nhà Nhiên dánh cho nghe 
Tôi tu?ng nhu tai mình nghe l?m, nên nói cho qua: 
-uh, b?a nào cung du?c 
Nhiên b?t ch?t h?i tôi n?a dùa n?a th?t: 
- Hoà không s? d?n nhà Nhiên sao? 
- Tình b?n trong sáng làm gì mà ph?i s? 
Nhiên nói nhu th? tôi: 
- Nhung mà ba m? Nhiên khó l?m 
- D?n nhà nghe dàn v?i tình b?n trong sáng, Hoà dâu có làm gì mà ph?i s? ba m? 
Nhiên 
- Nói v?y thôi, ba Nhiên di làm xa, tu?n v? m?t l?n, còn m? Nhiên làm công 
ch?c. 
L?n d?u tiên Nhiên nói v? gia dình mình, r?i h?i tôi: 
- Còn Hoà? 
- Ba Hoà làm lính, m? buôn bán ngoài ch?, nhà ? BH, xu?ng SG nh? Ba Hoà quen, 
xin cho Hoà ? tr? cùng m?t s? lính trong m?t nhà mà tru?c d? Quân D?i x? d?ng, 
nay d? không 
Chúng tôi l?i t?m ngung câu chuy?n vì chuông dã reo d?n gi? h?c, 
Ngày tháng trôi qua .trung bình, nghia là không nhanh không ch?m, ch? v?a d? 
cho hai chúng tôi m?i tu?n g?p nhau nói chuy?n m?t l?n, th? thôi, cung ch?ng 
toan tính gì vì nào ai bi?t tru?c ngày mai ra sao? 
R?i vi?c ph?i t?i, m?t ngày d?u tu?n th? 2 c?a tháng 4, tình hình trong nu?c dã 
có nhi?u bi?n d?ng, nhung chúng tôi v?n di h?c bình thu?ng vì nhà tru?ng không 
thông báo gì, Sáng hôm ?y,  dang gi? h?c, kho?ng 9 gi?, d?t nhiên ti?ng bom n? 
th?t g?n tru?ng chúng tôi, sau dó là vài lo?t súng, ch? ai bi?t chuy?n gì, v? 
sau bi?t là m?t phi co F5 dã th? bom xu?ng Dinh D?c L?p, t? dinh D?c l?p ch? 
cách tru?ng kho?ng hon 500 mét du?ng chim bay, m?i nguòi ch?y ra sân, tôi g?p 
Nhiên, hai d?a d?ng sát nhìn nhau không nói, nhung lòng tôi th?y vui vì m?y khi 
g?p b?t ng?, du?ng nhu có m?t chút nhung nh? dã xâm chi?m trong lòng nên g?p 
nhau dù vài ba phút cung th?y ...m?ng. 
Ch? 15 phút sau, hàng tram lính C?nh sát dã chi?n kéo d?n, xe d?u kín sân 
tru?ng vì tru?ng sát vách dài phát thanh SG, h? d?n d? b?o v? , Sau dó, tru?ng 
thông báo cho t?t c? sinh viên ngh? h?c. M?i ngu?i d? ùn ra du?ng. 
Lúc này du?ng xá ch?t c?ng vì t?t c? co quan khác cung cho ngh?, ch? có th? 
nhích t?ng bu?c trên các con l? l?n nhu Dinh Tiên Hoàng, Phan dình Phùng, Duy 
Tân , Hi?n Vuong.... 
Tôi ? tr?,dâu c?n v?i vã, ra sau cùng, t?i c?ng tru?ng thì Nhiên dang d?u, xe 
v?n n? máy, Nhiên ch?n tôi l?i: 
- Hoà, hôm nay ngh?, v? nhà Nhiên an com di. 
R?i không d?i tôi ý ki?n Nhiên nói ti?p: 
- Sách nhà Nhiên nhi?u l?m, Hoà c? l?y mà d?c. 
Tôi hoi phân vân dù sao nhìn b? ngoài, Nhiên hon tôi xa, an m?c ch?i chu?t toàn 
hàng d?t ti?n, không c?n nói cung bi?t là con nhà khá gi?, còn tôi thu?c t?ng 
l?p bình dân, l?i di chi?c xe d?p l?c c?c, tôi tham dò: 
- Nhà Nhiên g?n hay xa 
- G?n,mà c? theo duôi Nhiên di thôi, Nhiên di ch?m cho Hoà theo mà. 
