[SMCC] Trung Quoc nhap vu khi nhieu nhat the gioi

Trung Qu?c nh?p vu khí nhi?u nh?t th? gi?i

TTO - Trung Qu?c và ?n D? là hai qu?c gia nh?p kh?u vu khí l?n nh?t th? gi?i 
trong nam nam qua (2005-2009) v?i t? l? nh?p kh?u chi?m 9% và 7%, báo cáo c?a 
Vi?n Nghiên c?u hòa bình qu?c t? Stockholm (SIPRI) công b? hôm 16-3.

Hàn Qu?c và Các ti?u vuong qu?c ? R?p th?ng nh?t (UAE) chia nhau v? trí th? ba 
v?i t? l? mua 6% vu khí trên toàn c?u. 

Báo cáo trên cho bi?t trong 10 nu?c d?ng d?u v? nh?p kh?u vu khí nhi?u nh?t th? 
gi?i, ph?n l?n là các nu?c ? khu v?c châu Á và châu D?i Duong, chi?m d?n 41% t? 
l? vu khí nh?p kh?u. Singapore là qu?c gia Dông Nam Á l?n d?u tiên xu?t hi?n 
trong danh sách này k? t? nam 1975 d?n nay.

 
Tàu ng?m do D?c s?n xu?t chu?n b? du?c chuy?n giao cho nu?c ngoài - ?nh: 
spiegel.de 


Theo SIPRI, M?, Nga và D?c là ba qu?c gia bán vu khí hàng d?u cho khu v?c trên, 
trong dó M? là nu?c xu?t kh?u nhi?u nh?t v?i 30% lu?ng vu khí toàn c?u, Nga 
chi?m 27% và D?c là 11%. B?n hàng c?a D?c ph?n l?n là các nu?c thành viên c?a 
NATO, trong dó Th? Nhi K?, Hi L?p và Nam Phi là các b?n hàng l?n nh?t.

Vi?n Nghiên c?u hòa bình qu?c t? Stockholm (SIPRI) là m?t vi?n nghiên c?u qu?c 
t? d?c l?p chuyên nghiên c?u v? xung d?t, l?c lu?ng vu trang, ki?m soát vu khí 
và gi?i tr? quân b? trên th? gi?i, t? ch?c này du?c thành l?p t? nam 1966.
 
Báo cáo trên dánh giá khu v?c Dông Nam Á là th? tru?ng chuy?n giao vu khí sôi 
n?i nh?t toàn c?u trong 10 nam qua v?i t? l? mua bán tang t? 84%-722% t?p trung 
? ba nu?c Indonesia, Singapore, Myanmar.

SIPRI cung c?nh báo nguy co ti?m ?n nh?ng cu?c ch?y dua vu trang nguy hi?m ? 
nh?ng vùng Trung Dông, B?c Phi, Nam Phi, Nam và Dông Nam Á v?i t? l? giao d?ch 
vu khí toàn c?u dã tang 22% trong nam nam qua. 

M? LOAN (Theo De Spiegel, Korea Times)

Other related posts:

  • » [SMCC] Trung Quoc nhap vu khi nhieu nhat the gioi - Nguyen Hong Van