[SMCC] Troi day va sup do

 
Tr?i d?y và s?p d?

T?ng Van CôngGiáo su D?i h?c Qu?c phòng Trung Qu?c Luu Minh Phúc tác gi? quy?n sách Gi?c mo 
Trung Qu?c, du?c 10 nhà xu?t b?n l?n c?nh tranh mua b?n quy?n và du?c du lu?n 
th? gi?i dánh giá cao v? tu duy nu?c l?n, d?nh v? chi?n lu?c th?i "h?u M?". Nhà 
chi?n lu?c Luu Á Châu vi?t l?i t?a "Cu?c c?nh tranh th? k? gi?a Trung - M? m? 
ra th?i d?i m?i trong l?ch s? th? gi?i".

M? d?u sách, là nh?ng chuong "Nh?t th? gi?i là gi?c mo tram nam c?a Trung 
Qu?c"; "D? s?c th? k?: Giành ngôi qu?c gia quán quân". Tác gi? nhìn nh?n c?nh 
tranh toàn c?u nhu là cu?c c?nh tranh gi?a các n?n van minh. T? dó, ông nêu ra 
nh?ng uu th? có tính chi?n lu?c mà Trung Qu?c ph?i n?m l?y d? có th? thuy?t 
ph?c th? gi?i tôn vinh mình là ng?n c? th?i d?i: "Trong th?i d?i toàn c?u hóa, 
Trung Qu?c tr?i d?y, giuong cao ng?n c? hòa bình, phát tri?n, h?p tác, xây d?ng 
th? gi?i hài hòa, làm cho các giá tr? Trung Qu?c di ra th? gi?i"."Xây d?ng th? 
gi?i dân ch?, không có bá quy?n là n?i dung quan tr?ng c?a giá tr? quan ch? y?u 
c?a Trung Qu?c, có s?c h?p d?n l?n d? v?y g?i và d?n d?t th? gi?i". Van hóa 
Trung Qu?c là là van hóa b?o v? l?c d?a ki?u phòng ng? ch? không giành quy?n 
trên bi?n ki?u t?n công c?a phuong Tây.Tác gi? cho r?ng l?ch s? c?n d?i dã t?ng 
ch?ng ki?n các nu?c l?n tr?i d?y có d?c di?m chung là "Tr?i d?y v? quy?n trên 
bi?n", "Tr?i d?y bành tru?ng", "Tr?i d?y th?c dân" và "Tr?i d?y chi?n tranh". 
Dó là nh?ng hành d?ng theo lu?t r?ng! 

Ti?c thay, các n?i dung có tính chi?n lu?c d? th?c hi?n Gi?c mo Trung Qu?c dã 
không du?c nhà c?m quy?n B?c Kinh ti?p thu. Ngu?c l?i, nh?ng l?i tác gi? ch? 
trích các nu?c l?n th?c dân xâm lu?c ? th? k? 19 nghe gi?ng nhu nh?ng dòng tin 
và bình lu?n th?i s? ch? trích nhà c?m quy?n Trung Qu?c hi?n nay: M?i th?u khai 
thác d?u trên th?m l?c d?a Vi?t Nam; L?p thành ph? Tam Sa và d?n binh trên qu?n 
d?o c?a Vi?t Nam; xua h?ng v?n tàu cá có tàu vu trang di kèm xông vào vùng bi?n 
Vi?t Nam; liên t?c khiêu khích ?n D?, Nh?t B?n, Phillipines. H?ng ngày báo chí 
Trung Qu?c kích d?ng thù h?n dân t?c, de d?a dùng vu l?c dánh chi?m Vi?t Nam, 
gây chia r? các nu?c ASEAN, khiêu khích M?. 

Chuong cu?i c?a Gi?c mo Trung Qu?c có tiêu d? "Kêu g?i Thuy?t Trung Qu?c s?p 
d?"! N?u x? lý không dúng thì "nu?c l?n tr?i d?y cách nu?c l?n s?p d? ch? có 
m?t bu?c". Theo tác gi?, "Hi?n nay, chênh l?ch giàu nghèo ? Trung Qu?c quá l?n, 
s? lu?ng ngu?i có k? nang thì ít, l?i thi?u d?t cho sáng ki?n n?y n?, do dó 
trong c?nh tranh sau này s? ? vào phía b?t l?i. N?n kinh t? không có sáng ki?n, 
không có giá tr? ph? gia, m?t khi dã suy s?p thì khó duy trì tr?t t? xã h?i co 
b?n. Trung Qu?c dang có nh?ng tiêu c?c vào b?c nh?t th? gi?i. Theo "Tu li?u báo 
chí" s? 10, c?a báo Gi?i Phóng Quân nam 2009: Trung Qu?c có s? quan tham cao 
nh?t th? gi?i; s? lu?ng quan l?i dông nh?t th? gi?i; giá thành vi?c hành chính 
cao nh?t th? gi?i; chi phí công qu? nhi?u nh?t th? gi?i; s? ngu?i ch?t vì các 
lo?i tai n?n cao nh?t th? gi?i; s? v? d?i trá, l?a g?t, làm hàng gi?, hàng nhái 
d?ng d?u th? gi?i. Tác gi? cho r?ng nguy co ch?t ngu?i là "gi?i tinh anh chính 
tr?" tài cán t?m thu?ng, d?c quy?n d?c l?i. Các T?ng th?ng M? d?u ph?i công 
khai tài s?n, hi v?ng quan ch?c Trung Qu?c cung s? ph?i di qua c?a ?i khai báo 
tài s?n, m?t yêu c?u c?a trào luu th? gi?i.

Tác gi? nh?n d?nh, Trung Qu?c ph?i gi?i quy?t du?c 3 mâu thu?n l?n: Th? nh?t là 
mâu thu?n v?i thiên nhiên: "Trung Qu?c dang an h?t c? th? gi?i và gây tai h?a 
môi tru?ng toàn c?u. Th? hai là mâu thu?n gi?a ngu?i v?i ngu?i: Tình tr?ng cang 
th?ng gi?a ngu?i giàu v?i ngu?i nghèo ngày càng tang; cang th?ng gi?a nhân dân 
v?i D?ng và Chính ph? dã lên t?i m?c cao nh?t k? t? th?i l?p qu?c; th? ba là 
mâu thu?n v?i th? gi?i": Trung Qu?c dang b? toàn th? gi?i xem là m?t nu?c không 
có dân ch?, chua có kinh t? th? tru?ng, dang de d?a khu v?c và toàn c?u.

Nhân dân Vi?t Nam mong mu?n nhà c?m quy?n B?c Kinh s?m nh?n ra và có bi?n pháp 
kh?c ph?c du?c 3 mâu thu?n l?n trong Thuy?t Trung Qu?c s?p d?, tr? thành "gi?i 
chính tr? tinh anh", t? b? tham v?ng bành tru?ng bá quy?n, bi?t dâu là l?i ích 
chân chính c?a nhân dân Trung Qu?c, bi?t ph?i làm gì d? xây d?ng du?c tình h?u 
ngh? t?t d?p v?i các nu?c láng gi?ng, tôn tr?ng "16 ch? vàng" dã cam k?t v?i 
Vi?t Nam, th?c hi?n du?c "Gi?c mo Trung Qu?c". 

 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Troi day va sup do - Nguyen Hong Van