Tr?i nhân d?o thi?t,du?c làm cái duôi c?a Nhiên thì còn gì hon! 
Nói v?y ch? lúc dó du?ng k?t c?ng, xe d?p nhu tôi ch?c lu?n l?i nhanh hon Nhiên 
.T?i ngã tu Phan Dình Phùng-Công Lý , qu?o ph?i m?t chút, t?i m?t khu toàn là 
bi?t th?, m?i nhà b?n b? có hàng rào riêng. Khu ? r?t tinh l?ng, yên ? ch? 
không có chút nào náo nhi?t nhu nh?ng xóm bình dân ?n ào dông dúc. 
Nhiên leo xe lên v?a hè, ngung l?i r?i xu?ng xe dua tay lu?n vào trong m? khoá, 
r?i d?y xe vào . Tôi h?t h?n. 
Tr?i oi, bi?t v?y tôi không theo, nhà l?n quá, ch? nhìn qua cung bi?t là nhà 
c?a quan ch?c cao c?p, nhà hai t?ng xây theo ki?u th?i Pháp, r?ng rãi, bên 
trong trang trí toàn d? sang tr?ng, mà l?n d?u tiên tôi m?i tr?c ti?p trông 
th?y, có c? c?p ngà voi treo trên tu?ng và nh?ng dèn chùm ru xu?ng t? tr?n nhà 
trông r?t d?p và sang tr?ng, m?t t? d?ng bóng mu?t l?p lánh nh?ng ly tách, 
ru?u, cái Ti vi có khung c?a, dàn máy Akai to , m?t k? sách b?ng g? qúy dóng 
sát tu?ng v?i kho?ng vài tram cu?n sách d? lo?i,..b? Salon b?ng gõ ch?m tr? 
r?ng phu?ng .. 
Bu?c vào tôi dã choá m?t, nhung ..t? ái c?a th?ng con trai, nên tôi ch? kh? 
nhìn so, tôi chú ý nh?t là cây dàn grand piano,d?t ngay k? c?a s? phòng khách 
trông ra vu?n hoa v?i dam b?y loài hoa khoe s?c du?i n?ng mai 
Nhiên d?n so nhà c?a v?a rót nu?c ra ly, d?y v? phiá tôi, m? to cánh c?a s? r?i 
Nhiên h?i bâng quo: 
- Hoà thích hoa nào? 
- Hoa mu?i gi?, màu h?ng nh? nhàng, sáng n? chi?u tàn, nhung mai n? ti?p, ngày 
nào cung n? 
-Hoà nói câu dó có .tri?t lý hông dz?y? 
- Nhiên hi?u sao cung du?c 
C? hai chúng tôi cùng cu?i vì th?t ra có câu tr? l?i r?i. 
V?a lúc dó, em Nhiên là Phuong cung v? d?n, Phuong h?c Lê Qúy Dôn, tru?ng cung 
cho v? vì v? dánh bom v?a qua 
L?ch s? , tôi d?ng d?y, nhung chua lên ti?ng, Phuong mau m?n: 
- Chào anh 
Thì Nhiên dã nói: 
- dây là Hoà, b?n ch?, h?c cùng tru?ng, thôi em xu?ng giúp ch? n?u com trua có 
anh Hoà an n?a dó 
Còn mình tôi, d?ng x? r?, tôi l?i cây dàn, vén t?m khan ph? lên, gõ gõ 
Nhiên ch?y lên, h?i: 
- Hoà bi?t choi Piano? 
- Không, chua th?y cái dàn piano bao gi? , mà Nhiên h?c dàn lâu chua? 
- Hai ch? em Nhiên h?c lâu r?i t? nh? 
- U?c gì du?c nghe Nhiên choi m?t bài! 
- Hoà mu?n nghe nh?c gì? 
- Gì cung du?c, n?u Nhiên dàn thì còn hân h?nh nào b?ng. 
