[SMCC] Trung Quoc an thit nguoi tay tang

Ngu?n http://tudodanchu.wordpress.com/2009/04/13/tanac
/ 
 Trung C?ng - An Th?t Ngu?i Tây T?ng S?ng

Chinese communists ate Tibetans and Falun Gong practitioners raw flesh:

Chinese police seized Falun Gong practitioners or Tibetan protesters and paid 
big money for Chinese cannibals to slaughter victims to feed dogs, to soak in 
alcohol, to cook human raw flesh, to mix with other kinds of meat in the 
market!!! This female victim was a Tibetan protester.


http://www.dailymotion.com/user/ditmehochiminh/video/x8zeb4_chinese-ate-tibetans-and-falun-gong_news

http://www.dailymotion.com/ditmehochiminh


--------------------------------------------------------------------------------
 

WARNING!! GRAPHIC PICTURES MAY NOT BE SUITABLE FOR SOME VIEWERS! Ghi Chú: Du?i 
18 tu?i, ngu?i y?u tim không nên b?m link vào xem. Du?i dây là nh?ng hình ?nh 
du?c l?t ra ngoài b?ng m?t email t? Trung Qu?c v?i u?c mong ph? bi?n cho m?i 
ngu?i trên th? gi?i bi?t s? man r? c?a chính quy?n Trung Qu?c d?i v?i ngu?i dân 
Tây T?ng.

Cô gái trong hình b? "làm th?t" là m?t trong nh?ng ngu?i thu?c giáo phái Pháp 
Luân Công nhu trong email b?ng ti?ng Hoa cho bi?t là lò sát sinh n?y làm th?t 
luôn c? nh?ng ngu?i bi?u tình Tây T?ng. Cô gái trong hình là m?t ngu?i bi?u 
tình Tây T?ng B? B?t và b? chính quy?n Trung Qu?c "Làm Th?t" Cô ta tên là 
Truong L?i Quyên.

Vietland xin quí v? ti?p tay ph? bi?n.

Cô Gái B? Trói Tay Chân Chu?n B? C?t C?

C?t C? L?y Huy?t !Quang xu?ng d?t cho chó li?mD? nu?c r?a xác !Treo lên c?t nh? ra !Tìm d? lòng !Ch?t Nh? Ra T?ng Khúc !Theo n?i dung email cho bi?t khi chính quy?n Trung Qu?c g?i nh?ng ngu?i Tây 
T?ng hay Pháp Luân Công cho nhóm ngu?i chuyên làm th?t n?y d? làm chà bông 
tr?ng chung v?i th?t heo d? bán ra th? tru?ng trên th? gi?i t?o thêm l?i nhu?n 
cho co s? làm th?t chà bông Qu?c Doanh Trung Qu?c . Ngoài ph?n th?t ngu?i làm 
chà bông, nh?ng ph?n d? lòng, chính quy?n TQ cho nh?ng ngu?i làm th?t t? do l?y 
dùng ngâm ru?u ho?c dem nu?ng nh?u .

Ph?n hình ch?p du?c ch?p m?i ngu?i b? làm th?t ghi vào con s? H? SO là s? m?y, 
sau dó nh?ng hình n?y g?i cho công an TQ báo cáo dã làm th?t bao nhiêu ngu?i d? 
lãnh công . Nh?ng t?m hình n?y du?c m?t ngu?i b?n quen bi?t "nhóm ngu?i làm 
th?t" dánh c?p g?i ra ngoài . N?u quí b?n d?c có phuong ti?n Internet, Blogs, 
xin ph? bi?n r?ng d? giúp nh?ng n?n nhân Tây T?ng cung nhu báo cho th? gi?i 
bi?t s? man r? c?a chính quy?n TQ .

