Truyen Hinh Ca Nhac Truc Tiep Tai Phong Tra

Chöông trình ca nhaïc truyeàn hình tröïc tieáp taïi phoøng traø

Luùc 20g ngaøy 30-5, Ñaøi phaùt thanh truyeàn hình Bình Döông seõ phaùt soùng 
chöông trình ca nhaïc môùi mang teân Aloâ @ Ngoâi sao. Ñaây laø chöông trình ca 
nhaïc truyeàn hình tröïc tieáp mang tính ñònh kyø, moãi thaùng moät laàn vaøo 
thöù hai cuoái cuûa moãi thaùng treân BTV2. 

Khaùc vôùi caùc chöông trình khaùc, Aloâ @ Ngoâi sao ñöôïc toå chöùc taïi caùc 
phoøng traø thay vì taïi caùc saân khaáu lôùn. Vaø chöông trình ñaàu tieân vaøo 
toái 30-5 seõ ñöôïc toå chöùc taïi phoøng traø M&Toâi. Aloâ @ Ngoâi sao goàm ba 
phaàn chính: giôùi thieäu ngoâi sao trieån voïng, nhaân vaät cuûa chöông trình, 
khaùch môøi cuûa chöông trình. 

Khaùch môøi cuûa chöông trình khoâng haún laø moät ca só, maø coù theå laø 
nhöõng ngöôøi noåi tieáng, coù aûnh höôûng ñeán söï nghieäp cuûa nhaân vaät 
cuûa chöông trình. Khaùch môøi khoâng chæ haùt maø môøi seõ noùi veà nhöõng 
goùc khuaát trong söï nghieäp, cuoäc soáng cuûa nhaân vaät, nhöõng ñieàu maø 
khaùn giaû khoù hình dung ñöôïc nhö Öng Hoaøng Phuùc töøng rôi nöôùc maét, Lam 
Tröôøng thôøi chaäp chöõng vaøo ngheà. 

Tuy nhieân, vaøo toái 30-5 caáu truùc chöông trình seõ hôi khaùc, ñoâng vui hôn 
vì laø chöông trình môû ñaàu. Seõ coù caùc ca só nhö Caåm Vaân, Quang Linh, Öng 
Hoaøng Phuùc, nhoùm H.A.T, Nguyeãn Phi Huøng, Ngoâ Thanh Vaân, Lyù Haûi, Anh 
Kieät, rapper Vöông Khang... ñeán tham döï chöông trình. Ngheä só Thanh Baïch 
seõ laø MC cuûa Aloâ @ Ngoâi sao. Chöông trình do Ñaøi phaùt thanh truyeàn hình 
Bình Döông vaø Coâng ty theá giôùi giaûi trí phoái hôïp toå chöùc. 

Q.N.

Other related posts:

  • » Truyen Hinh Ca Nhac Truc Tiep Tai Phong Tra