Truyen thuyet ve "ngay cua quy" 6/6

Truy?n thuy?t v? "ngày c?a qu?" 6/6

? các nu?c phuong Tây v?i da s? dân theo Công giáo, con s? 666 du?c xem là con 
s? c?a qu?. Nam nay, ngày 6/6/2006, ?ng v?i con s? huy?n bí 666, s? x?y ra
chuy?n gì?

Duong nhiên s? là chuy?n không hay b?i nh?ng gì liên quan d?n qu? thì có gì là 
t?t. Nhung không ph?i ai cung tin nhu th?.

6/6/2006 là ngày duy nh?t trong th? k? 21 này có dãy s? 666 huy?n bí. Xua nay, 
ngu?i ta s? con s? này b?i trong quy?n cu?i cùng c?a b? kinh Tân U?c, thu?ng
g?i là sách Kh?i huy?n, con s? 666 du?c cho là d?u ?n dáng s? c?a qu? Sa-tang. 
Con s? 666 r?t ?n tu?ng này th?t ra không ph?i là "d?c s?n" c?a Công giáo.
Nhi?u tôn giáo và n?n van hóa khác cung xem con s? này là xui x?o, ch? mang l?i 
tai h?a.

Tránh sinh con

Lo l?ng nh?t ph?i k? d?n các thai ph? s?p sinh con trong tháng này. Trên 
website c?a t?p chí M? và con, xu?t b?n t?i London, các bà bàn lu?n sôi n?i 
chuy?n
nên hay không nên sinh con vào cái ngày dáng nguy?n r?a ?y. Bà Francesca Renouf 
nói bà lo s? d?n n?i bu?c m?t bác si b?o d?m v?i bà r?ng s? không có chuy?n
sinh con vào ngày 6/6/2006.

M?t thai ph? khác, Melissa Parker, tâm s? trên t? The Sun: "M?i ngày, tôi th?c 
gi?c v?i linh c?m s?p có chuy?n ch?ng lành. Nghi t?i c?nh sinh khó ho?c sinh
ra m?t d?a con có m?m m?ng c?a cái ác trong ngu?i vào ngày 6/6/2006 là tôi hãi 
hùng. T? hon n?a, d?a bé có th? chính là qu? d? b?ng xuong b?ng th?t".

Nhung có nhi?u thai ph? khác không quan tr?ng hóa v?n d? nhu bà Parker. Th?m 
chí h? còn d?nh d?t tên con theo tên nhân v?t trong các phim kinh d?. Ví d?
bà Emma Parker cho bi?t s? d?t tên con là Damien, tên d?a con trai hi?n thân 
c?a qu? trong phim The Omen n?i ti?ng. M?t bà khác tên Donna Magnante, ch?n
tên Regan, m?t nhân v?t trong phim The Exorcist.

Hi?u sai kinh thánh

Sách Kh?i huy?n có nhi?u do?n trình bày thi?u khúc chi?t có th? hi?u nhi?u 
cách. Con s? 666 n?m trong m?t do?n nhu th?, c? th? ? chuong 13, t?ng gây tranh
cãi gi?a các h?c gi?. M?t s? h?c gi? cho r?ng ngu?i ta dã hi?u sai. Con s? c?a 
qu? chính xác là 616 ch? không ph?i 666. Tuy nhiên, xua nay ngu?i ta v?n
thiên v? dãy s? 666 b?i cái v? huy?n bí c?a nó.

Phillips Stevens Jr., Giáo su khoa nhân ch?ng h?c thu?c D?i h?c Khoa h?c và M? 
thu?t, nh?n xét: "Kh?i huy?n là m?t cu?n sách ph?c t?p và l?n x?n. Các h?c
gi? dã tìm th?y nhi?u "con qu?" trong chuong 13 và nhi?u chuong khác. T?t c? 
d?u nói v? Rome, các hoàng d? La Mã, các ki?u th? th?n La Mã và th? cúng các
hoàng d?".

Theo giáo su Stevens, cung gi?ng nhu m?i ki?u mê tín d? doan, cái g?i là con s? 
c?a qu? d?a trên m?t d? li?u sai. Ch? qu? trong sách Kh?i huy?n không ch?
qu? Sa-tang mà là nhi?u th?c th? khác nhau.

Tác gi? sách Kh?i huy?n là John ? Patmos mà ngu?i ta thu?ng g?i là thánh John 
tông d?. Ông vi?t cu?n sách này v?i ít nhi?u m?t mã. Giáo su Stevens cho r?ng
dãy s? 666, d?u ?n c?a qu?, có nghia là nh?ng ngu?i t?n tâm ph?c v? hoàng d? La 
Mã, cung d?ng nghia v?i ch?ng Chúa. Nó cung là con s? tuong duong v?i s?
t? Nero Caesar (v? hoàng d? La Mã cu?i cùng c?a tri?u d?i Julio- Claude khét 
ti?ng d?c ác) trong ti?ng Do Thái.