M?t ph?n tin v? chuy?n n?y du?c b?t d?u ph? bi?n trên các Blog ti?ng Hoa , cung 
dang nh?ng t?m hình n?y. Ghi Chú ph?n ti?ng Hoa du?c ph? bi?n qua m?t câu 
chuy?n khác hoàn toàn v?i n?i dung email c?p c?u. Có th? theo chúng tôi sau khi 
nh?ng t?m hình n?y du?c ph? bi?n v? t?i ác c?a t?p doàn Trung C?ng thì Chính 
Ph? Trung C?ng cho ph? bi?n v?i n?i dung khác di, cho r?ng dây ch? là dân dói 
nên t? an th?t ngu?i s?ng không liên quan gì t?i chính quy?n Trung Qu?c. Bài 
vi?t n?y b?ng ti?ng TQ , du?c d?ch gi? Vi?t H?i Tr?n D?ch t? ti?ng Hoa qua 
ti?ng Vi?t d? b?n d?c tham kh?o. Chúng tôi nh?c l?i bài n?y du?c vi?t sau lá 
email ph? bi?n. Bài vi?t du?i dây có th? nh?m dánh l?c hu?ng t?i ác c?a t?p 
doàn CSTQ :

Police in Bingyan, Guangxi Province seized 28 female babies smuggled in a truck 
from Yulin, Guangxi Province going to Houzhou in Anhui Province. The oldest 
baby was only three months old. The babies were packed three or four to a bag 
and many of them were near death No one claimed them.

Someone rifling through the garbage on the outskirts of Jiuquan city in the 
Suzhou region, found dismembered babies in a dumpster. There were two heads, 
two torsos, four arms, and six legs. According to the investigation, the 
corpses were no more than a week old and they had been dismembered after 
cooking.

CHUY?N KINH T?M R?N NGU?I - X? TH?T GÁI TRINH D? AN T?T

Nghèo,M?t s? ngu?i không ti?n mua th?t an.H? ch? có th? nuôi m?t con heo và d?i 
d?n t?t d? m?n th?t an,cung qua du?c m?t cái t?t nghèo.Bây gi? m?c sinh ho?t 
c?a ngu?i dân dã du?c nâng cao,và t?t hon xua r?t nhi?u, ngày ngày d?u có th?t 
an,

V?y bây gi? mu?n an t?t ngu?i ta s? ch?n th?t gì dây? M?t bút gi?, trong ti?t 
xuân di tham ngu?i b?n h?c dã tìm ra du?c m?t dáp án - AN TH?T NGU?I, Mà còn là 
an th?t gái trinh n?a co! ? cái thôn trang nh? bé này tuy là v?ng v? và h?o 
lánh, nhung v?n là m?t c?n di?m các tr?c l? c?a khách l? du. M?t s? du khách 
d?c hành thu?ng ph?i di ngang qua dây, hon n?a, h? l?i còn xin du?c ? tr? trong 
nh?ng gia dình dân chúng trong thôn làng này. Th? nhung trong s? h?, n?u nh?ng 
cô gái nào mà du?c các gia ch? coi là "con m?i" thì ch?c ch?n cô gái dó s? du?c 
b? b?t giam l?ng d? "nuôi th?t", trong th?i gian nuôi an, nuôi ?,cô gái không 
du?c ra kh?i nhà, "con th?t gái trinh" không du?c quan h? TÍNH D?C v?i dàn ông, 
vì r?ng th?t gái trinh, ph?n h? b? r?t thom ngon hon nh?ng cô dã có tr?i qua 
chuy?n tính giao. Nuôi d?n t?t r?i, thì trói l?i khiêng ra sau nhà d? "th?c 
huy?t", sau dó thì là c? nhà này s? t?n tình thu?ng th?c cái món th?t ngu?i 
trong su?t c? mùa xuân, l?i còn có th? dem th?t bán cho nh?ng gia dình không có 
"thu ho?ch",t? nhu trai l? th?i,? v? ho?c nh?ng gia dình không có ph? n? d?n 
xin ? tr?, khách l? du ph? n? da s? h? ch?n nh?ng gia dình mà hai v? ch?ng có 
guong m?t nhìn dôn h?u.
Cung vì, thu?ng khi c?n t?t h?u nhu không có khách l? du d?n dây, do v?y noi 
dây chuy?n m? ngu?i an th?t dã không b? ngu?i ta phát hi?n, bút gi? vì sang xe 
l?n, ng?m nghi g?n dây có nhà ngu?i b?n h?c, thôi thì s?n dây mình di tham anh 
ta choi, nhân dó m?i t?n m?t m?c kích quá trình làm th?t ngu?i - - Cô gái này 
kho?ng trên hai muoi tu?i, công nhân, tru?c dây n?a nam cô ?y xin ngh? vi?c, và 
cung vì chua tìm du?c công vi?c nào thích h?p, nên m?i di du son ngo?n th?y, 
xin ? tr? nhà b?n h?c tôi li?n b? b?t "nuôi th?t".Bây gi? m?i v?a du?c t?m r?a 
s?ch s? khiêng ra,mình cô lõa l?, vì l?nh nên da cô b? ?ng d? lên. Chú c?a b?n 
tôi là m?t nhân viên b?o an trong làng nên trong lúc r?a ráy s?ch s? cho cô 
gái, ông ta dã dùng còng,còng tay cô gái l?i d? vi?c r?a ráy du?c d? dàng.