- Nhiên chua dàn cho ngu?i con trai nào dâu d?y, Hoà là ngu?i d?u tiên 
Nhiên ch?nh gh? l?i, b?t d?u t?p trung, Nhiên choi nh?c Chopin bài Nocturne Op. 
9 No. 2, bài nh?c êm d?m nhu ánh trang v?a hé, mang d?y phong cách c?a tru?ng 
phái lãng m?n, tôi l?ng nghe, tr?i oi, sao mà tr?i thuong tôi thi?t, tôi có l?c 
du?c m?t hoa khôi c?a tru?ng, m?t cô con gái nhà qúy t?c cho nghe bài tôi 
thích. 
Lát sau,ti?ng Phuong g?i: 
- Ch? Nhiên oi, ph? em d?n com 
Nhiên b?o tôi: 
- Xu?ng nhà an com v?i hai ch? em Nhiên 
Nhà b?p cung d?p và ngan n?p, sáng s?a vì có t?i hai c?a s? và m?t c?a h?u, t? 
d?ng chén bát toàn hàng ki?ng c?a Tàu, Nh?t nhìn sang tr?ng, t? l?nh, b?p, n?i, 
ngan n?p và s?ch s? . 
Com xong, chúng tôi lên nhà u?ng nu?c, tôi khá ng?c nhiên, Phuong, em Nhiên 
cung vui v? nói chuy?n v?i tôi , th?m chí còn yêu c?u tôi khi nào r?nh ghé l?i 
nhà kèm thêm toán cho em khi bi?t tôi gi?i v? toán,Phuong cung h?i tôi dam câu 
v? t?nh tôi ? mà Phuong chua có d?p t?i, nhi?u câu h?i r?t ngây tho, Phuong h?i 
tôi: 
- Anh ? Biên Hoà, v?y có hay ra sông D?ng Nai ? 
- Có ch?, dó là con sông g?n li?n d?i anh mà 
- Anh ra sông làm gì? 
- Làm .tho và ng?m mây trôi. 
- B?a nào d?y em làm tho v?i nha .. 
Lan man m?t lát xong Phuong cung lên l?u ngh? trua, còn l?i tôi và Nhiên ng?i 
nói chuy?n, tôi nh?c l?i: 
- Nhiên nh? Hoà thích bài H?n hò c?a PD ch?? 
- Hoà mu?n nghe, ? 
R?i không ch? tôi tr? l?i Nhiên di t?i cây dàn, b?t d?u choi. H?t b?n nh?c, tôi 
nhu mê m?n, tr?i oi,sao mà nhanh quá v?y! Th?t là di?m phúc khi nhìn nh?ng ngón 
tay l? lu?t dang nh?y múa trên phím dàn do m?t nàng tiên áo tr?ng th? h?n mình 
vào trong giai di?u bu?n th?m. Mái tóc th? loà xoà bay nh?, rung d?ng theo bài 
nh?c c?a b? vai Nhiên, nh?ng lúc thang tr?m nhanh ch?m, làm tôi có c?m tu?ng 
mình dang h?n hò ? m?t ch?n mo ?o nào dó . 
nhung cu?c vui nào ch? có lúc tàn, tôi d?ng d?y xin ki?u ra v?, nhìn tr?i cao, 
tôi th?y nh?ng dám mây tr?ng, bay g?p nhau r?i tan loãng, m?t hút ? lung tr?i. 
 
Ngày 27 tháng 4, chúng tôi v?n d?n truòng, nhung không h?c, có thày cung không 
t?i, d?ng lo vo m?t lát, m?nh ai n?y v?, t?i c?ng, t? xa Nhiên xu?t hi?n, dáng 
v?i vã, ngo?c tôi qua bên du?ng, chúng tôi ng?i xu?ng bãi c?, g?n nhà th? Da 
Kao, r?t ít ngu?i qua l?i. Tôi hoi ng?c nhiên khi l?n này Nhiên ng?i g?n nhu 
sát vai tôi. Tôi im l?ng ch? d?i. Nhiên nói nhanh: 
- Sáng nay ba Nhiên m?i v? dang gi?c c? nhà chu?n b? g?p qu?n áo hành lý di ra 
nu?c ngoài 
Bu?i sáng tr?i trong xanh mà tôi tu?ng có sét dánh dâu dây, s? không còn g?p 
Nhiên n?a, không còn nghe ti?ng piano tuy?t v?i n?a, không còn nh?ng bu?i nói 
chuy?n n?a ... 
