Truy Tim Dia Chi La

Truy tìm d?a ch? l?

B?n có trong tay m?t d?a ch? IP l? ho?c mà không bi?t nó n?m ? nu?c nào trên 
th? gi?i ho?c mu?n bi?t d?a ch? dang ký c?a m?t website nào dó? Công c?
WhereIsIP s? giúp b?n "truy lùng"chúng.

Giao di?n và cách s? d?ng c?a WhereIsIP vô cùng don gi?n. Mu?n tìm xu?t phát 
di?m c?a m?t d?a ch? IP nào dó b?n ch? vi?c nh?p vào ô "IP Address", sau dó
nh?p "Next" là WhereIsIP s? t? d?ng tìm ki?m và dua ra k?t qu? cho b?n trong 
vài giây. B?n thao tác tuong t? d? san tìm noi xu?t phát c?a m?t trang web,
m?t k?t n?i ICQ, m?t d?a ch? email.

Ngu?i dùng có th? vào
http://www.jufsoft.com/whereisip/#download
d? t?i v? b?n dùng th? có dung lu?ng ch? kho?ng 654 KB ho?c tìm mua ? các c?a 
hàng ph?n m?m tin h?c.

TH?Y KHANH

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Truy Tim Dia Chi La