Dân trong làng d?i v?i nh?ng v? án "th?t ngu?i" này, h? luôn xem nhu là m? dê, 
m? l?n, là chuy?n thu?ng tình hi?n nhiên. B?n tôi chua có b?n gái, tôi nói: "cô 
gái d?p nhu v?y mà dem làm th?t an thì u?ng quá di, hay là anh l?y cô ta làm v? 
có ph?i là hay hon không" ? B?n tôi nói, làng anh ta có cái l? là không du?c 
l?y gái c?a làng khác, vì d?i v?i h?, nh?ng cô gái ? làng khác d?u ch? du?c 
dùng d? m? th?t an mà thôi. Ngày thu?ng chuy?n vãn v?i nhau, h? thu?ng b?o nhau 
các cô gái b? b?t d? x? th?t là NIÊN TRU (heo th?t d? an t?t), t? d? nhu bà Luu 
d?i th?m, nghe nói nhà cháu b?t du?c m?t "D?I NIÊN TRU" m?p ?m th? nào? "còn 
dang nuôi, nên cho an.", trong khi dang nói, NIÊN TRU dã du?c tháo còng, và 
trói l?i dàng hoàng, cô gái r?t d?p,thân hình r?t là h?p d?n, cô dã du?c c?o 
lông s?ch s?. Má b?n tôi cho bi?t,khi m?i b?t du?c cô ta n?a nam tru?c dây, cô 
còn ?m l?m, nhung bây gi? dã m?p m?p thêm nhi?u r?i. H? còn cho bi?t trói con 
gái thì trói hai tay hai chân ? phía sau lung là du?c r?i, M?c cho cô ta c?a 
qu?y vùng v?y th? nào cung không sao.

Cô gái dã du?c d?t trên cái bàn dài r?i, hai ngu?i chú c?a b?n tôi dã gi? ch?t 
cô gái, cha b?n tôi kéo tóc cô gái v? phía sau, và d? s?n cái thao h?ng máu 
ngay phía du?i c? c?a cô. ngu?i d?p s? b? c?t c? trong ch?c lát, tôi th?y r?t 
kh?n tuong, nín th?, l?y máy ?nh ra ch?p li?n t?m ?nh th? hai.