Nhiên c?t ngang ý nghi c?a tôi: 
- Hay là Nhiên v? nói ba cho Hoà di theo vì không ch? có m?t mình gia dình 
Nhiên mà có m?t s? ngu?i khác n?a 
Tôi nói nhanh: 
- Ch?c là không du?c vì ba Nhiên không bi?t Hoà v?i l?i Hoà mu?n di cung ph?i 
v? nói v?i ba m? ch? 
Nhiên nói: 
-Thôi khi ra nu?c ngoài r?i Nhiên s? tìm cách liên l?c v?i Hoà sau 
- Uh, ch?c Hoà s? h?c ti?p nam sau ? tru?ng, Nhiên c? g?i thu v? ai quen dó, 
r?i nh? dua lên tru?ng 
Im l?ng m?t chút, b?ng Nhiên nhìn th?ng vào m?t tôi, , Nhiên nói khi dôi m?t dã 
long lanh: 
- Thôi anh ? l?i, em di nha 
R?i l?n d?u tiên Nhiên n?m hai tay tôi, xi?t m?nh. 
Xong Nhiên quay di, hai gi?t l? lan nhanh xu?ng dôi má, Nhiên nhanh chóng d?ng 
d?y và ra v?. 
Tôi c? ng?i ? bãi c?, lâu d?n ch?ng nào thì không bi?t, ch? bi?t là tôi ch? còn 
nghi gì n?a, cung ch? c?n ph?i di?n t? n?i bu?n và dau xé nhu th? nào c?a c?nh 
chia ly, tr?i d?t nhu dang m?t con giông bão kh?ng khi?p cu?n m?t di cái gì qúy 
giá nh?t - 
B?y tháng quen nhau, tôi chua dám n?m bàn tay con gái m?t l?n nào c?a 
Nhiên,không h?n mà tu?n nào chúng tôi cung "t? d?ng" g?p nhau ng?i du?i gh? dá 
sau tru?ng trò chuy?n t?i m?y ch?c l?n, tôi quen t?ng ánh m?t, l?i cu?i c?a 
Nhiên. Nhiên nhu m?t ánh sao sáng d?n v?i tôi gi?a tr?i dêm cô t?ch tuy xa mà 
g?n, ánh sao không ph?i c?a tôi,mà ánh sao chi?u cho tim tôi m?t chút bâng 
khuâng, ?o m?ng, cho tôi th?y v?n còn chút tình ngu?i không phân bi?t, dù có h? 
ngan sâu th?m 
T? m?t chén com th?a, d?nh m?nh d?y chúng tôi sa lu?i. Chúng tôi là nh?ng con 
ngu?i nguyên kh?i, có tâm h?n bi?t thuong yêu, v?i nh?ng t? do bay b?ng, du?i 
m?t chúng tôi, tình c?m luôn là báu v?t vô giá và trong sáng, quy?n ru, bao hàm 
ý nghiã khát v?ng, ch?ng l?i nh?ng gì gi? d?i, già nua, cu?ng b?c, nó dáp ?ng 
nhu c?u t? nhiên c?a con ngu?i, c? hai chúng tôi d?u dám d?i di?n s? th?t, 
không e s? tru?c tr? ng?i b?t công hay du lu?n. 
Tôi và Nhiên d?n v?i nhau vì tôi là trai và Nhiên là gái, ch? có trai và gái 
m?i có th? chuy?n trò kéo dài lâu nhu th?. 
Nhung l?n d?u tiên Nhiên xung hô anh em và n?m tay tôi, l?n th? hai dôi m?t . 
Em ng?n l?, thì dó cung là l?n cu?i cùng tôi g?p ..Em. 
Nh?ng con s? l?n d?u, l?n hai và l?n cu?i là con s? bi?t nói c?a yêu thuong và 
dau kh?, và tôi chua k?p nói ti?ng Em nào cho Nhiên . 
Dào Nam Hoà 
6/27/2011 
nh? l?i th?i SV tru?ng VT 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Tu chen com thua - Nguyen Hong Van