Tu Tinh Voi Tet Que

T? tình v?i t?t quê


Hàng tram ngu?i dân và sinh viên D?i h?c C?n Tho tham gia gói 1.000 bánh tét 
cho ngu?i nghèo - m?t trong nh?ng ho?t d?ng t? thi?n cham lo t?t cho ngu?i
nghèo l?n d?u tiên du?c thành ph? C?n Tho t? ch?c t?i công viên van hóa mi?n Tây
TTCN - Tôi t? m?t làng quê cày sâu cu?c b?m dói nghèo tam t?i mà di ra, hành 
trang mang theo là nh?ng luân lý c?a nông dân d? tung cánh vào d?i. M?i l?n
quay l?i, nhìn vào chi?u sâu nông thôn là tôi b?t g?p khuôn m?t lam lu, nhân 
h?u và h?n nhiên nhu cây c?.

V?i tôi, c? d?i tôi, khuôn m?t ?y là m?t ni?m c?m d?ng không bao gi? d?t.

Quê tôi là m?t cái xóm heo hút n?m trên b? sông B?c Liêu. Xóm có hon tram can 
nhà lá n?m r?i rác trong tàn b?n, tàn m?m. Tru?c m?t là dòng sông u?n lu?n.
Sau lung là cánh d?ng ch?y mút t?i chân tr?i.

Sông B?c Liêu thay d?i t?ng ngày, sáng nu?c l?n, chi?u ròng. Cánh d?ng c?a làng 
tôi cung bao phen thay d?i, t? làm lúa mùa mu?n r?i chuy?n sang làm cao
s?n và bây gi? thì nuôi tôm. Nam tháng trôi di làng tôi tr?i qua nhi?u cu?c dâu 
b?, k? còn ngu?i m?t... V?y mà l? lùng thay có m?t th? không bao gi? m?t,
cung ch?ng thay d?i nhi?u, dó là n?p sinh ho?t t?t.

H?i tôi còn t?m bé t?t v?n di?n ra nhu th? và cho d?n bây gi? phong suong g?i 
b?c mái d?u, t?t v?n c? nhu th?. Tôi có 17 nam s?ng ? cái làng quê này nên
l? thói c?a nông thôn an sâu trong máu th?t. Nam nay 20 t?t mà làng tôi dã b? 
ngang nh?ng công vi?c d?ng áng, mùa màng, d? d? h?t s?c l?c cho vi?c chu?n
b? t?t: s?a sang, c?t gi?y, c?t bông, trang hoàng nhà c?a, gi?t giu mùng chi?u, 
làm khô, tét lá chu?i chu?n b? gói bánh...

Hai muoi tám t?t là làng xóm ch?n r?n s?a sang nhà c?a, tát dìa, gói bánh, làm 
m?t. ? quê tôi bánh m?t "tru?c cúng sau an" c?a ba ngày t?t không ai mua
bao gi? mà t? làm l?y c?. Dù bánh m?t không ngon nhu ? ch? nhung ch?a d?ng m?t 
quan ni?m s?ng là lòng thành d?i v?i ông bà t? tiên ph?i du?c th? hi?n b?ng
công s?c. Vi?c này tôi th?y r?t rõ, m?y nam kinh t? gia dình kha khá m?t chút, 
s? má tôi c?c, em gái tôi dòi di ch? mua bánh tét v? cúng t?t, má tôi gi?n,
bà kêu lên: "Lòng thành kính không th? mua du?c b?ng ti?n con oi".

ImageView

Các b?n tr? cùng sinh viên D?i h?c C?n Tho làm thi?p chúc t?t t?ng ngu?i nghèo

Làm bánh m?t cho ba ngày t?t cung là d?p các má các ch? th? hi?n d?c tính c?a 
ngu?i ph? n?. Các má t? h?p thành m?t nhóm d? gói bánh tét v?n d?i công, các
ch? các em cung h?p thành m?t nhóm làm m?t d?a, m?t cà, nu?ng bánh bông lan t? 
nhà này qua nhà khác.

Vui l?m, không khí ? cái chái b?p c? r?n rã ti?ng cu?i nói c?a thôn n?. G?n nhu 
100% ph? n? nông thôn d?u bi?t gói bánh, làm m?t, mà l?i gói bánh r?t d?p,
làm m?t r?t ngon m?c dù h? chua qua m?t l?p n? công gia chánh nào.

Di?u dó cung không có gì l?. Là con nhà nghèo, dói bánh trái, nam ba tu?i dã 
lân la theo m? theo ch? di gói bánh, l?n lên m?t chút thì ch? d?y em, dì d?y
cháu, th? là cô thôn n? nghi?m nhiên tr? thành cô th? làm m?t, gói bánh. N?p 
sinh ho?t nông thôn dã thành truy?n th?ng ?y là m?t tru?ng h?c l?n, luôn làm
ta b?t ng?. Dó cung là c?i ngu?n s?c m?nh t?o ra bao th? h? ph? n? nông thôn 
khéo tay, d?m dang vu?t du?c bao gian nan, l?n d?n c?a cu?c d?i.