Có ti?ng kêu khóc "sao gi?ng nhu là m? l?n v?y", nhung mà trên th?c t?,ngu?i 
dang d?i di?n v?i d? dao cung còn r?t bình t?nh, dù là khóc, cô v?n bi?t ch?ng 
có ai d?n c?u cô.Riêng tôi, tôi cung dã t?ng d?ng lòng tr?c ?n,nhung nghi l?i 
mình ch? là ngu?i khách,mình cung ch?ng nói du?c gì hon, cung dành ch?u thôi, 
hon n?a, cô gái dã du?c bày ra c? kh?i th?t ngon lành cung d? d? cho tôi có ý 
nghi mu?n an th?t, tôi quy?t d?nh ph?i an th?t cô, dù sao, th?t ngu?i dâu có d? 
gì mà du?c an dâu. Tru?c tiên, du?ng dao c?a ngay c? cô gái, máu l?p t?c phun 
ra tung toé, phun c? lên tay tên d? t?,dao l?i du?c dâm sâu vào c? và c?a qua, 
c?a l?i d? cho máu ch?y ra thêm nhanh.Cô gái vì b? c?t c? h?ng nên không th? 
kêu khóc,mà ch? vùng v?y c?a qu?y r?t m?nh, nhung vì b? trói h?t tay chân. Vai, 
háng, chân d?u b? k?m ch?, nên s? vùng v?y hoàn toàn vô hi?u.

Máu phun ra càng nhi?u,thì cái l?c c?a qu?y c?a cô gái cung t? t? y?u di, m?i 
ngu?i gi? dã kh?e r?i, h? ch? c?n dem d?t cô lên cái bàn dài. Cha c?a b?n tôi 
cung v?t cây dao di, ông n?m d?u cô ta xây ngu?c l?i d? cho máu ch?y vào thao. 
Ông ta nói, Máu c?a các cô gái du?c nêm thêm gia v?, r?i cho vào ru?t dã làm 
s?ch s?, xong dem di chung thì an ngon l?m.

Máu ra cung t?m v?a d? r?i, cô du?c d?t trên m?t d?t, m?t là d? thay d?i cái tu 
th? d? kh?ng ch? máu, hai là d? tháo dây trói ra. Con chó vàng bây gi? nó cung 
ch?y d?n d? xí ph?n, tru?c nh?t nó xí du?c chút máu d? "gi?i lao", và t?i d?n 
thì nó s? có du?c ít c?c xuong c?a cô gái d? mà c?p choi.

Dây dã tháo r?i, cô gái l?i du?c khiêng t?i ch? s?ch s?, nh?ng tên d? t? b?t 
d?u r?a s?ch máu trên mình cô. Sau cùng chúng xem xét l?i thân th? c?a cô sau 
khi dã c?o r?a s?ch s? l?i, cô s? du?c x? th?t và c?t chân tay,

? cái màng n?y, tôi ch?p ?nh không có gì là khó khan, nhung khi xu?ng d?n ph?n 
du?i, ch?p ?nh thì tay tôi b?t d?u run run. Vì không th? kh?ng ch? du?c tay 
run, nên nh?ng t?m ?nh k? ti?p tôi ch?p không du?c rõ ràng cho l?m, tôi không 
th? ti?p t?c ch?p ?nh cho bà con r?i. Giai do?n k? ti?p là ch?t chân tay và móc 
n?i t?ng.

Thân th? cô gái dã du?c hoàn toàn x? th?t, và c?t lo?i b? di nh?ng ph?n xuong 
vô d?ng, nguyên d?ng th?t m?m m?i dã du?c bày trên cái bàn d? m? x?.

M?y ngày nay, cái thôn nh? này thu?ng nghe có ti?ng kêu khóc c?a cô gái s?p b? 
dua di m? th?t, ti?ng mài dao, ti?ng dia chén, ti?ng c?a cái thao d?ng vào 
nhau. Trong thôn này có cái lu?t b?t thành van, là ch? du?c an th?t ngu?i m?i 
khi xuân v? t?t d?n mà thôi; và m?i m?t h? gia dình thì ch? du?c quy?n m? th?t 
m?t ngu?i thôi. Cái nhà này vì có hai gia dình anh em ? chung, nên du?c m?n 
th?t m?t lu?t hai cô gái.

Tay d? t? dùng cây dao l?n hu?ng t? phía trên ph?n xuong (xin xem hình) ch? kín 
c?a cô gái mà r?c m?nh xu?ng du?i.


--------------------------------------------------------------------------------
Quân Tàu phù dã man an th?t thai nhi: 
JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts: