[SMCC] Tro lai mai truong xua

 
 Tr? V? Mái Tru?ng Xua
Mang Viên Long 
 
 
 
  
Tho & Nh?c Ph?m Cao Hoàng
Ph?i Âm & Hát : Nguy?n Tr?ng Khôi.
http://www.youtube.com/user/NHACTIENCHIEN#p/a/u/1/js0ad2NnkW4
 

Sáng th? b?y v?a qua, m? mail-th?y có thu & YouTube g?i kèm c?a Nhà Tho Ph?m 
Cao Hoàng - m?i nghe nh?c ph? tho do chính tác gi? th?c hi?n v?i gi?ng ca & 
ph?i âm c?a Nguy?n Tr?ng Khôi.
 

Dang bu?n - th?y có tho & nh?c , tôi v?i vào nghe .
Bài Tho " Tr? V? Mái Tru?ng Xua " ( trong t?p tho " Mây Khói Quê Nhà " c?a Anh 
v?a du?c Thu ?n Quán xu?t b?n-2010) dã du?c chính Anh ph? thành ca khúc ( do ca 
si Nguy?n Tr?ng Khôi ph?i âm- trình bày) du?c th?c hi?n v?i YouTube công phu - 
m? thu?t.
 

Hình ?nh minh h?a cho ca khúc là nh?ng c?nh d?p quê huong m?t th?i anh dã g?n 
bó : Phan Thi?t xua - Lâm D?ng n? - Tuy Hòa m?t thu? - dã làm tang thêm r?t 
nhi?u cho xúc c?m c?a ngu?i nghe, làm phong phú cho t?ng l?i tho nhu l?i thì 
th?m tâm s?, và ghi d?m d?u ?n khó nguôi theo t?ng l?i ca tha thi?t, thâm tr?m, 
d?u êm nhu dòng ch?y c?a th?i gian dang l? l?ng.
 

Tôi nghe Nguy?n Tr?ng Khôi hát mà c? hình dung ra chính PCH dang d?m bu?c - 
t?ng bu?c ch?m ch?m , thong dong - l?m lui trên con du?ng quê ngày nào d? tìm 
v? mái tru?ng xua- m?t th?i tho tr?.
 

" chi?u nay ghé tham tru?ng cu
nép mình bên g?c phu?ng xua
ch?t nghe tram ngàn thuong nh?
hình nhu thu dã sang mùa .
 

Hoi nh?c trong tr?o, ti?ng dàn bay b?ng, nh? nhàng - nhu la dà ch?p ch?n theo 
t?ng bu?c chân nh? tênh c?a ngu?i h?c trò cu - dã kinh qua bao tháng nam thang 
tr?m - lòng b?ng r?n lên n?i nh? xót xa v? mái tru?ng xua m?t th?i dã ghi d?u 
bao k? ni?m m?ng mo không bao gi? phai m?.Chính PCH dã g?n 40 nam trong ngh? 
d?y h?c- t? mi?n duyên h?i dào d?t sóng bi?n PhanThi?t, d?n ch?n núi r?ng th?m 
l?ng mênh mông Lâm D?ng, dã ph? vào tho vào nh?c cung b?c r?t riêng nên Tho & 
Nh?c th?t tròn d?y c?m xúc.
 

" tìm l?i tu?i tho ch?n này
l?n theo nh?ng tháng ngày qua
l?n theo nh?ng dòng k? ni?m
tu?i tho và nhung n? hoa.
 

Ti?ng hát thi?t tha, tr?m tinh- có lúc nhu réo g?i - g?i nh? d?n nao lòng: " 
Mái tru?ng xua " dã tr? nên là mái ?m cho bao th? h? trong nh?ng tháng nam tho 
d?i, tràn dây m?ng mo, d?t dào tình c?m thuong yêu.Chính vì v?y, l?i tho & 
ti?ng hát dã d? b?t g?p du?c s? d?ng c?m c?a bao ngu?i.
 

" chi?u nay ghé tham tru?ng cu
cây bàng xua v?n còn dây
h?i tham nh?ng ngu?i thu? ?y
b?n tôi nay ? phuong nào.
 

tìm l?i ngu?i xua ch?n này
th?y oi, con dã v? dây
ai còn, ai di, ai nh? ?
cu?i tr?i hiu h?t mây bay.
 

Bài hát du?c vang lên - nhu gi?a kho?ng không hiu qu?nh c?a ngôi tru?ng xua vào 
thu l?nh v?ng bóng ngu?i. Gi?a sóng bi?n mênh mông. Gi?a núi r?ng im v?ng. 
Gi?a ph? xua thân thuong. Và ch? còn l?i bóng dáng liêu xiêu c?a ngu?i h?c trò 
cu dang d?m mình trong nh? thuong, ti?c nu?i th?i quá vãng - dù bi?t r?ng t?t 
c? dã trôi xa.
 

" chi?u nay ghé tham tru?ng cu
nghe mùa thu hát ngoài kia
ch?t nghe trong lòng man mác
nh?ng ngày tho ?u xa xua."
 

Ti?ng hát c? d?n xa, d?n xa - nhu bay l?c vào gi?a tr?i thu bi?n bi?t! Hình 
?nh " mái tru?ng xua" - l? thay, l?i hi?n lên th?t rõ ràng trong trí nh? c?a 
tôi- dù dã hon n?a th? k? v?ng Th?y, xa b?n.
 

" chi?u nay ghé tham tru?ng cu
nghe mùa thu hát ngoài kia
ch?t nghe trong lòng man mác
nh?ng ngày tho ?u xa xua."
 

Cám on Nhà giáo & Nhà tho Ph?m Cao Hoàng dã g?i " món quà " th?t tuy?t trong 
lúc dang xa.
 

Quê Nhà, m?t sáng ngày cu?i tu?n, 13 tháng 3 / 2011
 
 

Mang Viên Long 
Ngày dang: 16.3.2011 [ Tr? l?i ] [ Ti?p ] 

Other related posts:

 • » [SMCC] Tro lai mai truong xua - Nguyen Hong Van