Trong th? gi?i HIV/AIDS (k? cu?i): Ngôi nhà mang tên khát

Trong th? gi?i HIV/AIDS (k? cu?i): Ngôi nhà mang tên khát v?ng

ImageView

Cùng t?p van ngh? - ?nh: H?ng Vân
TT - "Tôi sinh ra trong m?t gia dình thu?c hàng danh giá. B? m? là nh?ng ngu?i 
trí th?c, có công vi?c làm mà nhi?u ngu?i ph?i mo u?c. Tôi du?c cham chút
vi?c h?c hành, có m?t tình yêu d?p t? thu? c?p sách d?n tru?ng...". V?y mà...

>>
S?c m?nh tình ru?t rà
>>
Di?m t?a
>>
Tôi di cham sóc b?nh nhân

19 tu?i, C. dã là con nghi?n. Cai nhi?u cách, nhi?u ki?u cung không qua du?c, 
C. khan gói ra t?n mi?n B?c khép mình vào k? lu?t s?t d? do?n tuy?t v?i ma
túy. V?a cai C. v?a luy?n thi d?i h?c r?i thành sinh viên D?i h?c Lu?t Hà N?i.

C. thú th?t: "Lúc dó mình dã th?y kh?e nhi?u, dã nghi không bao gi? vu?ng l?i 
n?a, v?y mà...". Cu?c d?i sinh viên xa nhà, v?a h?c v?a làm kéo dài trong
hai nam. Sau dó, vi?c kinh doanh th?t b?i. Bu?n. Chán. C. t? t?p b?n bè, "choi 
dam ba li?u" và m?t l?n n?a C. l?i b? ma túy qu?t ngã.

D?n nam th? tu d?i h?c, ch? còn vài tháng n?a là thi t?t nghi?p nhung C. dã 
ki?t qu?, h?t thu?c ch?a. C. quay v? Sài Gòn, b? l?i gi?c m?ng c? nhân lu?t,
gi?c m?ng kinh doanh còn d? dang. Nh?ng mui kim d?nh m?nh dã truy?n vào anh 
virus HIV. "V?n bi?t mình làm mình ch?u nhung tôi và gia dình không kh?i s?c",
C. ng?m ngùi.

Tr? v? Sài Gòn trong thân xác m?t con nghi?n tàn t?, l?i thêm can b?nh AIDS, C. 
hoàn toàn cô d?c, suy s?p. C. nh? l?i: "Gia dình khi dó ch? mu?n tôi di
dâu thì di, ch?t ? dâu cung m?c. Tôi v?t vu?ng ngoài du?ng. Nhìn ngu?i ta ch? 
nhau di qua di l?i, h? cu?i, h? nói, h? có cu?c s?ng có th? nghèo, có th?
giàu nhung sao êm d?m quá.

Còn tôi? Tôi dã dánh d?i m?i th? trên d?i d? di t?i cái ch?t...". Nhung cu?c 
s?ng d?p quá, cái ch?t còn ? dâu dâu, C. l?i quay v? nhà, quì xu?ng chân cha
m? "xin hãy cho con m?t co h?i cu?i, xin cha m? hãy tin con l?n n?a, xin cho 
con du?c di cai nghi?n".

Và chính trong l?n cu?i này, C. dã vu?t qua, không nh?ng th?, anh còn bi?t d?n 
huong v? m?t cu?c s?ng êm d?m, có m?t ngu?i ph? n? d?ng c?nh làm b?n b? bình
yên, dang ch? d?i d?a con s?p ra d?i, du?c gia dình, nhi?u ngu?i tin tu?ng và 
chúc phúc.

Theo ?y ban Phòng ch?ng AIDS TP.HCM, dã có 249 giáo d?c viên d?ng d?ng trên d?a 
bàn 14/24 qu?n huy?n. Trong sáu tháng d?u nam 2005 dã có 12.000 lu?t ngu?i
s? d?ng ma túy du?c ti?p c?n và giáo d?c các bi?n pháp phòng lây nhi?m HIV 
thông qua m?ng lu?i giáo d?c viên d?ng d?ng; phân ph?i 120.000 bao cao su và
2.880 túi d?u bôi tron cho các d?i tu?ng nguy co cao; có 10.000 bom kim tiêm 
du?c trao d?i.
Cu?c chi?n cu?i cùng và ngôi nhà khát v?ng

Ban d?u, C. tham gia câu l?c b? (CLB) "B?n giúp b?n" nhu tìm m?t ch?n trò 
chuy?n v?i nh?ng ngu?i d?ng c?nh, nhung r?i l?i say mê lúc nào ch?ng hay. Anh
tìm d?n nh?ng ngu?i nhi?m HIV nhu m?t nhu c?u s?ng. D?u tiên, C. sáng l?p CLB 
Tr? - CLB b?n giúp b?n cai nghi?n và không tái nghi?n t?i TP.HCM.

Dã là CLB ph?i có van phòng, v?y mà di kh?p qu?n Tân Bình không ai dám cho thuê 
nhà làm van phòng vì cái quá kh? "C. xìke" c?a anh ngày tru?c. C. ph?i c?
di thuy?t ph?c t?ng ngu?i, ch?ng minh di?u mình dang làm là r?t c?n thi?t cho 
nh?ng ngu?i l? chân vào ma túy, v?y mà d?n khi tìm du?c can nhà làm van phòng
r?i thì CLB rã dám.