Doanh nhân tìm v?n may

Các di?n viên chính trong phim The Omen t?i bu?i chi?u d?c bi?t ngày 31/5. Mia 
Farrow (trái), Simus Davey Fitzpatrick (gi?a) và Julie Stiles.
Ai lo s? m?c ai, riêng gi?i kinh doanh ngành công nghi?p gi?i trí l?i th?y ngày 
6/6/2006 là m?t co h?i tram nam m?i có d? bi?n qu? thành vàng.

Ngày 6/6 này, hãng phim 20th Century Fox s? tung ra phim The Omen. Làm l?i t? 
b? phim ma qu? cùng tên n?i ti?ng an khách nam 1976, d?o di?n John Moore cho
bi?t ý nghia sâu xa c?a phim The Omen m?i là bình ph?m m?t th? gi?i th?i h?u 
11/9/2001.

Ph?n m? d?u là nh?ng do?n phim tu li?u quay c?nh s?p d? c?a tòa tháp dôi ? New 
York, v? n? tàu con thoi Columbia, th?m h?a sóng th?n ? châu Á cu?i nam 2004,
hình ?nh tù binh Iraq b? làm nh?c trong nhà tù Abu Graib.

Ban nh?c rock "thrash-metal" Slayer cung không b? qua co h?i d? d?nh tung ra 
album Eternal Pyre vào ngày th? ba này. Cùng ngày, h? s? b?t d?u tour luu di?n
Unholy Alliance. Tuy nhiên, v?n may dã không d?n v?i h?. K? ho?ch này dã g?p 
tr?c tr?c vì m?t thành viên b?t ng? ph?i m? túi m?t.

Trong khi dó, ban nh?c rock t? th?n Deicide do m?t d? t? giáo phái Sa-tang c?m 
d?u cung lên k? ho?ch tung ra 2 bài hát m?i trong ngày c?a qu? ghi trong
album The Stench of Redemption. Th? nhung nghe dâu k? ho?ch này cung g?p tr?c 
tr?c vào gi? cu?i, không bi?t có th?c hi?n du?c không.

Ng?u nhiên v?i con s? 666

N?u b?t d?u t? 1/8/1914 là ngày bùng n? th? chi?n th? nh?t, kho?ng cách 666 
ngày có m?t ý nghia d?c bi?t. Nhân v?i 666 ta s? có m?t tháng tuong ?ng dánh
d?u b?ng nh?ng s? ki?n tiêu c?c v?i xác su?t c?ng tr? vài tu?n. Ví d?:

- 5 x 666: Tháng 9/1923. Dúng ngày 1/9, m?t tr?n d?ng d?t 8,9 d? Richter dã tàn 
phá m?t khu v?c l?n ? Tokyo.

- 11 x 666: Tháng 12/1941. Ngày 7/12, Nh?t t?n công Trân Châu c?ng. M? bu?c 
ph?i tham gia th? chi?n th? hai.

- 17 x 666: Tháng 8/1945. Ngày 6/8, M? ném bom nguyên t? xu?ng thành ph? 
Hiroshima.

- 34 x 666: Tháng 8/1976. Dây là th?i di?m bùng phát m?t lo?t th?m h?a nhân d?o 
nhu b?nh Ebola ? châu Phi, d?ng d?t l?n nh?t th? k? ? Trung Qu?c (ngày 28/7).

Trong th? gi?i t? nhiên cung có nh?ng dãy s? 666 dáng chú ý nhu nguyên t? 
carbon, thành ph?n co b?n c?a s? s?ng, g?m có 6 h?t proton, 6 h?t neutron và 6
h?t electron.

C?u T?ng th?ng M? Ronald Reagan và phu nhân Nancy tin vào s? xui x?o c?a dãy s? 
666. Ngôi nhà c?a v? ch?ng ông ? bang California mang s? 666. Khi v? huu,
ông bà Reagan yêu c?u chính quy?n d?i thành s? 668. Cái chuy?n mê tín này không 
hi?u có ph?i b?t ngu?n t? nguyên nhân sau dây: Tên d?y d? c?a ông là Ronald
Wilson Reagan mà tên d?u, tên lót và tên cu?i, tên nào cung g?m 6 ch? cái!

Theo Van Anh
Ngu?i Lao D?ng

Other related posts:

  • » Truyen thuyet ve "ngay cua quy" 6/6