Nam 1978 là nam ph?i an com d?n khoai và v?a ph?i giúp d? bà con ? Ti?n Giang 
xu?ng ch?y dói, v?y mà má tôi v?n nuôi du?c con heo b?ng nu?c com vo và canh
th?a cá c?n d? r?i khi t?t bán d? mua d? cúng ki?ng, tr? n? n?n; còn hai d?a em 
gái tôi di mò cá, mót lúa ky cóp nuôi du?c b?y gà d? bán vài con d? mua
m?i d?a m?t b? d? và nguyên li?u làm m?t d?a, bánh bông lan...

H? luôn nh?n n?i, ch?u thuong ch?u khó m?t cách l?ng l? d? d?n d? gia dình du?c 
bình th?n di qua cái nghèo dói mà không ph?i ai cung vu?t qua du?c. Nó gi?ng
nhu m?t thói quen c?a con nhà nghèo, chuy?n dã v?y thì ph?i v?y.

? quê tôi nhà nào cung bày mâm c? d? cúng ru?c ông bà chi?u 30 t?t. Mâm c? du?c 
làm t? cây nhà lá vu?n, ai không có th?t thì làm b?ng cá. D?i v?i ngu?i
quê, t?t là d?p d? tu?ng nh? ông bà cha m? dã quá c?. Cho nên cái gì ngon nh?t, 
sang tr?ng nh?t... d?u du?c bày cúng trên bàn th?. Bàn th? là tâm di?m
d? trang hoàng bài trí, là v? trí trang tr?ng nh?t trong m?t ngôi nhà, noi t?c 
l?y ông bà dêm giao th?a.

Chi?u 30 t?t con cái m?c tình di nh?u giao luu v?i nhà hàng xóm nhung d?n g?n 
giao th?a là ph?i t? t?u dông d?, t?m r?a s?ch s?, thay d? m?i r?i bày bánh
m?t, nu?c trà mà l?y bàn th? d? tr? nghia gia tiên. Dân quê tôi quan ni?m r?ng: 
th?i kh?c giao th?a kh?i d?u nam m?i là th?i kh?c so khai tinh túy nh?t
c?a tr?i d?t trong nam nên linh thiêng l?m, h? l?y tr? nghia ông bà cha m? là 
ta tr? nghia su?t nam, ta c?u ông bà phù h? di?u gì thì kh?c s? linh nghi?m.

Tr? con ? quê tôi h?i d?u thì l?y chi?u l? nhung ri?t r?i nh?p tâm. H? ch?p tay 
quì tru?c bàn th? t? tiên nghi ngút khói huong, trong m?t không gian thiêng
liêng thành kính là l?p t?c trí tu?ng tu?ng du?c khoi dòng, th?y cái dáng l?c 
lu?ng c?m dao d?n r?ng khai kh?n d?t hoang c?a ông bà, th?y m? mình tr?m
mình du?i nu?c c?y lúa d?n d? dèn trong nh?ng chi?u mua t?i d?t, d? nuôi anh em 
mình nên hình nên vóc. C? th?, m?t nhân cách, m?t tâm h?n hình thành h?i
nào không bi?t.

ImageView

Thuy?n hoa t? mi?n Tây lên Sài Gòn
Dó là nhân cách, tâm h?n c?a nh?ng con ngu?i bi?t tru?c bi?t sau, t? tu?ng công 
lao tr?i bi?n c?a ông bà cha m?. Ngu?i không t? tu?ng công lao t? tiên thì
không th? hi?u du?c d?t nu?c g?m vóc chúng ta du?c xây b?ng máu xuong, m? hôi 
nu?c m?t th? nào. Dã không hi?u thì không th? yêu. Dã yêu thì nó còn làm
ta hi?u và yêu nhi?u th? khác. Ta nh? m? ta nhu thân cò l?n l?i d?ng sâu thì ta 
cung nh? và yêu cái m?nh d?ng sâu ?y o?n lung du?i tr?i mua n?ng mà hoài
thai h?t g?o nuôi ta d?n ph?ng phau thành ngu?i.

T?p quán "m?ng m?t t?t cha" ? nhi?u làng quê B?c Liêu v?n còn gìn gi? d?n hôm 
nay. Sáng m?ng m?t là con cái cu?i v? g? ch?ng ? xa ph?i v? d? th?p nhang
m?ng tu?i ông bà cha m?, sau dó di th?p nhang h? hàng r?i láng gi?ng. ? làng 
tôi n?p này du?c gi? gìn r?t ch?t ch?.

Th? cho nên m?i quan h? c?a gia dình dòng h?, láng gi?ng ngày càng th?t ch?t. 
Ngu?i ta l?y l? dãi nhau, tình làng nghia xóm v?n gìn, d?o làm con sáng nhu
guong. Ngu?i quê ít h?c v?y thì ai d?y h? nh?ng n?p s?ng mà bây gi? ngu?i ta 
g?i là n?p s?ng van hóa? Dó chính là truy?n th?ng van hóa dã du?c môi tru?ng
nông thôn nuôi du?ng gi? gìn, truy?n t? d?i này qua d?i khác, tiêm nhi?m vào 
máu th?t ngu?i quê. Dó cung chính là c?i ngu?n s?c m?nh c?a nông thôn, giúp
nông dân vu?t qua bao phen l?n d?n c?a d?t nu?c.

PHAN TRUNG NGHIA

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Tu Tinh Voi Tet Que