C. cu?i bu?n: "Bao nhiêu tâm huy?t dã d?n h?t vào CLB, nh?ng b?n bè thân nh?t, 
tin tu?ng nh?t, k? v?ng nh?t cu?i cùng l?i nghi?n ngay tru?c m?t mình...".
N? l?c không thành nhung C. không b? cu?c mà ti?p t?c lao vào cu?c chi?n m?i.

Trong vai trò là nhân viên làm cho d? án ATS (di?m tham v?n xét nghi?m t? 
nguy?n mi?n phí) t?i TP.HCM, anh b?t d?u ti?p xúc, tìm hi?u nh?ng ngu?i chung
chí hu?ng v?i mình. C. là m?t trong nh?ng tham v?n viên d?u tiên và chuyên 
nghi?p v? HIV/AIDS. Anh tìm ki?m trong sáu tháng thì có du?c ba ngu?i 'tâm d?u
ý h?p" r?i cùng nhau góp ti?n, t?o thành m?t ngân hàng chung c?a nhóm (cùng v?i 
s? h? tr? tài chính c?a m?t nhà tài tr? gi?u tên), g?y d?ng m?t mô hình
giúp d? ngu?i nhi?m HIV.

Trong khi các nhóm ? nh?ng mô hình dang ph? bi?n khác có quan ni?m: ch? ngu?i 
nhi?m HIV m?i giúp ngu?i nhi?m HIV, ch? ngu?i nhi?m HIV m?i yêu thuong ngu?i
nhi?m HIV. Nhóm c?a C. ph?n bi?n: di?u này v?a dúng v?a sai. Th?c t?, nh?ng b?c 
ph? huynh (dù h? không nhi?m HIV) nhung v?n r?t lo l?ng và mong mu?n du?c
h? tr? con, cháu c?a mình s?ng có ích.

Vì v?y ngôi nhà "Khát v?ng" hoan nghênh m?i d?i tu?ng góp s?c cho nhóm. Ph? 
huynh ngu?i nhi?m HIV có th? giám sát ho?t d?ng c?a nhóm thông qua các báo cáo
chi ti?t t?ng tháng. Tiêu chí r?t rõ ràng: giúp d? ngu?i nhi?m HIV d? h? t? 
nâng cao trình d?, t? l?c ki?m s?ng và vuon lên.

Mô hình có nh?ng cái m?i này du?c s? ?ng h? c?a nhi?u bác si, chuyên viên tâm 
lý xã h?i. D? t?o ngu?n thu ho?t d?ng c?a ngôi nhà "Khát v?ng", C. và d?ng
s? dã nh?n th?c hi?n các d? tài ph?ng v?n, di?u tra xã h?i h?c (th?c hi?n b?ng 
h?i v? ngu?i nhi?m HIV cho các t? ch?c nghiên c?u c?ng d?ng).

Khi tôi có m?t t?i ngôi nhà "Khát v?ng", m?t thanh niên nghi mình b? phoi nhi?m 
HIV d?n giãi bày n?i hoang mang. Các thành viên dã ân c?n ch? cho ngu?i
b?n tr? này các phuong án gi?i quy?t, d?a ch? xét nghi?m, chia s? thu?c d?c tr? 
d? ngu?i b?n u?ng trong tru?ng h?p kh?n c?p này.

Uy tín c?a ngôi nhà "Khát v?ng" du?c tang lên trong "c?ng d?ng HIV" khi h? s?n 
sàng tu v?n c? lúc n?a dêm và hoàn toàn mi?n phí khi chuy?n b?nh nhân d?n
các co s? y t? phù h?p. Ch? riêng tháng 1-2006, nhóm dã ti?p xúc 40 thân ch?, 
tu v?n cho 380 lu?t ngu?i, t? ch?c tám c?p d?ng hành ho?t d?ng hi?u qu?.

T?ng thành viên tham gia các l?p nâng cao nang l?c t? ch?c, thi?t k? chuong 
trình, tìm ki?m kinh nghi?m làm vi?c v?i các d? án. H? cung t? ki?m tra ki?n
th?c cho nhau b?ng các bài tr?c nghi?m v? ki?n th?c HIV, ki?n th?c di?u tr?, 
cham sóc b?nh nhân HIV và các b?nh co h?i.

Ngôi nhà "Khát v?ng" dã tìm th?y con du?ng di t?i trong lúc tu?ng ch?ng nhu 
cu?c d?i ch? còn màu den c?a nh?ng ngu?i nhi?m HIV. Ngôi nhà, noi ghé qua c?a
nh?ng ngu?i khát khao du?c s?ng có ích, dã nh?n du?c s? ?ng h? không ch? v? tài 
chính mà l?n hon là s? tin tu?ng c?a nhi?u b?c ph? huynh khi g?i con em
vào dây sinh ho?t.

C. nói khi chia tay v?i tôi: "Ngu?i ta thu?ng liên tu?ng d?n cái ch?t khi hay 
tin mình b? nhi?m HIV/AIDS. Nhung th?c t? cái ch?t không d? dàng nhu th? du?c.
Ngu?i ta có th? ch?t s?m hon r?t nhi?u khi b? c?ng d?ng k? th?, xa lánh, h? 
ch?t vì m?c c?m, vì tuy?t v?ng hon là vì HIV/AIDS. Chúng tôi dang khát v?ng
s?ng ghê g?m l?m...".

H?NG VÂN
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Trong th? gi?i HIV/AIDS (k? cu?i): Ngôi nhà mang tên khát